Teksti suurus:

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määruse nr 3 «Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 122, 1925

Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määruse nr 3 «Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruse kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 21.11.2000 nr 15

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378) paragrahvi 43 lõike 5 ja «Etendusasutuse seaduse» (RT I 1997, 11, 94) paragrahvi 4 lõike 2 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 5. veebruari 1998. a määrusega nr 3 (RTL 1998, 147/148, 553) kinnitatud «Eesti Filharmoonia Kammerkoori põhimääruses» tehakse järgmised muudatused:

(1) Punkti 13 esimene lause muudetakse ja asendatakse lausetega järgmises sõnastuses:

«EFK loomingulist tegevust kavandab ja koordineerib peadirigent-kunstiline juht, kellega sõlmib töölepingu direktor, kooskõlastades selle loomenõukoguga. Sobiva kandidaadi puudumisel või juhul, kui loomenõukogu ei nõustu direktori esitatud kandidaadiga, kuulutab direktor välja avaliku konkursi peadirigent-kunstilise juhi ametikohale.

Konkursikomisjoni koosseisu ja konkursi läbiviimise korra määrab direktor.»

(2) Punkt 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 15. EFK loomenõukogusse kuuluvad peadirigent-kunstiline juht, direktor, koori usaldusisik, koormeister, häälerühmade esindajad ning 3–5 isikut väljastpoolt koori, kelle kutsumise otsustavad peadirigent-kunstiline juht, direktor ja häälerühmade esindajad. Loomenõukogu moodustatakse paarituarvulisena. Loomenõukogu koosolekute juhataja valitakse koosolekul lihthäälteenamusega, koosoleku juhataja määrab koosoleku protokollija. Loomenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled nõukogu liikmed. Loomenõukogu otsus on vastuvõetud, kui selle poolt on vähemalt pooled kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab kunstilise juhi-peadirigendi hääl.

Loomenõukogu:
1) vaatab läbi EFK loomingulise tegevuse kavandamise ja hindamisega seotud küsimused;
2) kinnitab hooaja repertuaariplaani ja saadab selle teadmiseks Kultuuriministeeriumile.»

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json