Teksti suurus:

Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 109, 1678

Soomaa Rahvuspargi Administratsiooni põhimäärus

Vastu võetud 11.10.2000 nr 62

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 43 lõike 5 alusel ning tulenevalt «Kaitstavate loodusobjektide seaduse» (RT I 1994, 46, 773; 36/37, 555; 1999, 54, 583; 95, 843) paragrahvi 6 lõikest 2.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Soomaa Rahvuspargi Administratsioon (edaspidi administratsioon, lühendatult Soomaa RP) on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus. Administratsioon on asutatud keskkonnaministri 1. juuni 1994. a määrusega nr 19 «Soomaa Rahvuspargi administratsiooni asutamine ja põhimääruse kinnitamine».

§ 2. Administratsioonil on oma eelarve, pangaarve, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

§ 3. Administratsiooni kulud kaetakse riigieelarvest Keskkonnaministeeriumi kaudu. Administratsiooni eelarve kinnitab keskkonnaminister.

§ 4. Administratsioon asub Viljandi maakonnas Kõpu vallas. Administratsiooni postiaadress on Vabaduse plats 4, Viljandi linn.

2. peatükk
ADMINISTRATSIOONI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 5. Administratsioon on Vabariigi Valitsuse määratud kaitstavate loodusobjektide valitseja ning teostab täidesaatvat riigivõimu seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

§ 6. Administratsioon kaitstava loodusobjekti valitsejana:
1) teostab järelevalvet seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
2) korraldab kaitse-eeskirjaga sätestatud ja kaitsekorralduskavaga kavandatud tegevust;
3) osaleb oma tegevuspiirkonnas planeeringute ja arengukavade koostamises ning rakendamises;
4) kooskõlastab kaitse-eeskirjas sätestatud juhtudel ja korras kaitsealal kavandatava tegevuse;
5) koostab ja väljastab kaitsekohustuse teatisi ja muid seadusest tulenevaid dokumente;
6) korraldab ja teostab kaitstava loodusobjekti tutvustamist, propageerib loodushoidlikku mõtteviisi ning osaleb kohaliku kultuuripärandi säilitamises;
7) osaleb kaitse-eeskirja ja muude seadusest tulenevate loodusobjektide kaitseks vajalike õigusaktide eelnõude koostamises;
8) teostab ja koordineerib loodusuuringuid ja loodusseiret ning korraldab keskkonnaalast haridustööd;
9) teostab rahvuspargi loodusliku, maastikulise ja kultuurilise terviku ning ökosüsteemide kaitset;
10) teostab looduslike ja poollooduslike koosluste ning kaitstavate loodusobjektide kaitset ning osaleb liigikaitsetöös;
11) korraldab looduskaitselisi hooldustöid;
12) organiseerib loodusobjekti tähistamist looduses;
13) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk
ADMINISTRATSIOONI JUHTIMINE

§ 7. Administratsiooni juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu keskkonnaminister Keskkonnaministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 8. Administratsiooni direktor:
1) juhib administratsiooni tööd;
2) korraldab administratsiooni pädevusse antud ülesannete täitmist ning vastutab nende täitmise eest, andes sellest aru keskkonnaministrile;
3) esindab administratsiooni ja annab volitusi administratsiooni esindamiseks;
4) koostab administratsiooni aastaeelarve eelnõu, tagab administratsioonile eraldatud eelarvevahendite ökonoomse ja sihipärase kasutamise;
5) käsutab administratsiooni valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid seaduses sätestatud ulatuses ja korras;
6) sõlmib, muudab ja lõpetab administratsiooni töötajatega töölepingud, kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi, saadab neid töölähetusse;
7) kinnitab administratsiooni kodukorra, raamatupidamise sise-eeskirja ja töötajate ametijuhendid;
8) täidab muid seadusega, seaduse alusel antud õigusaktiga või keskkonnaministri antud ülesandeid.

§ 9. Direktor annab käskkirju tööalastes küsimustes.

§ 10. Administratsioon on aruandekohustuslik keskkonnaministri ees.

4. peatükk
ADMINISTRATSIOONI SÜMBOLID

§ 11. Administratsioonil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Pitsatil on lubatud kasutada administratsiooni lühendnimetust. Administratsioonil on sümbol, millel on ringi sees kujutatud rabalaugastiku kohal lendavat sookurepaari. Kujundile on lisatud sõnad SOOMAA RAHVUSPARK ja SOOMAA NATIONAL PARK.

5. peatükk
VARA JA ARUANDLUS

§ 12. Administratsiooni valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseadusega», selle alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustega ning keskkonnaministri poolt määratud korras.

§ 13. Administratsioon peab raamatupidamisarvestust ning esitab aruandeid seaduse alusel kehtestatud korras.

6. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 14. Administratsiooni korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab keskkonnaminister.

§ 15. Tunnistada kehtetuks keskkonnaministri 1. juuni 1994. a määruse nr 19 «Soomaa Rahvuspargi administratsiooni asutamine ja põhimääruse kinnitamine» punkt 2.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json