Teksti suurus:

Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2022
Avaldamismärge:RTL 2005, 14, 129

Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord

Vastu võetud 13.01.2005 nr 2

Määrus kehtestatakse «Keskkonnaregistri seaduse» (RT I 2002, 58, 361; 2004, 30, 209; 84, 572) § 54 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib keskkonnaregistrisse andmete esitamist ja vastuvõtmist, andmete hoidmist, töötlemist, avalikustamist ja väljastamist.

(2) Määrus kehtestab loodusressursside bilansside koostamise nõuded.

(3) Määrus ei reguleeri keskkonnaandmete tootmist selleks kohustatud isikute, nagu keskkonnaloa saanud isiku, seire teostaja, inventeerimise läbiviija, poolt.

§ 2. Keskkonnaregistri digitaalne andmebaas

(1) Keskkonnaregistri digitaalne andmebaas sisaldab registriobjekti iseloomustavaid tärk- ja ruumiandmeid.

(2) Keskkonnaregistri andmebaasi toimimine tagatakse keskkonnaregistri allsüsteemidega. Allsüsteemid hõlmavad dokumente, keskkonnalubasid, paiknemiskaarte, klassifikaatoreid, kandeid, taotlusi, avalikustamist, kliente ja kliendituge ning arhiivi.

§ 3. Registrikaart

(1) Registrikaart on andmete esitaja poolt registriobjekti kohta täidetav andmevorm, kuhu kantakse registriobjekti iseloomustavad tärkandmed.

(2) Registrikaardil on:
1) registriobjekti nimetust ja asukohta ning objekti registrisse kandmise aluseid kirjeldavad andmeväljad;
2) keskkonnalubade andmeväljad, kui registriobjekt on seotud keskkonnaloaga;
3) registriobjekti tunnuseid või seisundit kirjeldavad andmeväljad.

(3) Registrikaardi vormid ja nendele kantavad andmed on esitatud määruse lisades.

(4) Registrikaart seostatakse registriobjekti allsüsteemidega.

§ 4. Dokumendikogu

(1) Keskkonnaregistri dokumendikogu on keskkonnaregistri pidamisega seotud dokumentide säilitamise allsüsteem.

(2) Registri volitatud töötleja säilitab ja peab eraldi arvestust registriväliste ja registrisiseste dokumentide osas.

(3) Registriväliste dokumentidena käsitletakse:
1) kannete alusdokumente;
2) andmete väljastamise taotlusi;
3) andmete väljastamisega seotud dokumente;
4) keskkonnaregistri andmete või registri pidamise korralduse kohta tehtud kirjalikke järelepärimisi ja nende vastuseid;
5) registriga sõlmitavaid lepinguid;
6) vastutava töötleja otsust andmeandja määramiseks.

(4) Registrisiseste dokumentidena käsitletakse:
1) registri volitatud töötleja organisatsiooniliste struktuuriüksuste tegevusjuhendeid;
2) andmete arhiveerimise otsuseid;
3) töötlemist puudutavaid otsuseid.

§ 5. Dokumentidega seotud toimingud

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja registreerib keskkonnaregistrisse saabunud dokumendid digitaalsetes raamatutes.

(2) Dokument registreeritakse:
1) andmete vastuvõtmise raamatus, kui dokument on registrikande aluseks;
2) andmete väljastamise raamatus, kui dokument on andmete väljastamise aluseks;
3) dokumentide registreerimise raamatus, kui dokument käsitleb käesoleva lõike punkides 1 ja 2 nimetamata keskkonnaregistri tegevuse korraldamisega seotud küsimusi.

(3) Keskkonnaregistri volitatud töötleja peab eraldi arvestust menetluses olevate, menetletud ja arhiveeritud dokumentide üle.

(4) Menetluses olevate dokumentidena käsitletakse dokumente:
1) kuni toiminguni, mille aluseks menetletav dokument on;
2) kuni nendele vastamiseni.

(5) Menetletud dokumentidena käsitletakse dokumente:
1) mille alusel on tehtud registriobjekti kaardile kanded;
2) mille alusel on keskkonnaregistrist väljastatud andmed;
3) millele on kirjalikult vastatud.

(6) Keskkonnaregistri dokumendikogust kantakse arhiivi:
1) menetletud taotlused ühe aasta möödudes taotluse menetlemise lõppemisest;
2) registri tegevuse korraldamisega seotud vastatud dokumendid ühe aasta möödudes vastamisest;
3) arhiveeritud registriobjektidega seotud kannete alusdokumendid viie tööpäeva möödudes registriobjekti arhiivi kandmisest;
4) keskkonnaregistri tegevuse aluseks olnud ja kehtetuks tunnistatud dokumendid viie tööpäeva möödudes dokumendi kehtetuks tunnistamisest.

