Teksti suurus:

Eestisse sisseveol ja Eestist väljaveol eriluba vajavate kaitsealuste liikide ja kivististe ning jahitrofeede loetelu ning sisse- ja väljaveo kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2003
Avaldamismärge:RTL 2000, 107, 1653

Eestisse sisseveol ja Eestist väljaveol eriluba vajavate kaitsealuste liikide ja kivististe ning jahitrofeede loetelu ning sisse- ja väljaveo kord

Vastu võetud 25.09.2000 nr 60

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 1998, 3, 54; 1999, 86, 782; 97, 859; 102, 907) paragrahvi 25 lõike 4 alusel ja Vabariigi Valitsuse 25. juuni 1999. a määrusega nr 202 (RT I 1999, 57, 601; 87, 794) kinnitatud «Kaupade, mille sisse- ja väljaveol on nõutav eriluba, ning ministrite, kes kehtestavad nende kaupade nomenklatuurid ning sisse- ja väljaveo korrad, loetelu» punktist 1 lähtudes ning arvestades «Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni» (edaspidi CITES) (RT II 1993, 27/28, 83).

1. peatükk
KAUPADE LOETELU

§ 1. Eriloa alusel Eestisse sisse- või Eestist väljaveetavate kaupade loetelu

Eriloa alusel Eestisse sisse- või Eestist väljaveetavad kaubad on:
1) «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 1998, 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 21 lõikes 1 loetletud, Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 1994. a määruse nr 462 (RT I 1994, 94, 1610; 1996, 46, 890) punkti 1 alapunktiga 2 kinnitatud ja keskkonnaministri 30. märtsi 1995. a määruse nr 18 (RTL 1995, 36, lk 1242; 1996, 135, 674) punktiga 1 kinnitatud nimekirjades toodud looma-, taime- ja seeneliikide isendid;
2) CITES-i lisadesse kantud liikide isendid. Liikide nimekiri koos eestikeelsete vastetega on toodud käesoleva määruse lisas 1;
3) keskkonnaministri 30. märtsi 1995. a määruse nr 18 punktiga 1 kinnitatud nimekirjas nimetatud makrokivististe eksemplarid;
4) järgmised jahitrofeed:
1. põdra sarved
2. punahirve sarved
3. metskitse sarved
4. metssea kihvad
5. karu nahk
6. hundi nahk
7. ilvese nahk
8. ahmi nahk
9. karu kolju
10. hundi kolju
11. ilvese kolju
12. rebase kolju
13. mägra kolju
14. kähriku kolju
15. ahmi kolju.

2. peatükk
SISSE- JA VÄLJAVEO KORD

§ 2. CITES-i load

(1) Käesoleva määruse paragrahvi 1 punktis 2 nimetatud liikide elus või surnud isendite või neist valmistatud toodete või nende äratuntavate osade sisse- ja väljaveol on nõutavad CITES-i täitevvõimu esindaja, milleks on Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond, poolt välja antud järgmised load:
1) CITES-i I lisasse kantud liigi isendi puhul sisse- ja väljaveo luba, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2;
2) CITES-i II ja III lisasse kantud liigi isendi puhul väljaveo luba, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

(2) Kui sissevedu toimub sellisest riigist või väljavedu sellisesse riiki, mis ei ole CITES-iga ühinenud, siis aktsepteeritakse CITES-i loa asemel selle riigi kompetentsete võimude poolt välja antud dokumente, mis on oma olemuselt kooskõlas CITES-i nõuetega.

§ 3. Kaitsealuste looma-, taime- või seeneliikide väljaveo luba

Käesoleva määruse paragrahvi 1 punktis 1 nimetatud kaitsealuste looma-, taime- või seeneliikide (v.a CITES-i lisadesse kantud liigid) elus või surnud isendite või neid sisaldavate kollektsioonide või isendite äratuntavate osade väljaveol on nõutav Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna poolt väljastatud luba, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 3.

§ 4. Kaitsealuste makrokivististe väljaveo luba

Käesoleva määruse paragrahvi 1 punktis 3 nimetatud kaitstavate makrokivististe väljaveol on nõutav Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna poolt väljastatud luba, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 4.

§ 5. Jahitrofeede väljaveo luba

(1) Käesoleva määruse paragrahvi 1 punktis 4 nimetatud jahitrofeede, välja arvatud karu, hundi ja ilvese naha ning kolju väljaveol on nõutav Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna poolt väljastatud luba, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 5.

(2) Karu, hundi ja ilvese naha ning kolju väljaveol on nõutav Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna poolt väljastatud CITES-i luba, mille vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2.

§ 6. Loa taotlemine

(1) Paragrahvides 2, 3, 4 ja 5 nimetatud lubade saamiseks esitatakse Keskkonnaministeeriumile taotlus, milles on näidatud:
1) andmed liigi kohta;
2) andmed kauba omaniku ja saaja kohta;
3) sisse- või väljaveo eesmärk ja aeg;
4) väljaveo korral andmed koos nende aluseks olevate alusdokumentide ärakirjadega isendi omandamise asjaolude kohta.

(2) Loa andja registreerib taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust nõuetele. Kui taotluses ei esine puudusi, võtab loa andja taotluse menetlusse.

(3) Kui taotlus ei vasta esitatud nõuetele, tagastab loa andja taotluse ning määrab tähtaja avastatud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks. Kui puudusi ei ole tähtaja jooksul kõrvaldatud, teeb loa andja otsuse taotluse menetlusse võtmisest keeldumise kohta ning edastab taotlejale otsuse ärakirja kümne päeva jooksul tähtaja möödumisest.

(4) Loa andjal on õigus nõuda taotlejalt:
1) selgitusi taotluse menetlemisel üleskerkinud asjaolude täpsustamiseks;
2) loa taotleja kulul kauba liigilise kuuluvuse kindlaksmääramiseks eksperdihinnangut;
3) kauba ekspordi korral kauba loa andja juurde transportimist.

§ 7. Loa andmine

(1) Luba antakse vastavalt käesoleva määruse paragrahvides 2 kuni 5 sätestatud vormile.

(2) Loa andja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta ühe kuu pikkuse menetlusaja jooksul. Menetlusaja kulg algab otsusest võtta taotlus menetlusse ning peatub käesoleva määruse paragrahvi 6 lõikes 4 nimetatud kohustuste täitmiseni.

(3) Loa andmisest võib keelduda, kui:
1) taotlus ei vasta paragrahvi 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
2) väljaveo korral ei tõenda loa taotleja, et ta on kauba omandanud seaduslikult;
3) välja- või sissevedu ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

(4) Loa originaaleksemplar väljastatakse loa taotlejale tähitud kirjaga taotlusele märgitud aadressil. Loa koopia jääb loa andjale.

§ 8. Tollivormistus

(1) Sisse- ja väljaveoluba on ühekordseks kasutamiseks. Loa originaaleksemplar käib kaasas kaubaga ja esitatakse tollile tollivormistusel. Luba märgistatakse (kustutatakse) tollis ning kuulub tagastamisele loa omanikule. Loa alusel Eestisse sisse ja Eestist välja viia lubatud kauba kogus ja nomenklatuur ei tohi erineda loal märgitud nomenklatuurist. Eestit transiidina läbivale kaubale sisse- ja väljaveoluba ei väljastata.

(2) Kui käesolevas määruses loetletud kauba tollivormistusel tekivad kahtlused või arusaamatused saatedokumentides või loal näidatud andmete vastavuses tolliläbivaatuseks esitatud kaubale, on tollil õigus nimetatud kaup kinni pidada ning teavitada Keskkonnaministeeriumit, kes vajadusel korraldab erialaspetsialisti poolt kauba liigilise kuuluvuse määramise.

(3) Kauba kinnipidamisel tolli poolt asjaoludel, mis on tingitud tollieeskirjade või käesoleva määruse rikkumisest või kahtlusel, kas kaup kuulub käesoleva määrusega kinnitatud kaupade loetellu, kannab sellega kaasneda võivad kulud kauba sisse- või väljavedaja.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 9. Õigusaktide tunnistamine kehtivuse kaotanuks

Keskkonnaministri 12. oktoobri 1994. a määrus nr 50 «Mõnede kaupade sisse-, välja- ja transiitvedude eritingimuste kehtestamine» (RTL 1994, 51/52, lk 1743; 1995, 26, lk 886; 1998, 110/111, 448) tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Lisa 1
keskkonnaministri 25. septembri 2000. a
määrusele nr 60

