Teksti suurus:

Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2005, 12, 105

Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded

Vastu võetud 12.01.2005 nr 9

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; 2004, 27, 180; 89, 603, 604 ja 605) § 253 lõike 6 alusel.

§ 1. Nõuded lapse perekonnas hooldamisele

(1) Hooldajal võib korraga olla kuni neli hooldatavat, sealhulgas hooldaja enda kuni 14-aastased lapsed ning täisealised hooldamist vajavad isikud. Alla viieaastast ning raske või sügava puudega last arvestatakse hooldamisel kahe lapse eest.

(2) Hooldajal võib olla rohkem kui neli hooldatavat juhul, kui:
1) hooldatavad lapsed on omavahel õed ja vennad;
2) selleks on andnud loa valla- või linnavalitsus, kellel on hooldajaga sõlmitud kehtiv lapse perekonnas hooldamise leping.

(3) Perekonnas hooldaja peab:
1) last hooldama, sealhulgas vajadusel abistama teda söömisel, liikumisel, riietumisel ja isiklikus hügieenis;
2) last kasvatama, sealhulgas kõlbeliselt arendama, kujundama lapse tööoskusi ja arendama tema võimeid, abistama teda kodus õppimisel ning võimaldama lapsel tegeleda huvialadega;
3) lapse järele valvama ja tagama tema turvalisuse;
4) aitama lapsel säilitada tervist ning haiget last põetama, sealhulgas tegema koduseid raviprotseduure ning koostöös spetsialistidega korraldama lapse ravi ja rehabilitatsiooni;
5) looma lapsele soodsa kasvukeskkonna ja lapsesõbraliku kodu, kus lapsele tagatakse arenguvõimalused ja võimaldatakse privaatsust.

§ 2. Lapse perekonnas hooldamise korraldamine

(1) Enne lapse perekonnas hooldamise lepingu (edaspidi leping) sõlmimist kaasab lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus (edaspidi valla- või linnavalitsus) hooldajaks saada soovija lapse arengukava koostamisse. Kõik lapse arengukava koostamises osalenud isikud kinnitavad oma osalust allkirjaga arengukaval.

(2) Valla- või linnavalitsus osutab hooldajaks saada soovijale ja võimaluse korral tema perekonna täisealistele liikmetele sotsiaalnõustamise teenust, sealhulgas annab teavet lapse perekonnas hooldamise põhimõtete ja nõuete, hooldajale ettenähtud toetuste, teenuste, soodustuste ja muu riikliku ning valla- või linnavalitsuse abi ning hooldajate ühingute kohta.

(3) Valla- või linnavalitsuse pädev ametnik külastab hooldajaks saada soovija kodu enne lepingu sõlmimist ning vähemalt kaks korda aastas lepingu kehtimise vältel.

(4) Valla- või linnavalitsus selgitab välja lapse ning hooldajaks saada soovija alaealiste perekonnaliikmete ja teiste samas perekonnas hooldamisel olevate isikute nõusoleku lapse perekonnas hooldamiseks.

(5) Pärast nõustamist ja kodukülastust suunab valla- või linnavalitsus hooldajaks saada soovija asjakohasele Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolitusele juhul, kui hooldajaks saada soovija ei ole seda juba läbinud.

(6) Kui hooldajaks saada soovija ja laps ei ole omavahel tuttavad, korraldab valla- või linnavalitsuse pädev ametnik enne lepingu sõlmimist nende tutvumise, kusjuures hooldajaks saada soovija ja lapse kohtumiste arv peab olema piisav teineteisega kohanemiseks.

(7) Valla- või linnavalitsus vaatab vähemalt üks kord aastas koos hooldajaga üle lepingu ja lapse arengukava ning teeb nendes lapse arengust ja huvidest lähtuvalt muudatusi. Lapse arengukava on lepingu lisa.

(8) Valla- või linnavalitsus võib korraldada hooldajatele eneseabigruppe.

§ 3. Nõuded hooldamisel kasutatavatele ruumidele

(1) Hooldamisel kasutatavad ruumid peavad vastama «Elamuseaduse» (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 73, õiend; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86; 2004, 53, 368; 85, 577) § 7 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud nõuetele.

(2) Alates neljandast eluaastast peab lapsel olema oma tuba või tuba koos samast soost perekonnaliikmetega või teiste hooldatavatega, kusjuures toas võib olla kuni neli voodit või kaks nari.

(3) Kooliealisel lapsel peab olema isiklik õppimiskoht ja kuni kahe voodiga või ühe nariga tuba.

(4) Pesuruumis peab olema sooja veega pesemise võimalus.

(5) Puudega lapse hooldamise korral peavad eluruumid olema lapse vajaduste järgi kohandatud.

§ 4. Rakendussäte

Sotsiaalministri 05. juuli 1995. a määrus nr 44 «Perekonnas hooldamise juhendi kinnitamine» (RTL 1995, 55, lk 1878) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json