Teksti suurus:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord

Vastu võetud 30.03.2004 nr 37
RTL 2004, 39, 652
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise aktiga: (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

4.01.2005 nr 1 (RTL 2005, 9, 77) 21.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) § 37 lõike 2 alusel.

 

§ 1. Aruannete vormid

(1) Aktsiisilaopidaja täidab iga aktsiisikauba kohta eraldi aruande käesoleva määruse lisades 1–3 toodud vormidel.

(2) Aruanne esitatakse paberil formaadiga A 4 või elektrooniliselt.

§ 2. Aruande täitmine

(1) Aruanne peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei oleks võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

(2) Aruande, välja arvatud rea «Tolliasutuse märge», täidab aktsiisilaopidaja kalendrikuu (edaspidi aruandeperiood) andmete põhjal eraldi iga aktsiisilao tegevuskoha kohta.

§ 3. Aruandesse märgitavad andmed

(1) Reale «Tolliasutus» märgitakse aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliinspektuuri nimi.

(2) Reale «Isiku nimi ja aktsiisilao number» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi ja aktsiisilao number, mille kohta aruanne esitatakse.

(3) Reale «Aktsiisilao aadress» märgitakse aktsiisilao, mille kohta aruanne esitatakse, aadress.

(4) Reale «Tolliasutuse märge» tehakse aktsiisilao üle järelevalvet teostavas tolliinspektuuris märge aruande vastuvõtmise kohta vastavalt sissetulnud dokumentide registreerimise korrale.

(5) Reale «Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne», «Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne» või «Kütuse liikumise ja laoseisu aruanne» märgitakse aruandeperiood ja aasta, mille kohta aruanne esitatakse.

(6) Real «Allkiri» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga aruandes märgitud andmete õigsust ja lisab allakirjutamise kuupäeva.

(7) Lahtris «Kinnitan esitatud andmete õigsust» kinnitab aktsiisilaopidaja esindaja oma allkirjaga aruandes märgitud andmete õigsust ja märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja lahtri täitmise kuupäeva.

§ 4. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande (lisa 1) tabeli veergudesse 3 kuni 15 märgitakse alkoholi kogused vastavalt veergudes toodud alkoholi liigitusele. Veergudesse 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13 ja 14 märgitakse alkoholi kogused hektoliitrites ning veergudesse 5, 10, 12 ja 15 absoluutalkoholi kogused hektoliitrites. Veergu 7 märgitakse kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti ning veergu 8 kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle 6 mahuprotsendi, kogus. Veergudesse 10 ja 11 ei märgita andmeid piirituse koguse kohta, need märgitakse veergudesse 12 ja 13.

(2) Aruande tabeli reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 15 nimetatud alkoholi (edaspidi alkohol) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi koguste arvutamisel võetakse arvesse:
1) alkohol, mille etanoolisisaldus vastab antud aktsiisilao puhul lõpptoote etanoolisisaldusele;
2) etanoolisisaldusega vedelikud, nagu marjade ja maarohtude tõmmised, piirituse lisandusega mahlad vms;
3) vahetoote ja kääritatud joogi valmistamiseks kasutatav alkohol;
4) piiritus.

Alkoholi üldkoguse arvutamisel ei summeerita koguseid mitmekordselt, kui see võib tuleneda eespool toodud loetelu punktides nimetatud alkoholi koguste kattuvusest.

(3) Aruande tabelisse, välja arvatud tabeli read 1.1, 2.8 ja 6, märgitakse andmed alkoholi kohta sõltumata selle valmidusastmest.

§ 5. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande (lisa 2) tabelisse 1 veergudesse 3 kuni 9 märgitakse tubakatoodete kogused vastavalt veergudes toodud tubakatoodete liigitusele ning toortubaka ja taastatud tubaka kogused. Sigareti, sigarillo ja sigari kogus märgitakse tükkides (üks sigaret või sigar või sigarillo on üks tükk). Suitsetamistubaka, närimistubaka, toortubaka ja taastatud tubaka kogused märgitakse kilogrammides.

(2) Aruande tabelisse 1 reale 1 märgitakse tabeli veergudes 3 kuni 9 nimetatud tubakatoodete, toortubaka ja taastatud tubaka (edaspidi tubakas) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

§ 6. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmise erisused

(1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande (lisa 3) tabelitesse 1 ja 2 veergudesse 3 kuni 16 märgitakse kütuse kogused vastavalt veergudes toodud kütuse liigitusele kilogrammides. Kütuse komponendina käsitatakse vastava kütuse aktsiisimääraga maksustatud kütusesarnaseid tooteid.