1. CITES-i lisadesse I ja II kantud liigid koos eestikeelsete vastetega on järgmised:

  Lisa I Lisa II
FAUNA – LOOMAD    
MAMMALIA – IMETAJAD    
MONOTREMATA – AINUPILULISED    
Tachyglossidae – Sipelgasiillased   Zaglossus spp.
DASYUROMORPHIA    
Dasyuridae – Kukkurkärplased Sminthopsis longicaudata – kukkurhiirik  
  Sminthopsis psammophila – –“–  
Thylacinidae – Kukkurhuntlased Thylacinus cynocephalus p.e. – kukkurhunt  
PERAMELEMORPHIA    
Peramelidae – Kukkurmägerlased Chaeropus ecaudatus p.e. – koonbandikut  
  Macrotis lagotis – harilik bilbi  
  Macrotis leucura – bilbi  
  Perameles bougainville – kukkurmäger  
DIPROTODONTIA    
Phalangeridae – Kuskuslased   Phalanger orientalis – päriskuskus
    Spilocuscus maculatus – –“–
Vombatidae – Vombatlased Lasiorhinus krefftii – karvikvombat  
Macropodidae – Kängurulased   Dendrolagus inustus – puukänguru
    Dendrolagus ursinus – –“–
  Lagorchestes hirsutus – jänesvallabi  
  Lagostrophus fasciatus – vöötvallabi  
  Onychogalea fraenata – küünissabavallabi  
  Onychogalea lunata – –“–  
Potoroidae Bettongia spp. – kõik rohtkängurud  
  Caloprymnus campestris p.e. – kõrbekänguru  
CHIROPTERA – KÄSITIIVALISED    
Pteropodidae   Acerodon spp.
  Acerodon jubatus – suurtiibur  
  Acerodon lucifer p.e. – –“–  
    Pteropus spp.* – kõik päristiiburlased
  Pteropus insularis – lendkoer  
  Pteropus mariannus – –“–  
  Pteropus molossinus – –“–  
  Pteropus phaeocephalus – –“–  
  Pteropus pilosus – –“–  
  Pteropus samoensis – –“–  
  Pteropus tonganus – –“–  
PRIMATES – ESIKLOOMALISED   PRIMATES spp.* –kõik esikloomalised
Lemuridae – Leemurlased Lemuridae spp. – kõik leemurlased  
Megaladapidae Megaladapidae spp.  
Cheirogaleidae – Kääbusleemuralsed Cheirogaleidae spp. – kõik hiirikleemurlased  
Indrida – Indrilased Indridae spp. –kõik indrilased  
Daubentoniidae – Aielased Daubentonia madagascariensis – aie  
Callithricidae – Küünisahvlased Callimico goeldii – goeldi marmoset  
  Callithrix aurita – valgetups-marmosett  
  Callithrix flaviceps – –“–  
  Leontopithecus spp. – kõik lakkahvid  
  Saguinus bicolor – karvastamariin  
  Saguinus geoffroyi –  geoffroy tamariin  
  Saguinus leucopus – karvastamariin  
  Saguinus oedipus – pintšetamariin  
Cebidae – Karbusahvlased Alouatta coibensis – möiraahv  
  Alouatta palliata – –“–  
  Alouatta pigra – –“–  
  Ateles geoffroyi frontatus – mustkäpp-ämmalahv  
  Ateles geoffroyi panamensis – geoffroy ämmalahv  
  Brachyteles arachnoides – haardahv = ämblikahv  
  Cacajao spp. – kõik uakarid  
  Chiropotes albinasus – valgenina-habesaaki  
  Lagothrix flavicauda – peruu villakahv  
  Saimiri oerstedii – saimiri  
Cercopithecidae – Pärdiklased Cercocebus galeritus galeritus – välemangabei  
  Cercopithecus diana – diaanapärdik  
  Macaca silenus – vanderu  
  Mandrillus leucophaeus – drill  
  Mandrillus sphinx – mandrill  
  Nasalis concolor – ninaahv  
  Nasalis larvatus – –“–  
  Presbytis potenziani – languur  
  Procolobus pennantii kirkii – koolobus  
  Procolobus rufomitratus –“–  
  Pygathrix spp. – kõik hertsoglanguurid  
  Semnopithecus entellus – hulman  
  Trachypithecus geei – languur  
  Trachypithecus pileatus – –“–  
Hylobatidae – Gibonlased Hylobatidae spp. – kõik gibonlased  
Hominidae – Inimahvlased Gorilla gorilla – gorilla  
  Pan spp. – kõik šimpansid  
  Pongo pygmaeus – orangutang  
XENARTHRA – NAPIHAMBULISED    
Myrmecophagidae – Sipelgaõgilased   Myrmecophaga tridactyla – suur-sipelgaõgija
Bradypodidae – Laisklased   Bradypus variegatus – pöördpea
Dasypodidae – Vöölased   Chaetophractus nationi°601
  Priodontes maximus – hiidvöölane  
PHOLIDOTA – SOOMUSLOOMALISED    
Manidae – Soomusloomalised   Manis spp. – kõik soomusloomad
LAGOMORPHA – JÄNESELISED    
Leporidae – Jäneslased Caprolagus hispidus – india harjasküülik  
  Romerolagus diazi – töbiküülik  
RODENTIA – NÄRILISED    
Sciuridae – Oravlased Cynomys mexicanus – rohtlahaukur  
    Ratufa spp. – kõik hiidoravad
Muridae – Hiirlased Leporillus conditor – kojarott  
  Pseudomys praeconis – väärhiir  
  Xeromys myoides – ebakobrasrott  
  Zyzomys pedunculatus  
Chinchillidae – Villakhiirlased Chinchilla spp. – kõik villakhiired °602  
CETACEA – VAALALISED   CETACEA spp.* – kõik vaalalised
Platanistidae – Jõevaallased Lipotes vexillifer – järvevaal  
  Platanista spp. – kõik india jõevaalad  
Ziphiidae – Nokisvaallased Berardius spp. – kõik hulpvaalad  
  Hyperoodon spp. – kõik nokisvaalad  
Physeteridae – Kašelotlased Physeter catodon – kašelott  
Delphinidae – Delfiinlased Sotalia spp. – kõik nokisdelfiinid  
  Sousa spp.  
Phocoenidae – Pringellased Neophocaena phocaenoides – silepringel  
  Phocoena sinus – kalifornia pringel  
Eschrichtiidae – Hallvaallased Eschrichtius robustus – hallvaal  
Balaenopteridae – Vaguvaallased Balaenoptera acutorostrata** – kääbusvaal –101  
  Balaenoptera bonaerensis  
  Balaenoptera borealis – põhjavaal  
  Balaenoptera edeni – vöötvaal  
  Balaenoptera musculus – sinivaal  
  Balaenoptera physalus – heeringvaal  
  Megaptera novaeangliae – küürvaal  
Balaenidae – Silevaallased Balaena mysticetus – grööni vaal  
  Eubalaena spp. – kõik lõuna-silevaalad  
Neobalaenidae Caperea marginata – väikevaal  
CARNIVORA – KISKJALISED    
Canidae – Koerlased Canis lupus** – hall hunt +201 Canis lupus* – hall hunt –102
    Cerdocyon thous –  koitrebane = maikong
    Chrysocyon brachyurus – guara – lakkhunt
    Cuon alpinus – punahunt
    Pseudalopex culpaeus – pamparebane
    Pseudalopex griseus – –“–
    Pseudalopex gymnocercus
  Speothos venaticus – võsakoer  
    Vulpes cana – afgaani rebane
    Vulpes zerda – fennek
Ursidae – Karulased   Ursidae spp.* –  kõik karulased
  Ailuropoda melanoleuca – bambuskaru  
  Ailurus fulgens – panda  
  Helarctos malayanus – päikesekaru  
  Melursus ursinus – huulkaru  
  Tremarctos ornatus – prillkaru  
  Ursus arctos** – pruunkaru +202  
  Ursus arctos isabellinus – tjan-šani pruunkaru  
  Ursus thibetanus – kaeluskaru  
Mustelidae – Kärplased    
Lutrinae   Lutrinae spp.* –   kõik saarmaslased
  Aonyx congicus** – sõrmiksaarmas +203  
  Enhydra lutris nereis – kalaan  
  Lontra felina – kassiksaarmas  
  Lontra longicaudis  
  Lontra provocax  
  Lutra lutra –  euroopa saarmas  
  Pteronura brasiliensis – hiidsaarmas  
Mephitinae   Conepatus humboldtii – patagoonia lõunaskunk
Mustelinae Mustela nigripes – mustjalg-tuhkur  
Viverridae – Tsiibetkaslased   Cryptoprocta ferox – fossa
    Cynogale bennettii – udrastsiibet
    Eupleres goudotii – falanukk
    Fossa fossana – fanaloka
    Hemigalus derbyanus – hiidtsiibet
    Prionodon linsang
  Prionodon pardicolor – linsang  
Felidae – Kaslased   Felidae spp.* –   kõik kaslased °602
  Acinonyx jubatus –   gepard °603  
  Caracal caracal** –   karakal +204  
  Catopuma temmincki –   aasia kuldkass  
  Felis nigripes – kääbuskass  
  Herpailurus yagouaroundi** – jaguarundi +205  
  Leopardus pardalis – otselot  
  Leopardus tigrinus – margai  
  Leopardus wiedii – pikksabakass  
  Lynx pardinus –  pürenee ilves  
  Neofelis nebulosa – pantrik  
  Oncifelis geoffroyi  
  Oreailurus jacobita – mägikass  
  Panthera leo persica –  india lõvi  
  Panthera onca – jaaguar  
  Panthera pardus – leopard  
  Panthera tigris – tiiger  
  Pardofelis marmorata  
  Prionailurus bengalensis bengalensis** –   bengaali kass +206  
  Prionailurus planiceps  
  Prionailurus rubiginosus** – +207  
  Puma concolor coryi – puuma  
  Puma concolor costaricensis – puuma  
  Puma concolor couguar – puuma  
  Uncia uncia –   irbis e lumeleopard  
Otariidae – Kõrvukhülglased   Arctocephalus spp.* – kõik merikarud
  Arctocephalus townsendi – merikaru  
Phocidae – Hülglased   Mirounga leonina – lõuna-lonthüljes
  Monachus spp. –  kõik munkhülged  
PROBOSCIDEA – LONDILISED    
Elephantidae Elephas maximus –   india elevant  
  Loxodonta africana –   aafrika elevant –103 Loxodonta africana –   aafrika elevant +208 °604
SIRENIA – MERIVEISELISED    
Dugongidae – Dugonglased Dugong dugon – dugong  
Trichechidae – Lamantiinlased Trichechus inunguis – jõemanaati  
  Trichechus manatus – manaati  
    Trichechus senegalensis – lamantiin
PERISSODACTYLA – KABJALISED    
Equidae – Hobuslased Equus africanus  
  Equus grevyi –   kõrbesebra = grevisebra  
    Equus hemionus* – eeslik
  Equus hemionus hemionus – dšigetai, eeslik  
    Equus kiang – kiang
    Equus onager*
  Equus onager khur – eeslik  
  Equus przewalskii – prževalski hobune  
    Equus zebra hartmannae – mägisebra
  Equus zebra zebra – mägisebra  
Tapiridae – Taapirlased Tapiridae spp.** –  kõik taapirlased  
    Tapirus terrestris – tasandikutaapir e ameerika taapir
Rhinocerotidae – Ninasarviklased Rhinocerotidae spp.** –   kõik ninasarviklased  
    Ceratotherium  simum simum* – +210 °605
ARTIODACTYLA – SÕRALISED    
Suidae – Sigalased Babyrousa babyrussa – babirussa e hirvsiga  
  Sus salvanius – kääbussiga  
