Teksti suurus:

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 "Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 12, 103

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 100 "Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord" muutmine

Vastu võetud 13.01.2005 nr 7

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kauba tolliterminali paigutamiseks vajalikud «Tolliseaduse» § 28 lõike 2 alusel kehtestatud kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise korra, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhendis nimetatud dokumendid esitatakse tolliterminali järelevalve tolliasutusele asjaomase ühenduse isiku (edaspidi ladustaja) või tema esindaja poolt.»;

2) paragrahvi 17 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) lahtris 11 veergu «Kauba nimetus» märgitakse kauba identifitseerimiseks vajalikud andmed.»;

3) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 516 nimetatud andmetele peab tollilao arvestusse märkima ka kauba arvestuse kandenumbri kalendriaasta algusest arvates ning kauba omaniku andmed (nimi ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number või selle puudumisel isiku- või registrikood, ühendusevälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või registreerimiskood või selle puudumisel aadress). Kauba omanikuvahetuse korral lisatakse arvestusse järgmised andmed:
1) kauba uue omaniku andmed;
2) arve number ja kuupäev;
3) kauba kogus;
4) kauba väärtus.»;

4) paragrahv 23 sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Kauba kandmine arvestusse

(1) Kaup kantakse tollilao arvestusse ja tolliterminali või hoiukoha laoarvestusse (edaspidi arvestus) kohe pärast kauba vastuvõtmist tollilattu, tolliterminali või hoiukohta või paigutamist tolli poolt aktsepteeritud kohta.

(2) Arvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üle antud tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest tollilattu vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 2. Kaup kantakse arvestusse kauba tolliladustamise tolliprotseduurile suunamisel. Arvestuses peab kajastuma aktsepteeritud tollideklaratsiooni number, kauba arvestusse kandmise ja kauba tollilattu vastuvõtmise kuupäev.

(3) Kõik tolliterminali ja tollilattu vastu võetud kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle tolliterminali või tollilao statsionaarses mahutis kauba vastuvõtmisel või vähemalt üks kord nädalas. Kui mõõtmine toimub raudteetsisternis, mõõdetakse kaup üle tolliterminali ja tollilattu vastuvõtmisel. Masuut ja põlevkiviõli ning EÜ Nõukogu määruse 2658/87/EMÜ, millega kehtestatakse kombineeritud nomenklatuur (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) (edaspidi kombineeritud nomenklatuur ), kohased kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 27 kuuluvad kütuseaktsiisiga maksustamata pakendamata vedelikud tuleb üle mõõta vähemalt üks kord kuus. Kõikide pakendamata vedelike mõõtmisperiood märgitakse töökorraldusse.

(4) Kui aktsepteeritud tollideklaratsioonil, ülddeklaratsioonil või kaubaveo saatedokumentidel märgitud andmete ja tegelikult vastuvõetava kauba vahel ilmnevad mõõtemääramatusest suuremad erinevused või kui inventuuri käigus avastatakse erinevus arvestuses kajastatud ja tegeliku laoseisu vahel, koostavad ladustaja ja tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja erinevuste kohta akti kahes eksemplaris ja allkirjastavad selle. Akti asemel võib täita ladustamisteate lahtrid 11–16. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusel arvestusse.

(5) Akti koostamisest peab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja viivitamatult teavitama töökorralduses määratud tollipunkti.

(6) Arvestuses peab pidevalt kajastuma tolliladustamise tolliprotseduuril oleva ning tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustatava kauba tegelik kogus.

(7) Kui lõikes 3 nimetatud kauba esmakordsel mõõtmisel avastatakse erinevus dokumentides või arvestuses märgitud ja kauba tegeliku koguse vahel (k.a juhul, kui erinevus jääb mõõtemääramatuse piiridesse), korrigeeritakse arvestust. Kauba mõõtmisel inventuuri käigus korrigeeritakse arvestust, kui arvestuses kajastatud ja kauba tegeliku koguse vahel avastatud erinevus ületab mõõtemääramatust.»;

5) paragrahv 27 sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast väljatoimetamine

(1) Tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas ladustatud kaubale tollikäitlusviisi rakendamisel tuleb kaup tollikäitlusviisi rakendamiseks esitatud tollideklaratsiooni aktsepteerimisele järgneva tööpäeva lõpuks tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast välja viia. Kui kaupa ei ole võimalik selleks ajaks välja viia, kooskõlastatakse väljaviimise tähtaeg järelevalve tolliasutusega.

(2) Kaup kantakse arvestusest maha kohe pärast kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast või tolli poolt aktsepteeritud kohast väljastamist või tollilaos seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri rakendamist.

(3) Arvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üle antud teise tollilattu või tollilaost väljumistolliasutusse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõigetele 1 ja 3. Kaup kantakse arvestusest maha pärast teises tollilaos arvestusse kandmist või tolliladustamise tolliprotseduuri lõppemist. Kauba tollilaost väljastamisel märgitakse arvestusse vastavalt kauba saatedokumendi või kauba reekspordi tollideklaratsiooni number ning kauba tollilaost väljastamise ja arvestusest mahakandmise kuupäev.»;

6) paragrahvi 28 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja peab säilitama dokumente, mille alusel kaup arvestusse kanti või omanik vahetus, ja tolli nõudmisel need esitama.»;

7) paragrahv 29 sõnastatakse järgmiselt:

« § 29. Kauba puudu- ja ülejäägid

(1) Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja peab avastatud kahjustunud kaupade ning mõõtemääramatust ületavate kauba puudu- ja ülejääkide kohta, sh lõikes 2 nimetatud juhul koostama akti ning sellest viivitamatult teavitama järelevalve tolliasutust. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse akti alusel arvestusse.

(2) Kui kaubakoguse kaaluline muutus on tingitud loomulikest looduslikest protsessidest (kuivamine, aurustumine, niiskumine jmt) või kauba iseärasustest (nt vedelikud ja puistematerjalid) tingimusel, et ei ole rikutud kauba hoiutingimusi ning muutus on tolli rahuldavalt põhjendatud, ei loeta erinevust puudu- või ülejäägiks.

(3) Kui tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja tõendab tollile rahuldavalt, et puudujäägid on tekkinud enne kauba tollilattu, tolliterminali või hoiukohta toimetamist, vastutab puudujäägi eest eelmise tollikäitlusviisi eest vastutav isik. Tollilao, tolliterminali pidaja või hoiukoha korral sisenemisdeklaratsiooni esitaja vastutab puudujääkide eest ise, kui ta ei suuda tollile rahuldavalt tõendada, et puudujäägid või kahjustused on tekkinud ettenägematu olukorra tõttu või enne kauba tollilattu või tolliterminali toimetamist või hoiukoha korral enne kauba tollile esitamist.

(4) Kaubakoguste mõõtmisel vastavalt käesoleva määruse § 23 lõikele 3 arvestatakse puudujääke mõõtmisperioodi või ühe tollideklaratsiooni või ladustamisteate alusel vastuvõetava kauba kohta eraldi kaupade lõikes, millel on sama kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik, kaubanduslik kvaliteet ja tehnilised näitajad.

(5) Kauba ülejäägi korral rakendab tollilao või tolliterminali pidaja või kauba omanik kaubale tollikäitlusviisi.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2005. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json