(2) Aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 1 märgitakse veergudes 3 kuni 16 nimetatud kütuse (edaspidi kütus) kogus aktsiisilaos aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(3) Aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 6.2  märgitakse aruandeperioodi lõpus tehtud mõõtmisel leitud kütuse kogus, mis erineb arvestuslikust kogusest.

[RTL 2005, 9, 77; 21.01.2005]

§ 7. Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande täitmine

(1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruandesse, tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 1 ning kütuse liikumise ja laoseisu aruande (edaspidi aktsiisikauba aruannete) tabelitesse 1 ja 2 reale 1.1 märgitakse aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva alkoholi, tubaka või kütuse (edaspidi aktsiisikauba) kogus aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

(2) Aktsiisikauba aruannete reale 2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(3) Aktsiisikauba aruannete reale 2.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu vastuvõetud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kogus.

(4) Aktsiisikauba aruannete reale 2.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teisest liikmesriigist vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(5) Aktsiisikauba aruannete reale 2.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetud aktsiisikauba kogus.

(6) Aktsiisikauba aruannete reale 2.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilaost vastuvõetud aktsiiskauba kogus.

(7) Aktsiisikauba aruannete reale 2.5 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilaost ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetud aktsiiskauba kogus.

(8) Aktsiisikauba aruannete reale 2.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses imporditud aktsiisikauba kogus.

(9) Aktsiisikauba aruannete reale 2.7 märgitakse aruandeperioodil aktsiisilattu vastuvõetud aktsiiskauba kogus, millelt on aktsiis makstud.

(10) Aktsiisikauba aruannete reale 2.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos toodetud aktsiisikauba, sealhulgas erimärgistatud kütuse kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

(11) Aktsiisikauba aruannete reale 3 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kogus.

(12) Aktsiisikauba aruannete reale 3.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(13) Aktsiisikauba aruannete reale 3.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikauba kogus.

(14) Aktsiisikauba aruannete reale 3.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(15) Aktsiisikauba aruannete reale 3.4 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eestisse lähetatud aktsiisikauba kogus.

(16) Aktsiisikauba aruannete reale 3.5 märgitakse aruandeperioodi jooksul Eesti aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kogus.

(17) Aktsiisikauba aruannete reale 3.6 märgitakse aruandeperioodi jooksul eksportimiseks lähetatud aktsiisikauba kogus.

(18) Aktsiisikauba aruannete reale 3.7 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud aktsiisikauba kogus kokku, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil ning millelt on aktsiis varem makstud.

(19) Aktsiisikauba aruannete reale 3.8 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud aktsiisikauba kogus, millelt on tekkinud maksukohustus samal aruandeperioodil.

(20) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud alkoholi kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktidele 8–181, 29 ja 30.

Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabeli 1 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse” § 27 lõike 1 punktile 181 ja 30. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 3.9 märgitakse aruandeperioodi jooksul lähetatud kütuse kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse“ § 27 lõike 1 punktidele 19 ja 22-30.

(21) Aktsiisikauba aruannete reale 4 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus kokku.

(22) Aktsiisikauba aruannete reale 4.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao kogus, mille piirnormid on Maksu- ja Tolliameti peadirektor kooskõlastanud.

(23) Aktsiisikauba aruannete reale 4.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba kao piirnormi ületava põhjendatud aktsiisikauba kao kogus.

(24) Aktsiisikauba aruannete reale 4.3 märgitakse aruandeperioodi jooksul tekkinud või avastatud ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba põhjendamata aktsiisikauba kao kogus.

(25) Aktsiisikauba aruannete reale 5 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos «Alkoholi-, tubaka-, ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba ja § 24 lõike 3 punktis 4 nimetatud otstarbel kasutatud aktsiisikauba kogused kokku.

(26) Aktsiisikauba aruannete reale 5.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisikauba kvaliteedi kontrolliks kasutatud aktsiisikauba kogus.

(27) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli reale 5.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul kasutatud alkoholi kogus alkoholist erineva toote valmistamiseks. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 1 ja 2 reale 5.2 märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaos kasutatud kütuse kogus, mis kasutati muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.

(28) Aktsiisikauba aruannete reale 6 märgitakse aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga aktsiisilaos oleva aktsiisikauba kogus. Alkoholi puhul võetakse koguste arvutamisel arvesse alkohol, mis vastab alkoholi liikumise ja laoseisu aruande tabeli rea 1 kohta kehtestatule.

(29) Aktsiisikauba aruannete reale 6.1 märgitakse aruande tabeli reas 6 märgitud aktsiisikauba, mis on ajutises aktsiisivabastuses, kogus.