Tayassuidae – Pekaarilised   Tayassuidae spp.* –  kõik pekaarilised –105
  Catagonus wagneri  
Hippopotamidae – Jõehobulased   Hexaprotodon liberiensis – kääbusjõehobu
    Hippopotamus amphibius – jõehobu
Camelidae   Lama guanicoe – guanaako
  Vicugna vicugna** – vikunja –106 Vicugna vicugna* –  vikunja +211 °606
Moschidae Moschus spp.** – kõik muskushirved +212 Moschus spp.* –  kõik muskushirved = kabargaad –107
Cervidae – Hirvlased Axis calamianensis – sigahirv  
  Axis kuhlii – –“–  
  Axis porcinus annamiticus – –“–  
  Blastocerus dichotomus  
  Cervus duvaucelii – barasinga  
    Cervus elaphus bactrianus – buhhaara punahirv
  Cervus elaphus hanglu – punahirv  
  Cervus eldii – lüürahirv  
  Dama mesopotamica –   iraani kabehirv  
  Hippocamelus spp. – kõik guemalid  
  Megamuntiacus vuquanghensis  
  Muntiacus crinifrons – must muntjak  
  Ozotoceros bezoarticus  
    Pudu mephistophiles – põhja-puduhirv
  Pudu pudu – lõuna-puduhirv  
Antilocapridae Antilocapra americana – harksarvik +213  
Bovidae – Veislased Addax nasomaculatus – addaks  
    Ammotragus lervia – lakklammas
    Bison bison athabascae – ameerika piison
  Bos gaurus – gaur °602  
  Bos mutus – jakk °602  
  Bos sauveli – kuprei  
  Bubalus depressicornis –  anoa e kääbuspühvel  
  Bubalus mindorensis – tamarau  
  Bubalus quarlesi  
    Budorcas taxicolor – takin
  Capra falconeri – keerdsarvkits = markuur  
    Cephalophus dorsalis – rannakabrik
  Cephalophus jentinki – sadulkabrik  
    Cephalophus monticola – sinikabrik
    Cephalophus ogilbyi
    Cephalophus silvicultor – kollaselg-kabrik
    Cephalophus zebra – sebrakabrik
    Damaliscus pygargus pygargus – bontbok
  Gazella dama – kabegasell  
  Hippotragus niger variani – must-hobuantiloop  
    Kobus leche – pikksaba-vohlu
  Naemorhedus baileyi  
  Naemorhedus caudatus  
  Naemorhedus goral – goral  
  Naemorhedus sumatraensis  
  Oryx dammah – mõõksarv-orüks  
  Oryx leucoryx – valge-orüks  
    Ovis ammon* – mägilammas
  Ovis ammon hodgsonii – mägilammas  
  Ovis ammon nigrimontana  
    Ovis canadensis – lumelammas +213
  Ovis orientalis ophion – mägilammas  
    Ovis vignei*
  Ovis vignei vignei  
  Pantholops hodgsoni – orongo  
  Pseudoryx nghetinhensis  
  Rupicapra pyrenaica ornata – ibeeria mägikits  
    Saiga tatarica – saiga
LINNUD – AVES    
STRUTHIONIFORMES – JAANALINNULISED    
Struthionidae – Jaanalindlased Struthio camelus – jaanalind +214  
RHEIFORMES – NANDULISED    
Rheidae – Nandulased   Rhea americana – nandu
  Rhea pennata** –  väikenandu –110 Rhea pennata pennata* – väikenandu +209
TINAMIFORMES – TINAMULISED    
Tinamidae – Tinamulased Tinamus solitarius  
SPHENISCIFORMES – PINGVIINILISED    
Spheniscidae – Pingviinlased   Spheniscus demersus – aafrika pingviin = prillpingviin
  Spheniscus humboldti – guaanopingviin  
PODICIPEDIFORMES – PÜTILISED    
Podicipedidae – Pütlased Podilymbus gigas –  atitlani pütt  
PROCELLARIIFORMES – TORMILINNULISED    
Diomedeidae – Albatroslased Diomedea albatrus – kuldpea-albatross  
PELECANIFORMES – PELIKANILISED    
Pelecanidae – Pelikanlased Pelecanus crispus – käharpelikan  
Sulidae – Suulalased Papasula abbotti – metssuula  
Fregatidae – Fregattlindlased Fregata andrewsi – jõulusaare fregattlind  
CICONIIFORMES – TOONEKURELISED    
Balaenicipitidae – Kingnoklased   Balaeniceps rex – kingnokk
Ciconiidae – Toonekurglased Ciconia boyciana – ida-toonekurg  
    Ciconia nigra – must-toonekurg
  Jabiru mycteria – jabiru-toonekurg  
  Mycteria cinerea – rand-toonekurg  
Threskiornithidae – Iibislased   Eudocimus ruber –   punaiibis = puna-lääsiibis
    Geronticus calvus – kiilasiibis
  Geronticus eremita – kaljuiibis  
  Nipponia nippon – tuttiibis  
    Platalea leucorodia – luitsnokk-iibis
Phoenicopteridae – Flamingolased   Phoenicopteridae spp. –  kõik flamingolased
ANSERIFORMES – HANELISED    
Anatidae – Partlased Anas aucklandica – öö-piilpart  
    Anas bernieri –   madagaskari piilpart
    Anas formosa – kuupart
  Anas laysanensis –   laysani sinikael-part  
  Anas oustaleti – mariaani part  
  Branta canadensis leucopareia – kanada lagle  
    Branta ruficollis –  punakael-lagle
  Branta sandvicensis – nenelagle  
  Cairina scutulata – tontpart  
    Coscoroba coscoroba – koskoroba = koskorobaluik
    Cygnus melanocorypha – mustkael-luik
    Dendrocygna arborea – palmi-vilepart
    Oxyura leucocephala – stepi-händpart
  Rhodonessa caryophyllacea p.e. – roosavart  
    Sarkidiornis melanotos – kühmnokk-part
FALCONIFORMES – KULLILISED   FALCONIFORMES spp.* –  kõik kullilised –108
Cathartidae – Kondorlased Gymnogyps californianus – kalifornia kondor  
  Vultur gryphus – kaeluskondor = andi kondor  
Accipitridae – Haugaslased Aquila adalberti –  ibeeria kääpakotkas  
  Aquila heliaca – kääpakotkas  
  Chondrohierax uncinatus wilsonii  
  Haliaeetus albicilla – merikotkas  
  Haliaeetus leucocephalus – valgepea-merikotkas  
  Harpia harpyja  
  Pithecophaga jefferyi – ahvikotkas  
Falconidae – Pistriklased Falco araea  
  Falco jugger – india kõnnupistrik  
  Falco newtoni** +215  
  Falco pelegrinoides – kõrbepistrik  
  Falco peregrinus – rabapistrik  
  Falco punctatus  
  Falco rusticolus – jahipistrik  
GALLIFORMES – KANALISED    
Megapodiidae – Rihukanalased Macrocephalon maleo  
Cracidae – Puiskanalased Crax blumenbachii  
  Mitu mitu  
  Oreophasis derbianus  
  Penelope albipennis  
  Pipile jacutinga  
  Pipile pipile  
Phasianidae – Faasanlased = Kanalased   Argusianus argus – argusfaasan
  Catreus wallichii – viirfaasan  
  Colinus virginianus ridgwayi – nurmvutt  
  Crossoptilon crossoptilon – valge-kõrvukfaasan  
  Crossoptilon harmani – hall-kõrvukfaasan  
  Crossoptilon mantchuricum – pruun-kõrvukfaasan  
    Gallus sonneratii – täpik-džunglikana
    Ithaginis cruentus – püüfaasan
  Lophophorus impejanus – kroon-läikfaasan  
  Lophophorus lhuysii – hiina-läikfaasan  
  Lophophorus sclateri – hõbeselg-läikfaasan  
  Lophura edwardsi – annami faasan  
  Lophura imperialis – keiserfaasan  
  Lophura swinhoii – valgeselg-faasan  
    Pavo muticus – rohe-paabulind
    Polyplectron bicalcaratum – hall-paabufaasan
  Polyplectron emphanum – palawani paabufaasan  
    Polyplectron germaini – vietnami paabufaasan
    Polyplectron malacense – kübar-paabufaasan
    Polyplectron schleiermacheri – kalimantani paabufaasan
  Rheinardia ocellata – pärlfaasan  
  Syrmaticus ellioti – valgekõht-faasan  
  Syrmaticus humiae – birma-faasan  
  Syrmaticus mikado – mikaadofaasan  
  Tetraogallus caspius – pärsia mägikana  
  Tetraogallus tibetanus – tiibeti mägikana  
  Tragopan blythii –   nagalandi helmesfaasan = nagalandi tragopan  
  Tragopan caboti – hele-helmesfaasan = heletragopan  
  Tragopan melanocephalus – tõmmu-helmesfaasan = tõmmutragopan  
  Tympanuchus cupido attwateri – preeriapüü  
GRUIFORMES – KURELISED    
Gruidae – Kurglased   Gruidae spp.* –  kõik kurglased
  Grus americana – trompetkurg  
  Grus canadensis nesiotes – kanada kurg  
  Grus canadensis pulla – kanada kurg  
  Grus japonensis – õnnekurg = jaapani kurg  
  Grus leucogeranus – valgekurg  
  Grus monacha – munkkurg  
  Grus nigricollis – mägikurg  
  Grus vipio – idakurg  
Rallidae – Ruiklased Gallirallus sylvestris  
Rhynochetidae – Kagulased Rhynochetos jubatus – kagu  
Otididae – Traplased   Otididae spp.* – kõik traplased
  Ardeotis nigriceps –   india trapp  
  Chlamydotis undulata – kraetrapp  
  Eupodotis bengalensis – bengali trapp  
CHARADRIIFORMES – KURVITSALISED    
Scolopacidae – Kurvitslased Numenius borealis – põhjakoovitaja  
  Numenius tenuirostris – helekoovitaja  
  Tringa guttifer – sahhalini tilder  
Laridae – Kajaklased Larus relictus – kõnnukajakas  
COLUMBIFORMES – TUVILISED    
Columbidae – Tuvilased Caloenas nicobarica  
  Ducula mindorensis  
    Gallicolumba luzonica
    Goura spp. –   kõik kroontuvid
PSITTACIFORMES – PAPAGOILISED   PSITTACIFORMES spp.* – kõik papagoilised –109
Psittacidae – Papagoilased Amazona arausiaca  
  Amazona barbadensis  
  Amazona brasiliensis  
  Amazona guildingii  
  Amazona imperialis  
  Amazona leucocephala  
  Amazona pretrei  
  Amazona rhodocorytha  
  Amazona tucumana  
  Amazona versicolor  
  Amazona vinacea  
  Amazona viridigenalis  
  Amazona vittata  
  Anodorhynchus spp.  
  Ara ambigua – aara  
  Ara glaucogularis – –“–  
  Ara macao –  puna-aara e makao  
  Ara maracana – aara  
  Ara militaris – –“–  
  Ara rubrogenys – –“–  
  Aratinga guarouba  
  Cacatua goffini – kakaduu  
  Cacatua haematuropygia – –“–  
  Cacatua moluccensis – –“–  
  Cyanopsitta spixii  
  Cyanoramphus auriceps forbesi  
  Cyanoramphus cookii  
  Cyanoramphus novaezelandiae  
  Cyclopsitta diophthalma coxeni  
  Eos histrio  
  Eunymphicus cornutus  
  Geopsittacus occidentalis p.e. – ööpapagoi  
  Neophema chrysogaster  
  Ognorhynchus icterotis  
  Pezoporus wallicus – maapapagoi  
  Pionopsitta pileata  
  Probosciger aterrimus – kakaduu  
  Psephotus chrysopterygius  
