Teksti suurus:

Prokuratuuri põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2024, 2

Prokuratuuri põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2004 nr 23
RTL 2004, 29, 505
jõustumine 01.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2004RTL 2004, 158, 236901.01.2005
26.07.2007RTL 2007, 64, 115301.09.2007
14.01.2011RT I, 20.01.2011, 423.01.2011, rakendatakse 01.01.2011
14.03.2013RT I, 20.03.2013, 801.04.2013
23.12.2014RT I, 29.12.2014, 6001.01.2015, määruses läbivalt asendatud sõna „justiitsminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.
27.03.2015RT I, 01.04.2015, 104.04.2015
24.01.2020RT I, 28.01.2020, 1131.01.2020
22.01.2021RT I, 29.01.2021, 101.02.2021
04.10.2022RT I, 12.10.2022, 215.10.2022
29.01.2024RT I, 31.01.2024, 101.03.2024

Määrus kehtestatakse prokuratuuriseaduse § 4 lõike 3, § 5 lõike 4 ja § 12 alusel.
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Prokuratuuri staatus

  (1) Prokuratuur on valdkonna eest vastutava ministri valitsemisalas olev valitsusasutus, kes täidab seadusega talle pandud ülesandeid ning teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab prokuratuur riiki.

  (3) Prokuratuuri kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Justiitsministeerium.

§ 2.   Prokuratuuri eelarve

  Prokuratuuril on oma eelarve. Prokuratuuri kulud kaetakse riigieelarvest. Prokuratuuri eelarve kinnitab valdkonna eest vastutav minister.

§ 3.   Prokuratuuri aruandekohustuslikkus

  Prokuratuur on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust.

§ 4.   Teenistuslik järelevalve prokuratuuri üle

  Teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle teostab Justiitsministeerium. Justiitsministeeriumi teostatav teenistuslik järelevalve prokuratuuri üle ei laiene prokuratuuri tegevusele kriminaalmenetluses.

§ 5.   Prokuratuuri asukoht

  Riigiprokuratuur asub Tallinna linnas. Riigiprokuratuuri postiaadress on Harju maakond, 15188 Tallinn, Wismari 7.

2. peatükk PROKURATUURI ÜLESANDED JA STRUKTUUR NING PROKURATUURI JUHTIMINE 

§ 6.   Prokuratuuri ülesanded

  Prokuratuuri ülesandeks on:
  1) kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse tagamine;
  2) seaduslikkuse järelevalve kohtueelse uurimise asutuseks olevate jälitusametkondade jälitustegevuse üle kuritegude avastamisel või kriminaalasjade kohtueelses menetluses;
  3) riikliku süüdistuse esindamine kohtus;
  4) rahvusvahelisest koostööst tulenevate ülesannete täitmine, osalemine Eurojusti töös;
  5) teised seadusega prokuratuurile pandud ülesanded.

§ 7.   Prokuratuuri struktuur

  Prokuratuur jaguneb Riigiprokuratuuriks ja temale alluvateks ringkonnaprokuratuurideks.

§ 8.   Prokuratuuri juhtimine

  (1) Prokuratuuri juhib riigi peaprokurör, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul, kuulanud ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

