Teksti suurus:

Lõppseadmete märgistamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 95, 1491

Lõppseadmete märgistamise kord1

Vastu võetud 25.08.2000 nr 72

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116) paragrahvi 58 lõike 5 alusel, arvestades paragrahvi 60 lõike 1 ja paragrahvi 62 lõike 1 nõudeid.

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Käesolevas määruses sätestatakse telekommunikatsioonivõrgu lõppseadme, üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga ühendamiseks mitteettenähtud lõppseadme ja eriotstarbelise raadiosagedusseadme (edaspidi lõppseade) märgistamise kord.

(2) Käesolev määrus ei reguleeri kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosaateseadmete märgistamist.

(3) Käesolevas määruses sätestatud märgistamise nõuet ei kohaldata lõppseadme eksportimisel või turule laskmisel Eestis, mille puhul on tagatud, et seda ei kasutata sihtotstarbeliselt või eksporditakse, välja arvatud käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

§ 2. Vastavusmärgistus

(1) Käesoleva määruse tähenduses loetakse vastavusmärkideks «CE»- ja «VM»-märke, millele esitatavad nõuded on kehtestatud käesoleva määruse paragrahvis 3.

(2) Vastavusmärk on sümbol, mis näitab, et telekommunikatsioonivõrgu lõppseade, üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga ühendamiseks mitteettenähtud lõppseade ja eriotstarbeline raadiosagedusseade vastab sellele seadmele kehtestatud nõuetele.

(3) Telekommunikatsioonivõrgu lõppseade peab vastama «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 56 lõike 1 nõuetele.

(4) Üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga ühendamiseks mitteettenähtud lõppseade peab vastama telekommunikatsiooniseaduse paragrahvi 60 lõike 1 nõuetele.

(5) Eriotstarbeline raadiosagedusseade peab vastavama «Telekommunikatsiooniseaduse» paragrahvi 62 lõike 1 nõuetele.

(6) Telekommunikatsioonivõrgu lõppseade, üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga ühendamiseks mitteettenähtud lõppseade ja eriotstarbeline raadiosagedusseade loetakse märgistatuks, kui sellele on paigaldatud käesoleva määruse paragrahvi 3 nõuete kohane vastavusmärk.

(7) Lõppseadme päritolumaaks loetakse käesoleva määruse tähenduses riiki, kus on väljastatud lõppseadme nõuetekohasust tõendav dokument ja paigaldatud selle alusel märgistus.

(8) Lõppseade, mille päritolumaaks on Euroopa Liitu kuuluv riik, peab olema märgistatud vastavusmärgiga «CE». Juhul kui lõppseade on märgistatud «CE»-märgiga, ei ole vajalik «VM»-märgi paigaldamine.

(9) Juhul kui lõppseade on märgistatud päritolumaa rahvusliku märgiga, peab lõppseade olema märgistatud lisaks päritolumaa rahvuslikule märgistusele «VM»-märgiga.

§ 3. Nõuded vastavusmärgile

(1) Turule lastud lõppseadmele kantud «CE»- ja «VM»-märgistus (edaspidi vastavusmärgistus) peab vastama käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.

(2) «CE»-märgistus koosneb initsiaalidest «CE» ja omab käesoleva määruse lisas 1 kirjeldatud kuju.

(3) «VM»-märgistus koosneb inistiaalidest «VM» ja omab käesoleva määruse lisas 2 kirjeldatud kuju.

(4) Juhul kui lõppseadme vastavushindamisse on kaasatud volitatud asutus, peab vastavusmärgistusele olema lisatud volitatud asutuse tähis või eraldusnumber. Juhul kui kaasatud on rohkem kui üks volitatud asutus, peab märgistus sisaldama kõigi kaasatud volitatud asutuste tähiseid või eraldusnumbreid.

(5) Kui vastavusmärgistust on suurendatud või vähendatud, tuleb kinni pidada käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud proportsioonidest, kusjuures:
1) vastavusmärgistuse komponendid peavad omama sama vertikaalset mõõdet, mis ei tohi olla väiksem kui 5 mm;
2) käesoleva lõike punktis 1 sätestatud minimaalse mõõtme nõuet võib väikeste seadmete puhul mitte arvestada.

§ 4. Märgistuse paigaldamine

(1) Lõppseadmed peavad olema märgistatud turule laskmisel või kasutusele võtmisel.

(2) Lisaks vastavusmärgile peab tootja või tarnija paigaldama lõppseadmele lõppseadme identifitseerimiseks vajaliku märgistuse.

