Teksti suurus:

Dopinguvastase konventsiooni lisaprotokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 2, 5

Dopinguvastase konventsiooni lisaprotokoll

Vastu võetud 12.09.2002

Vabariigi Valitsuse 15.10.2004 korraldus nr 758 konventsiooni lisaprotokolli heakskiitmise ja volituste andmise kohta

Dopinguvastane konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Varssavi, 12. IX 2002

16. novembril 1989 Strasbourg’is alla kirjutatud dopinguvastase konventsiooni (ETS nr 135, edaspidi konventsioon) protokolli osalisriigid,

võttes arvesse, et konventsiooni artiklites 4.3.d ja 7.3.b nimetatud dopingukontrolli vastastikuse tunnustamise üldkokkuleppega tõhustatakse dopingukontrolli, aidates kaasa kehtivate ja tulevaste kahe- ja mitmepoolsete dopingukokkulepete harmoneerimisele ning nende selgusele ja mõjuvusele ning määrates kontrolliinstitutsiooni, kui selles valdkonnas ei ole kokkulepet sõlmitud;

soovides edendada ja tagada konventsiooni täitmist,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Dopingukontrollide vastastikune tunnustamine

1. Pidades silmas konventsiooni artikleid 3.2, 4.3.d ja 7.3.b, tunnustavad osalisriigid vastastikku dopinguvastaste spordi- või riiklike organisatsioonide pädevust korraldada oma territooriumil teisest konventsiooni osalisriigist pärit sportlaste dopingukontrolli vastuvõtja riigi eeskirjade kohaselt. Kontrolli tulemustest antakse samal ajal teada asjaomaste sportlaste riigi dopinguvastasele organisatsioonile ja spordialaliidule, vastuvõtja riigi dopinguvastasele organisatsioonile ning rahvusvahelisele spordialaliidule.

2. Osalisriigid võtavad selliste kontrollide korraldamiseks vajalikke meetmeid, mis võivad olla lisaks eelnevatele kahepoolsete või teiste erikokkulepete alusel võetud meetmetele. Selleks, et tagada vastavus rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, tuleb dopinguvastased spordi- või riiklikud organisatsioonid sertifitseerida, järgides konventsiooni artikli 10 alusel moodustatud järelevalvegrupi tunnustatud ISO dopingukontrolli kvaliteedistandardeid.

3. Samamoodi tunnustavad osalisriigid Maailma Dopinguvastase Esinduse ja teiste tema juhtimise all tegutsevate dopingukontrolliorganisatsioonide pädevust korraldada oma sportlaste võistlusväliseid kontrolle oma territooriumil või väljaspool seda. Testide tulemustest antakse teada asjaomase sportlase riigi dopinguvastasele organisatsioonile. Kontroll viiakse läbi kokkuleppel konventsiooni artiklis 4.3.c nimetatud spordiorganisatsioonidega vastuvõtja riigi eeskirjade ja õigusaktide kohaselt.

Artikkel 2. Konventsiooni kohaldamise tõhustamine

1. Konventsiooni artikli 10 kohaselt moodustatud järelevalvegrupp kontrollib konventsiooni rakendamist ja kohaldamist iga osalisriigi suhtes. Järelevalvet teostab hindamiskomisjon, mille liikmed määrab järelevalvegrupp. Hindamiskomisjoni liikmed valitakse vastavalt nende tunnustatud pädevusele dopinguvastases tegevuses.

2. Hindamiskomisjon vaatab läbi asjakohaste osalisriikide esitatud riiklikud aruanded ning vajaduse korral tutvub olukorraga kohapeal. Konventsiooni rakendamise kohta tehtud tähelepanekute põhjal esitab hindamiskomisjon järelevalvegrupile hindamisaruande, mis sisaldab järeldusi ja võimalikke soovitusi. Hindamisaruanne on avalik. Asjaomastel osalisriikidel on õigus teha tähelepanekuid hindamiskomisjoni järelduste kohta, mis moodustab ühe osa aruandest.

