Teksti suurus:

NAFO reeglite tundmise tunnistuse väljaandmise kord ja teadmiste hindamise metoodika

NAFO reeglite tundmise tunnistuse väljaandmise kord ja teadmiste hindamise metoodika - sisukord
  Väljaandja:Keskkonnaminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
  Avaldamismärge:RTL 2000, 121, 1896

  NAFO reeglite tundmise tunnistuse väljaandmise kord ja teadmiste hindamise metoodika

  Vastu võetud 24.11.2000 nr 72

  Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse paragrahvi 134 lõike 5 alusel.

  § 1.   «Kalapüügiseaduse» § 134 lõike 5 kohaselt peab kutseliseks kalapüügiks Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni (edaspidi NAFO) tsooni veealal kalapüügiloa taotluses näidatud kalalaeva kaptenil olema tunnistus NAFO reeglite tundmise kohta.

  § 2.   NAFO reeglite tundmise tunnistus (edaspidi tunnistus) antakse isikule, kes on sooritanud kvalifikatsioonieksami (edaspidi eksam) vastavalt käesoleva määruse nõuetele.

  § 3.   Tunnistuse annab Keskkonnainspektsioon ja see antakse üheks aastaks.

  § 4.   Keskkonnainspektsiooni peadirektor moodustab kolmeliikmelise komisjoni (edaspidi komisjon), mille ülesanne on tunnistust taotlevate isikute NAFO reeglite tundmise hindamine vastavalt käesolevas korras kehtestatud metoodikale, ja määrab komisjoni esimehe.

  § 5.   Komisjoni otsused tehakse lihthäälteenamusega ja protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija, kes valitakse kohalolevate komisjoniliikmete hulgast. Kui komisjoni liikmel on komisjoni seisukohaga võrreldes eriarvamus, lisatakse tema eriarvamus protokolli.

  § 6.   Eksami sooritamiseks on vajalik NAFO reeglite (NAFO Conservation and Enforcement Measures) põhjalik tundmine. Eksamiküsimused peavad hõlmama vähemalt järgmisi teemasid:

  1) kehtivad püügipiirangud;
  2) reguleeritavad kalaliigid;
  3) nõuded püügivahenditele ja nende lisaseadmetele;
  4) kaaspüügi tingimused;
  5) andmete esitamine;
  6) nõuded laevale;
  7) kapteni kohustused ja õigused seoses rahvusvahelise kontrolliskeemiga;
  8) vaatlejad;
  9) satelliitjälgimissüsteemid.

  § 7.   Küsimustiku töötab välja komisjon.

  § 8.   Eksamile registreerumiseks esitab kapten (edaspidi taotleja) hiljemalt 15. oktoobriks Keskkonnainspektsioonile kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  1) kapteni eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja aadress;
  2) koopia laevajuhi diplomist või tunnistusest;
  3) märge selle kohta, milliseid liike kavatsetakse laevaga püüda.

  § 9.   Taotlused registreeritakse Keskkonnainspektsiooni asjaajamiskorraga kehtestatud korras ning edastatakse komisjonile.

  § 10.   Komisjon kontrollib taotluste vastavust käesoleva määruse paragrahvi 8 nõuetele. Kui taotlus ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 8 nõuetele, teeb komisjon otsuse taotluse vastuvõtmisest keeldumise kohta. Otsuse ärakiri edastatakse taotlejale kahe tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja saabumisest.

  § 11.   Komisjon määrab eksami toimumise kuupäeva, aja ja koha ning teatab selle nõuetekohase taotluse esitanud taotlejale (edaspidi eksaminand) kirjalikult vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist.

  § 12.   Eksam on kirjalik. Selle sooritamiseks on taotlejal aega kaks tundi.

  § 13.   Eksam koosneb kümnest küsimusest. Eksami edukalt sooritamiseks peab eksaminand vastama õigesti vähemalt kuuele küsimusele.