  (2) Riigi peaprokurör:
  1) juhib prokuratuuri ja tagab sellele pandud ülesannete täitmise;
  2) korraldab prokuratuuri tegevusvaldkonda kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse või valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirjaga pandud alluvatele ametnikele;
  3) esindab prokuratuuri ja annab volitusi prokuratuuri esindamiseks, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
  4) vastutab prokuratuuri ja tema ametnike ning töötajate tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  5) annab prokuratuuri tegevusest aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
  6) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid prokuratuuri tegevusvaldkonna küsimuste otsustamiseks;
  7) juhib juhtivate riigiprokuröride ja haldusdirektori kaudu Riigiprokuratuuri osakondade ning juhtivprokuröride kaudu ringkonnaprokuratuuride tööd;
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]
  8) lahendab juhtivate riigiprokuröride ja juhtivprokuröride tegevuse peale esitatud kaebusi, kui kriminaalmenetlusseaduses ei ole ette nähtud teistsugust menetluskorda;
  9) kehtestab käskkirjaga prokuratuuri teabehalduskorra, sisekorraeeskirja ja vajadusel prokuratuuri muude struktuuriüksuste põhimäärused;
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]
  10) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid juhtivate riigiprokuröride ning juhtivprokuröride ametisse nimetamise ja vabastamise kohta ning esindaja määramiseks Eurojusti;
  11) määrab osakonda kuuluvad juhtivad riigiprokurörid ja riigiprokurörid;
  12) prokuröride konkursikomisjoni ettepanekul nimetab ametisse abiprokurörid, ringkonnaprokurörid ja eriasjade prokurörid. Juhtivprokuröri ettepanekul nimetab ametisse vanemprokurörid;
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]
  13) viib ringkonnaprokuratuuri prokuröri tema kirjaliku avalduse alusel avaliku konkursita madalamalseisvale avaliku konkursi korras täidetavale prokuröri ametikohale;
  14) viib ringkonnaprokuratuuri prokuröri tema nõusolekul ilma avaliku konkursita samale ametikohale teises ringkonnaprokuratuuris;
  15) nimetab ametisse ja vabastab ametist prokuratuuri ametnikud (v.a prokurörid), sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud prokuratuuri töötajatega;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  16) määrab ametnikele distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud alustel ja korras;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  17) kinnitab Riigiprokuratuuri ametnike ametijuhendid ning vajadusel ka töötajate tööjuhendid;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  18) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  19) teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuris;
  20) tagab sisekontrolli süsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise prokuratuuris;
  21) otsustab prokuratuuri valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi kooskõlas „Riigivaraseadusega” ja selle alusel antud õigusaktidega;
  22) otsustab prokuratuuri ülesannete täitmiseks vajaliku vara hankimiseks ja teenuste tellimiseks riigihangete läbiviimise;
  23) sõlmib lepinguid ja esindab prokuratuuri teistes tsiviilõiguslikes suhetes ning annab volitusi prokuratuuri esindamiseks, kui seadus ei sätesta teisiti;
  24) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid prokuratuuri tulude ja kulude eelarve kohta ning tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise;
  25) moodustab vajadusel prokuratuuri tegevusvaldkonnas nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi, määrates nende ülesanded ja töökorra;
  26) vajadusel delegeerib rahvusvahelisest koostööst tulenevaid ülesandeid ringkonnaprokuratuuridele, kui rahvusvahelisest lepingust või seadusest ei tulene teisiti;
  27) vajadusel määrab prokuratuuri siseselt isikud, kes tegutsevad haldusmenetluses prokuratuuri nimel, kui seaduses või määruses ei ole sätestatud teisiti;
  28) täidab muid seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirjaga talle pandud või valdkonna eest vastutava ministri või Justiitsministeeriumi kantsleri korraldusega antud ülesandeid.

  (3) Riigi peaprokurör annab kooskõlas seadusega, Riigikogu otsusega, Vabariigi Presidendi seadlusega, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega või valdkonna eest vastutava ministri määruse või käskkirjaga teenistusalastes küsimustes käskkirju.

  (4) Riigi peaprokurör annab prokuratuuri ametnikele ja töötajatele suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse Prokuratuuri asjaajamiskorras ettenähtud korras.
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]

  (5) Kui riigi peaprokurör ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, määrab valdkonna eest vastutav minister talle juhtivate riigiprokuröride hulgast asendaja.