  Psephotus dissimilis  
  Psephotus pulcherrimus p.e.  
  Psittacula echo  
  Pyrrhura cruentata  
  Rhynchopsitta spp.  
  Strigops habroptilus – kakkpapagoi = kakapo  
  Vini ultramarina  
CUCULIFORMES – KÄOLISED    
Musophagidae – Turakolased   Musophaga porphyreolopha
    Tauraco spp.
STRIGIFORMES – KAKULISED   STRIGIFORMES spp.* – kõik kakulised
Tytonidae – Loorkaklased Tyto soumagnei – loorkakk  
Strigidae – Kaklased Athene blewitti – mets-kivikakk  
  Mimizuku gurneyi  
  Ninox novaeseelandiae undulata – haugaskakk  
  Ninox squamipila natalis – –“–  
APODIFORMES – PIIRITAJALISED    
Trochilidae – Koolibrilased   Trochilidae spp.* – kõik koolibrilased
  Ramphodon dohrnii  
TROGONIFORMES – JÄRANOKALISED    
Trogonidae – Järanoklased Pharomachrus mocinno – ketsal  
CORACIIFORMES – SINIRAALISED    
Bucerotidae – Sarvlindlased   Aceros spp.*
  Aceros nipalensis  
  Aceros subruficollis  
    Anorrhinus spp.
    Anthracoceros spp.
    Buceros spp.*
  Buceros bicornis  
  Buceros vigil  
    Penelopides spp.
PICIFORMES – RÄHNILISED    
Ramphastidae – Tuukanlased   Pteroglossus aracari
    Pteroglossus viridis
    Ramphastos sulfuratus
    Ramphastos toco
    Ramphastos tucanus
    Ramphastos vitellinus
Picidae – Rähnlased Campephilus imperialis – kuningrähn  
  Dryocopus javensis richardsi  
PASSERIFORMES – VÄRVULISED    
Cotingidae – Kotingalased Cotinga maculata  
    Rupicola spp.
  Xipholena atropurpurea  
Pittidae – Pitalased   Pitta guajana
  Pitta gurneyi  
  Pitta kochi  
    Pitta nympha
Atrichornithidae Atrichornis clamosus  
Hirundinidae – Pääsulased Pseudochelidon sirintarae  
Pycnonotidae   Pycnonotus zeylanicus
Muscicapidae – Kärbsenäplased   Cyornis ruckii
  Dasyornis broadbenti   litoralis p.e.  
  Dasyornis longirostris  
    Garrulax canorus
    Leiothrix argentauris
    Leiothrix lutea
    Liocichla omeiensis
  Picathartes gymnocephalus  
  Picathartes oreas  
Zosteropidae Zosterops albogularis  
Meliphagidae – Meelindlased Lichenostomus melanops cassidix  
Emberizidae – Tsiitsitajalased   Gubernatrix cristata
    Paroaria capitata
    Paroaria coronata
    Tangara fastuosa
Icteridae – Turpiallased Agelaius flavus  
Fringillidae – Vintlased Carduelis cucullata – punasiisike  
    Carduelis yarrellii – kuldpõsk-siisike
Estrildidae – Amadiinlased   Amandava formosa – viheramadiin
    Padda oryzivora – riisiamadiin
    Poephila cincta cincta – mustkurk-amadiin
Sturnidae – Kuldnoklased   Gracula religiosa
  Leucopsar rothschildi  
Paradisaeidae – Paradiisilindlased   Paradisaeidae spp. – kõik paradiisilindlased
REPTILIA – ROOMAJAD    
TESTUDINATA – KILPKONNALISED    
Dermatemydidae – Tabaskokilpkonlased   Dermatemys mawii – tabaskokilpkonn
Emydidae – Lamekilpkonlased Batagur baska – batagur  
    Callagur borneoensis
    Clemmys insculpta – metsa-veekilpkonn
  Clemmys muhlenbergi – veekilpkonn  
    Cuora spp.
  Geoclemys hamiltonii  
  Kachuga tecta – india-katuskilpkonn  
  Melanochelys tricarinata  
  Morenia ocellata  
    Terrapene spp.* –   kõik karpkilpkonnad
  Terrapene coahuila – karpkilpkonn  
Testudinidae – Kumerkilpkonlasaed   Testudinidae spp.* – kõik kumerkilpkonlased °613
  Geochelone nigra  
  Geochelone radiata  
  Geochelone yniphora  
  Gopherus flavomarginatus – kaevurkilpkonn  
  Psammobates geometricus  
  Testudo kleinmanni – egiptuse kilpkonn  
Cheloniidae – Merikilpkonlased Cheloniidae spp. – kõik merikilpkonlased  
Dermochelyidae – Nahkkilpkonlased Dermochelys coriacea – nahkkilpkonn  
Trionychidae – Kolmküüniskilpkonlased   Lissemys punctata – klappnudikilpkonn
  Apalone ater – kolmküüniskilpkonn  
  Asperidetes gangeticus – gangese-kolmküüniskilpkonn  
  Asperidetes hurum – silmik-kolmküüniskilpkonn  
  Asperidetes nigricans – kolmküüniskilpkonn  
Pelomedusidae – Pelomeduuslased   Erymnochelys madagascariensis
    Peltocephalus dumeriliana
    Podocnemis spp. – kõik plaatkilpkonnad
Chelidae – Madukaellased Pseudemydura umbrina  
CROCODYLIA – KROKODILLILISED   CROCODYLIA spp.* – kõik krokodillilised
Alligatoridae – Alligaatorlased Alligator sinensis –   hiina alligaator  
  Caiman crocodilus apaporiensis – krokodillkaiman  
  Caiman latirostris – laikoon-kaiman –110  
  Melanosuchus niger** – tõmmukaiman –111  
Crocodylidae – Krokodill-lased Crocodylus acutus – teravkoon-krokodill  
  Crocodylus cataphractus – rüükrokodill  
  Crocodylus intermedius – orinoko krokodill  
  Crocodylus moreletii – keskameerika krokodill  
  Crocodylus niloticus** – niiluse krokodill –112  
  Crocodylus novaeguineae mindorensis – uusginea krokodill  
  Crocodylus palustris – sookrokodill e mager  
  Crocodylus porosus** – harikrokodill –113  
  Crocodylus rhombifer –  kuuba krokodill  
  Crocodylus siamensis –  siiami krokodill  
  Osteolaemus tetraspis – tömpkoon krokodill  
  Tomistoma schlegelii – gaavialkrokodill  
Gavialidae – Gaaviallased Gavialis gangeticus – gangese gaavial  
RHYNCHOCEPHALIA – KÄRSSPEALISED    
Sphenodontidae – Tuataaralased Sphenodon spp. –  kõik tuataarad  
SAURIA – SISALIKUD    
Gekkonidae – Gekolased   Cyrtodactylus serpensinsula
    Phelsuma spp. –   kõik päevagekod
Agamidae – Agaamlased   Uromastyx spp. – kõik ogasabad
Chamaeleonidae – Kameeleonlased   Bradypodion spp.
    Calumma spp.
    Chamaeleo spp. –   kõik kameeleonld
    Furcifer spp.
Iguanidae – Iguaanlased   Amblyrhynchus cristatus – meriiguaan
  Brachylophus spp. – kõik idaleeguanid  
    Conolophus spp. –   kõik maaiguaanid
  Cyclura spp. –  kõik männassabaleeguanid  
    Iguana spp. – kõik leeguanid
    Phrynosoma coronatum – kroon-kärniguaan
  Sauromalus varius  
Lacertidae – Sisaliklased Gallotia simonyi  
    Podarcis lilfordi
    Podarcis pityusensis
Cordylidae – Vöösabalased   Cordylus spp. –   kõik vöösabad
    Pseudocordylus spp.
Teiidae – Teiulased   Cnemidophorus hyperythrus – väleteiu
    Crocodilurus lacertinus
    Dracaena spp.
    Tupinambis spp. – kõik teiud
Scincidae – Skinklased   Corucia zebrata – haardsabaskink
Xenosauridae – Ribiliklased   Shinisaurus crocodilurus – hiinaribilik
Helodermatidae – Mürkvaraanlased   Heloderma spp. –   kõik mürkvaraanid
Varanidae – Varaanlased   Varanus spp.* –  kõik varaanid
  Varanus bengalensis – bengaali varaan  
  Varanus flavescens  
  Varanus griseus – kõrbevaraan  
  Varanus komodoensis – komodo varaan  
SERPENTES – MAOD    
Loxocemidae   Loxocemidae spp.
Pythonidae   Pythonidae spp.
  Python molurus molurus – india tiigerpüüton  
Boidae – Boalased   Boidae spp.* – kõik boalased
  Acrantophis spp. –  kõik lühisababoad  
  Boa constrictor occidentalis – kuningboa  
  Epicrates inornatus – silehuulboa  
  Epicrates monensis – –“–  
  Epicrates subflavus – –“–  
  Sanzinia madagascariensis  
Bolyeriidae   Bolyeriidae spp.
  Bolyeria multocarinata – bolieria  
  Casarea dussumieri – bolieria  
Tropidophiidae   Tropidophiidae spp.
Colubridae – Nastiklased   Clelia clelia
    Cyclagras gigas – hiidnastik
    Elachistodon westermanni
    Ptyas mucosus – suursilmmadu = daaman
Elapidae – Mürknastiklased   Hoplocephalus bungaroides
    Naja naja – india kobra
    Ophiophagus hannah – kuningkobra
Viperidae – Rästiklased Vipera ursinii –   stepirästik +216  
    Vipera wagneri
AMPHIBIA – KAHEPAIKSED    
ANURA – PÄRISKONNALISED    
Bufonidae – Kärnkonlased Altiphrynoides ssp.  
  Atelopus varius zeteki –   kirju kirevkonn  
  Bufo periglenes  
  Bufo superciliaris –  kulmukas kärnkonn  
  Nectophrynoides spp. – kõik nurgakärnkonnad  
  Nimbaphrynoides spp.  
  Spinophrynoides spp.  
DendrobatidaePuukonlased   Allobates spp.
    Dendrobates spp. –   kõik puukonnad
    Epipedopates spp.
    Minyobates spp.
    Phobobates spp.
    Phyllobates spp. –   kõik lehestikukonnad
Microhylidae – Pisikerakonlased Dyscophus antongilii  
Myobatrachidae   Rheobatrachus spp.
Ranidae – Konlased   Mantella spp.
    Euphlyctis hexadactylus
    Hoplobatrachus tigerinus – tiigerkonn
CAUDATA – SABAKONNALISED    
Ambystomidae – Tömpsuulased   Ambystoma dumerilii
    Ambystoma mexicanum – mehhiko tömpsuu
Cryptobranchidae – Hiidsalamanderlased Andrias spp.  
PISCES – KALAD    
CERATODONTIFORMES – SARVHAMBALISED    
Ceratodontidae – Hammaslased   Neoceratodus forsteri – uussarvhammas e austraalia kopskala
COELACANTHIFORMES – ÕÕNESOGALISED    
Latimeriidae Latimeria spp. –  kõik latimeeriad  
ACIPENSERIFORMES – TUURALISED   ACIPENSERIFORMES spp. – kõik tuurlased
Acipenseridae – Tuurlased Acipenser brevirostrum – tömpkoon-tuur  
  Acipenser sturio – atlandi tuur  
OSTEOGLOSSIFORMES – LUUKEELELISED    
Osteoglossidae – Luukeellased   Arapaima gigas – arapaima
  Scleropages formosus – kilpsoomuskala  
CYPRINIFORMES – KARPKALALISED    
Cyprinidae – Karplased   Caecobarbus geertsi
  Probarbus jullieni  
Catostomidae – Imikarplased Chasmistes cujus  
SILURIFORMES – SÄGALISED    
Pangasiidae Pangasianodon gigas  
PERCIFORMES – AHVENALISED    
Sciaenidae – Kotkaskalalased Cynoscion macdonaldi – g.varjukala  
