Teksti suurus:

Tuulekaera tõrjeabinõud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 2, 7

Tuulekaera tõrjeabinõud

Vastu võetud 27.12.2004 nr 196

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2004, 32, 227) § 67 lõike 4, § 68 lõike 3, § 69 lõike 2 ning § 70 lõigete 4 ja 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõud ning nende abinõude rakendamise tingimused ja kord, tuulekaeraga saastunud põllumajandussaaduste ja -toodete käitlemisel ning tuulekaeraga saastunud aladel rakendatavate abinõude täpsem loetelu ning nende abinõude rakendamise tingimused ja kord, tuulekaera esinemisest teatamise vorm ja kord, tuulekaera tõrjekava sisu- ja vorminõuded ning põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamise kord.

§ 2. Tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõud

Põllumassiivil või selle osal ning muul alal (tee äär, kraaviperv ja kraav, elektri- ja sideliinipostide ümbrus, karjäär, ehituse ala, hoone ümbrus ja kasutamata ala) esineva tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõud on:
1) ennetavad tegevused;
2) agrotehniliste nõuete täitmine;
3) tuulekaera väljakitkumine;
4) taimekaitsevahendi kasutamine tuulekaera tõrjeks;
5) muud abinõud.

§ 3. Tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõude rakendamise tingimused ja kord

(1) Põllumajandussaaduste tootmisega tegelev maakasutaja peab sõltuvalt kasutatava maa sihtotstarbe alaliigist, kasvatatavast põllumajanduskultuurist, tuulekaera esinemise ulatusest ja muudest asjaoludest lähtudes valima ning rakendama sobivaid tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõusid järgmistel tingimustel ja järgmises korras:
1) kasvatama teravilja viljavahelduses ning samal põllul mitte rohkem kui kolmel järjestikusel aastal;
2) kasutama külvist, mis ei sisalda tuulekaeraseemneid;
3) mitte külvama kaera tuulekaeraga saastunud põllule, kui tuulekaera esineb palju kogu põllu ulatuses;
4) tegema enne põllumajandusmasina ja -seadme teiselt isikult kasutada võtmist kindlaks, et selle kasutamisega ei levi tuulekaer;
5) teavitama teenustöö (mullaharimine, taimekaitsetöö, viljakoristus) kasutamise korral teenustöö osutajat tuulekaera esinemisest, et vältida tuulekaera levikut põllumajandusmasina ja -seadme kaudu;
6) harima mustkesa selliselt, et seal kasvavad umbrohutaimed ei kasvaks kõrgemaks kui 5 sentimeetrit;
7) niitma üheaastaseid haljassöödakultuure hiljemalt tuulekaera loomise faasis;
8) vahelt harima ja äestama selliselt, et oleks tagatud tuulekaera hävimine;
9) rakendama pärast põllult saagi koristamist agrotehnilisi abinõusid, et mullas olev tuulekaeraseeme idaneks ja talvitumisel häviks;
10) hävitama hilisema külviajaga põllumajanduskultuuri (lina, mais jt) kasvatamise korral tuulekaera külvieelse täiendava mullaharimisega;
11) kitkuma välja üksiku ja hõredalt kasvava tuulekaera koos võrsesõlmega ajal, mil tuulekaer on visuaalselt eristatav, kuid mitte hiljem kui piimküpsuse faasis. Eemaldama tuulekaera põllult ning hävitama selle kuumkäärimisel komposteerimise või põletamise teel;
12) kasutama tuulekaera hävitamiseks taimekaitsevahendeid «Taimekaitseseaduses» (RT I 2004, 32, 226) sätestatud tingimustel ja korras;
13) niitma tuulekaeraga saastunud põllumassiiviga piirnevat muud ala hiljemalt tuulekaera loomise faasis või kitkuma ja hävitama tuulekaera punktis 11 sätestatud viisil;
14) põllu orgaanilise väetisega väetamise korral kasutama üksnes orgaanilist väetist, mis on läbinud kuumkäärimise, et tagada selles sisalduvate tuulekaeraseemnete idanemisvõime hävimine;
15) pärast tuulekaeraga saastunud põllu harimist või saagi koristamist, saagi vedu, kuivatamist ja sorteerimist puhastama kasutuses olnud põllumajandusmasina ja -seadme viisil, mis välistab tuulekaera levimise.

