Teksti suurus:

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 "Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 3, 13

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 "Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 28.12.2004 nr 148

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) § 32 lõike 3 alusel.

§ 1. Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 21 «Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord» (RTL 2003, 25, 368) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Toimkonna esimehele makstava tasu suurus on 10 000 krooni kuus, teistele toimkonna liikmetele makstava tasu suurus liikme kohta on 2000 krooni kuus.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Toimkonna esimehe ja liikme tasu suurendatakse kuni 670 krooni võrra iga päeva kohta, kui toimkonna esimees või liige täidab toimkonna ülesandeid väljaspool Eesti Vabariiki.»

§ 2. Määrus, välja arvatud § 1 punkt 2, jõustub 1. jaanuaril 2005. a. Määruse § 1 punkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2004. aasta 15. novembrist.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json