§ 6. Keskkonnaregistri rahvusvaheline andmevahetus

Keskkonnaregistri volitatud töötleja sõlmib vastutava töötleja volitusel rahvusvahelise andmevahetusega seotud lepingud.

§ 7. Keskkonnaregistriga seotud asutused ja isikud

(1) Volitatud töötleja peab arvestust asutuste ja isikute kohta, kellel on keskkonnaregistri ees kohustused rahvusvahelise lepingu, õigusakti või keskkonnaregistri vastutava või volitatud töötlejaga sõlmitud lepingu alusel või keskkonnaregistril tema ees.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nimekirja kantakse asutuse või isiku nimi või nimetus, registrikood või isikukood ja aadress.

§ 8. Kasutajateadete raamat

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja registreerib keskkonnaregistri kasutajalt laekunud küsimused, soovitused, ettepanekud, kommentaarid ja tõstatatud probleemid (edaspidi teated) kasutajateadete raamatus.

(2) Kasutajateadete raamatusse kantakse teate saatja nimi või nimetus, teate saamise kuupäev, registreerija nimi, teate lühisisu ning töötaja nimi, kellele teade on menetlemiseks suunatud.

(3) Kasutajateadete raamatu vorm määratakse keskkonnaregistri infotehnoloogilise lahendusega.

§ 9. Keskkonnaregistri kasutajate teadete menetlemine

(1) Keskkonnaregistri kasutajate teateid menetleb keskkonnaregistri volitatud töötleja juhi määratud keskkonnaregistri struktuuriüksus.

(2) Keskkonnaregistri volitatud töötleja peab eraldi arvestust menetluses olevate ja menetletud teadete ning menetluse tulemusena algatatud toimingute üle.

(3) Menetletud teateid säilitab keskkonnaregistri volitatud töötleja viie aasta jooksul arvates menetlemise lõpetamisest.

§ 10. Keskkonnaregistri kasutajate teadete alusel algatatavad toimingud

Kasutajate teadete menetlemise tulemusena algatatud toimingud on õigusakti muutmise eelnõu algatamine, keskkonnaregistri infotehnoloogilise lahenduse muutmine, registritoimingute seire korraldamine ja registri sidusprotsesside uuring.

2. peatükk
KESKKONNALUBADEGA SEOTUD ANDMED

§ 11. Keskkonnalubade infosüsteem

(1) Keskkonnalubade infosüsteem on keskkonnaregistri üks allsüsteemidest.

(2) Keskkonnalubade infosüsteemis säilitatakse registriobjektiga seotud keskkonnaloa taotlusi, taotluste alusel antud keskkonnalube või keskkonnalubade andmisest keeldumise otsuseid ning antud keskkonnalubade peatamise, muutmise või kehtetuks tunnistamise otsuseid.

(3) Kui keskkonnaloa taotlus või taotluse alusel antud keskkonnaluba ei ole seotud registriobjektiga, säilitatakse selline taotlus või taotluse alusel antud luba keskkonnalubade infosüsteemis ja seostatakse registriobjektiga viimase tekkimisel.

§ 12. Keskkonnalubadega seotud toimingud

(1) Keskkonnaregistrisse võetakse vastu keskkonnaloa taotlus, keskkonnaloaga muudetud keskkonnaloa koopia või keskkonnaloa andmisest keeldumise otsus digitaalsel andmekandjal avalikult kasutatava andmesidevõrgu või posti kaudu, esitatuna vastavalt keskkonnaministri kehtestatud vormidele.

(2) Volitatud töötleja registreerib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid digitaalses andmete vastuvõtmise raamatu keskkonnalubade osas, mille vorm määratakse keskkonnaregistri infotehnoloogilise lahendusega. Nimetatud raamatusse kantakse:
1) taotluse esitanud isiku nimi ja tema isiku- või registrikood ning taotluse esitamise kuupäev;
2) loa andja nimi ja ametinimetus, loa andmise kuupäev, loa saanud isiku nimi ja tema isiku- või registrikood;
3) loa andmisest keeldumise otsuse tegija nimi ja ametinimetus ning otsuse kuupäev;
4) loa muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegija nimi ja ametinimetus ning otsuse tegemise kuupäev.

(3) Volitatud töötleja teeb registrikaardile kande taotluse ja taotluse alusel keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse kohta.

