Teksti suurus:

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus, sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 91, 617

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse ulatus, sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.12.2004 nr 365

Määrus kehtestatakse « Ühistranspordiseaduse» (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 654; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 471; 88, 589) § 281 alusel ning kooskõlas « Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse» (RT I 2003, 88, 589) § 7 lõikega 2.

§1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse õigusvastaselt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku (edaspidi represseeritu) sõidusoodustuse ulatus ning sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord.

(2) Määruses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seadust» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527).

§2. Sõidusoodustus

Sõidusoodustus käesoleva määruse tähenduses on represseeritu õigus saada rahalist hüvitist, millega kompenseeritakse talle ühistransporditeenuse kasutamise sõidukulu riigisisesel liiniveol (kaasa arvatud kommertsliiniveol) raudtee-, maantee- ja veeliikluses.

§3. Hüvitise ulatus

Represseeritule hüvitatakse 50 protsenti tema poolt tasutud sõidupileti hinnast, kuid kokku mitte rohkem kui 500 krooni kalendriaastas.

§4. Hüvitise taotlemise tähtaeg

(1) Hüvitise taotlemiseks nõutavaid dokumente võib esitada Sotsiaalkindlustusametile jooksva kalendriaasta kestel, kuid mitte hiljem kui järgmise kalendriaasta 10. aprillini.

(2) Kui hüvitise taotlemise avaldus on saadetud posti teel, loetakse hüvitise taotlemise päevaks avalduse lähtekoha postitempli kuupäev.

§5. Hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid

Hüvitise taotlemiseks esitatakse:
1) avaldus;
2) hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid või sõidukulu tõendavad dokumendid (ID pileti ostmise korral ostu tõendav dokument).

§6. Avaldus

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) represseeritu ees- ja perekonnanimi, isikukood;
2) selgitus esitatavate sõidupiletite ja sõidukulu tõendavate dokumentide kohta (marsruut või sõidupiirkond, sõidu kuupäev, sõidupileti kehtivusaeg), juhul kui sõidupiletilt või sõidukulu tõendavalt dokumendilt ei selgu vajalik teave;
3) märge, kas soovitakse hüvitise maksmist pangakontole või posti vahendusel;
4) hüvitise maksmisel pangakontole represseeritu pangakonto number;
5) hüvitise maksmisel posti vahendusel represseeritu elukoha aadress;
6) represseeritu allkiri ja kuupäev.

§7. Avalduse läbivaatamine

(1) Sotsiaalkindlustusamet registreerib avalduse ja sellele lisatud dokumendid ning kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

(2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas, kui andmed on mitteloetavad, teatab Sotsiaalkindlustusamet taotlejale kirjalikult puuduste kõrvaldamise mõistliku tähtaja.

(3) Kui lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul ei ole puudusi kõrvaldatud, vaatab Sotsiaalkindlustusamet avalduse läbi esitatud dokumentide alusel.

§8. Hüvitise maksmine

(1) Sotsiaalkindlustusamet kannab hüvitamisele kuuluva summa represseeritu pangakontole või maksab välja posti vahendusel hiljemalt nõutavate dokumentide esitamise kuupäevale järgneva kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud hiljemalt kalendrikuu 10. kuupäevaks, ning hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud pärast kalendrikuu 10. kuupäeva.

(2) Hüvitise maksmisel ümardatakse hüvitamisele kuuluv summa täiskroonideks. Summat alla 50 sendi ei arvestata ning 50 senti ja üle selle ümardatakse kroonini.

§9. Hüvitise kalendriaasta määramine

Kui sõidupileti kehtivuse periood hõlmab kahte kalendriaastat, arvestatakse hüvitise kalendriaasta määramisel sõidupileti kehtivuse lõpu kuupäeva.

§10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT