Teksti suurus:

"Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse" alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 9, 77

"Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse" alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.01.2005 nr 1

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602; 2004, 84, 569) § 25 lõike 9, § 37 lõike 2, § 451 lõike 4, § 452 lõike 3, § 453 lõike 3, § 72 lõike 4 ja § 77 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2004, 44, 742) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Reale «Aadress» märgitakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja või § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud isiku või § 24 lõikes 5 nimetatud käitleja või tahkekütusest soojuse tootja puhul tema tegevuskoha aadress.»;

2) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Kütuse aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Kütuse aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:
1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele». Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Vedelgaasi komponentidena käsitatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 66 lõikes 141 nimetatud kütuseid;
2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1–9 ja 15–17 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);
3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 19, veerg F).

(2) Kütuse aktsiisideklaratsiooni tabelisse B märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:
1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele»;
2) tahkekütuse kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit B täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;
3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);
4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;
5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli eelviimane rida, veerg G);
6) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse tabeli A viimasele reale märgitud aktsiisisumma liitmisel tabeli B eelviimasele reale märgitud aktsiisisummaga (tabeli viimane rida, veerg G).»;

3) lisaga 3 kehtestatud kütuse aktsiisideklaratsiooni vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 1 sätestatud kütuse aktsiisideklaratsiooni vormiga.

§ 2. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) tabelitesse 1 ja 2 veergudesse 3 kuni 16 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid.

(2) Aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 1 märgitakse veergudes 3 kuni 16 nimetatud kütuse (edaspidi kütus) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(3) Aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 6.2 märgitakse aruandeperioodi lõpus tehtud mõõtmisel leitud kütuse kogus, mis erineb arvestuslikust kogusest.»;

2) paragrahvi 7 lõike 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiisikauba aruannete reale 2.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos toodetud aktsiisikauba, sealhulgas erimärgistatud kütuse kogus.»;

3) paragrahvi 7 lõige 20 sõnastatakse järgmiselt:

« (20) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 8–181, 29 ja 30. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabeli 1 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 181 ja 30. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 19 ja 22–30.»;

4) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitakse aktsiisilaopidaja valduses olevate maksumärkide andmed. Tabelisse 2 märgitakse nende maksumärkide andmed, millelt ei ole aruandeperioodi jooksul aktsiisi maksmise kohustust tekkinud, välja arvatud kadunud maksumärgid, ja mis on tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitatud või kinnitamata. Maksumärkide kogus märgitakse tükkides vastavalt maksumärgi liigile.

(2) Veergu «Maksumärgi liik» märgitakse sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind, sigarillode puhul märgitakse täht D ja nende kogus müügipakendis, sigarite puhul täht G ja nende kogus müügipakendis, suitsetamistubaka puhul täht A ja selle kogus müügipakendis ning närimistubaka puhul täht F ja selle kogus müügipakendis. Vajadusel võib tabelisse ridu juurde lisada.

(3) Veergu «Algseis» märgitakse maksumärkide kogus, mis on aktsiisilaopidaja valduses aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(4) Veergu «Saadud» märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaopidaja poolt soetatud maksumärkide kogus.

(5) Veergu «Kasutatud» märgitakse aruandeperioodi jooksul Eestis asuvas aktsiisilaos tubakatootele või selle müügipakendile kinnitatud maksumärkide ja aktsiisilattu tubakatootele või selle müügipakendile kinnitatult toimetatud maksumärkide kogus.

(6) Veergu «Tagastatud» märgitakse Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodi jooksul tagastatud rikutud ja kasutamata maksumärkide kogus.

(7) Veergu «Kadunud» märgitakse aruandeperioodi jooksul kaduma läinud maksumärkide kogus.

(8) Veergu «Lõppseis» märgitakse aktsiisilaopidaja valduses aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga olevate maksumärkide kogus.»;

5) lisaga 2 kehtestatud tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 2 sätestatud tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande vormiga;

6) lisaga 3 kehtestatud kütuse liikumise ja laoseisu aruande vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 3 sätestatud kütuse liikumise ja laoseisu aruande vormiga.

§ 3. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53 «Aktsiisi tagastamise taotluse vorm» (RTL 2004, 44, 736) lisaga kehtestatud taotluse vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 4 sätestatud taotluse vormiga.

§ 4. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 56 «Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 739) § 1 lõike 2 punkti 1 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud ühikule;».

§ 5. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruses nr 57 «Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kord» (RTL 2004, 44, 740) § 1 lõike 2 punkti 1 viimane lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud ühikule;».

§ 6. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 24 «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 444; 2004, 44, 737) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 5 täiendatakse esimese lausega järgmises sõnastuses:

«Loa tabelisse nr 1 «Kütuse kogus 12 kalendrikuuks» esimesse veergu märgitakse kütuse nimetus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-dele 19 ja 20.»;

2) paragrahvi 2 lõike 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) veerg 4: kütuse kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud ühikule;»;

3) lisaga kehtestatud kütuse aktsiisivabastuse loa vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 5 sätestatud kütuse aktsiisivabastuse loa vormiga.

