Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 "Asjaajamiskorra ühtsed alused" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 3, 8

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 "Asjaajamiskorra ühtsed alused" muutmine

Vastu võetud 06.01.2005 nr 2

Määrus kehtestatakse «Digitaalallkirja seaduse» (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 88, 591 ja 594) § 43 lõike 2 ja «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158; 2004, 81, 542) § 58 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruses nr 80 «Asjaajamiskorra ühtsed alused» (RT I 2001, 20, 112; 99, 625) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Digitaalallkirja seaduse» (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 88, 591 ja 594) § 43 lõike 2 ja «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158; 2004, 81, 542) § 58 lõike 1 alusel ning kooskõlas «Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega» (RT I 2004, 81, 542).»;

2) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Dokumendihaldussüsteemidele esitatavad nõuded»;

3) paragrahvi 6 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:

«Asutustevahelised või asutuse elektroonilised dokumentide loomise, haldamise ja menetlemise infosüsteemid (edaspidi dokumendihaldussüsteem) peavad tagama nõuetekohase asjaajamise, sealhulgas võimaldama:»;

4) paragrahvi 6 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) asutustevahelise dokumendivahetuse ja dokumentide säilimise selliselt, et oleks tagatud dokumentide autentsus, usaldusväärsus, terviklikkus ja kasutatavus nende eraldamiseni hävitamiseks või arhiivi üleandmiseks;»;

5) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) igal ajal kindlaks teha dokumendiga süsteemis tehtud toimingud, toimingute tegemise aja ja toiminguid teostanud isikud.»;

6) paragrahvi 6 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Asutuses peavad olema kindlaks määratud:
1) ametnike ja töötajate dokumendihaldussüsteemile juurdepääsu õigused ning ametikohajärgsed dokumentide sisestamise, loomise ja menetlemise käigus märgete (edaspidi menetlusmärked) tegemise õigused, kohustused ja vastutus;
2) dokumendihaldussüsteemile juurdepääsu õiguste ning dokumentide sisestamise, loomise ja menetlusmärgete tegemise õiguste haldamise eest vastutav isik ametikohajärgselt.»;

7) 1. peatüki 3. jagu sõnastatakse järgmiselt:

«3. jagu
Digitaalallkirja kasutamise ja autentimise üldtingimused

§ 7. Digitaalallkirja kasutamine

Ametikohajärgsete ülesannete täitmiseks vajalike dokumentide allkirjastamisel digitaalallkirjaga võib kasutada isikutunnistusele kantud digitaalset allkirjastamist võimaldavat sertifikaati või muud «Digitaalallkirja seaduse» nõuetele vastavat sertifikaati.

§ 8. Autentimise võimaldamine

(1) Dokumendihaldussüsteemi võib dokumente sisestada või neid seal luua ja menetlusmärkeid teha isik, kellel on vastavad õigused ja kelle isikusamasus on tuvastatud (edaspidi autentimine).

(2) Isiku autentimine toimub isikutunnistusele kantud digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või muu isiku digitaalset tuvastamist võimaldava vahendi abil või paroolipõhiselt vastavalt dokumendihaldussüsteemi kasutamise korrale.

(3) Kui paberkandjal allkirjastatud dokument sisestatakse dokumendihaldussüsteemi või kui dokumendihaldussüsteemis loodud dokument allkirjastatakse paberkandjal, vastutab dokumendi sisestaja või looja digitaalse teksti ja paberkandjal allkirjastatud dokumendi samasuse eest.»;

8) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 14 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Digitaaldokument võib olla allkirjata või allkirjadeta, kui see on dokumendihaldussüsteemi sisestatud või seal loodud käesoleva määruse 1. peatüki 3. jaos toodud korras.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json