3. peatükk RIIGIPROKURATUUR 

§ 9.   Riigiprokuratuuri ülesanded

  Riigiprokuratuur:
  1) tagab kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse ning esindab riiklikku süüdistust kõigi astme kohtutes ametialastes, majandusalastes, kaitseväeteenistusalastes, keskkonnavastastes, õigusemõistmisevastastes ning organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegudes, mis on piiriülesed või mille puhul esineb suur avalik huvi, samuti inimsuse- ja rahvusvahelise julgeoleku vastastes kuritegudes, raskemates riigivastastes kuritegudes, prokuröride poolt toime pandud kuritegudes ning teistes riigi peaprokuröri poolt määratud kuritegudes;
[RTL 2007, 64, 1153 - jõust. 01.09.2007]
  2) analüüsib, nõustab, koordineerib ja kontrollib ringkonnaprokuratuuride tegevust;
  3) analüüsib ja üldistab kohtu- ja prokuratuuripraktikat;
  4) täidab rahvusvahelisest koostööst tulenevaid kohustusi, sh osaleb Eurojusti töös;
  5) osaleb prokuratuuri tegevust käsitlevate seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning valdkonna eest vastutava ministri määruste ja käskkirjade eelnõude väljatöötamisel;
  6) osaleb prokuratuuri ja prokuratuuri ülesannetega seotud arengukavade väljatöötamisel;
  7) korraldab prokuratuuri suhtekorraldustegevust ning teavitab avalikkust prokuratuuri tegevusest;
  8) korraldab prokuratuuri personali- ja koolitustööd ning ametnike ja töötajate töötervishoiu ja tööohutuse küsimusi, peab personaliarvestust;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  9) korraldab prokuröride konkursikomisjoni asjaajamist;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  10) koostab prokuratuuri eelarve eelnõu ja tagab eelarvevahendite sihipärase kasutamise;
  11) korraldab prokuratuuri vallata antud riigivara haldamist;
  12) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.

§ 10.   Riigiprokuratuuri struktuur

  Riigiprokuratuur jaguneb kolmeks osakonnaks, mille täpsem tööjaotus sätestatakse Riigiprokuratuuri tööjaotuskavaga, ning haldusosakonnaks.
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]

§ 11.   Järelevalve ja rahvusvahelise koostöö osakond
[Kehtetu - RTL 2007, 64, 1153 - jõust. 01.09.2007]

§ 12.   Süüdistusosakond
[Kehtetu - RTL 2007, 64, 1153 - jõust. 01.09.2007]

§ 13.   Narkomaania- ja vägivallakuritegude osakond
[Kehtetu - RTL 2004, 158, 2369 - jõust. 01.01.2005]

§ 14.   Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond
[Kehtetu - RTL 2004, 158, 2369 - jõust. 01.01.2005]

§ 15.   Juhtiv riigiprokurör

  (1) Riigiprokuratuuri osakonda, välja arvatud haldusosakonda, juhib juhtiv riigiprokurör.
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]

  (2) Juhtiv riigiprokurör oma vastutusvaldkonnas:
  1) juhib prokuratuuri sisulist tööd, sealhulgas koordineerib kriminaalmenetluste läbiviimist ja kuritegevusevastast võitlust ja vastutab selle eest;
  2) juhib oma alluvuses töötavate prokuröride tööd ja tagab neile ühtlase töökoormuse;
  3) annab korraldusi ringkonnaprokuratuuridele;
  4) võtab ringkonnaprokuratuuridest kriminaalasju Riigiprokuratuuri menetlusse;
  5) annab prokuratuuri tegevusest aru riigi peaprokurörile;
  6) korraldab kaebuste lahendamist;
  7) taotleb ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist ja tingimuste loomist;
  8) teeb riigi peaprokurörile ettepanekuid endale alluvate prokuröride lisatasude ning ergutuste kohaldamise ja distsiplinaarmenetluse alustamise kohta;
  9) delegeerib vajadusel prokuratuurile pandud riikidevahelise õigusabi ülesannete täitmise ringkonnaprokuratuuridele;
  10) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirja ning riigi peaprokuröri käskkirjaga pandud ülesandeid.

§ 16.   Riigiprokuratuuri tööjaotuskava

  (1) Riigiprokuratuuri prokuröride tööjaotus ja nende asendamise kord ning osakondadesse kuulumine määratakse Riigiprokuratuuri tööjaotuskavaga.