§ 7. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 25 «Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 445; 2004, 44, 735) § 2 lõike 7 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) veerg 4: kütuse kogus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-s 66 nimetatud ühikule;».

§ 8. Määruse jõustumine

Määrust kohaldatakse alates 2005. aasta 1. jaanuarist.

Majandus- ja
kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Andrus ANSIP

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2004, 44, 742) lisa 3, mis on muudetud rahandusministri 4. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine» lisaga 1

Tolliasutuse märge «......» ...............20..... a.

......................................

Tolliasutus ____________________________________________________________
Isik ____________________________________________________________
Aadress ____________________________________________________________

KÜTUSE AKTSIISIDEKLARATSIOON

.............................. 20...... a.

TABEL A

Rida Kütus Aktsiisimäär Ühik Kogus Kogus (kg) Aktsiis
A B C D E E 1 F
1. Bensiin          
2. Lennukibensiin          
3. Bensiini komponendid          
4. Petrooleum          
5. Petrooleumi komponendid          
6. Diislikütus          
7. Eriotstarbeline diislikütus          
8. Diislikütuse komponendid          
9. Kerge kütteõli          
10. Raske kütteõli          
11. Raske kütteõli komponendid          
12. Põlevkivikütteõli          
13. Vedelgaas          
14. Vedelgaasi komponendid          
15. Vedel põlevaine, sealhulgas biokütus (bensiini asemel)          
16. Vedel põlevaine, sealhulgas biokütus (diislikütuse asemel)          
17. Vedel põlevaine, sealhulgas biokütus (kerge kütteõli asemel)          
18. Vedel põlevaine, sealhulgas biokütus (raske kütteõli asemel)          

Aktsiis kokku

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi
 
Ametinimetus Allkiri Kuupäev

TABEL B

Rida Kütus Aktsiisimäär Ühik Kütteväärtus

Kogus

Aktsiis
A B C D E

F

G
1. Kivisüsi          
1.1        
1.2        
1.3        
2. Pruunsüsi          
2.1        
2.2        
2.3        
3. Koks          
3.1        
3.2        
3.3        

Aktsiis kokku

 

Aktsiis kokku (A+B)

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi
 

Ametinimetus

Allkiri Kuupäev

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652) lisa 2, mis on muudetud rahandusministri 4. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine» lisaga 2

Tolliasutuse märge «......» ..............20..... a.

Tolliasutus_____________________________________________________________________________

Isiku nimi ja aktsiisilao number____________________________________________________________

Aktsiisilao aadress______________________________________________________________________

Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne .................................... 20...... a

TABEL 1

Rida Laoseis ja liikumine Sigaret Sigarillo Sigar Suitsetamis-tubakas Närimis-tubakas Toor-tubakas Taastatud tubakas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ALGSEIS
Üldkogus
             
1.1 AAV kogus              
2 SISSETULEK Üldkogus              
2.1 AAV kogus              
2.2 LRst ÜLD              
2.3 LRst AAV              
2.4 Eesti ALst ÜLD              
2.5 Eesti ALst AAV              
2.6 Import              
2.7 Aktsiis makstud kogus              
2.8 Toodetud kogus              

Allkiri ................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 VÄLJAMINEK
Üldkogus
             
3.1 AAV kogus              
3.2 LRi ÜLD              
3.3 LRi AAV              
3.4 Eesti ÜLD              
3.5 Eesti ALttu AAV              
3.6 Eksport              
3.7 Aktsiis makstud kogus              
3.8 Aktsiisiga maksustatult              
3.9 Aktsiisivaba              
4 KAOD
Üldkogus
             
4.1 Normatiivne kadu              
4.2 Põhjendatud kaod              
4.3 Põhjendamata kaod              
5 MUU OTSTARVE
Üldkogus
             
5.1 Kvaliteet              
6 LÕPPSEIS
Üldkogus
             
6.1 AAV kogus              

Allkiri ................................

TABEL 2

Maksumärgi liik Algseis Saadud Kasutatud Tagastatud Kadunud Lõppseis
Sigaretid            
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
Maksumärk A            
7.            
8.            
9.            
10.            
Maksumärk D            
11.            
12.            
13.            
14.            
Maksumärk F            
15.            
16.            
17.            
Maksumärk G            
18.            
19.            
20.            

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev
       

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652) lisa 3, mis on muudetud rahandusministri 4. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine» lisaga 3

Tolliasutuse märge «........» ..............20..... a.

Tolliasutus_________________________________________________________________________

Isiku nimi ja aktsiisilao number________________________________________________________

Aktsiisilao aadress__________________________________________________________________

Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne .................................... 20...... a

TABEL 1

Rida Laoseis ja liikumine Bensiin Bensiini komponendid (aktsiisimäär võrdub bensiini aktsiisi-määraga) Petrooleum Petrooleumi komponendid (aktsiisimäär võrdub petrooleumi aktsiisi-määraga) Diislikütus Eriotstarbeline diislikütus Diislikütuse komponendid (aktsiisimäär võrdub diislikütuse aktsiisi-määraga)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ALGSEIS Üldkogus              
1.1 AAV kogus              
2 SISSETULEK Üldkogus              
2.1 AAV kogus              
2.2 LRst ÜLD              
2.3 LRst AAV              
2.4 Eesti ALst ÜLD              
2.5 Eesti ALst AAV              
2.6 Import              
2.7 Aktsiis makstud kogus              
2.8 Toodetud ja erimärgistatud kogus              

Allkiri ................................

