Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 611

Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 758

I. Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591; 2004, 24, 165) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pakend – täidetud müügipakend pakendiseaduse (RT I 2004, 41, 278) mõistes;»;

2) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) pakendi taaskasutamine – pakendijäätmete taaskasutus pakendiseaduse mõistes;»;

3) punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) karastusjook – jook, mille nomenklatuuri on rahandusminister kehtestanud vastavalt EÜ Nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675).»

§ 2. Paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Imporditud pakendilt maksab aktsiisi isik, kelle poolt või kelle eest deklareeritakse pakend vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.»

§ 3. Paragrahvi 6:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eestis täidetud pakend, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümise, vahetamise, tasuta võõrandamise või omatarbeks kasutusse võtmise korral.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eestis täidetud või teisest liikmesriigist soetatud või imporditud pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selle tarbimine aktsiisimaksja enda vajaduseks või andmine töötajale aktsiisimaksjast tööandja poolt.»;

4) täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest.

(6) Pakendi sisseveol muudel juhtudel, kui sellega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes, tekib maksukohustus võlgnikul tollivõla tekkimise päeval.»

§ 4. Paragrahvi 7:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eestis täidetud pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakendi aktsiisiga maksustamise periood on kvartal. Sellise Eestis täidetud pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakendi, mille osas aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, aktsiisiga maksustamise periood on kalendriaasta.

(3) Eestis täidetud pakendilt, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud pakendilt makstakse aktsiis Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamise perioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.»;

3) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
1) pakend, millele on pakendiseadusega kehtestatud tagatisraha, välja arvatud metallist joogipakend, ja millest
alates 2005. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;
alates 2006. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 63%;
alates 2007. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 65%;
alates 2008. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70%;
alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 75%;
2) metallist joogipakend, millest taaskasutatakse vähemalt 40%;
3) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata alkoholi ja karastusjoogipakend, millest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;
4) muu müügipakend 2005. aasta 1. juulini ja sama pakend pärast nimetatud tähtaega, kui sellest taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 15%.

(2) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
1) pakend, milles on kaup, mida füüsilised isikud toovad Eestisse tollieeskirjadega lubatud alkoholi piirkoguse või karastusjookide maksuvaba koguse ulatuses;
2) eksporditud pakend, kui selle väljavedu on tõendatud ekspordi tollideklaratsiooniga;
3) välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, valitsustevaheliste organisatsioonide esinduste ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja erimissioonide esindajate poolt koos ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaubaga diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel imporditud pakend;
4) pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakend, mis toimetatakse reisijale pardal kaasamüüdavaks kaubaks välisreise tegevale vee- või õhusõidukile.

(3) Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise korra kehtestab keskkonnaminister.»

§ 6. Paragrahvid 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes imporditud, teisest liikmesriigist soetatud pakendite ning täidetud pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendite mahu ja pakendimaterjali liikide järgi. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 11 1 üle andnud, on nende pakendite osas eelnimetatud arvestuse perioodiks kalendriaasta.

(2) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes arvestust pakendi taaskasutamise kohta, kui aktsiisimaksja ei ole oma kohustusi üle andnud vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 . Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, on nende pakendite taaskasutamise osas arvestuse perioodiks kalendriaasta.

(3) Pakendi ja pakendijäätmetega seotud tegevuse kohta esitatakse andmed vastavalt pakendiseaduse § 24 lõikele 4.»

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Kohustuste üleandmine

(1) Aktsiisimaksja võib käesoleva seadusega sätestatud kohustused anda kirjaliku lepinguga üle ainult pakendiseaduse § 16 lõike 2 alusel taaskasutusorganisatsioonile.
5.02.2015 14:18
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnades "alusel taaskasutusorganisatsioonile." Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Riigikogu keskkonnakomisjoni 20.01.2015 taotlust.

(2) Käesoleva seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga taaskasutusorganisatsioonile üle andnud aktsiisimaksja, kes on täitnud oma kohustused taaskasutusorganisatsiooni ees, ei ole vastutav pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise ning pakendiregistrile ja muudele pädevatele organitele info edastamise eest.»

§ 9. Paragrahvi 12:

1) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt ei arvestata maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319; 56, 403) sätestatud intressi käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud aktsiisideklaratsiooni esitamise tähtpäevani.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Seaduse rakendamine

(1) Pakendi taaskasutamise tõendid kehtivad kuni tõendil näidatud kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2006. aasta 1. jaanuarini.

(2) Kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem tõendil märgitud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest.»

§ 11. Paragrahvi 14:

1) senine tekst loetakse lõikeks 1;

2) täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) 2005. aasta 1. jaanuaril:
1) jõustuvad käesoleva seaduse § 6 lõiked 5 ja 6, §-d 111 ja 131;
2) jõustuvad 2004. aasta 15. detsembri redaktsioonis käesoleva seaduse § 2 punktid 1, 3 ja 7, § 5 lõige 1, § 6 lõiked 2 ja 4, § 7 lõiked 2 ja 3, §-d 8 ja 11, § 12 lõige 4 ning käesoleva seaduse lisa;
3) tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse § 6 lõige 1, § 7 lõiked 1 ja 4, §-d 9 ja 10 ning § 12 lõige 3».

