Teksti suurus:

Päästeseaduse, kemikaaliseaduse, Kaitseliidu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 612

Päästeseaduse, kemikaaliseaduse, Kaitseliidu seaduse, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 760

I. Päästeseaduses (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143; 2004, 54, 390) tehakse järgmised muudatused.

§ 1. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Raudteetranspordi ja tsiviillennunduse tuleohutusnõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.»

§ 2. Paragrahvi 253 lõike 2 punktis 2 asendatakse pärast sõnu «erialane kõrgharidus» sõna «ja» sõnaga «või» ning punktis 3 asendatakse pärast sõnu «erialane kutsekeskharidus» sõna «ja» sõnaga «või».

§ 3. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 4 ja § 393 lõike 6 punktis 2 asendatakse sõna «Raudteeamet» sõnaga «Raudteeinspektsioon».

§ 4. Paragrahvi 26 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Veeteede Amet – veesõidukite (sealhulgas ujuvdokkide) tuleohutusnõuete alal;».

§ 5. Paragrahvi 29 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigi ja kohaliku omavalitsuse päästeasutuse ametnikud ja töötajad, kes teevad ja korraldavad päästeala töid;».

§ 6. Paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Päästeteenistujate ametinimetused kehtestab siseminister määrusega.»

§ 7. Paragrahv 44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 44. Töölepingu alusel tööle võetud maavalitsuse hallatava päästeasutuse töötaja teenistusse võtmise ümbervormistamine

(1) Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601; 2004, 37, 256) alusel maavalitsuse hallatava päästeasutuse töötajad, välja arvatud tuletõrjuja-päästja, vetelpäästja, tuletõrje- ja päästevahendite tehnik, operatiivautojuht, tuuker, arst, erakorralise meditsiini õde, kiirabitehnik ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858; 2000, 51, 320; 58, 376; 2002, 21, 117; 2003, 51, 349; 2004, 54, 390) §-s 7 nimetatud ametikohtadel töötavad töötajad nimetatakse 2005. aasta 1. jaanuarist avalikku teenistusse.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel vormistatakse ametnik teenistusse võetuks nimetamise alusel, annab ta avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601; 2004, 22, 148; 29, 194) §-s 28 sätestatud ametivande.»

§ 8. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Varasema tööstaaži lisamine teenistusstaažile ja puhkusepäevade ülekandmine

Päästeameti kohaliku päästeasutuse teenistujate teenistusstaaži hulka arvatakse ka vahetult enne 2005. aasta 1. jaanuari maavalitsuste hallatavates päästeasutustes töötatud aeg ning avalikku teenistusse nimetatud isikutel kantakse saamata jäänud puhkusepäevad üle 2005.aastasse.»

II. § 9. Kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315; 75, 521) § 7 lõiget 3 ja § 24 3 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «Päästeamet» sõnadega «ja Päästeameti kohalikud päästeasutused».

III. Kaitseliidu seaduses (RT I 1999, 18, 300; 2002, 53, 336; 57, 357; 61, 375; 2003, 23, 133) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Koostöö päästeasutustega

(1) Päästeasutuse volitatud isiku taotlusel võib Kaitseliidu lähima üksuse pealik anda oma alluvatele hädaolukorras käsu osaleda päästetöödel, kandes sellest ette oma vahetule pealikule.

(2) Päästetöödel osalemise ajal allub Kaitseliidu liige päästetööde juhile.»

§ 11. Paragrahvi 25 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad «tuletõrje- ja päästeteenistust» sõnaga «päästeasutust».

IV. § 12. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362; 2001, 17, 78; 2002, 47, 297; 63, 387; 2003, 20, 120; 2004, 54, 389) § 15 lõike 2 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad «tulekustutus- ja päästetööde» sõnaga «päästetööde».

V. § 13. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192; 56, 400; 75, 520) § 17 lõigetest 1 ja 5 jäetakse välja sõna «päästeasutuse».

VI. § 14. Rakendussätted

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 31. detsembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json