(4) Pärast keskkonnaloa muutmise, peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse registreerimist andmete vastuvõtmise raamatus teeb registri volitatud töötleja vastavalt saadud otsusele muutmise kande ühe tööpäeva jooksul.

(5) Keskkonnaloa tähtaja möödumisel teeb registri volitatud töötleja registrikaardile asjakohase muutmise kande ühe tööpäeva jooksul arvates loa tähtaja möödumisest.

3. peatükk
KESKKONNAREGISTRI ÜLESEHITUS

§ 13. Klassifikaatorid ja identifitseerivad koodid

(1) Keskkonnaregistri klassifikaatorid on registri toimimiseks vajalikud ühesuguste tunnustega tegevuste ja objektide liigitused. Klassifikaatorid jagunevad registrivälisteks ja registrisisesteks.

(2) Registriväliste klassifikaatoritena kasutatakse andmete ristkasutuse korral riigi teiste andmekogudega nende andmekogude klassifikaatoreid või rahvusvahelise andmevahetuse korral rahvusvaheliste andmekogude klassifikaatoreid.

(3) Registrisiseste klassifikaatoritena kasutatakse objektitüüpide klassifikaatoreid. Registri allsüsteemide ja toimingute seostamiseks kasutatakse abivahenditena identifitseerivaid koode.

(4) Allsüsteemide ja registritoimingute identifitseerivad koodid ning nende struktuuri ja vajadusel nende muutmise või täiendamise ettepanekud töötab välja keskkonnaregistri infotehnoloogilise lahenduse koostaja ja need kinnitab keskkonnaregistri volitatud töötleja.

(5) Objektitüüpide klassifikaatorid määratakse objekti registrikaardi vormiga ja need on avalikult kättesaadavad.

(6) Keskkonnaregistri volitatud töötleja peab keskkonnaregistri toimimiseks vajalike klassifikaatorite ja identifitseerivate koodide kogu.

§ 14. Allsüsteeme identifitseerivad koodid

Identifitseerivad koodid määratakse järgmistele keskkonnaregistri allsüsteemidele:
1) registrisse kantud objektid;
2) arhiiv;
3) registreerimisraamatud;
4) keskkonnalubade infosüsteem;
5) dokumendikogu;
6) juhtimise dokumendid;
7) kasutajad;
8) kasutajate teated;
9) loodusvarade bilansid.

§ 15. Objektitüüpide klassifikaatorid

Klassifikaatorid määratakse järgmistele keskkonnaregistri objektitüüpidele:
1) maardla;
2) metsamajandamisüksus riigimetsas;
3) katastriüksus või selle osa erametsas;
4) põhjaveehaare;
5) järv või paisjärv;
6) vooluveekogu;
7) pinnaveehaare;
8) püügipiirkond;
9) sise- või piiriveekogu;
10) jahipiirkond;
11) kaitstav loodusobjekt;
12) rand ja kallas;
13) vääriselupaik;
14) inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju vähendamise ala;
15) puhkeala;
16) geneetiliselt muundatud organism;
17) sissetoodud võõrliigi isend;
18) loomakogu;
19) liigi isend, millega tehtav toiming on rahvusvaheliselt reguleeritud;
20) välisõhk;
21) pinnavesi;
22) põhjavesi;
23) merevesi;
24) mullastik;
25) maastikud, looduslikud looma- ja taimeliigid ning kooslused;
26) mets;
27) saastatud keskkonnaga ala;
28) kõrgendatud tootmisriskiga ala;
29) rekultiveeritud ala;
30) looduslik keskkonnategur;
31) üleujutusala;
32) ala, kus looduskiiritus võib kahjustada inimese tervist;
33) jäätmed;
34) jäätmete kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmekäitluskoht;
35) radioaktiivsete jäätmete hoidla.

§ 16. Registritoiminguid identifitseerivad koodid

Identifitseerivad koodid määratakse järgmistele keskkonnaregistri objekti andmetega seotud toimingutele:
1) andmete vastuvõtmine ja kontrollimine;
2) kanded;
3) ebaõigete kannete parandamine;
4) taotluste menetlemine;
5) andmetele juurdepääsu sulgemine;
6) loodusressursside bilansside koostamine;
7) rahvusvaheline andmevahetus;
8) andmete perioodiline avaldamine paberkandjal;
9) ristkasutus;
10) andmete arhiveerimine.

§ 17. Paiknemiskaartide loetelu

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja peab keskkonnaregistri paiknemiskaartide loetelu eraldi ülevaatekaartide ja asukohakaartide kaupa.

