Teksti suurus:

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 "Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 6, 46

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 "Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 29.12.2004 nr 152

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520; 89, 604 ja 614) § 21 lõike 3 alusel.

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruses nr 94 «Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord» (RTL 2004, 102, 1657) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui isikul on vaja reisida Euroopa Liidu liikmesriiki lühema aja kestel kui ravikindlustuskaardi väljastamiseks kuluv aeg, väljastatakse kindlustatud isiku või tema esindaja taotlusel asendussertifikaat.»;

2) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2 asendatakse number «15» numbriga «19».

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json