(3) Identifitseerimiseks vajalik märgistus sisaldab järgmisi andmeid:
1) tootja nimi või tema registreeritud kaubamärk;
2) lõppseadme tüübi või seeria tähis.

(4) Märgistus paigaldatakse lõppseadmele või sellele kinnitatud plaadile, kasutusjuhendile ja pakendi olemasolul ka sellele.

(5) Vastavusmärgistus peab olema nähtaval, loetaval ja hävimatul viisil kantud lõppseadmele või selle pakendile. Vastavusmärgistus võib olla kantud ka kasutusjuhendile ja müügipakendile.

(6) Seadmele, pakendile või kasutusjuhendile kantud muu märgistus ei tohi vähendada vastavusmärgistuse nähtavust ja loetavust.

(7) Lõppseadme võib jätta märgistamata, kui lõppseadme suurus või kasutusotstarve ei võimalda paigaldada käesolevas määruses sätestatud nõuetele vastavat märgistust. Sellisel juhul paigaldatakse märgistus lõppseadme eestikeelsele kasutusjuhendile ja pakendile.

(8) Lõppseadmele ei või paigaldada märki, tähistust, sümbolit või muud pealdist, mis on eksitav, sealhulgas eksitavalt sarnane vastavusmärgi või toote identifitseerimiseks vajaliku märgistusega.

§ 5. Märgistamise eest vastutav isik

(1) Märgistuse olemasolu eest lõppseadme tarnimisel vastutab lõppseadme tootja või tarnija. Lõppseadme tarnijaks loetakse isikut või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutust, kelle tegevus seisneb toote turule laskmises, samuti toote Eestisse importijat.

(2) Märgistuse lõppseadmel, mida on võimalik ühendada üldkasutatava telekommunikatsioonivõrguga, kuid mis ei ole selleks otstarbeks ette nähtud, peab tagama tootja või tarnija.

(3) Märgistuse eriotstarbelisel raadiosagedusseadmel peab tagama eriotstarbelise raadiosagedusseadme tootja või tarnija.

§ 6. Rakendussätted

Enne 1. aprilli 2000. a tehtud tüübiheakskiidu otsuse alusel nõuetele vastavaks tunnistatud lõppseadmed märgistatakse tüübiheakskiidu märgiga vastavalt teede- ja sideministri 31. mai 1993. a määruse nr 16 ««Raadioseadmete kasutamise korra» kinnitamine» (RTL 1993, 16, lk 431; 1998, 236/237, 966) lisale 1 kuni 31. detsembrini 2000. a.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Teede- ja sideministri 31. mai 1993. a määruse nr 16 ««Raadioseadmete kasutamise korra» kinnitamine» lisa 2 tunnistatakse kehtetuks käesoleva määruse jõustumisel. Ülejäänud osas tunnistatakse käesoleva paragrahvi esimeses lauses nimetatud määrus kehtetuks 2001. aasta 1. jaanuarist.

1 Määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiivi 99/5/EMÜ (EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10) nõudeid

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

Teede- ja sideministri 25. augusti 2000. a määruse nr 72
lisa 1

«CE»-MÄRGI KUJU

1. «CE»-märk peab vastama järgmisele kujule:

2. Juhul kui vastavushindamisse on kaasatud volitatud asutus, siis peab «CE»-märgile olema lisatud volitatud asutuse tähis või eraldusnumber ning märk peab vastama kujule:
CEXXXX,
kus tähis «XXXX» on volitatud asutuse tähis või eraldusnumber.

3. Juhul kui vastavushindamisse on kaasatud mitu volitatud asutust, siis peab «CE»-märgile olema lisatud kõigi kaasatud volitatud asutuste tähised või eraldusnumbrid.

Teede- ja sideministri 25. augusti 2000. a määruse nr 72
lisa 2

«VM»-MÄRGI KUJU

1. «VM»-märk peab vastama järgmisele kujule:

«VM»-märgi mõõtmed on 17×17 mm.

2. Juhul kui vastavushindamisse on kaasatud volitatud asutus, siis peab «VM»-märgile olema lisatud volitatud asutuse tähis või eraldusnumber ja märk peab vastama kujule:

kus tähis «YYYYY» on volitatud asutuse tähis või eraldusnumber.

3. Juhul, kui vastavushindamisse on kaasatud mitu volitatud asutust, siis peab «VM»-märgile olema lisatud kõigi kaasatud volitatud asutuste tähised või eraldusnumbrid.

SID

SID

SID