Teksti suurus:

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 "Tagatisfondi majandusaasta aruanne" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 4, 30

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 "Tagatisfondi majandusaasta aruanne" muutmine

Vastu võetud 31.12.2004 nr 151

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357; 102, 600; 2004, 36, 251; 37, 252) § 88 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruses nr 64 «Tagatisfondi majandusaasta aruanne» (RTL 2003, 55, 802) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambula muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» (RT I 2002, 23, 131; 57, 357; 102, 600; 2004, 30, 208; 36, 251; 37, 252) § 88 lõike 3 alusel.»;

2) määruse § 2 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Fondi raamatupidamist ja aruandlust korraldatakse, lähtudes «Raamatupidamise seadusest» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588), «Tagatisfondi seadusest» (edaspidi seadus), käesolevast määrusest ning muudest õigusaktidest, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Fondi raamatupidamisele ja -aruandlusele ei kohaldata «Raamatupidamise seaduse» §-des 15, 18 ja 20 kasumiaruande ja omakapitali muutuste aruande kohta sätestatut.»;

3) määruse § 3 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, Fondi ja osafondide liikumise aruandest (edaspidi liikumisaruanne), rahavoogude aruandest ja aastaaruande lisadest.»;

4) määruse § 6 punkt 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) selgitused bilansi ja liikumisaruande ning rahavoogude aruande oluliste kirjete ning nende muutumise kohta aruandeperioodil;»;

5) määruse § 7 punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) «Raamatupidamise seaduse» §-s 24 sätestatud andmed;»;

6) määruse § 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Rakendussäte

Määrust rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel aruandeperioodide kohta, mis algavad 1. jaanuaril 2004 või hiljem.»

Minister Taavi VESKIMÄGI

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Renaldo MÄNDMETS

/otsingu_soovitused.json