ARTHROPODALÜLIJALGSED    
INSECTA – PUTUKAD    
LEPIDOPTERA – LIBLIKALISED    
Papilionidae – Ratsulibliklased   Bhutanitis spp.
    Ornithoptera spp.* –  kõik ornitopterid
  Ornithoptera alexandrae  
  Papilio chikae – pääsusaba  
  Papilio homerus – –“–  
  Papilio hospiton – –“–  
    Parnassius apollo – punalaik-apollo
    Teinopalpus spp.
    Trogonoptera spp.
    Troides spp.
ARACHNIDA – ÄMBLIKULAADSED    
SCORPIONES    
Scorpionidae   Pandinus dictator
    Pandinus gambiensis
    Pandinus imperator
ARANEAE – ÄMBLIKULISED    
Theraphosidae   Aphonopelma albiceps
    Aphonopelma pallidum
    Brachypelma spp.
    Brachypelmides klaasi
ANNELIDARÕNGUSSID    
HIRUDINOIDEA – KAANID    
ARHYNCHOBDELLAE – LÕUGKAANILISED    
Hirudinidae – Päriskaanlased   Hirudo medicinalis – apteegikaan
MOLLUSCALIMUSED    
BIVALVIA – KARBID    
VENEROIDA    
Tridacnidae – Rõõneskarplased   Tridacnidae spp. – kõik rõõneskarplased
UNIONOIDA    
Unionidae – Jõekarplased Conradilla caelata  
    Cyprogenia aberti
  Dromus dromas  
  Epioblasma curtisi  
  Epioblasma florentina  
  Epioblasma sampsoni  
  Epioblasma sulcata perobliqua  
  Epioblasma torulosa gubernaculum  
    Epioblasma torulosa rangiana
  Epioblasma torulosa torulosa  
  Epioblasma turgidula  
  Epioblasma walkeri  
  Fusconaia cuneolus  
  Fusconaia edgariana  
  Lampsilis higginsii  
  Lampsilis orbiculata orbiculata  
  Lampsilis satur  
  Lampsilis virescens  
  Plethobasus cicatricosus  
  Plethobasus cooperianus  
    Pleurobema clava
  Pleurobema plenum  
  Potamilus capax  
  Quadrula intermedia  
  Quadrula sparsa  
  Toxolasma cylindrella  
  Unio nickliniana – jõekarp  
  Unio tampicoensis tecomatensis – jõekarp  
  Villosa trabalis  
GASTROPODA – TEOD    
STYLOMMATOPHORA – TIPPSILMALISED    
Achatinellidae Achatinella spp.  
Camaenidae   Papustyla pulcherrima
MESOGASTROPODA – KAMMLÕPUSELISED    
Strombidae – Tiibkodalased   Strombus gigas – suur tiibkodalane
CNIDARIANÕGESLOOMAD    
ANTHOZOA – ÕISLOOMAD e KORALLID    
COENOTHECALIA   COENOTHECALIA spp. °607
STOLONIFERA    
Tubiporidae – Orelkorall-lased   Tubiporidae spp. – kõik orelkorall-lased °607
ANTIPATHARIA – SARVKORALLILISED   ANTIPATHARIA spp. – sarvkorallilised
SCLERACTINIA   SCLERACTINIA spp. °607
HYDROZOA – HÜDRALOOMAD    
MILLEPORINA    
Milleporidae – tuhaturblased   Milleporidae spp. – kõik tuhaturblased °607
STYLASTERINA    
Stylasteridae   Stylasteridae spp. °607
FLORA – TAIMED    
AGAVACEAE – AGAAVILISED Agave arizonica – agaav  
  Agave parviflora – –“–  
    Agave victoriae-reginae – viktooria agaav #1
  Nolina interrata – noliina  
AMARYLLIDACEAE – AMARÜLLILISED   Galanthus spp. –   kõik lumikellukesed #1
    Sternbergia spp. –  kõik sternbergiad #1
APOCYNACEAE – KOERAKOOLULISED   Pachypodium spp.* – kõik paksjalad #1
  Pachypodium ambongense – paksjalg  
  Pachypodium baronii – –“–  
  Pachypodium decaryi – –“–  
    Rauvolfia serpentina – maduravolfia #2
ARALIACEAE – ARAALIALISED   Panax ginseng +217 #3
    Panax quinquefolius – ženženn #3
ARAUCARIACEAE – ARAUKAARIALISED Araucaria araucana –   tšiili araukaaria  
BERBERIDACEAE – KUKERPUULISED   Podophyllum hexandrum – himaalaja jalgleht #2
BROMELIACEAE – BROMEELIALISED   Tillandsia harrisii –  tillandsia #1
    Tillandsia kammii – –“– #1
    Tillandsia kautskyi – –“– #1
    Tillandsia mauryana – –“– #1
    Tillandsia sprengeliana –   –“– #1
    Tillandsia sucrei – –“– #1
    Tillandsia xerographica –   –“– #1
CACTACEAE – KAKTUSELISED   CACTACEAE spp.* –   kõik kaktuselised °608 #4
  Ariocarpus spp.*  
  Astrophytum asterias – täht-kübarkaktus  
  Aztekium ritteri  
  Coryphantha werdermannii  
  Discocactus spp.  
  Echinocereus ferreirianus  
  ssp. lindsayi  
  Echinocereus schmollii  
  Escobaria minima  
  Escobaria sneedii  
  Mammillaria pectinifera – näsakaktus  
  Mammillaria solisioides – –“–  
  Melocactus conoideus – melonkaktus  
  Melocactus deinacanthus – –“–  
  Melocactus glaucescens – –“–  
  Melocactus paucispinus – –“–  
  Obregonia denegrii  
  Pachycereus militaris  
  Pediocactus bradyi  
  Pediocactus knowltonii  
  Pediocactus paradinei  
  Pediocactus peeblesianus  
  Pediocactus sileri  
  Pelecyphora spp.  
  Sclerocactus brevihamatus  
  ssp. tobuschii  
  Sclerocactus erectocentrus  
  Sclerocactus glaucus  
  Sclerocactus mariposensis  
  Sclerocactus mesae-verdae  
  Sclerocactus papyracanthus  
  Sclerocactus pubispinus  
  Sclerocactus wrightiae  
  Strombocactus spp.  
  Turbinicarpus spp.  
  Uebelmannia spp.  
CARYOCARACEAE   Caryocar costaricense #1
COMPOSITAE – KORVÕIELISED (ASTERACEAE) Saussurea costus – soojumikas  
CRASSULACEAE – PAKSULEHELISED   Dudleya stolonifera
  Dudleya traskiae  
CUPRESSACEAE – KÜPRESSILISED Fitzroya cupressoides – fitsroia  
  Pilgerodendron uviferum  
CYATHEACEAE   Cyathea spp. #1
CYCADACEAE – PALMLEHIKULISED   CYCADACEAE spp.* –   kõik palmlehikulised #1
  Cycas beddomei – palmlehik  
DIAPENSIACEAE – DIAPENSIALISED   Shortia galacifolia #1
DICKSONIACEAE – DIKSOONIALISED   Cibotium barometz #1
    Dicksonia spp. +218 #1
DIDIEREACEAE   DIDIEREACEAE spp. #1
DIOSCOREACEAE – DIOSKOOREALISED   Dioscorea deltoidea –  jamss #1
DROSERACEAE – HUULHEINALISED   Dionaea muscipula – kärbsepüünis #1
EUPHORBIACEAE – PIIMALILLELISED   Euphorbia spp. –   kõik piimalilled –   115 °609 #1
  Euphorbia ambovombensis – piimalill  
  Euphorbia  capsaintemariensis – –“–  
  Euphorbia cremersii – –“–  
  Euphorbia cylindrifolia – –“–  
  Euphorbia decaryi – –“–  
  Euphorbia francoisii – –“–  
  Euphorbia moratii – –“–  
  Euphorbia parvicyathophora – –“–  
  Euphorbia quartziticola – –“–  
  Euphorbia tulearensis – –“–  
FOUQUIERIACEAE   Fouquieria columnaris – fukjeera #1
  Fouquieria fasciculata – fukjeera  
  Fouquieria purpusii –“–  
JUGLANDACEAE – PÄHKLIPUULISED   Oreomunnea pterocarpa #1
LEGUMINOSAE – LIBLIKÕIELISED (FABACEAE) Dalbergia nigra –  dalbergia (kongopuu)  
    Pericopsis elata #5
    Platymiscium  pleiostachyum #1
    Pterocarpus santalinus – sandli-tiibviljak #6
LILIACEAE – LIILIALISED   Aloe spp.* – kõik aaloed –116 #1
  Aloe albida – aaloe  
  Aloe albiflora – –“–  
  Aloe alfredii – –“–  
  Aloe bakeri – –“–  
  Aloe bellatula – õrn aaloe  
  Aloe calcairophila – aaloe  
  Aloe compressa – –“–  
  Aloe delphinensis – –“–  
  Aloe descoingsii – –“–  
  Aloe fragilis – –“–  
  Aloe haworthioides – –“–  
  Aloe helenae – –“–  
  Aloe laeta – –“–  
  Aloe parallelifolia – –“–  
  Aloe parvula – –“–  
  Aloe pillansii – pillansii aaloe  
  Aloe polyphylla – aaloe  
  Aloe rauhii – –“–  
  Aloe suzannae – –“–  
  Aloe thorncroftii – –“–  
  Aloe versicolor – –“–  
  Aloe vossii – –“–  
MELIACEAE – MEELIALISED   Swietenia humilis – mahagonipuu #1
    Swietenia mahagon – päris-mahagonipuu #5
NEPENTHACEAE – KANNTAIMELISED   Nepenthes spp.* –  kõik kanntaimed #1
  Nepenthes khasiana – kanntaim  
  Nepenthes rajah – –“–  
ORCHIDACEAE – ORHIDEED e KÄPALISED   ORCHIDACEAE spp.* –  kõik orhideed #7
  Cattleya trianae –  katleia °610  
  Dendrobium cruentum °610  
  Laelia jongheana °610  
  Laelia lobata °610  
  Paphiopedilum spp. – kõik veenusekingad °610  
  Peristeria elata °610  
  Phragmipedium spp. °610  
  Renanthera   imschootiana °610  
  Vanda coerulea °610  
OROBANCHACEAE   Cistanche deserticola #3
PALMAE – PALMILISED (ARECACEAE)   Chrysalidocarpus decipiens – kuldviljakpalm #1
    Neodypsis decaryi #1
PINACEAE – MÄNNILISED Abies guatemalensis – nulg  
PODOCARPACEAE – KIVIJUGAPUULISED Podocarpus parlatorei – kivijugapuu  
PORTULACACEAE – PORTULAKILISED   Anacampseros spp. #1
    Avonia spp. #1
    Lewisia maguirei #1
    Lewisia serrata #1
PRIMULACEAE – NURMENUKULISED   Cyclamen spp. – kõik alpikannid °611 #1
PROTEACEAE – PROOTEALISED   Orothamnus zeyheri #1
    Protea odorata – g. prootea #1
RANUNCULACEAE – TULIKALISED   Adonis vernalis #2
    Hydrastis canadensis #3
ROSACEAE – ROOSÕIELISED   Prunus africana –  toompuu #1
RUBIACEAE – MADARALISED Balmea stormiae  
SARRACENIACEAE – SARRATSEENIALISED   Sarracenia spp.* –  kõik näpitslilled #1
  Sarracenia alabamensis – näpitslill  
  ssp. alabamensis – –“–  
  Sarracenia jonesii – –“–  
  Sarracenia oreophila – –“–  
SCROPHULARIACEAE – MAILASELISED   Picrorhiza kurrooa #3
STANGERIACEAE   Bowenia spp. –  kõik boveeniad #1
  Stangeria eriopus – stangeeria  
TAXACEAE   Taxus wallichiana – himaalaja jugapuu #2
THYMELEACEAE  (AQUILARIACEAE)   Aquilaria malaccensis – akvilaaria #1
VALERIANACEAE – PALDERJANILISED   Nardostachys grandiflora #3
WELWITSCHIACEAE – VELVITŠIALISED   Welwitschia mirabilis – velvitšia #1
ZAMIACEAE –   ZAMIACEAE spp.* #1
  Ceratozamia spp. –   kõik sarvkäbikad  
  Chigua spp.  
  Encephalartos spp. –  kõik entsefalartosed  
  Microcycas calocoma – pisipalmlehik  
ZINGIBERACEAE – INGVERILISED   Hedychium philippinense – hedühhium #1
ZYGOPHYLLACEAE – SEIGLEHELISED   Guaiacum officinale –   harilik guajakipuu #1
    Guaiacum sanctum –   püha guajakipuu #1