  (2) Kohtueelses menetluses tagab seaduslikkuse ja tulemuslikkuse ning esindab kohtutes riiklikku süüdistust sama prokurör, v.a. juhul, kui ta ei ole selles kriminaalasjas asendatud teise prokuröriga prokuratuuriseaduse § 10 alusel või tööjaotuskavas ettenähtud korras.

  (3) Tööjaotuskava kehtestab riigi peaprokurör käskkirjaga.

§ 17.   Haldusosakond

  (1) Haldusosakond:
  1) tagab prokuratuurile pandud ülesannete täitmise tugifunktsioonide toimimise kaudu;
  2) kontrollib ja analüüsib prokuratuuri tegevust tagavate tugifunktsioonide tööd ja organisatsiooni ning töötab välja ja rakendab meetmeid nende toimimise parendamiseks;
  3) [kehtetu - RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  4) korraldab prokuratuuri personali- ja koolitustööd ning ametnike ja töötajate töötervishoiu ja tööohutuse küsimusi, peab personaliarvestust;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  5) tagab prokuröride konkursikomisjoni tehnilise teenindamise;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  6) korraldab prokuratuuri õigusteeninduse ja õigusloome küsimusi tugifunktsioonide täitmisel;
  7) korraldab prokuratuuri eelarve eelnõu koostamist ning eelarvevahendite sihipärast kasutamist, raamatupidamist;
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]
  8) korraldab prokuratuuri vallata antud riigivara haldamist, remondi- ja ehitustegevust ning riigihankeid, kui valdkonna eest vastutav minister ei ole otsustanud teisiti;
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]
  9) korraldab prokuratuuri info- ja sidesüsteemide juurutamist ja hooldamist ning tagab andmekaitse;
  10) korraldab prokuratuuri asjaajamist ja arhiivi tööd;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  11) korraldab prokuratuuri välis- ja sisekommunikatsiooni;
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]
  12) toimetab prokuratuuri välis- ja siseveebi ning koordineerib nende arendamist;
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]
  13) korraldab prokuratuuri visuaalse identiteedi arendamist ja jälgib selle kasutamist;
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]
  14) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirja ning riigi peaprokuröri käskkirjaga pandud ülesandeid.
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022; senine punkt 11 loetud punktiks 14.]

  (2) Haldusosakonna koosseisu kuuluvad allstruktuuriüksused, mis lähtuvad on tegevuses osakonna tööjaotuskavast.
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]

§ 18.   Haldusosakonna juhtimine

  (1) Riigiprokuratuuri haldusosakonda juhib haldusdirektor.

  (2) Haldusdirektor:
  1) juhib haldusosakonna tööd ja vastutab selle eest;
  2) annab riigi peaprokurörile aru haldusosakonna tööst;
  3) tagab prokuratuuri jaoks vajalike tugifunktsioonide olemasolu ja toimimise;
  4) korraldab prokuratuuri asjaajamist ja arhiivi tööd;
  5) korraldab prokuratuuri personali- ja koolitustööd ning ametnike ja töötajate töötervishoiu ja tööohutuse küsimusi, peab personaliarvestust;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  6) korraldab prokuratuuri info- ja sidesüsteemide juurutamist ja hooldamist ning tagab andmekaitse;
  7) korraldab prokuratuuri vallata antud riigivara haldamist ja majandamist, remondi- ja ehitustegevust ning riigihankeid, kui valdkonna eest vastutav minister ei ole otsustanud teisiti;
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]
  8) koostab prokuratuuri eelarveprojekti ja tagab selle täpse ja otstarbeka täitmise;
  9) vastutab prokuratuuri raamatupidamise korralduse eest;
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]
  10) nimetab ametisse ja vabastab ametist prokuratuuri mitteprokuröridest ametnikud riigi peaprokuröri poolt delegeeritud ulatuses;
  11) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud prokuratuuri töötajatega riigi peaprokuröri poolt delegeeritud ulatuses;
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]
  12) sõlmib lepinguid ja esindab prokuratuuri teistes tsiviilõiguslikes suhetes riigi peaprokuröri poolt delegeeritud ulatuses;
  13) otsustab prokuratuuri valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigi peaprokuröri poolt delegeeritud ulatuses;
  14) viseerib ja allkirjastab prokuratuuri rahalisi dokumente riigi peaprokuröri poolt delegeeritud ulatuses;
  15) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirja ning riigi peaprokuröri käskkirjaga pandud ülesandeid.

