Teksti suurus:

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 13, 115

Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord

Vastu võetud 07.01.2005 nr 4

Määrus kehtestatakse «Rahvastikuregistri seaduse» (RT I 2000, 50, 317; 2001, 31, 173; 2002, 41, 254; 53, 336; 57, 355; 61, 375; 102, 599; 2003, 4, 22; 2004, 22, 148; 2005, 1, 1) § 50 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTE

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib rahvastikuregistri vastutava töötleja ja volitatud töötleja, tervishoiuteenust osutava juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi tervishoiuasutus) ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust isikukoodide moodustamisel, väljajagamisel ja andmisel.

2. peatükk
ISIKUKOODI MOODUSTAMINE JA KOOSSEIS

§ 2. Isikukoodi moodustamine

(1) Isikukood moodustatakse Eesti Vabariigi standardi «Isikukood. EV ST 585-90» (edaspidi standard) alusel «Rahvastikuregistri seaduse» ja käesoleva määruse kohaselt.

(2) Isikukood moodustatakse:
1) dokumente, kuhu isikukood kantakse, koostava asutuse või isiku poolt üleantud andmete alusel;
2) andmeandja poolt üleantavate andmete alusel, kui andmeandja teostab andmehõivet andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumentidelt.

§ 3. Isikukoodi koosseis

Isikukood koosneb üheteistkümnest numbrist. Isikukoodi numbrite tähendused on:

esimene number   1 – aastail 1800–1899 sündinud mees;
  3 – aastail 1900–1999 sündinud mees;
  4 – aastail 1900–1999 sündinud naine;
  5 – aastail 2000–2099 sündinud mees;
  6 – aastail 2000–2099 sündinud naine;
teine ja kolmas number – sünniaasta kaks viimast numbrit;
neljas ja viies number – sünnikuu number (jaanuar – 01 jne);
kuues ja seitsmes number – sünnikuupäev (01 jne);
kaheksas, üheksas ja kümnes number – järjenumber ühel ja samal päeval sündinuile;
üheteistkümnes number – kontrollnumber, mis arvutatakse standardis toodud eeskirja kohaselt.

3. peatükk
ISIKUKOODIDE VÄLJAJAGAMINE NING ISIKUKOODIDE ARVESTUSE PIDAMINE

§ 4. Isikukoodi väljajagamine

Rahvastikuregistri volitatud töötleja jagab moodustatud isikukoodid neid andvatele asutustele ja isikutele andmesidevõrgu kaudu. Kuni 1. jaanuarini 2007. a on lubatud isikukoodide väljajagamisel tervishoiuasutusele kasutada muid sidevahendeid.

§ 5. Isikukoodi väljajagamine meditsiinilisele sünnitõendile märkimiseks

(1) Eestis sündinud lapse meditsiinilisele sünnitõendile isikukoodi märkimiseks moodustatakse isikukood tervishoiuasutuse sellekohase taotluse alusel. Taotlus esitatakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

(2) Taotluses tuleb esitada tervishoiuasutuse nimi ja registrikood, vastsündinu soo ja sünniaja andmed ning tema ema järgmised isikuandmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) isikukood, selle puudumisel sünniaeg, sünnikoht, elukoha aadressiandmed ja kodakondsus.

(3) Kuni 1. jaanuarini 2007. a võib tervishoiuasutusele isikukoode välja jagada Siseministeeriumi, rahvastikuregistri volitatud töötleja ja meditsiinilise sünniandmekogu vastutava või volitatud töötleja vahel sõlmitava lepingu alusel, kasutades digitaalallkirjaga dokumendi edastamist. Lepinguga määratakse igale tervishoiuasutusele moodustatavate isikukoodide hulk, üleandmise tähtajad ja kord.

(4) Kui meditsiinilist sünnitõendit koostavaks tervishoiuasutuseks ei ole sünnitusabi osutav haigla, esitab sünnitõendit koostav tervishoiuasutus taotluse isikukoodi moodustamiseks sünnitusabi osutavale haiglale, kelle teeninduspiirkonnas on ema elukoht või sünnitõendit koostav tervishoiuasutus. Sünnitusabi osutav haigla edastab taotluse asjatu viivituseta rahvastikuregistri volitatud töötlejale ja taotluse alusel moodustatud isikukoodi meditsiinilise sünnitõendi koostajale.

4. peatükk
ISIKUKOODI ANDMINE

§ 6. Isikukoodi andmine tervishoiuasutuse poolt

(1) Isikukood vastsündinule on antud, kui tervishoiuasutus kannab saadud isikukoodi koos vastsündinu ema ning meditsiinilise sünnitõendi andmetega rahvastikuregistrisse.

(2) Kuni 1. jaanuarini 2007. a võib vastsündinule isikukoodi anda perekonnaseisuasutus, kasutades tervishoiuasutuse poolt koostatud meditsiinilisele sünnitõendile kantud isikukoodi.