(2) Maakasutaja, kes ei kasuta maad põllumajandussaaduste tootmiseks, kuid kelle kasutuses oleval maal esineb tuulekaera, peab sõltuvalt kasutatava maa sihtotstarbe alaliigist, tuulekaera esinemise ulatusest ja muudest asjaoludest lähtudes valima ning rakendama sobivaid tuulekaera esinemise ja leviku vältimise abinõusid järgmistel tingimustel ja järgmises korras:
1) tuulekaera esinemise ja leviku vältimiseks rakendama lõike 1 punktides 4 ja 12 sätestatud abinõusid;
2) niitma tuulekaeraga saastunud ala hiljemalt tuulekaera loomise faasis või kitkuma ja hävitama tuulekaera lõike 1 punktis 11 sätestatud viisil;
3) tegema enne mulla-, koristus- ja taimekaitsetööl vajamineva masina ja seadme teiselt isikult kasutada võtmist kindlaks, et selle kasutamisega ei levi tuulekaer;
4) pärast tuulekaeraga saastunud maa harimist, niitmist või taimekaitsetööd puhastama kasutuses olnud põllumajandusmasina ja -seadme viisil, mis välistab tuulekaera levimise;
5) teavitama teenustöö (mulla-, koristus- või taimekaitsetöö) kasutamise korral teenustöö osutajat tuulekaera esinemisest, et vältida tuulekaera levikut masina ja -seadme kaudu.

§ 4. Tuulekaeraga saastunud põllumajandussaaduste ja -toodete käitlemisel rakendatavad abinõud, nende rakendamise tingimused ja kord

(1) Tuulekaeraga saastunud põllumajandussaadusi ja -tooteid võib kasutada peeneks jahvatatult (sisalduv tuulekaeraseeme ei tohi olla idanemisvõimeline) loomasöödana.

(2) Tuulekaeraga saastunud põllumajandussaaduste ja -toodete turustamise korral tuleb tuulekaera leviku vältimiseks:
1) teha saate- või müügidokumendile märge «Saastunud tuulekaeraga»;
2) vedada teravilja koormakattega kaetult.

(3) Tuulekaeraga saastunud põllumajandussaaduste ja -toodete ladustamise korral tuleb laos või hoiukohas nähtavale kohale 1,5 meetri kõrgusele põrandapinnast paigutada tähistus «Saastunud tuulekaeraga».

(4) Tuulekaeraga saastunud teravilja-, kaunvilja-, õli- ja söödakultuuri seemnete sorteerimis- ja puhastusjäätmed tuleb hävitada töötlemisel kuumkäärimise protsessis või põletamise teel.

(5) Põllumajandusmasina ja -seadme teiselt isikult kasutada võtmise või teenustöö kasutamise korral tuleb teenustöö osutajat teavitada tuulekaera esinemisest põllumajandussaaduses või -tootes.

§ 5. Tuulekaeraga saastunud ala käitlemisel tuulekaera leviku vältimiseks rakendatav abinõu

Tuulekaeraga saastunud alalt kooritava pinnase müügi või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise või vedamise korral tuleb saate-, müügi- või üleandmisdokumendile teha märge «Võimalik tuulekaeraga saastumise oht».

§ 6. Tuulekaera esinemisest teatamise vorm ja kord

(1) Maakasutaja, kes tuvastab enda kasutataval põllumassiivil tuulekaera esinemise või kellel on tuulekaera esinemise kahtlus, esitab Taimetoodangu Inspektsioonile lisas toodud vormi kohase teatise, lisades sellele põllumassiivi kaardi koopia, millele on märgitud põldude numbrid ja piirid. Maakasutaja tähistab põllumassiivi kaardil tuulekaera esinemise märgistusega «T» ja tuulekaera esinemise kahtluse märgistusega «K».

(2) Teatisel märgitakse tuulekaera esinemise aste numbriga «1», kui põllul esineb tuulekaera vähe (tuulekaer esineb üksikute taimedena), või numbriga «2», kui põllul on tuulekaera palju ja seda esineb kogu põllu ulatuses.

(3) Kui tuulekaeraga saastunud põllumassiivi või selle osa valdus antakse üle teisele isikule, teavitab valduse üleandja valduse saajat maa tuulekaeraga saastumisest kirjalikult ja saadab Taimetoodangu Inspektsioonile valduse üleandmise teatise, milles on toodud valduse üleandja ja selle saaja kontaktandmed.

§ 7. Tuulekaera tõrjekava sisu- ja vorminõuded

(1) Põllumajandussaaduste tootmisega tegelev maakasutaja, kelle kasutataval põllumassiivil või selle osal esineb tuulekaer, koostab tuulekaera tõrjekava, milles märgib §-s 3 sätestatud abinõud, mida ta rakendab tuulekaera esinemise ja leviku vältimiseks.

(2) Tuulekaera tõrjekavas kirjeldatakse kavandatavaid abinõusid põldude kaupa ning tõrjekava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

(3) Tuulekaera tõrjekava koostatakse paberkandjal kahes eksemplaris ning selle esimesele lehele märgitakse maakasutaja nimi ja tema kontaktandmed.