§ 181.   Avalike suhete osakond
[Kehtetu - RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]

4. peatükk RINGKONNAPROKURATUURID 

§ 19.   Ringkonnaprokuratuuride loetelu, asukohad ja tööpiirkonnad

  Ringkonnaprokuratuurid on:
  1) Põhja Ringkonnaprokuratuur, mis asub Tallinna linnas ja mille tööpiirkond on Harju maakond;
  2) Lääne Ringkonnaprokuratuur, mis asub Pärnu linnas ja mille tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Saare maakond, Hiiu maakond, Rapla maakond ja Järva maakond;
  3) Viru Ringkonnaprokuratuur, mis asub Jõhvi linnas ja mille tööpiirkond on Ida-Viru maakond ning Lääne-Viru maakond;
[RT I, 20.01.2011, 4 - jõust. 23.01.2011, rakendatakse 01.01.2011]
  4) Lõuna Ringkonnaprokuratuur, mis asub Tartu linnas ja mille tööpiirkond on Tartu maakond, Jõgeva maakond, Põlva maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond;
  5) Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur, mis asub Tallinna linnas ja mille tööpiirkond on Harju, Hiiu, Ida-Viru, Järva, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond.
[RT I, 31.01.2024, 1 - jõust. 01.03.2024]

§ 20.   Ringkonnaprokuratuuri ülesanded

  (1) Ringkonnaprokuratuurid tagavad kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindavad riiklikku süüdistust kõigi astme kohtutes ning täidavad muid neile seadusega pandud ülesandeid.

  (2) Kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse tagab see ringkonnaprokuratuur, kelle tööpiirkonnas vastav tegu toime pandi.

  (3) Kui uuritava teo toimepanemise kohta ei ole võimalik kindlaks teha või kui uuritavad teod pandi toime eri ringkonnaprokuratuuride tööpiirkondades, tagab kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse see ringkonnaprokuratuur, kelle tööpiirkonnas kuriteoteade registreeriti, kriminaalmenetlust alustati või jäeti alustamata.

  (4) Kohtueelse menetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse tagamist kohtueelse uurimise asutuseks olevate jälitusametkondade jälitustegevuses teostab see ringkonnaprokuratuur, kelle tööpiirkonnas jälitustoimik avatakse.

  (5) [Kehtetu - RTL 2007, 64, 1153 - jõust. 01.09.2007]

  (6) [Kehtetu - RTL 2007, 64, 1153 - jõust. 01.09.2007]

  (7) Kohtu poolt kohtuotsuse täitmisega seoses olevate küsimuste läbivaatamisest võtab osa ringkonnaprokuratuur, kelle tööpiirkonda vastav kohus kuulub.

  (8) Alluvusvaidlused ringkonnaprokuratuuride vahel lahendab riigi peaprokurör või tema käskkirjaga volitatud ulatuses juhtiv riigiprokurör.

  (9) Ringkonnaprokuratuurid täidavad samuti teisi neile seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirja ning riigi peaprokuröri käskkirjaga pandud ülesandeid.