2. CITES-i III lisasse kantud liigid koos eestikeelsete vastetega on järgmised:

FAUNA – LOOMAD    
MAMMALIA – IMETAJAD    
CHIROPTERA – KÄSITIIVALISED    
Phyllostomidae – Nopslased Platyrrhinus lineatus (Uruguay)
EDENTATA – NAPIHAMBULISED    
Myrmecophagidae – Sipelgaõgilased Tamandua mexicana – tamandu (Guatemala)
Choloepidae – Kaksvarvaslaisiklased Choloepus hoffmanni – kaksvarvaslaisik (CostaRica)
Dasypodidae – Vöölased Cabassous centralis – paljassaba (Costa Rica)
  Cabassous tatouay – –“– (Uruguay)
RODENTIA – NÄRILISED    
Sciuridae – Oravlased Epixerus ebii (Ghana)
  Marmota caudata – punaümiseja (India)
  Marmota himalayana – suurümiseja (India)
  Sciurus deppei – orav (Costa Rica)
Anomaluridae – Ogasabalased Anomalurus beecrofti (Ghana)
  Anomalurus derbianus (Ghana)
  Anomalurus pelii – hiid-ogasaba (Ghana)
  Idiurus macrotis – idiuurus (Ghana)
Hystricidae – Okassigalased Hystrix cristata – okassiga (Ghana)
Erethizontidae – Okaslased Sphiggurus mexicanus (Honduras)
  Sphiggurus spinosus (Uruguay)
Agoutidae – Aguutilased Aqouti paca – paka (Honduras)
Dasyproctidae Dasyprocta punctata (Honduras)
CARNIVORA – KISKJALISED    
Canidae – Koerlased Canis aureus – šaakal (India)
  Vulpes bengalensis (India)
  Vulpes vulpes griffithi – rebane (India)
  Vulpes vulpes montana – –“– (India)
  Vulpes vulpes pusilla – –“– (India)
Procyonidae – Pesukarulased Bassaricyon gabbii – vöötsaba (Costa Rica)
  Bassariscus sumichrasti (Costa Rica)
  Nasua narica –   koaati = ninakaru (Honduras)
  Nasua nasua solitaria – –“– (Uruguay)
  Potos flavus – kinkašu (Honduras)
Mustelidae – Kärplased Eira barbara (Honduras)
  Galictis vittata – triipmungo (Costa Rica)
  Martes flavigula – harsa (India)
  Martes foina intermedia – kivinugis (India)
  Martes gwatkinsii (India)
  Mellivora capensis – meemäger (Botswana, Ghana)
  Mustela altaica – solongoi (India)
  Mustela erminea ferghanae – kärp (India)
  Mustela kathiah (India)
  Mustela sibirica – kolonok (India)
Viverridae – Tsiibetkaslased Arctitis binturong – binturong (India)
  Civettictis civetta – aafrika tsiibet (Botswana)
  Paguma larvata – paguuma (India)
  Paradoxurus hermaphroditus – musang (India)
  Paradoxurus jerdoni – –“– (India)
  Viverra civettina – läiktsiibet (India)
  Viverra zibetha – suurtsiibik (India)
  Viverricula indica – pisitsiibik (India)
Herpestidae – Mangustlased Herpestes brachyrus fuscus (India)
  Herpestes edwardsii – hallmangust (India)
  Herpestes javanicus auropunctatus (India)
  Herpestes smithii (India)
  Herpestes urva – krabimangust (India)
  Herpestes vitticollis (India)
Hyaenidae – Hüäänlased Proteles cristatus – tsiibethüään (Botswana)
Odobenidae – Morsklased Odobenus rosmarus – morsk (Kanada)
ARTIODACTYLA – SÕRALISED    
Tragulidae – Hirviklased Hyemoschus aquaticus – vesihirvik (Ghana)
Cervidae – Hirvlased Cervus elaphus barbarus – punahirv (Tuneesia)
  Mazama americana cerasina – suurmasaama (Guatemala)
  Odocoileus virginianus mayensis –   valgesaba pampahirv (Guatemala)
Bovidae – Veislased Antilope cervicapra – vinsarvgasell (Nepaal)
  Bubalus arnee –  vesipühvel e arni (Nepaal)
  Damaliscus lunatus – topi (Ghana)
  Gazella cuvieri (Tuneesia)
  Gazella dorcas – dorkagasell (Tuneesia)
  Gazella leptoceros – livagasell (Tuneesia)
  Tetracerus quadricornis – nelisarv (Nepaal)
  Tragelaphus eurycerus   (Ghana)
  Tragelaphus spekii –  vesikudu (Ghana)
AVES – LINNUD    
CICONIIFORMES – TOONEKURELISED    
Ardeidae – Haigurlased Ardea goliath – koljathaigur (Ghana)
  Bubulcus ibis – veisehaigur (Ghana)
  Casmerodius albus – hõbehaigur (Ghana)
  Egretta garzetta – siidhaigur (Ghana)
Ciconiidae – Toonekurglased Ephippiorhynchus senegalensis – vöötnokk-toonekurg (Ghana)
  Leptoptilos crumeniferus – marabu = aafrika marabu (Ghana)
Threskiornithidae – Iibislased Bostrychia hagedash – naeruiibis (Ghana)
  Bostrychia rara – täpik-iibis (Ghana)
  Threskiornis aethiopicus – püha-iibis (Ghana)
ANSERIFORMER – HANELISED    
Anatidae – Partlased Alopochen aegyptiacus – vaaraohani (Ghana)
  Anas acuta –  soopart = pahlsaba-part (Ghana)
  Anas capensis – hõbe-piilpart (Ghana)
  Anas clypeata – luitsnokk-part (Ghana)
  Anas crecca – piilpart (Ghana)
  Anas penelope – viupart (Ghana)
  Anas querquedula – rägapart (Ghana)
  Aythya nyroca – valgesilm-vart = ruskevart (Ghana)
  Cairina moschata – muskuspart (Honduras)
  Dendrocygna autumnalis – punanokk-vilepart (Honduras)
  Dendrocygna bicolor – ruuge-vilepart (Ghana, Honduras)
  Dendrocygna viduata – valgepõsk-vilepart (Ghana)
  Nettapus auritius – aafrika-pisipart (Ghana)
  Plectropterus gambensis – toonehani (Ghana)
  Pteronetta hartlaubii – kaneelpart (Ghana)
FALCONIFORMES – KULLILISED    
Cathartidae – Kondorlased Sarcoramphus papa – kuningkondor (Honduras)
GALLIFORMES – KANALISED    
Cracidae – Puiskanalased Crax alberti (Kolumbia)
  Crax daubentoni (Kolumbia)
  Crax globulosa (Kolumbia)
  Crax rubra (Kolumbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras)
  Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)
  Pauxi pauxi (Kolumbia)
  Penelope purpurascens (Honduras)
  Penelopina nigra (Guatemala)
Phasianidae – Faasanlased = Kanalased    
  Agelastes meleagrides – kiilas-pärlkana (Ghana)
  Agriocharis ocellata – silmikkalkun (Guatemala)
  Arborophila charltonii – koldjalg-künkakana (Malaisia)
  Arborophila orientalis – mustkiird-künkakana (Malaisia)
  Caloperdix oculea – roostekana (Malaisia)
  Lophura erythrophthalma – kuldsaba-kanafaasan (Malaisia)
  Lophura ignita – rüütelfaasan (Malaisia)
  Melanoperdix nigra – nõgikana (Malaisia)
  Polyplectron inopinatum – mägi-paabufaasan (Malaisia)
  Rhizothera longirostris – suurnokk-kana (Malaisia)
  Rollulus rouloul – tanukana (Malaisia)
  Tragopan satyra (Nepal)
CHARADRIIFORMES – KURVITSALISED    
Burhinidae – Jämejalglased Burhinus bistriatus – rohtla-jämejalg (Guatemala)
COLUMBIFORMES – TUVILISED    
Columbidae – Tuvilased Columba guinea (Ghana)
  Columba iriditorques (Ghana)
  Columba livia – kaljutuvi (Ghana)
  Columba mayeri (Mauritius)
  Columba unicincta (Ghana)
  Oena capensis – sabatuvi (Ghana)
  Streptopelia decipiens (Ghana)
  Streptopelia roseogrisea – naeru-turteltuvi (Ghana)
  Streptopelia semitorquata (Ghana)
  Streptopelia senegalensis – küla-turteltuvi (Ghana)
  Streptopelia turtur – turteltuvi (Ghana)
  Streptopelia vinacea (Ghana)
  Treron calva (Ghana)
  Treron waalia (Ghana)
  Turtur abyssinicus (Ghana)
  Turtur afer (Ghana)
  Turtur brehmeri (Ghana)
  Turtur tympanistria (Ghana)
PSITTACIFORMES – PAPAGOILISED    
Psittacidae – Papagoilased Psittacula krameri – kaelus-papagoi (Ghana)
CUCULIFORMES – KÄOLISED    
Musophagidae – Turakolased Corytheola cristata (Ghana)
  Crinifer piscator (Ghana)
  Musophaga violacea (Ghana)
PICIFORMES – RÄHNILISED    
Capitonidae – Habelindlased Semnornis ramphastinus (Kolumbia)