  § 14.   Eksami tulemused teeb komisjon eksaminandile teatavaks kirjalikult kolme päeva jooksul pärast eksamit. Komisjon võib teha otsuse eksami sooritamise, eksami mittesooritamise või lisaküsimuste esitamise vajaduse kohta. Otsuse ärakiri saadetakse eksaminandile tähitud kirjaga tema poolt esitatud taotluses märgitud aadressil.

  § 15.   Otsuse lisaküsimuste esitamise vajaduse kohta võib komisjon teha, kui eksaminandi poolt eksamiküsimustele vastamisel tehtud vead olid väheolulised. Otsuses lisaküsimuste esitamise vajaduse kohta määrab komisjon lisaküsimuste esitamise aja ning koha. Lisaküsimuste esitamise aeg ei tohi olla hiljem kui kümne päeva jooksul eksamitulemuste teatavakstegemisest.

  § 16.   Komisjon võib lisaküsimustele vastama kutsutud eksaminandile esitada kuni kolm lisaküsimust. Kui eksaminand vastab talle esitatud küsimustele õigesti, loetakse eksam sooritatuks ning komisjon teeb vastava otsuse. Komisjon võib lugeda eksami sooritatuks ka juhul, kui eksaminandi poolt tehtud vead on väheolulised ning eksaminand on vastanud õigesti vähemalt kahele küsimusele kolmest.

  § 17.   Komisjon teeb otsuse lisaküsimustele vastamise tulemuste kohta kahe tunni jooksul lisaküsimustele vastamise lõppemisest. Otsuse ärakiri saadetakse eksaminandile tähitud kirjaga tema poolt esitatud taotluses märgitud aadressil hiljemalt otsuse tegemisele järgneval päeval.

  § 18.   Kui eksaminand ei ilmunud lisaküsimustele esitamisele, loetakse eksam mittesooritatuks.

  § 19.   Eksamitulemusi saab vaidlustada Keskkonnainspektsioonis kirjaliku protesti esitamisel kümne päeva jooksul pärast eksamitulemuste teatavakstegemist.

  § 20.   Taotleja poolt täidetud küsimustikku säilitatakse Keskkonnainspektsioonis kolm aastat.

  § 21.   Eksami edukalt sooritanutele väljastab Keskkonnainspektsioon NAFO reeglite tundmise tunnistuse 15 päeva jooksul eksamitulemuste teatavakstegemisest. Tunnistuse kättesaamise aeg ja koht märgitakse eksamitulemuste teatavakstegemise teates.

  § 22.   Tunnistus väljastatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil. Tunnistusele kirjutab alla Keskkonnainspektsiooni peadirektor.

  § 23.   Eksami mittesooritamisel on taotlejal õigus ühe kuu jooksul esimese eksami tulemuste teatavakstegemisest esitada komisjonile avaldus korduseksami sooritamiseks. Avalduses peab olema näidatud taotleja nimi ja eelmise eksami sooritamise aeg. Korduseksami aja määrab komisjon viie päeva jooksul avalduse kättesaamisest.

  § 24.   2000. aastal kehtivad tunnistuse andmisel järgmised tähtajad:

  1) avaldus eksamile registreerumiseks esitatakse hiljemalt 4. detsembriks;
  2) eksam viiakse läbi 8. detsembril;
  3) eksamitulemused tehakse teatavaks eksami sooritamisele järgneval tööpäeval enne kella 13.00 eksami sooritamise kohas;
  4) avaldust korduseksami sooritamiseks on taotlejal õigus esitada eksamitulemuste teatavakstegemise päeval kuni kella 17.00-ni;
  5) korduseksam ning lisaküsimuste esitamine korraldatakse 12. detsembril ning tulemused tehakse teatavaks 13. detsembril eksami sooritamise kohas;
  6) eksami edukalt sooritanutele väljastab Keskkonnainspektsioon tunnistuse kahe päeva jooksul eksamitulemuste teatavakstegemisest.

  Heiki Kranich
  Minister

  Sulev Vare
  Kantsler

  Lisa Tunnistuse vorm

  /otsingu_soovitused.json