Teksti suurus:

Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestamine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.01.2016
Avaldamismärge:RTL 2005, 13, 117

Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestamine

Vastu võetud 06.01.2005 nr 1

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 516; 2003, 13, 65; 15, 87; 78, 527; 2004, 2, 4; 28, 189) § 15 lõike 3 alusel.

§ 1. Kehtestada diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vorm (lisatud).

§ 2. Välisministri 28. aprilli 2003. a määrus nr 4 «Eesti Vabariigi diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestamine» (RTL 2003, 56, 817) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Kristiina OJULAND

Kantsler Priit KOLBRE

Välisministri 6. jaanuari 2005. a määruse nr 1 «Diplomaatilise passi väljaandmise taotluse vormi kehtestamine»
lisa
 

Taotleja  

Foto  

40×50 mm

 

 

ÜLE 15-AASTASE TAOTLEJA ALLKIRI
KIRJUTADA KASTI PIIRJOONTE SISSE

 

DIPLOMAATILISE PASSI VÄLJAANDMISE TAOTLUS

TÄIDAB TAOTLEJA

1. Eesnimi
 
2. Perekonnanimi
 
3. Sünniaeg (kuupäev, kuu ja aasta)
 
4. Isikukood
 
5. Sünnikoht
 
6. Ametikoht, mis on passi taotlemise aluseks (asutus/välisesindus, ametikoht)
 
7. Elukoht ja kontaktandmed Eestis (aadress, telefon, e-post)
 
8. TÄIDAB AINULT PEREKONNALIIGE

Diplomaadi/koosseisuvälise ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, välisesindus
 

9. TÄIDAB AINULT PEREKONNALIIGE

Sugulusaste
 

Kinnitan minu poolt esitatud andmete õigsust, et olen teadlik diplomaatilise passi hoiustamise
tingimustest ning kohustun passi tagastama isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt.


10. Kuupäev

11. Taotleja või tema seadusliku esindaja ees- ja
perekonnanimi (loetavalt), allkiri

 

TÄIDETAKSE VÄLISMINISTEERIUMI KONSULAAROSAKONNAS

Dokumendi väljaandmise kuupäev
 
 
Dokumendi kehtivuse lõppkuupäev

Dokumendi taotlejal on õigus diplomaatilisele passile vastavalt «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 22 lõike ... punktile ... .
 


Kuupäev
 
Passi number Ametiisiku allkiri

/otsingu_soovitused.json