Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 "Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 91, 619

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 "Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord" muutmine

Vastu võetud 24.12.2004 nr 367

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1977, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 24, 164; 28, 189; 30, 208; 81, 541) § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord» (RT I 2004, 44, 312) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

« (7) Laeva sadamast väljumisel ei nõuta laevapere vara deklaratsiooni.»;

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «sadamasse saabudes» sõnadega «ja enne väljasõitu sadamast»;

3) paragrahvi 7 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

4) määrust täiendatakse peatükiga 21 järgmises sõnastuses:

«21. peatükk
SADAMASSE SISENEMISEL JA SADAMAST VÄLJUMISEL ESITATAVATE DOKUMENTIDE VORMINÕUDED JA TÄITMISE KORD

§ 71. Dokumentide üldnõuded

(1) Käesoleva määruse lisades 1, 2, 3, 5 ja 8 toodud vormidele vastavad dokumendid peavad sisaldama nimetatud vormides märgitud andmeid.

(2) Käesoleva määruse lisades toodud dokumendivormide asemel võib kasutada vastavaid «Rahvusvahelise mereliikluse hõlbustamise konventsiooni» (RT II 2002, 3, 6) kohaselt soovitatavaid dokumendivorme.

(3) Käesoleva määruse lisades 1, 2, 3, 5 ja 8 toodud vormidele vastavad dokumendid trükitakse A4-formaadis valgele paberile vertikaalasendis.

(4) Dokumendis esitatav teave peab olema loetav. Dokumendid võivad olla täidetud tindi või kustutamatu pliiatsiga või automaatsete andmetöötlusvahendite abil.

§ 72. Ülddeklaratsioon

Ülddeklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten, laevaagent või kapteni poolt kirjalikult volitatud isik.

§ 73. Munsterroll

(1) Munsterrolli dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laeva juhtkonna liige.

(2) Laeva lahkumisel sadamast võib esitada sadamasse sisenemisel esitatud munsterrolli koopia, mis on uuesti alla kirjutatud ning milles on näidatud laevapere liikmete arvu või isikkoosseisu muudatused või kinnitatud, et muutusi ei ole toimunud.

§ 74. Reisijate nimekiri

(1) Reisijate nimekirja dateerib ja allkirjastab kapten, laevaagent või kapteni poolt kirjalikult volitatud isik.

(2) Eesti riigilippu kandva reisilaeva reisijate nimekirja koostamise suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2002. a määruse nr 404 «Reisijate nimekirja koostamise kord» (RT I 2002, 107, 638) nõudeid.

§ 75. Laeva varude deklaratsioon

Laeva varude deklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laeva juhtkonna liige, kes omab ülevaadet laeva varudest.

§ 76. Laevapere vara deklaratsioon

(1) Laevapere vara deklaratsiooni dateerib ja allkirjastab kapten või tema poolt kirjalikult volitatud laevapere liige.

(2) Vajadusel nõuab sadama üle tollijärelevalvet teostav tolliasutus, et iga laevapere liige annab deklaratsiooni tema vara käsitlevale osale oma allkirja või kui ta ei ole selleks võimeline, siis teeb deklaratsiooni oma märgi.»;

5) määruse pealkirja järele lisatakse ülaindeks 1 ja määruse lõpus esitatakse normitehniline märkus järgmises sõnastuses:

«1 Määruses on arvestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/6/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsuste kohta (EMPs kohaldatav tekst) (EÜT L 67, 09.03.2002, lk 31–45)».

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json