Teksti suurus:

Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.07.2023
Avaldamismärge:RTL 2000, 101, 1589

Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus

Vastu võetud 14.09.2000 nr 58

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362) paragrahvi 21 lõike 4 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Töökeskkonna Nõukoda (edaspidi Nõukoda) on Sotsiaalministeeriumi juures asuv valitsusasutuste ning tööandjate ja töötajate keskliitude töötervishoiu ja tööohutuse asjatundjatest koosnev nõuandekogu töökeskkonna küsimustes.

(2) Nõukojal on õigus kaasata oma töösse eksperte, teha sotsiaalministrile ettepanekuid uurimistööde ja ekspertiiside tellimiseks.

§2. Nõukoja koosseis

(1) Nõukoja moodustamise, koosseisu ja esimehe kinnitab sotsiaalminister oma käskkirjaga. Nõukoja koosseisu arvatakse:
1) viis liiget sotsiaalministri ettepanekul;
2) viis liiget tööandjate keskliidu ettepanekul;
3) viis liiget töötajate keskliitude ettepanekul.

(2) Nõukoja koosseisu tegevusaeg on kolm aastat.

(3) Ennetähtaegselt arvatakse liige Nõukojast välja:
1) isikliku avalduse alusel;
2) liiget esitanud organisatsiooni ettepanekul.

(4) Kui liige lahkub Nõukojast tegevusaja jooksul, nimetatakse asendusliige.

§3. Nõukoja ülesanded

(1) Nõukoja põhiülesanne on võimaldada valitsusasutuste ning tööandjate ja töötajate keskliitude (edaspidi sotsiaalpartnerid) esindajatel teha ettepanekuid ning avaldada arvamust töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

(2) Nõukoda täidab järgmisi ülesandeid:
1) hindab regulaarselt töökeskkonna olukorda riigis;
2) kogub, vaatab läbi ja arutab sotsiaalpartnerite ettepanekuid töökeskkonna parandamiseks;
3) analüüsib töökeskkonna parandamise abinõude tõhusust;
4) teeb sotsiaalministrile ettepanekuid ning annab soovitusi töökeskkonna küsimustes;
5) arutab Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ja sotsiaalministrile esitatavate seaduste ja määruste eelnõusid ning annab neile hinnangu;
6) teeb ettepanekuid kehtivate õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks.

(3) Nõukoja esimees:
1) juhatab Nõukoja istungeid;
2) kinnitab töörühmade ja komisjonide koosseisud ning nimetab Nõukoja liikmete hulgast nende juhid;
3) kutsub vajaduse korral Nõukoja tööst osa võtma eksperte;
4) esitab üks kord aastas Nõukojale ja sotsiaalministrile aruande Nõukoja tööst.

§4. Nõukoja töökord

(1) Nõukoja töövorm on istung. Istungi käik ja otsused protokollitakse.

(2) Istung toimub vähemalt üks kord kvartalis. Istungi kutsub kokku esimees. Istung kutsutakse kokku ka juhul, kui seda nõuab vähemalt viis Nõukoja liiget. Istungist teatatakse Nõukoja liikmetele ette kümme päeva, teatisele lisatakse päevakord koos ettevalmistatud materjalidega.

(3) Nõukoda on otsustusvõimeline, kui selle istungist võtab osa 50% liikmetest ja esindatud on kõik kolm osapoolt.

(4) Nõukoja otsused võetakse vastu konsensusega. Konsensuse mittesaavutamisel vormistatakse eriarvamuste protokoll.

(5) Nõukoja istungeid korraldab Sotsiaalministeeriumi töökeskkonna osakond.

§5. Rakendussätted

Tunnistada kehtetuks sotsiaalministri 18. juuli 1997. a käskkirjaga nr 144 kinnitatud Töökeskkonna Nõukoja põhimäärus.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json