Ramphastidae – Tuukanlased Baillonius bailloni (Argentiina)
  Pteroglossus castanotis (Argentiina)
  Ramphastos dicolorus (Argentiina)
  Selenidera maculirostris (Argentiina)
PASSERIFORMES – VÄRVULISED    
Cotingidae – Kotingalased Cephalopterus ornatus – sirmilind (Kolumbia)
  Cephalopterus   penduliger – –“– (Kolumbia)
Muscicapidae – Kärbsenäplased Bebrornis rodericanus – maskareeni roolind (Mauritius)
  Terpsiphone bourbonnensis (Mauritius)
Fringillidae – Vintlased Serinus canicapillus – pruun-rohtlavint (Ghana)
  Serinus leucopygius – hall-rohtlavint (Ghana)
  Serinus mozambicus – habe-rohtlavint (Ghana)
Estrildidae – Amadiinlased Amandina fasciata – verikurk-amadiin (Ghana)
  Amandava subflava – kuldamadiin (Ghana)
  Estrilda astrild – vahanokk-amadiin (Ghana)
  Estrilda caerulescens – põhja-hõbeamadiin (Ghana)
  Estrilda melpoda – tulipõsk-amadiin (Ghana)
  Estrilda troglodytes – savanniamadiin (Ghana)
  Lagonosticta rara – mustkõht-leekamadiin (Ghana)
  Lagonosticta rubricata – võsa-leekamadiin (Ghana)
  Lagonosticta rufopicta – jõgi-leekamadiin (Ghana)
  Lagonosticta senegala – akaatsia-leekamadiin (Ghana)
  Lagonosticta vinacea – bambuse-leekamadiin (Ghana)
  Lonchura bicolor – eeben-amadiin (Ghana)
  Lonchura cantans –  aafrika leetamadiin (Ghana)
  Lonchura cucullata – pronksamadiin (Ghana)
  Lonchura fringilloides – karbus-amadiin (Ghana)
  Mandingoa nitidula – rohe-täpikamadiin (Ghana)
  Nesocharis capistrata – suur-tihasamadiin (Ghana)
  Nigrita bicolor – kastanamadiin (Ghana)
  Nigrita canicapilla – suur-munkamadiin (Ghana)
  Nigrita fusconota – sametpea-amadiin (Ghana)
  Nigrita luteifrons –  väike munkamadiin (Ghana)
  Ortygospiza atricollis – niidu-vuttamadiin (Ghana)
  Parmoptila rubrifrons – tanu-sipelgaamadiin (Ghana)
  Pholidornis rushiae (Ghana)
  Pyrenestes ostrinus – suurnokk-veriamadiin (Ghana)
  Pytilia hypogrammica – tulitiib-amadiin (Ghana)
  Pytilia phoenicoptera – punatiib-amadiin (Ghana)
  Spermophaga haematina – sininokk-veriamadiin (Ghana)
  Uraeginthus bengalus – aed-lasuuramadiin (Ghana)
Ploceidae – Kangurlindlased Amblyospiza albifrons (Ghana)
  Anaplectes rubriceps (Ghana)
  Anomalospiza imberbis (Ghana)
  Bubalornis albirostris (Ghana)
  Euplectes afer (Ghana)
  Euplectes ardens (Ghana)
  Euplectes franciscanus (Ghana)
  Euplectes hordeaceus (Ghana)
  Euplectes macrourus (Ghana)
  Malimbus cassini (Ghana)
  Malimbus malimbicus (Ghana)
  Malimbus nitens (Ghana)
  Malimbus rubricollis (Ghana)
  Malimbus scutatus (Ghana)
  Pachyphantes superciliosus (Ghana)
  Passer griseus – hallvarblane (Ghana)
  Petronia dentata – punakulm-varblane (Ghana)
  Plocepasser superciliosus (Ghana)
  Ploceus albinucha (Ghana)
  Ploceus aurantius (Ghana)
  Ploceus cucullatus (Ghana)
  Ploceus heuglini (Ghana)
  Ploceus luteolus (Ghana)
  Ploceus melanocephalus (Ghana)
  Ploceus nigerrimus (Ghana)
  Ploceus nigricollis (Ghana)
  Ploceus pelzelni (Ghana)
  Ploceus preussi (Ghana)
  Ploceus tricolor (Ghana)
  Ploceus vitellinus (Ghana)
  Quelea erythrops (Ghana)
  Sporopipes frontalis (Ghana)
  Vidua chalybeata (Ghana)
  Vidua interjecta (Ghana)
  Vidua larvaticola (Ghana)
  Vidua macroura (Ghana)
  Vidua orientalis (Ghana)
  Vidua raricola (Ghana)
  Vidua togoensis (Ghana)
  Vidua wilsoni (Ghana)
REPTILIA – ROOMAJAD    
TESTUDINATA – KILPKONNALISED    
Trionychidae – Kolmküüniskilpkonlased Trionyx triunguis –   aafrika kolmküüniskilpkonn (Ghana)
Pelomedusidae – Pelomeduuslased Pelomedusa subrufa – unikilpkonn (Ghana)
  Pelusios adansonii – helekõht-kääniskilpkonn (Ghana)
  Pelusios castaneus (Ghana)
  Pelusios gabonensis – viir-kääniskilpkonn (Ghana)
  Pelusios niger – must-kääniskilpkonn (Ghana)
SERPENTES – MAOD    
Colubridae – Nastiklased Atretium schistosum (India)
  Cerberus rhynchops – koerpeamadu (India)
  Xenochrophis piscator (India)
Elapidae Micrurus diastema – korallmadu (Honduras)
  Micrurus nigrocinctus – –“– (Honduras)
Viperidae Agkistrodon bilineatus – mehhiko kilplõugmadu (Honduras)
  Atropoides nummifer (Honduras)
  Bothriechis schlegelii (Honduras)
  Bothrops asper – botrops (Honduras)
  Crotalus durissus –  kaskavela = õud-lõgismadu (Honduras)
  Daboia russellii (India)
  Porthidium nasutum (Honduras)
  Porthidium ophryomegas (Honduras)
PISCES – KALAD    
LAMNIFORMES    
Cetorhinidae Cetorhinus maximus #3 3 (Ühendkuningriigid)
ARTHROPODALÜLIJALGSED    
INSECTA – PUTUKAD    
COLEOPTERA    
Lucanidae Colophon spp. (Lõuna-Aafrika Vabariik)
FLORA – TAIMED    
GNETACEAE – VASTAKLEHIKULISED Gnetum montanum – vastaklehik #1 3 (Nepaal)
MAGNOLIACEAE – MAGNOOLIALISED Magnolia liliifera var. obovata – magnoolia #1 3 (Nepaal)
MELIACEAE Swietenia macrophylla – suurelehine mahagonipuu #2 3 (Bolivia) +201 3

(Brazil) +2023

(Costa Rica) +2033 (Mehhiko) +2043

PAPAVERACEAE – MAGUNALISED Meconopsis regia – ebamagun #1 3 (Nepaal)
PODOCARPACEAE – KIVIJUGAPUULISED Podocarpus neriifolius – oleandrilehine kivijugapuu #1 3 (Nepaal)
TETRACENTRACEAE Tetracentron sinense #1 3 (Nepaal)

3. Seletused CITES-i lisadesse kantud liikide nimekirjade juurde

Sümbol (–) liigi või kõrgema taksoni nime järel paikneva numbri ees tähendab, et selle liigi või taksoni geograafiliselt eraldatud populatsioonid, liigid, liikide grupid või sugukonnad on vastavast lisast välja arvatud, nagu näidatud allpool:

–  101 Lääne-Gröönimaa populatsioon
–102 Bhutani, India, Nepaali ja Pakistani populatsioonid
–103 Botswana, Namibia, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Zimbabwe populatsioonid
–105 Pecari tajacu USA ja Mehhiko populatsioonid
–106 – Argentiina: Jujuy provintsi populatsioon ja Jujuy, Salta, Catamarca, La
  Rioja ja San Juani poollooduslikud populatsioonid
  – Boliivia: Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla ja Lípez-Chichasi kaitsepiirkondade populatsioonid, aastase ekspordi nullkvoodiga
  – Tšiili: Tarapacà regiooni 1a. Parinacota provintsi populatsioonide osa
  – Peruu: Kogu populatsioon
–107 Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepaali ja Pakistani populatsioonid
–108 Sugukond Kondorlased (Cathartidae)
–109 Viirpapagoi (Melopsittacus undulatus), Nümfkakaduu (Nymphicus hollandicus) ja Kaeluspapagoi (Psittacula krameri)
–110 Argentiina Rhea pennata pennata populatsioon
–111 Ecuadori populatsioon, aastase ekspordi nullkvoodiga kuni aastane ekspordikvoot ei ole kinnitatud CITES-i Sekretariaadi ja IUCN/SSC Krokodilli Ekspertrühma poolt
–112 Botswana, Etioopia, Keenia, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Uganda, Tansaania, Zambia ja Zimbabwe populatsioonid. Tansaaniast on lubatud lisaks farmis kasvatatud isenditele aastas eksportida mitte rohkem kui 1600 loodusest pärit isendit (sh 100 jahitrofeed)
–113 Austraalia, Indoneesia ja Paapua Uus-Guinea populatsioonid
–114 Argentiina ja Tšiili populatsioonid
–115 Kõik mittesukulentsed liigid
–116 Aloe vera; viidatud ka kui Aloe barbadensis

