Teksti suurus:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 19.02.2003 nr 35
RTL 2003, 31, 465
jõustumine 01.04.2003

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.04.2004 nr 59 (RTL 2004, 44, 742) 1.05.2004

04.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

 

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17) § 25 lõike 9 alusel.

§1. Aktsiisideklaratsiooni vormid

(1) Aktsiisideklaratsiooni vormid iga aktsiisikauba kohta eraldi kehtestatakse käesoleva määruse lisadega 1–3.

(2) Aktsiisideklaratsioon esitatakse paberil formaadiga A4 või elektrooniliselt.

§2. Aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1)  Aktsiisideklaratsioon peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aktsiisideklaratsiooni, välja arvatud rea “Tolliasutuse märge”, täidab isik, kellel on aktsiisideklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi aktsiisideklaratsiooni esitaja).

(3) Aktsiisideklaratsioon täidetakse maksustamisperioodi jooksul tekkinud maksukohustuste kohta.

[RTL 2004, 44, 742; 1.05.2004]

 

§3. Aktsiisideklaratsiooni märgitavad andmed

(1) Reale «Tolliasutus» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostava tolliinspektuuri nimi.

(2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisideklaratsiooni esitaja ärinimi ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuaeindaja puhul ka aktsiisilaopidaja number, registreeritud kaupleja number või maksuesindaja number.

(3) Reale “Aadress” märgitakse “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja või § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud isiku või § 24 lõikes 5 nimetatud käitleja või tahkekütusest soojuse tootja puhul tema tegevuskoha aadress.

(4) Reale “Tolliasutuse märge” tehakse aktsiisideklaratsiooni esitaja üle järelevalvet teostavas tolliinspektuuris märge aktsiisideklaratsiooni vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

(5) Rea «Alkoholi aktsiisideklaratsioon», «Tubaka aktsiisideklaratsioon» või «Kütuse aktsiisideklaratsioon» all olevasse lahtrisse märgitakse maksustamisperiood ja kalendriaasta, mille kohta aruanne esitatakse.

(6) Lahtris “Kinnitan esitatud andmete õigsust” kinnitab aktsiisideklaratsiooni esitaja esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja kuupäeva.

[RTL 2005, 9, 77; 21.01.2005]

 

§4. Alkoholi aktsiisideklaratsiooni täitmine

Alkoholi aktsiisideklaratsiooni (lisa 1) märgitakse vastavalt tabelis antud alkoholi liigitusele järgmised andmed:
1) alkoholi aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatule;
2) alkoholi kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule;
3) alkoholilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse alkoholi koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja alkoholilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 8, veerg F).

§5. Tubaka aktsiisideklaratsiooni täitmine

Tubaka aktsiisideklaratsiooni (lisa 2) märgitakse järgmised andmed:
1) veerg A: rea number. Vajadusel võib ridade arvu täiendada lisaridadega, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras;
2) veerud B1 ja B2: aktsiisi maksmise aluseks oleva maksumärgi liik.
Sigarettide puhul märgitakse maksumärgi liigiks veergu B1 maksumärgile trükitud sigarettide maksimaalne jaehind ja veergu B2 sigarettide kogus müügipakendis tükkides (1 sigarett on 1 tükk). Sigarettidest erinevate tubakatoodete puhul märgitakse maksumärgi liigiks veergu B1 maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki, ja veergu B2 tubakatoote kogus müügipakendis kas tükkides või grammides. Iga erinev maksumärgi liik märgitakse eraldi reale. Maksumärgistamata tubakatoodete puhul täidetakse veerud B1 ja B2 sarnaselt eespool märgitule, võttes aluseks maksumärgi liigi, mille oleks pidanud antud toote tarbijapakendile kinnitama;
3) veerg C: aktsiisi maksmise aluseks olevate maksumärkide arv veergudes B1 ja B2 märgitud maksumärgi liikide lõikes;
4) veerud D ja E: tubakatoodete aktsiisimäärad maksumärgi liikide lõikes vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatud aktsiisimäära ühikule. Veergu D märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär. Veergu E märgitakse fikseeritud aktsiisimäär;
5) veerg F: veergudes D ja E märgitud aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta väljendatuna kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma;
6) veerg G: maksumärgi liikide lõikes aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus F märgitud arvu korrutamisel veerus C märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse kroonides täpsusega kaks kohta pärast koma. Veeru G  reale «Aktsiis» märgitakse tubakaaktsiisi maksmise aluseks olevatelt maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru G ridadele märgitud arvude liitmisel. Veeru G reale «Aktsiis» märgitakse aktsiisisumma täiskroonides;
7) veerg H: «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 24 lõike 3 punkti 3, lõike 4 või § 28 lõike 2 alusel makstava aktsiisi korral sõnad «kadu» või «juurdemakse».

