Teksti suurus:

Nakkushaiguste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 91, 629

Nakkushaiguste riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 24.12.2004 nr 377

Määrus kehtestatakse « Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» (RT I 2003, 26, 160; 2004, 27, 177; 30, 208) § 20 lõike 2 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seaduse» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204) § 32 lõikega 1 ning § 34 lõikega 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine

(1) Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega «Nakkushaiguste register» (edaspidi register).

(2) Registri ingliskeelne nimetus on «Estonian Communicable Diseases Registry».

§2. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on nakkushaiguste juhtumite registreerimine nakkushaiguste ennetamiseks ja nende levikutendentside selgitamiseks.

§3. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Tervisekaitseinspektsioon.

2. peatükk
REGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMINE

§4. Registri ülesehitus, registri koosseis ja andmete töötlemise viis

(1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna ja registreerimistoimikutena paberkandjatel.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) infotehnoloogiline andmekogu;
2) registreerimistoimikud;
3) arhiveeritud registriandmed.

§5. Registriandmete kaitse ja nõuded registri pidamisele

(1) Vastutav ja volitatud töötleja kohaldavad registri pidamisel «Isikuandmete kaitse seaduses» (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208) sätestatud nõudeid.

(2) Registri pidamisel rakendatavad isikuandmete kaitse meetmed kehtestab vastutav töötleja kooskõlas «Andmekogude seaduse» § 53 lõike 7 alusel kehtestatud infosüsteemide turvameetmete süsteemiga.

(3) Registri turvaklass on R1K1T2S2.

§6. Alusdokumendid

Andmete registreerimise alusdokumentideks on «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 21 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määrusega nr 297 «Nakkushaiguste esinemise ja haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis» (RT I 2003, 76, 512) kehtestatud teatised («Teatis nakkushaige kohta» ja «Laboriteatis»).

§7. Registrisse kantavad andmed

(1) «Teatiselt nakkushaige kohta» kantakse registrisse:
1) teatise esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
2) teatise täitmise kuupäev;
3) teatise täitja nimi ja märge täitja allkirja olemasolu kohta;
4) haige isikukood, nimi, vanus, sugu, elukoht, töökoht või õppeasutus, amet;
5) andmed diagnoosi kohta;
6) andmed haigestumise kohta;
7) andmed loomahammustuse ja puugiründe kohta;
8) vaktsiinvälditava nakkushaiguse esinemisel andmed immuniseerimise kohta;
9) haige ravimise koht;
10) teatise Tervisekaitseinspektsiooni kohalikus asutuses registreerimise kuupäev.

(2) «Laboriteatiselt» kantakse infotehnoloogilise andmekoguna peetavasse registrisse:
1) teatise esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
2) teatise täitmise kuupäev;
3) teatise täitja nimi ja märge täitja allkirja olemasolu kohta;
4) haige isikukood, nimi, vanus ja sugu;
5) andmed diagnoosi kohta;
6) andmed uurimismaterjali kohta;
7) andmed uuringumeetodi ja tulemuse kohta;
8) teatise Tervisekaitseinspektsiooni kohalikus asutuses registreerimise kuupäev.

§8. Andmete õiguslik režiim

Registriandmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk
ANDMETE KANDMINE REGISTRISSE JA JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE

§9. Alusdokumentide esitamine

(1) Registrisse esitavad alusdokumente:
1) tervishoiuteenuse osutaja;
2) mikrobioloogilisi, viroloogilisi, parasitoloogilisi ja seroloogilisi uuringuid tegev labor.

(2) Alusdokumendid esitatakse registrisse digitaalkujul või paberkandjal.

(3) Alusdokumentide digitaalsel esitamisel kasutatakse digitaalallkirja «Digitaalallkirja seaduses» (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 88, 591 ja 594) sätestatud korras.

§10. Andmete registrisse kandmine

Registri volitatud töötleja kannab andmed registrisse 2 tööpäeva jooksul alates teatise saabumisest.

§11. Andmete säilitamine ja arhiveerimine

(1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse «Arhiiviseadusest» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188), selle alusel antud õigusaktidest ja vastutava töötleja kehtestatud korrast.

(2) Säilitamisele kuuluvad registreerimistoimikud ja infotehnoloogilises andmekogus olevad andmed ning andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid.

(3) Registreerimistoimikuid ja infotehnoloogilist andmekogu säilitatakse alaliselt.

(4) Alusdokumente säilitab volitatud töötleja 5 aastat, alates andmete registrisse kandmisest.

§12. Registriandmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

(1) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab registriandmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed, mille alusel volitatud töötleja muudab kande 2 tööpäeva jooksul.

(2) Kui volitatud töötleja avastab ebaõiged andmed, esitab ta järelepärimise ebaõigete andmete kohta registriandmete esitajale.

(3) Kuni kande parandamiseni suletakse ebaõiged andmed. Volitatud töötleja on kohustatud informeerima registriandmete parandamisest registrist andmeid saanuid.

§13. Registrist andmete väljastamise kord

(1) Nakkushaige identifitseerimist võimaldaval kujul väljastatakse registrist andmeid või võimaldatakse juurdepääs registriandmetele ainult pädevatele isikutele «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest» ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

(2) Isikul, kelle kohta on andmed registrisse kantud, on õigus saada tema kohta käivaid isikuandmeid «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras.

(3) Registri andmete põhjal koostatud statistilised andmestikud on avalikuks kasutamiseks ja neile võimaldatakse juurdepääs «Avaliku teabe seaduses» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158; 2004, 81, 542) sätestatud korras.

(4) Järelevalve teostajal on juurdepääsuõigus registris sisalduvatele andmetele järelevalveülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

(5) Volitatud töötleja on kohustatud pidama arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja millistele isikuandmetele juurdepääs võimaldatakse.

(6) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

4. peatükk
JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§14. Järelevalve

(1) Registri pidamise ja andmete töötlemise üle teostavad järelevalvet:
1) andmekaitse järelevalveasutus «Andmekogude seaduse», «Isikuandmete kaitse seaduse» ja põhimääruse täitmise osas;
2) vastutava töötleja selleks volitatud ametnik põhimääruse ja andmete töötlemise lepingute ning vastutava töötleja korralduste täitmise osas.

(2) Andmekaitse järelevalveasutuse ametnikul on õigus vastavalt oma pädevusele tutvuda registrisse kantud andmetega, andmete registreerimise aluseks olevate dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes märgitud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§15. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§16. Registri likvideerimine

Registri likvideerimine toimub «Andmekogude seaduses» sätestatud korras kooskõlas «Arhiiviseadusega».

5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§17. Andmete üleandmine

Tervisekaitseinspektsiooni poolt enne käesoleva määruse jõustumist «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» alusel kogutud andmed annab Tervisekaitseinspektsioon registrile üle hiljemalt 1. detsembriks 2005. a.

§18. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT