Teksti suurus:

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 6, 42

Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 "Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded" muutmine

Vastu võetud 03.01.2005 nr 1

Määrus kehtestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276; 56, 404; 75, 524) § 30 lõike 3 alusel.

Haridusministri 26. augusti 2002. a määrust nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 129, 1874; 2003, 4, 39; 131, 2104; 2004, 122, 1889) muudetakse järgmiselt:

§ 1. Paragrahvi 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 25. Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
1) pedagoogiline kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas või
2) muu kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogika kursus.»

§ 2. Paragrahvi 26 senine sõnastus loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Õppekaval õpetavatest kutseõpetajatest vähemalt 75% peavad vastama lõike 1 punktis 1 või 2 kirjeldatud kvalifikatsiooninõuetele.»

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json