Sümbol (+) liigi, alamliigi või kõrgema taksoni nime järel paikneva numbri ees tähendab, et vastavas lisas sisalduvad ainult selle liigi, alamliigi või taksoni geograafiliselt eraldatud populatsioonid, nagu näidatud allpool:

+201 Bhutani, India, Nepaali ja Pakistani populatsioonid
+201 3 Boliivia populatsioon
+202 Bhutani, Hiina, Mehhiko ja Mongoolia populatsioonid
+202 3 Brasiilia populatsioon
+203 Kameruni ja Nigeeria populatsioonid
+203 3 Ameerika populatsioonid
+204 Aasia populatsioon
+204 3 Mehhiko populatsioon
+205 Kesk- ja Põhja-Ameerika populatsioonid
+206 Bangladeshi, India ja Tai populatsioonid
+207 India populatsioon
+208 Botswana, Namibia, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Zimbabwe populatsioonid
+209 Argentiina populatsioon
+210 Lõuna-Aafrika Vabariigi populatsioon
+211 – Argentiina: Jujuy provintsi populatsioon ja Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani poollooduslikud populatsioonid
  – Boliivia: Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla ja Lípez-Chichasi kaitsepiirkonna populatsioonid, aastase ekspordi nullkvoodiga
  – Tšiili: Parinacota provintsi ja Tarapacà 1a. regiooni populatsioonide osa
  – Peruu: Kogu populatsioon
+212 Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid
+213 Mehhiko populatsioon
+214 Alžeeria, Burkina Faso, Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi, Mali, Mauretaania, Maroko, Niigeri, Nigeeria, Senegali ja Sudaani populatsioonid
+215 Seišellide populatsioon
+216 Euroopa populatsioon, välja arvatud endise Nõukogude Liidu territooriumil asuv osa
+217 Vene Föderatsiooni populatsioon
+218 Ameerika populatsioonid
+219 Argentiina ja Tšiili populatsioonid

Sümbolit (°) liigi või kõrgema taksoni nime järel paikneva numbri ees tõlgendatakse järgmiselt:

 o601 kehtestatud on aastane ekspordi nullkvoot. Kõiki isendeid loetakse I lisa liikide isenditeks ja kaubandus nendega on vastavalt reguleeritud
 o602 kodustatud vormi isendid ei kuulu konventsiooni alla
 o603 aastased ekspordi kvoodid elusatele isenditele ja jahitrofeedele on kinnitatud järgnevalt:
  Botswana: 5
  Namibia: 150
  Zimbabwe: 50
  Kaubandus selliste isenditega toimub konventsiooni III artikli järgi
 o604 Botswana, Namibia ja Zimbabwe populatsioonid
  Erandjuhtudel on lubatud: 1) jahitrofeede eksport mitteärilistel eesmärkidel; 2) elusate loomade eksport kohastesse ja vastuvõetavatesse sihtpunktidesse (Namibia: ainult mitteärilistel eesmärkidel); 3) loomanahkade eksport (ainult Zimbabwe); 4) nahktoodete ja elevandiluust nikerduste eksport mitteärilistel eesmärkidel (ainult Zimbabwe). Kõik teised isendid loetakse I lisasse kuuluvate liikide isendideks ja kaubandus nendega on reguleeritud vastavalt sellele
Tagamaks, et a) elusate loomade transpordi sihtpunktid oleks kohased ja vastuvõetavatad ja/või b) impordi eesmärk oleks mitteäriline, võib ekspordi ja reekspordi lube väljastada ainult juhul, kui vastava riigi täitevvõimu esindaja on saanud importiva riigi täitevvõimu esindajalt setifikaadi et:
juhul a) vastavalt konventsiooni artikli 3 punktile 3(b) looma pidamiskoht on üle vaadatud kompetentse teadusnõuniku poolt ja leitud, et eeldatav vastuvõtja on looma majutamiseks ja hooldamiseks kohaselt varustatud; ja/või
juhul b) vastavalt artikli 3 punktile 3(c) on täitevvõimu esindaja veendunud, et isendeid ei hakata kasutama eelkõige ärilistel eesmärkidel; ja
Lõuna-Aafrika Vabariigi populatsioon
Erandjuhtudel on lubatud: 1) jahitrofeede kaubandus mitteärilistel eesmärkidel; 2) reintrodutseerimise eesmärgil elusloomade viimine looduskaitsealadele selgelt teavitades vastavalt importiva riigi seadustele; 3) nahkade ja nahktoodete kaubandus. Töötlemata elevandiluu transport üksnes tervikvõhkadena Krugeri Rahvuspargist valitsusele kuuluvast tagavarast, nullkvoodiga. Kõik teised isendid loetakse I lisasse kuuluvate liikide isendideks ja kaubandus nendega on reguleeritud vastavalt sellele
 o605 erandjuhtudel on lubatud elusloomade ja jahitrofeede rahvusvaheline kaubandus kohastesse ja vastuvõetavatesse sihtpunktidesse. Kõik teised isendid loetakse I lisasse kuuluvate liikide isenditeks ja kaubandus nendega on reguleeritud vastavalt sellele
 o606 erandjuhtudel on lubatud rahvusvaheline kaubandus villaga, mis on pügatud Vikunja II lisa populatsiooni elusatelt isenditelt (vt +211) või villaga, mis pärineb Peruus osapoolte 9. konverentsi (November 1994) ajal olemasolnud 3249 kg villatagavarast, samuti sellest valmistatud riietega ja toodetega, sealhulgas luksuskäsitööga ja kootud esemetega. Riideeseme siseküljel peab olema logo, mis on kinnitatud liigi levikuriikides, kes on Vikunja kaitse ja majandamise konventsiooni liikmed ja on varustatud sõnadega AVICUÑA-COUNTRY OF ORIGIN, sõltuvalt päritoluriigist. Kõik teised isendid loetakse I lisasse kuuluvate liikide isenditeks ja kaubandus nendega on reguleeritud vastavalt sellele
 o607 fossiilide suhtes konventsiooni ei rakendata
 o608 järgnevate hübriidide ja/või kultivaaride kunstlikult paljundatud isendite suhtes konventsiooni ei rakendata
  Hatiora x graeseri
  Schlumbergera russeliana x Schlumbergera truncata
  Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
  Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
  Schlumbergera truncata (kultivaarid)
  Gymnocalycium mihanovichii (kultivaarid) klorofüllita vormid, poogitud järgmistele pookalustele: Harrisia ‘Jusbertii’, Hylocereus trigonus või Hylocereus undatus
  Opuntia microdasys (kultivaarid)
 o609 Euphorbia trigona kultivaari kunstlikult paljundatud isendite suhtes konventsiooni ei rakendata
 o610 in vitro tahkes või vedelas keskkonnas saadud seemikud ja koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes konteinerites, ei kuulu konventsiooni alla
 o611 Cyclamen persicum’i kultivaari kunstlikult paljundatud isendid ei kuulu konventsiooni alla. Erand ei kehti puhkeolekus mugulate puhul
 o612 loodusest pärit ja peamiselt ärilistel eesmärkidel transporditavatele Manis crassicaudata, M. javainca ja M. pentadactyla liikidele on kehtestatud aastane nullkvoot
 o613 loodusest pärit ja peamiselt ärilistel eesmärkidel transporditavatele Geochelone sulcata liikidele on kehtestatud aastane nullkvoot

Vastavalt Konventsiooni artikli I lõike b alampunktile (iii) määrab sümbol (#) II lisasse kuuluva liigi või kõrgema taksoni nime järel paikneva numbri ees osad ja derivaadid, mis määratletakse vastavalt konventsiooni eesmärgile järgnevalt:

#1 määratleb kõik osad ja derivaadid, välja arvatud:
  a) seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid);
  b) in vitro tahkes või vedelas keskkonnas saadud seemikud ja koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes konteinerites ja
  c) kunstlikult paljundatud taimede lõikelilled
#1 3 määratleb kõik osad ja derivaadid, välja arvatud:
  a) seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid);
  b) in vitro tahkes või vedelas keskkonnas saadud seemikud ja koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes konteinerites ja
  c) kunstlikult paljundatud taimede lõikelilled
#2 määratleb kõik osad ja derivaadid, välja arvatud:
  a) seemned ja õietolm;
  b) in vitro tahkes või vedelas keskkonnas saadud seemikud ja koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes konteinerites;
  c) kunstlikult paljundatud taimede lõikelilled
  d) keemilised derivaadid
#2 3 määratleb palgid, saepuidu ja vineertahvlid
#3 määratleb terved ja lõigatud juured ning juureosad, välja arvatud töödeldud osad ja derivaadid nagu pulbrid, tabletid, ekstraktid, toonikud, teed ja kondiitritooted
#3 3 määratleb, lisaks tervetele loomadele, ainult uimed ja uimede osad
#4 määratleb kõik osad ja derivaadid, välja arvatud:
  a) seemned, välja arvatud Mehhikost pärit Mehhiko kaktuste seemned , ja õietolm;
  b) in vitro tahkes või vedelas keskkonnas saadud seemikud ja koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes konteinerites;
  c) kunstlikult paljundatud taimede lõikelilled;
  d) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede viljad ja osad ning nende derivaadid;
  e) perekond Opuntia alamperekonna Opuntia naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede üksikud varre lülid ja osad ning nende derivaadid
#5 määratleb palgid, saepuidu ja vineertahvlid
#6 määratleb palgid, hakkpuidu ja töötlemata metsamaterjali
#7 määratleb kõik osad ja derivaadid, välja arvatud:
  a) seemned ja õietolm (sh polliiniumid);
  b) in vitro tahkes või vedelas keskkonnas saadud seemikud ja koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes konteinerites;
  c) kunstlikult paljundatud taimede lõikelilled;
  d) perekonna Vanilla kunstlikult paljundatud taimede viljad ja osad ning nende derivaadid

Lisa 2
keskkonnaministri 25. septembri 2000. a
määruse nr 60 juurde

Lisa 3
keskkonnaministri 25. septembri 2000. a
määruse nr 60 juurde

Lisa 4
keskkonnaministri 25. septembri 2000. a
määruse nr 60 juurde

Lisa 5
keskkonnaministri 25. septembri 2000. a
määruse nr 60 juurde

SID

SID

SID

SID