Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 12, 100

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmine

Vastu võetud 11.01.2005 nr 3

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määrust nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2001, 69, 941; 135, 1953; 2002, 106, 1575; 118, 1724; 2003, 23, 335; 85, 1252; 115, 1825; 2004, 45, 770; 82, 1309; 130, 2018) muudetakse järgmiselt:

1) lisa 1 koodi 103 nõudeid täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) alates 26. jaanuarist 2007. a esmakordselt kasutuselevõetava M 2, M3, N2 ja N3 kategooria sõiduki ning alates 26. jaanuarist 2010. a esmakordselt kasutuselevõetava M1 ja N1 kategooria sõiduki tahavaateseadmed peavad vastama direktiivi 2003/97/EÜ nõuetele.»;

2) lisa 1 koodi 103 kontrollimise punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TK ja TJV katsetustel – M ja N kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 46/01 või direktiivi 71/127/EMÜ (paranduste direktiivid 79/795/EMÜ, 85/205/EMÜ, 86/562/EMÜ, 87/354/EMÜ ja 88/321/EMÜ) metoodikale, alates 26. jaanuarist 2006. a vastavalt direktiivi 2003/97/EÜ metoodikale, ja L kategooria sõidukitel vastavalt E-reegli nr 81/00 või direktiivi 97/24/EÜ metoodikale.»;

3) lisade 1 ja 2 koodi 203 nõuete punkti 1 esimene ja teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«M ja N kategooria sõidukil peab olema kaks või neli kaugtule laternat. Kõigile N3 kategooria sõidukitele ja M1, M2, M3, N1 ja N2 kategooria sõidukitele, millel on neli kaugtuld peitlaternates, on lubatud lisaks neljale kaugtule laternale paigaldada kaks lisakaugtule laternat, mida saab kasutada ainult lühiaegse valgussignaali edastamiseks.»;

4) lisa 1 koodi 218 nõuete punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
– mis on saadud pärandvarana;
– mis kuulub väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasujale ja kui sõidukile on antud tollisoodustust;
– mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asujale ja kui sõiduk on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;
– mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
– mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses või
– mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;»;

5) lisade 1 ja 2 koodi 501 nõuete punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) M, N ja O kategooria sõidukil peab kasutama valmistaja poolt ette nähtud ja direktiivi 92/23/EMÜ või DOT või E-reegli nr 30 (sõiduauto ja tema haagise rehvid), E-reegli nr 54 (veoauto ja bussi ning tema haagise rehvid), E-reegli nr 64 (ajutiseks kasutamiseks ette nähtud varurattad) nõuetele vastavaid rehve ja velgi. L kategooria sõidukil peab kasutama valmistaja poolt ette nähtud ja direktiivi 97/24/EÜ või E-reegli nr 75 nõuetele vastavaid rehve ja velgi;»;

6) lisa 1 koodi 501 kontrollimise punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) TÜ ja TJV katsetustel vastavalt E-reegli nr 30/02, nr 54/00, nr 64/00, nr 75/00, direktiivi 92/23/EÜ (paranduste direktiiv 2001/43/EMÜ) või direktiivi 97/24/EÜ (paranduste direktiivid 2002/51/EÜ, 2003/77/EÜ) metoodikale.»;

7) lisa 1 koodi 607 ja lisa 2 koodi 620 nõuete punkti 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«alates 1985. sõiduki valmistamisaastast peavad aknaklaasid olema E või e sertifitseeritud või DOT tähisega märgistatud.»;

8) lisa 1 koodi 607 ja lisa 2 koodi 620 nõuete punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille mõjul võimendub valguse peegeldumine klaasilt;»;

9) lisa 1 koodi 608 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) 1990. a või hiljem valmistatud M1 kategooria sõiduki tuuleklaasipuhasti peab vastama direktiivi 78/318/EMÜ nõuetele.»;

10) lisa 1 koodi 609 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) 1997. a või hiljem valmistatud M1 kategooria sõiduki tuuleklaasipesur peab vastama direktiivi 78/318/EMÜ nõuetele;»;

11) lisa 1 koodi 1201 nõuete punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 1996. a või hiljem valmistatud L kategooria sõiduki ja selle haagise suurimad mõõtmed ja massid peavad vastama direktiivi 93/93/EMÜ nõuetele ja alates 1. juulist 2005. a uut tüüpi L kategooria sõidukil ja selle haagisel direktiivi 2004/86/EÜ nõuetele;»;

12) lisa 1 lisanduse A punkti 2 (Direktiivide nimekiri) tabelit täiendatakse järgmiselt:

2003/97/EÜ 29.01.2004 Tahavaateseadmed
2004/3/EÜ 19.02.2004 CO2 heitmed. Kütusekulu
2004/86/EÜ 27.07.2004 L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed

13) lisa 2 koodi 218 nõuete punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) suunatulede värvus peab olema merevaigukollane. Tagumiste suunatulede värvus võib olla punane sõidukil:
– mis on saadud pärandvarana;
– mis kuulub väljastpoolt Euroopa Liidu liikmesriike Eestisse ümberasujale ja kui sõidukile on antud tollisoodustust;
– mis kuulub Euroopa Liidu liikmesriigist alaliselt Eestisse elama asujale ja kui sõiduk on olnud tema omandis enne Eestisse asumist;
– mis on välisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende välisriikide kodanikest töötajate omanduses või valduses;
– mis on välisriikide sõjaväelaste omanduses või valduses või
– mis on lepingulisel tööl olevate välisriikide kodanike omanduses või valduses;».

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json