3. Hindamisaruandeid valmistatakse ette ja hindamisvisiite tehakse järelevalvegrupi vastuvõetud plaani kohaselt, konsulteerides asjaomaste osalisriikidega. Osalisriigid annavad hindamiskomisjoni visiidiks loa ja kohustuvad toetama asjakohaste riigiasutuste koostööd komisjoniga.

4. Hindamissüsteem (sh konventsiooni rakendamise hindamise kokkulepitud süsteem), visiidid ja jälgimine täpsustakse järelevalvegrupi vastuvõetud juhistes.

Artikkel 3. Reservatsioonid

Protokolli suhtes ei või teha reservatsioone.

Artikkel 4. Siduva nõusoleku väljendamine

1. Protokoll on avatud allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ning teistele konventsioonile allakirjutanud riikidele ja konventsiooni osalisriikidele, kes võivad oma siduvat nõusolekut väljendada:
a) alla kirjutades ilma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmisreservatsioonita; või
b) alla kirjutades sellele järgneva ratifitseerimise, vastuvõtmise või heakskiitmisega.

2. Konventsioonile allakirjutanud riik ei tohi protokollile alla kirjutada ilma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmisreservatsioonita ega anda hoiule ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja, kui ta pole eelnevalt või samaaegselt väljendanud oma nõusolekut lugeda konventsioon enda suhtes siduvaks.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile.

Artikkel 5. Jõustumine

1. Protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil viis konventsiooni osalisriiki on artikli 4 kohaselt väljendanud oma siduvat nõusolekut.

2. Riigi suhtes, kes edaspidi väljendab oma siduvat nõusolekut, jõustub protokoll allkirja andmise kuupäevast või ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või heakskiitmiskirja hoiuleandmisest arvates kuu esimesel päeval pärast kolme kuu möödumist.

Artikkel 6. Ühinemine

1. Pärast protokolli allakirjutamiseks avamist võib iga konventsiooniga ühinev riik ühineda ka protokolliga.

2. Ühinemine jõustub ühinemiskirja hoiuleandmisega Euroopa Nõukogu peasekretärile ning hakkab kehtima hoiuleandmise kuupäevast arvates kuu esimesel päeval pärast kolme kuu möödumist.

Artikkel 7. Territoriaalne kohaldamine

1. Riik võib protokolli alla kirjutades või selle ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes protokolli kohaldatakse.

2. Riik võib igal ajal Euroopa Nõukogu peasekretärile edastatud deklaratsiooniga laiendada protokolli kohaldamist muule deklaratsioonis nimetatud territooriumile. Sellise territooriumi suhtes jõustub protokoll selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on sellekohase deklaratsiooni kätte saanud.

3. Kahe eelneva lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib seal nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta, esitades Euroopa Nõukogu peasekretärile sellekohase teate. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud.

Artikkel 8. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib igal ajal protokolli denonsseerida Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava teatega.

2. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil peasekretär on teate kätte saanud.

Artikkel 9. Teavitamine

Euroopa Nõukogu peasekretär teeb Euroopa Nõukogu liikmesriikidele ja teistele konventsioonile allakirjutanud riikidele või konventsiooni osalisriikidele ja riikidele, keda on kutsutud sellega ühinema, teatavaks iga:
a) allakirjutamise;
b) ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, heakskiitmis- või ühinemiskirja hoiuleandmise;
c) protokolli artiklite 5, 6 ja 7 kohase jõustumise kuupäeva;
d) denonsseerimise;
e) protokolliga seotud muu akti, teate või teadaande.

Selle tõenduseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Koostatud 12. septembril 2002 Varssavis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed ja antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõestatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, teistele allakirjutanud riikidele või konventsiooni osalisriikidele ning kõigile riikidele, keda on kutsutud konventsiooniga ühinema.