3 VÄLJAMINEK
Üldkogus
             
3.1 AAV kogus              
3.2 LRi ÜLD              
3.3 LRi AAV              
3.4 Eesti ÜLD              
3.5 Eesti ALttu AAV              
3.6 Eksport              
3.7 Aktsiis makstud kogus              
3.8 Aktsiisiga maksustatult              
3.9 Aktsiisivaba              
4 KAOD
Üldkogus
             
4.1 Normatiivne kadu              
4.2 Põhjendatud kaod              
4.3 Põhjendamata kaod              
5 KÜTUS MUUL OTSTARBEL
Üldkogus
             
5.1 Kvaliteet              
5.2 Muu toodang              
6 LÕPPSEIS
Üldkogus
             
6.1 AAV kogus              
6.2 ÜLEJÄÄK              

Allkiri ................................

TABEL 2

Rida Laoseis ja liikumine Lennuki-bensiin Kerge kütteõli Raske kütteõli ja raske kütteõli komponendid, mille aktsiisimäär võrdub raske kütteõli aktsiisi-määraga Põlevkivi-kütteõli Vedelgaas ja kütus, mille KNi esimesed neli numbrit on 2711 (v.a kütus, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 11, 2711 21 või 2711 29) Biokütus, mille KNi esimesed neli numbrit on 1507–1518 Biokütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu
1 2 10 11 12 13 14 15 16
1 ALGSEIS Üldkogus              
1.1 AAV kogus              
2 SISSETULEK Üldkogus              
2.1 AAV kogus              
2.2 LRst ÜLD              
2.3 LRst AAV              
2.4 Eesti ALst ÜLD              
2.5 Eesti ALst AAV              
2.6 Import              
2.7 Aktsiis makstud kogus              
2.8 Toodetud ja erimärgistatud kogus              

Allkiri ................................

3 VÄLJAMINEK
Üldkogus
             
3.1 AAV kogus              
3.2 LRi ÜLD              
3.3 LRi AAV              
3.4 Eesti ÜLD              
3.5 Eesti ALttu AAV              
3.6 Eksport              
3.7 Aktsiis makstud kogus              
3.8 Aktsiisiga maksustatult              
3.9 Aktsiisivaba              
4 KAOD
Üldkogus
             
4.1 Normatiivne kadu              
4.2 Põhjendatud kaod              
4.3 Põhjendamata kaod              
5 KÜTUS MUUL OTSTARBEL
Üldkogus
             
5.1 Kvaliteet              
5.2 Muu toodang              
6 LÕPPSEIS
Üldkogus
             
6.1 AAV kogus              
6.2 ÜLEJÄÄK              

Allkiri ............................

TABEL 3

Isik Identifitseerimisnumber Kütus KN kaubakoodid Kogus
         
         
         
         

Allkiri ................................

TABEL 4

Isik Identifitseerimisnumber Kütus KN kaubakoodid Kogus
         
         
         
         

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev
       

Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53 «Aktsiisi tagastamise taotluse vorm» (RTL 2004, 44, 736) lisa (rahandusministri 4. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine» lisa 4 sõnastuses)

AKTSIISI TAGASTAMISE TAOTLUSE VORM

Taotluse esitaja nimi ...................................................................................................

Aadress ..........................................................................................................................

Äriregistrikood .................................................

Kontaktandmed (telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress)

........................................................................................................................................

Aktsiisikauba vastuvõtja nimi ....................................................................................

Aktsiisikauba vastuvõtja aadress ...............................................................................

Aktsiisikauba vastuvõtja kontaktandmed .................................................................

Aktsiisikauba lähetamise põhjendus ja lähetamise kuupäev .................................

........................................................................................................................................

Rida Aktsiisikauba nimetus Aktsiisimäär Ühik Kogus Aktsiisisumma
A B C D E F
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          

Aktsiis kokku

 

Pangakonto nr aktsiisi tagasimaksmiseks ................................................................

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Taotleja ees- ja perekonnanimi
 
Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 24 «Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord» (RTL 2003, 30, 444; 2004, 44, 737) lisa (rahandusministri 4. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine» lisa 5 sõnastuses)

KÜTUSE AKTSIISIVABASTUSE LUBA nr .......

Kütuse saaja:______________________________________________________________

Kütuse saaja tegevuskohajärgne aadress:_________________________________

Tabel nr 1. Kütuse kogus 12 kalendrikuuks

Kütus KNi kaubakoodid Kogus
     
     
     
     

Tabel nr 2

Kuupäev Kütuse nimetus KNi kaubakoodid Kogus ALP, RK või tollideklaratsiooni nr
         
         
         
         
         
         

Kehtib alates:_______________

Tolliinspektuuri juhataja nimi ja allkiri:__________________________________________________

Tolliinspektuuri aadress ja telefoninumber:_____________________________________________

Kuupäev:_____________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json