§ 8. Tuulekaera tõrjekava kinnitamine

(1) Põllumajandussaaduste tootmisega tegelev maakasutaja esitab § 7 kohaselt koostatud tuulekaera tõrjekava Taimetoodangu Inspektsioonile kinnitamiseks ühe aasta jooksul arvates § 6 lõikes 1 sätestatud teatamisest.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon vaatab tuulekaera tõrjekava läbi ja kinnitab nõuetele vastava tõrjekava 40 tööpäeva jooksul arvates selle esitamisest.

(3) Kui tuulekaera tõrjekava ei vasta kehtestatud nõuetele, määrab Taimetoodangu Inspektsioon põllumajandussaaduste tootmisega tegelevale maakasutajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 9. Tuulekaera tõrjekava muutmine

(1) Tuulekaera tõrjekava muutmiseks esitab põllumajandussaaduste tootmisega tegelev maakasutaja asjakohased muudatused Taimetoodangu Inspektsioonile kinnitamiseks.

(2) Taimetoodangu Inspektsioon vaatab tuulekaera tõrjekava muudatused läbi ja kinnitab need § 8 lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras.

(3) Tuulekaera tõrjekava muutmisena käsitletakse ka tuulekaera tõrjekavas loetletud abinõude rakendamise tähtaja pikendamist.

§ 10. Põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamise kord

(1) Põllumajandussaaduste tootmisega tegelev maakasutaja, kes on rakendanud tuulekaera tõrjekavas ettenähtud abinõusid ning leiab, et põllumassiivil ei esine tuulekaera, võib põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamise taotluse (edaspidi taotlus) esitada Taimetoodangu Inspektsioonile 1. jaanuarist kuni 31. maini.

(2) Lõikes taotlusele märgitakse maakasutaja nimi ja kontaktandmed, põllumassiivi number ja kasvatatav põllumajanduskultuur taotluse esitamise aastal ning sellele järgneval aastal.

(3) Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik kontrollib maakasutaja põllumassiivil tuulekaera esinemist taotluse esitamise ja sellele järgneval aastal ajal, mil tuulekaer on visuaalselt eristatav. Kontrollimise kohta koostatakse kontrollakt kahes eksemplaris, millest üks edastatakse maakasutajale.

(4) Kui põllumassiivil on taotluse esitamise või sellele järgneva aasta vegetatsiooniperioodil tehtud tuulekaera tõrjet taimekaitsevahendiga, põllumassiivil või selle osal kasvavat taimestikku on niidetud, taimestik on tugevalt lamandunud või kui põllul kasvatatakse kaera, rukist või tritikalet või kui põldu on hoitud mustkesana, ei saa Taimetoodangu Inspektsioon tuulekaera esinemist kontrollida ja seda aastat ei arvestata lõikes 3 nimetatud kontrolliperioodi hulka ning kontrolliperioodi pikendatakse.

(5) Taimetoodangu Inspektsioon tunnistab põllumassiivi tuulekaeravabaks, kui kontrolliperioodil ei esine sellel enam tuulekaera. Põllumassiiv tunnistatakse tuulekaeravabaks kontrolliperioodi teise aasta 31. oktoobriks.

(6) Põllumassiivi tuulekaeravabaks tunnistamata jätmise korral jätkab põllumajandustootmisega tegelev maakasutaja tuulekaera tõrjekavas ette nähtud abinõude rakendamist vähemalt ühe aasta jooksul.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 196 «Tuulekaera tõrjeabinõud»
lisa

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

TEATIS

1.1. Maakasutaja 1.2. Täidab Taimetoodangu Inspektsioon
 

Nimi või ärinimi:

     
 
   

Isikukood:

 

Registrikood:

___________________________________
 

Esindaja nimi:

     
      _______________________________________________  
     

Vastuvõtmise kuupäev ja registreerimisnumber:

 
     

_______________________________________________
 
     

Vastuvõtja allkiri:

 
         
         

2. Maakasutaja kontaktandmed

Elukoht/asukoht   Ettevõtte asukoht (ettevõtja tegevuskoht)
  Maakond  
  Vald/linn  
  Küla, alev, alevik  
  Tänav/maja  
  Postiindeks  
  Telefon  
  Faks/e-post  

3. Tuulekaera esinemine või tuulekaera esinemise kahtlus [ha]

Jrk nr Põllumassiivi nr Põllu nr või nimi Esineb tuulekaer «T» Esinemise aste « või « Esinemise kahtlus «K»
           
           
           
           

Lisatud põllumassiivi kaardi koopia ......... lehel, millele on kantud järgmised märked:

esineb tuulekaer – «T» .......... ha, aste «1» ........ ha või «2» ......... ha

tuulekaera esinemise kahtlus – «K» ........... ha

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida.

Allkiri: ....................................................

Kuupäev: «......» ...................... 200... a.

Kantsler Ants NOOT