§ 21.   Ringkonnaprokuratuuri struktuur

  (1) Ringkonnaprokuratuuri koosseisu kuuluvad juhtivprokurör, vanemprokurörid, eriasjade prokurörid, ringkonnaprokurörid ja abiprokurörid. Piirkondlik haldustalitus asub ringkonnaprokuratuuri juures.
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

  (2) Ringkonnaprokuratuuris on järgmised osakonnad:
  1) Põhja Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub neli osakonda;
  2) Lõuna Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kolm osakonda;
  3) Viru Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kolm osakonda;
  4) Lääne Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kaks osakonda;
[RT I, 29.01.2021, 1 - jõust. 01.02.2021]
  5) Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri struktuuri kuulub kolm osakonda.
[RT I, 31.01.2024, 1 - jõust. 01.03.2024]

  (3) Ringkonnaprokuratuuride osakonnad tagavad kohtueelse kriminaalmenetluse seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindavad riiklikku süüdistust kõigi astme kohtutes ja täidavad muid seadustest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Ringkonnaprokuratuuri osakonna täpsem tööjaotus sätestatakse ringkonnaprokuratuuri tööjaotuskavas.
[RT I, 20.03.2013, 8 - jõust. 01.04.2013]

§ 22.   Ringkonnaprokuratuuri juhtimine

  (1) Ringkonnaprokuratuuri juhib juhtivprokurör, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister riigi peaprokuröri ettepanekul.

  (2) Juhtivprokurör:
  1) juhib ringkonnaprokuratuuri tööd, sealhulgas koordineerib kriminaalmenetluse läbiviimist ja kuritegevusevastast võitlust oma piirkonnas ja vastutab selle eest;
  2) esindab ringkonnaprokuratuuri ning annab ringkonnaprokuratuuri nimel arvamusi ja kooskõlastusi riigi peaprokurörile ja teistele prokuratuuri struktuuriüksustele;
  3) annab ringkonnaprokuratuuri tegevusest aru riigi peaprokurörile ja juhtivatele riigiprokuröridele nende vastutusvaldkonnas;
  4) teeb riigi peaprokurörile ettepanekuid ringkonnaprokuratuuri struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta;
  5) teeb riigi peaprokurörile ettepanekuid ringkonnaprokuratuuri prokuröride lisatasude ning ergutuste kohaldamise kohta;
  6) teeb teenistuslikku järelevalvet ja alustab distsiplinaarmenetlust ringkonnaprokuratuuri prokuröride kohta;
  7) teeb riigi peaprokurörile ettepanekuid vanemprokuröride ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta;
  8) viib ilma konkursita sama ringkonnaprokuratuuri tööpiirkonnas ringkonnaprokuratuuri prokuröri tema nõusolekul ühest piirkondlikust osakonnast teise;
  9) kinnitab ringkonnaprokuratuuri tööjaotuskava;
  10) tagab erinevate osakondade ühtlase töökoormuse;
  11) lahendab vanemprokuröride ja eriasjade prokuröride peale esitatud kaebusi, kui kriminaalmenetlusseaduses ei ole ette nähtud teistsugust menetluskorda;
  12) taotleb ringkonnaprokuratuuri ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist ja tingimuste loomist;
  13) annab teenistusalastes küsimustes käskkirju, mis edastatakse riigi peaprokurörile;
  14) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirja ning riigi peaprokuröri käskkirjaga pandud ülesandeid.

  (3) Kui juhtivprokurör teeb kindlaks, et vastava ülesande täitmine ei allu antud ringkonnaprokuratuurile või on muul põhjusel raskendatud, on ta kohustatud teostama vaid kohest täitmist vajavad ametitoimingud, mille edasilükkamine kahjustaks tõe tuvastamist ja viivitamatult teatama sellest Riigiprokuratuurile.

  (4) Riigi peaprokurör määrab juhtivprokurörile ringkonnaprokuratuuri prokuröride hulgast asendaja juhuks, kui juhtivprokurör ei saa haiguse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita.

§ 23.   Ringkonnaprokuratuuri osakonna juhtimine

  (1) Ringkonnaprokuratuuri osakonda juhib vanemprokurör, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist riigi peaprokurör juhtivprokuröri ettepanekul.