[RTL 2005, 9, 77; 21.01.2005]

§ 8. Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitavad andmed

(1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitakse aktsiisilaopidaja valduses olevate maksumärkide andmed. Tabelisse 2 märgitakse nende maksumärkide andmed, millelt ei ole aruandeperioodi jooksul aktsiisi maksmise kohustust tekkinud, välja arvatud kadunud maksumärgid, ja mis on tubakatoodetele või nende müügipakendile kinnitatud või kinnitamata. Maksumärkide kogus märgitakse tükkides vastavalt maksumärgi liigile.

(2) Veergu “Maksumärgi liik” märgitakse sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind, sigarillode  puhul märgitakse täht D ja nende kogus müügipakendis, sigarite puhul täht G ja nende kogus müügipakendis, suitsetamistubaka puhul täht A ja selle kogus müügipakendis ning närimistubaka puhul täht F ja selle kogus müügipakendis. Vajadusel võib tabelisse ridu juurde lisada.

(3) Veergu “Algseis” märgitakse maksumärkide kogus, mis on aktsiisilaopidaja valduses aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga. 

(4) Veergu “Saadud” märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaopidaja poolt soetatud maksumärkide kogus.

(5) Veergu “Kasutatud” märgitakse aruandeperioodi jooksul Eestis asuvas aktsiisilaos tubakatootele või selle müügipakendile kinnitatud maksumärkide  ja aktsiisilattu tubakatootele või selle müügipakendile kinnitatult toimetatud maksumärkide kogus.

(6) Veergu “Tagastatud” märgitakse Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodi jooksul tagastatud rikutud ja kasutamata maksumärkide kogus.

(7) Veergu “Kadunud” märgitakse aruandeperioodi jooksul kaduma läinud maksumärkide kogus.

(8) Veergu “Lõppseis” märgitakse aktsiisilaopidaja valduses aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga olevate maksumärkide kogus.

[RTL 2005, 9, 77; 21.01.2005]

§ 9. Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabelitesse 3 ja 4 märgitavad andmed

(1) Kütuse liikumise ja laoseisu aruande tabeli 3 lahtrisse «Isik» märgitakse isikute nimed, kelle käest aruandeperioodi jooksul tarbimisse lubatud erimärgistatud diislikütust ja kerget kütteõli soetati. Seejuures tuleb iga järgneva isiku nime märkimisel alustada realt, mis ei kattu eelmist isikut iseloomustavate andmetega.

(2) Aruande tabeli 3 lahtrisse «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse soetamisel aktsiisilaost või registreeritud kaupleja tegevuskohast vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse soetamisel isikult, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, isiku registrikood.

(3) Aruande tabeli 3 lahtrisse «Kütus» märgitakse aruandeperioodi jooksul soetatud erimärgistatud diislikütuse ja kerge kütteõli kaubakoodi kohane nimetus vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» §-dele 19 ja 20 ning Euroopa Ühenduste Nõukogu määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuurile (edaspidi KN) seisuga 1. jaanuar 2002.

(4) Aruande tabeli 3 lahtrisse «KN kaubakoodid» märgitakse lahtris «Kütus» nimetatud kütusele vastavad kaubakoodid vastavalt KNile.

(5) Aruande tabeli 3 lahtrisse «Kogus» märgitakse lahtris «Kütus» nimetatud kütusele vastav kütuse kogus kilogrammides.

(6) Aruande tabeli 4 lahtrisse «Isik» märgitakse isikute nimed, kellele aruandeperioodi jooksul tarbimisse lubatud erimärgistatud diislikütust ja kerget kütteõli võõrandati. Seejuures tuleb iga järgneva isiku nime märkimisel alustada realt, mis ei kattu eelmist isikut iseloomustavate andmetega.

(7) Aruande tabeli 4 lahtrisse «Identifitseerimisnumber» märgitakse:
1) kütuse võõrandamisel aktsiisilaopidajale või registreeritud kauplejale vastavalt aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha number;
2) kütuse võõrandamisel isikule, kes ei ole aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja, märgitakse isiku registrikood.

(8) Aruande tabeli 4 lahtrisse «Kütus» märgitakse aruandeperioodi jooksul võõrandatud erimärgistatud diislikütuse või kerge kütteõli KNi kaubakoodi kohane nimetus.

(9) Aruande tabeli 4 lahtrisse «KN kaubakoodid» märgitakse lahtris «Kütus» nimetatud kütusele vastavad kaubakoodid vastavalt KNile.

(10) Aruande tabeli 4 lahtrisse «Kogus» märgitakse lahtris «Kütus» nimetatud kütusele vastav kütuse kogus kilogrammides.

§ 10. [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

 

 

 

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 37
«Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord»

lisa 1

lisa 2

lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json