§ 7. Isikukoodi andmine perekonnaseisuasutuse poolt

(1) Perekonnaseisuasutus annab isikukoodi isikutele, kelle andmed kuuluvad esmakordselt rahvastikuregistrisse kandmisele perekonnaseisuakti koostamise või muutmise käigus või andmehõive teostamisel välisriigis koostatud dokumendilt.

(2) Kui Eestis sündinud isikule ei ole isikukoodi antud tervishoiuasutuse poolt meditsiinilise sünnitõendi koostamisel, annab perekonnaseisuasutus isikukoodi sünniakti koostamisel meditsiinilise sünnitõendi alusel.

(3) Välisriigis sündinud Eesti kodaniku või elamisluba omava isiku lapsele annab sünniakti koostamisel isikukoodi perekonnaseisuasutus.

(4) Põlvnemise tuvastamise kohtuotsuse alusel sünniakti koostamisel annab isikukoodi perekonnaseisuasutus.

§ 8. Isikukoodi andmine Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt üleantud andmete alusel

(1) Kui isikule ei ole varem isikukoodi antud, teeb seda Kodakondsus- ja Migratsiooniamet isikut tõendava dokumendi väljaandmisel, elamisloa taotluse või muu seaduses sätestatud menetluse käigus.

(2) Isikukoodi moodustamiseks rahvastikuregistri tarkvara abil annab Kodakondsus- ja Migratsiooniamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale üle järgmised andmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) sünnikoht;
6) elukoht;
7) kodakondsus.

(3) Isikukoodi moodustamiseks elamisloa taotlemisel antakse lisaks loetletud andmetele üle perekonnaseisu andmed ja elamisloa taotluse menetlusse võtmise aeg.

(4) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab Kodakondsus- ja Migratsiooniametile lõikes 2 nimetatud andmete alusel moodustatud isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime asjatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui andmete esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

§ 9. Isikukoodi andmine andmete kandmisel rahvastikuregistrisse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumentidelt

(1) Isikukood moodustatakse enne rahvastikuregistri moodustamist koostatud dokumendilt andmehõivet teostava asutuse kohta isikule, kelle isikukoodi moodustamiseks vajalikud andmed on kantud nimetatud dokumendile.

(2) Tarkvaraliste ja metoodiliste vahenditega tuleb vältida uue isikukoodi moodustamine isikule, kellele on juba moodustatud isikukood;

(3) Isikukoodi moodustamiseks antakse volitatud töötlejale andmesidevõrgu kaudu üle vähemalt järgmised andmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu.

§ 10. Antud isikukoodi muutmine

(1) Isikukood muudetakse ja antakse isikule uus isikukood juhul, kui:
1) lapsendaja soovib muuta lapse isikukoodi;
2) muudetakse või parandatakse isiku sünniaja või soo andmeid;
3) isikukood ei vasta «Rahvastikuregistri seaduses» või standardis isikukoodile esitatud nõuetele.

(2) Isikukoodi muutmise vajadusel esitab perekonnaseisuasutus või Kodakondsus- ja Migratsiooniamet rahvastikuregistri volitatud töötlejale isikukoodi muutmise taotluse.

(3) Lapsendamise korral märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed ja muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
2) (senine) eesnimi või eesnimed ja muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) seni kehtiv isikukood.

(4) Sünniaja või soo andmete muutmisel või parandamisel märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
1) (senine) perekonnanimi või perekonnanimed, muutmise korral muudetud perekonnanimi või perekonnanimed;
2) (senine) eesnimi või eesnimed, muutmise korral muudetud eesnimi või eesnimed;
3) (senine) sünniaeg, muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sünniaeg;
4) (senine) sugu, muutmise või parandamise korral muudetud või parandatud sugu;
5) seni kehtiv isikukood.

(5) Kui isikukood ei vasta «Rahvastikuregistri seaduses» või standardis isikukoodile esitatud nõuetele, märgitakse isikukoodi muutmise taotlusele järgmised isikukoodi muutmiseks vajalikud andmed:
1) perekonnanimi või perekonnanimed;
2) eesnimi või eesnimed;
3) sünniaeg;
4) sugu;
5) seni kehtiv isikukood.

(6) Rahvastikuregistri volitatud töötleja edastab lõikes 2 nimetatud taotluse esitanud asutusele isikule moodustatud uue isikukoodi ja sellega seotud eesnime ja perekonnanime andmed ning seni kehtiva isikukoodi hiljemalt taotluse esitamise päevale järgmisel tööpäeval.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 11. Seniantud isikukoodide kehtivus

Enne käesoleva määruse jõustumist antud isikukoodid kehtivad, kui nad vastavad «Rahvastikuregistri seaduses» ja standardis isikukoodile esitatud nõuetele.

Minister Jaan ÕUNAPUU

Halduse asekantsler
kantsleri ülesannetes Merle KÜNGAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json