  (2) Vanemprokurör:
  1) esindab osakonda ning annab selle nimel arvamusi ja kooskõlastusi juhtivprokurörile;
  2) koordineerib kriminaalmenetluste läbiviimist ja kuritegevusevastast võitlust oma piirkonnas;
  3) tagab ühtlase töökoormuse osakonna prokuröride vahel;
  4) annab osakonna tegevusest aru kõrgemalseisvatele prokuröridele nende vastutusvaldkonnas;
  5) korraldab kaebuste lahendamist;
  6) teeb juhtivprokurörile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta;
  7) teeb juhtivprokurörile ettepanekuid temale alluvatele prokuröridele lisatasude ning ergutuste kohaldamise ja distsiplinaarmenetluse alustamise kohta;
  8) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse, valdkonna eest vastutava ministri määruse ja käskkirja ning riigi peaprokuröri käskkirjaga pandud ülesandeid.

§ 24.   Ringkonnaprokuratuuri tööjaotuskava

  (1) Ringkonnaprokuratuuri prokuröride tööjaotus ning osakonda kuuluvad prokurörid määratakse ringkonnaprokuratuuri tööjaotuskavaga.

  (2) Kohtueelses menetluses tagab seaduslikkuse ja tulemuslikkuse ning esindab kohtutes riiklikku süüdistust sama prokurör, v.a juhul, kui ta ei ole selles kriminaalasjas asendatud teise prokuröriga prokuratuuriseaduse § 10 alusel või tööjaotuskavas ettenähtud korras.

  (3) Tööjaotuskava kehtestab juhtivprokurör käskkirjaga.

5. peatükk PROKURATUURI SÜMBOOLIKA 

§ 25.   Pitsat

  (1) Prokuratuuri pitsati jäljend on 35 mm läbimõõduga sõõr, mille keskel on väike riigivapp ja ülemisel äärel läbivalt suurtähtedega sõna „Prokuratuur”. Prokuratuuri pitserit kasutatakse riigi peaprokuröri poolt allkirjastatud dokumentidel.
[RT I, 01.04.2015, 1 - jõust. 04.04.2015]

  (2) Riigiprokuratuuri pitsati jäljend on 35 mm läbimõõduga sõõr, mille keskel on väike riigivapp ja ülemisel äärel läbivalt suurtähtedega sõna „Riigiprokuratuur”.
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Ringkonnaprokuratuuri pitsati jäljend on 35 mm läbimõõduga sõõr, mille keskel on väike riigivapp ja ülemisel äärel läbivalt suurtähtedega vastava prokuratuuri nimetus.
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

  (5) Riigiprokuratuuri haldusosakonna talitustel on oma nimetusega pitsat.
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

  (6) Riigiprokuratuuri ning ringkonnaprokuratuuri pitsatit kasutatakse prokuratuuri asjaajamiskorras ettenähtud korras.

§ 26.   Plank

  (1) Riigi peaprokuröril, Riigiprokuratuuril ning ringkonnaprokuratuuril on üldplank ja kirjaplank.
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Riigi peaprokuröri üld- ja kirjaplanki kasutab riigi peaprokurör.

  (3) Riigiprokuratuuri üld- ja kirjaplanke kasutavad Riigiprokuratuuri prokurörid ja osakondade ning talituste juhid vastavalt prokuratuuri teabehalduskorrale.
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]

  (4) Ringkonnaprokuratuuride üld- ja kirjaplanki kasutavad ringkonnaprokuratuuride prokurörid vastavalt prokuratuuri teabehalduskorrale.
[RT I, 12.10.2022, 2 - jõust. 15.10.2022]

§ 27.   Embleem

  (1) Prokuratuuril on embleem. Embleemil on kujutatud sinisel kilbil kuldsed mõõk ja kaalud, aupunktis riigivapp. Embleemi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas.
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Embleemi võib kasutada kujunduselemendina prokuratuuri kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega.
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 29.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2004. a.

Lisa Prokuratuuri embleemi etalonkujutis
[RT I, 29.12.2014, 60 - jõust. 01.01.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json