[RTL 2004, 44, 742; 1.05.2004]

 

§ 6. Kütuse aktsiisideklaratsiooni täitmine

(1) Kütuse aktsiisideklaratsiooni (lisa 3) tabelisse A märgitakse vastavalt tabelis antud kütuse liigitusele järgmised andmed:

1) kütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt “A lkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele“. Kütuse komponentidena käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid. Vedelgaasi komponentidena käsitatakse “A lkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse“ § 66 lõikes 141 nimetatud kütuseid;

2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1-9 ja 15-17 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);

3) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse kütuse koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga, ja kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 19, veerg F).
(2) Kütuse aktsiisideklaratsiooni tabelisse B märgitakse vastavalt tabelis antud tahkekütuse liigitusele järgmised andmed:
1) tahkekütuse aktsiisimäär (veerg C) ja aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt “A lkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusele“;
2) tahkekütuse kütteväärtus (veerg E) väljendatuna gigadžaulides ühe tonni kohta. Tahkekütuse iga erinev kütteväärtus märgitakse eraldi reale. Tahkekütuse kütteväärtuse märkimiseks võib tabelit B täiendada lisaridadega, näiteks kivisöe puhul lisatakse read 1.4, 1.5 jne;

3) tahkekütuse kogus tonnides (veerg F);

4) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg G), mis leitakse tahkekütuse koguse (veerg F) korrutamisel sama rea veerus E märgitud kütteväärtuse ja veerus C märgitud aktsiisimääraga;

5) tahkekütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (tabeli eelviimane rida, veerg G);

6) kütuselt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku, mis leitakse tabeli A viimasele reale märgitud aktsiisisumma  liitmisel tabeli B eelviimasele reale märgitud aktsiisisummaga (tabeli viimane rida, veerg G).

[RTL 2005, 9, 77; 21.01.2005]

 

§7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2003. aasta 1. aprillil.

 

 

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35

Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 1

[RTL 2004, 44, 742 - jõust. 1.05.2004]
õ. 30.10.2007 16:30

 

Tolliasutuse märge “….” ……………. 20……a.

……………………………

 

Tolliasutus

 

 

Isik

 

 

Aadress

 

 

ALKOHOLI AKTSIISIDEKLARATSIOON

 

20 a.

  

Rida

Alkohol

Aktsiisi-

määr

Ühik

Kogus

Aktsiis

A

B

C

D

E

F

1.

Vein üle 6 %

 

 

 

 

2.

Vein kuni 6 %

 

 

 

 

3.

Kääritatud jook üle 6%

 

 

 

 

4.

Kääritatud jook kuni 6 %

 

 

 

 

5.

Õlu

 

 

 

 

6.

Õlu (soodusmäär)

 

 

 

 

7.

Vahetoode

 

 

 

 

8.

Muu alkohol

 

 

 

 

Aktsiis kokku

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

  

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” lisa 2
[RTL 2004, 44, 742 - jõust. 1.05.2004]
õ. 30.10.2007 16:30

  

Tolliasutuse märge “…..”…………………..20…….a.

……..…………………………..

  

Tolliasutus

 

Isik

 

Aadress

 

 

TUBAKA AKTSIISIDEKLARATSIOON

 

20 a.

  

 

Rida

 

MM liik

 

MM arv

Aktsiisimäär

 

Aktsiis

 

Märkus

%

KR

Summa

A

B1

B2

C

D

E

F

G

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktsiis kokku

 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi

 

 

Ametinimetus

Allkiri

Kuupäev

ÕIEND
Muudetud Lisade 1 ja 2 nurgaviited
"Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35
"Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord"" 

 

 

Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json