ADDITIONAL PROTOCOL TO THE ANTI-DOPING CONVENTION
Done on 12 September 2002 at Warsaw

The States parties to this Protocol to the Anti-Doping Convention (ETS No. 135), signed in Strasbourg on 16 November 1989 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Considering that a general agreement on the mutual recognition of the anti-doping controls referred to in Articles 4.3.d and 7.3.b of the Convention, would increase the effectiveness of these controls by contributing to the harmonisation, the transparency and the efficiency of existing and future bilateral or multilateral doping agreements reached in this area and by providing the necessary authority for such controls in the absence of any agreement on the matter,

Wishing to enhance and reinforce the application of the provisions of the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1 – Mutual recognition of doping controls

1. Bearing in mind the provisions of Articles 3.2, 4.3.d and 7.3.b of the Convention, the Parties shall mutually recognise the competence of sports or national anti-doping organisations to conduct doping controls on their territory, in compliance with the national regulations of the host country, on sportsmen and women coming from other Parties to the Convention. The result of such controls shall be communicated simultaneously to the national anti-doping organisation and national sports federation of the sportsman or sportswoman concerned, to the national anti-doping organisation of the host country, and to the international sports federation.

2. The Parties shall take such measures as are necessary for the conduct of such controls, which may be in addition to those carried out by virtue of a previous bilateral or other specific agreement. In order to ensure compliance with internationally recognised standards, the sports or national anti-doping organisations shall be certified to the ISO quality standards for doping control recognised by the Monitoring Group, set up by virtue of Article 10 of the Convention.

3. The Parties shall similarly recognise the competence of the World Anti- Doping Agency (WADA) and of other doping control organisations operating under its authority to conduct out-of-competition controls on their sportsmen and women, whether on their territory or elsewhere. The results of these tests shall be communicated to the national anti-doping organisation of the sportsmen and women concerned. Any such controls shall be carried out, in agreement with the sports organisations referred to in Article 4.3.c of the Convention, in accordance with regulations in force and with the provisions of national law of the host country.

Article 2 – Reinforcing the application of the Convention

1. The Monitoring Group set up in accordance with Article 10 of the Convention shall supervise the application and implementation of the Convention in respect of each of the Parties thereto. This supervision shall be carried out by an evaluation team whose members shall be appointed for the purpose by the Monitoring Group. Members of the evaluation team shall be chosen on the basis of their recognised competence in the anti-doping field.

2. The evaluation team shall examine national reports submitted beforehand by the Parties concerned and shall conduct visits on the spot where necessary. On the basis of its observations on the implementation of the Convention, it shall submit to the Monitoring Group an evaluation report containing its conclusions and possible recommendations. The evaluation reports shall be public. The Party concerned has the right to make observations on the conclusions of the evaluation team, which shall form part of the report.

3. The national reports shall be prepared and the evaluation visits carried out according to a schedule adopted by the Monitoring Group, in consultation with the Parties concerned. The Parties shall authorise the visit of the evaluation team and undertake to encourage the national bodies concerned to co-operate fully with it.

4. The operating procedures for the evaluations (including an agreed scheme for the evaluation of the implementation of the Convention), visits and follow-up shall be specified in rules adopted by the Monitoring Group.

Article 3 – Reservations

No reservation may be made to the provisions of this Protocol.

Article 4 – Expression of consent to be bound

1. This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States signatories or Parties to the Convention, which may express their consent to be bound by:
a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval, or
b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. A Signatory to the Convention may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, nor deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it has previously or simultaneously expressed its consent to be bound by the Convention.

3. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 5 – Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States party to the Convention have expressed their consent to be bound by it in accordance with the provisions of Article 4.

2. In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 6 – Accession

1. After the opening for signature of this Protocol, any State which will accede to the Convention may also accede to this Protocol.

2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe, which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 7 – Territorial application

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 8 – Denunciation

1. Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 9 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States signatories or Parties to the Convention and any State which has been invited to accede to it of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c. any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 5, 6 and 7;
d. any denunciation;
e. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Warsaw, this 12th day of September 2002, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the other States signatories or Parties to the Convention, and to any State invited to accede to the Convention.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json