§ 12. Seaduse lisa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Pakendiaktsiisi seaduse lisa

«Lisa
pakendiaktsiisi seaduse juurde

PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD

Maksustatav pakend Aktsiisimäär kroonides kg kohta
1) klaas ja keraamika 10
2) plastik 40
3) metall 40
4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong 20
5) muu 20»

II. Pakendiseaduses (RT I 2004, 41, 278) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Majandustegevuses osaleja on käesoleva seaduse tähenduses pakendiettevõtja, pakenditootja, isik, kes tarnib, toodab või töötleb pakendimaterjali, käesoleva seaduse § 16 lõike 2 alusel asutatud taaskasutusorganisatsioon, pakendijäätmekäitleja ning haldusorgan.»

§ 14. Paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pakendiettevõtja, välja arvatud isik, kes müüb pakendatud kaupa, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja käesoleva seaduse §-s 24 nimetatud kohustused erandita üle anda ainult kirjaliku lepinguga ning ainult keskkonnaministri akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile, mille on asutanud pakendiettevõtjad või nende moodustatud juriidilised isikud, mille liikmed, osanikud või aktsionärid on pakendiettevõtjad.»

§ 15. Paragrahvi 17:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Akrediteeringu saamiseks peab taaskasutusorganisatsioon vastama järgmistele tingimustele ja esitama käesoleva lõike punktides 1–4 ja 6 nimetatud dokumendid:
1) taaskasutusorganisatsiooni eesmärk peab olema pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine – esitada ametlikult kinnitatud põhikirja koopia;
2) esitada liikmete või osanike või aktsionäride nimekiri;
3) omama majandustegevuses osalejatega kokkuleppeid, mis kinnitavad organisatsiooni võimet üleriigiliselt täita käesoleva seaduse § 16 lõikes 1, § 20 lõikes 2 ja §-s 36 sätestatud kohustusi – esitada pakendi kogujate, vedajate ja töötlejatega sõlmitud lepingute koopiad;
4) omama tegutsemiseks vajalikke finantsvahendeid – esitada seda tõendav pangaväljavõte;
5) omama märki, mis näitab pakendiettevõtja kuulumist taaskasutusorganisatsiooni või pakendiettevõtja kohustuste üleandmist taaskasutusorganisatsioonile vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2;
6) omama tegevuskava käesoleva seaduse § 16 lõikes 1 ja §-s 24 sätestatud pakendiettevõtjate kohustuste täitmise kohta – esitada tegevuskava koopia;»;

2) lõike 4 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kõigile pakendiettevõtjatele juurdepääs taaskasutusorganisatsiooni teenustele;
4) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üleandnud pakendiettevõtjatele võrdsetel tingimustel tasu kogumine ja teenuste pakkumine, lähtudes ainult nende pakendatud kauba ning nende sisseveetud ja müüdud pakendatud kauba pakendijäätmete kogusest, ja tasu mittesidumine muude asjaoludega;»;

3) lõike 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 2 oma kohustused üleandnud pakendiettevõtjate ning pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamisega seotud andmete kättesaadavus Keskkonnaministeeriumile ja järelevalve õigust omavale isikule.»;

4) lõiget 4 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« 7) äriühinguna asutatud taaskasutusorganisatsiooni kasumi reinvesteerimine taaskasutusorganisatsiooni tegevusse ning kasumi mittejaotamine liikmetele, osanikele või aktsionäridele;
8) äriühinguna asutatud taaskasutusorganisatsiooni ning tema liikmete, osanike või aktsionäride vaheliste finantssuhete läbipaistvus.»;

5) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Äriühinguna asutatud taaskasutusorganisatsioon on kohustatud esitama keskkonnaministrile viimase nõudmisel andmed liikmete, osanike või aktsionäride tehtud tehingute kohta, mis on vajalikud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 7 sätestatud kohustuste täitmise kontrollimiseks.»

§ 16. Paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pakendiettevõtja on kohustatud lõppkasutajalt või tarbijalt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastavad selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile. Tagasivõtmise kohast teavitatakse müügikohas nähtavale kohale seatud arusaadava kirjaliku teatega. Kui pakendiettevõtja ei ole müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtmist korraldanud lepingu alusel pakendi taaskasutusorganisatsiooni kaudu, on ta kohustatud müügipakendi ja -pakendijäätmed vastu võtma müügikohas või müügikoha vahetus läheduses asuvas selleks otstarbeks kohandatud punktis.»

§ 17. Paragrahvi 25 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Pakendiregistri vastutaval töötlejal ja Keskkonnainspektsioonil on õigus tutvuda käesoleva seaduse § 24 lõigetes 1 ja 2 nimetatud arvestuse algdokumentide ja nende alusel koostatud koondandmetega.»

§ 18. Seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« § 361. Pakendi märgistamine

Käesoleva seaduse § 23 lõiget 5 ja § 31 kohaldatakse alates 2005. aasta 1. augustist.»

§ 19. Paragrahvid 37 ja 38 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Tagasivõtmise kohustus

Käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud pakendi tagasivõtmise kohustus ja § 30 jõustuvad 2005. aasta 1. mail.

§ 38. Tagatisraha kehtestamine

Käesoleva seaduse § 21 jõustub 2005. aasta 1. mail.»

III. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2004, 76, 526; 75, 521) tehakse järgmised muudatused:

§ 20. Paragrahvi 3 lõike 2 punkt 273 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Seaduse 7. peatüki jagu 204 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json