(2) Keskkonnaregistri paiknemiskaardid koostatakse registriobjekti ruumiandmetest andmekogude pidamist kindlustava geodeetilise süsteemi alusel.

(3) Registriobjekti ruumiandmed on tema paiknemisandmed ja identifitseerimist võimaldavad tunnused ning registriobjekti iseloomustavad põhikaardile kandmata andmed.

§ 18. Ülevaatekaartidele ja asukohakaartidele esitatavad nõuded

(1) Registriobjekti ülevaatekaart peab võimaldama kindlaks määrata registriobjekti asukohta. Kui registriobjekti mõõtmed ei võimalda tema tegelikku kuju ülevaatekaardil nähtavaks teha, tähistatakse registriobjekt ülevaatekaardil mõõtkavatu graafilise tingmärgiga.

(2) Registriobjekti asukohakaart peab võimaldama esitada seadusega või selle alusel antud õigusakti, keskkonnaloa või muu seadusele vastava dokumendiga määratud registriobjekti piire ning kõiki Eesti põhikaardile kantavaid kartograafilisi ja topograafilisi andmeid.

(3) Registriobjekti asukohakaart peab võimaldama asukohakaardile lisada keskkonnaregistri teiste objektide piire ja teistesse riiklikesse andmekogudesse kantud objektide piire.

§ 19. Registriobjekti asukoha kindlaks määramine

(1) Registriobjekti asukoht määratakse kindlaks asukoha aadressi ja registriobjekti keskpunkti koordinaatide kaudu, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul.

(2) Registriobjekti asukoha aadress on riikliku haldusjaotuse klassifikaatori alusel nimetatud maakond, vald või linn ning küla või tänav.

(3) Registriobjekti keskpunkti koordinaadid on objekti välispiiri digitaliseerimise käigus registriobjekti piiridesse jäävale alale määratud geomeetrilise keskpunkti koordinaadid.

(4) Kui registriobjekt asub maakondadeks ja valdadeks jaotamata veekogudes, kasutatakse objekti asukoha fikseerimisel ainult objekti keskpunkti koordinaate.

4. peatükk
ANDMETE KANDMINE KESKKONNAREGISTRISSE

§ 20. Keskkonnaregistrile andmete edastamine

(1) Andmeandja esitab keskkonnaregistrile andmed keskkonnaministri kehtestatud registrikaardi vormil digitaalselt, kasutades võimaluse korral infosüsteemide andmevahetuskihti (X-tee), keskkonnaregistri allsüsteeme või keskkonnaregistri volitatud töötleja antud parooli.

(2) Andmeandjate arvestust peab keskkonnaregistri volitatud töötleja andmeandjate nimekirjana.

(3) Andmeandjate nimekirja peavad olema andmeandja kohta kantud järgmised andmed:
1) andmeid edastava asutuse või institutsiooni nimetus, registrikood ja postiaadress;
2) andmete edastamise eest vastutava ametiisiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, telefoninumber ja elektronposti aadress;
3) andmete andmise eest vastutava isiku kasutajanimi ja parool.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud parooli kolmandale isikule teatavaks tegemine on keelatud. Andmete andmise eest vastutava ametiisiku vahetumisel annab keskkonnaregistri volitatud töötleja andmeid edastava asutuse või institutsiooni ettepanekul uuele ametiisikule uue parooli.

(5) Keskkonnaregistri volitatud töötleja teeb parooli teatavaks ja vahetab selle lähtudes keskkonnaregistri infotehnoloogilisest lahendusest.

§ 21. Keskkonnaloaga seotud andmete edastamine

(1) Keskkonnaloa täidetud vorm esitatakse keskkonnaregistri volitatud töötlejale ühe päeva jooksul arvates loa andmisest.

(2) Andmeandja on kohustatud teavitama keskkonnaregistrit käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aja jooksul loa kehtivuse või loas tehtud muudatustega seotud otsustest.

(3) Andmeandja on kohustatud edastama keskkonnaloa alusel saadud andmed pärast nende õigsuse kontrollimist keskkonnaregistrile ühe päeva jooksul arvates andmete saamisest.

§ 22. Programmi, uuringu või inventeerimisega seotud andmete edastamine

Andmeandja on kohustatud esitama programmi, uuringu, uurimistöö või inventeerimise käigus saadud keskkonnaregistrisse kantavad andmed keskkonnaregistrile sõlmitud lepingus või teostamise loas määratud tähtajaks, aga mitte hiljem kui aruandeaastale järgneva aasta teise kuu esimesel päeval.

§ 23. Õigusaktiga seotud andmete edastamine

Õigusakti ettevalmistanud andmeandja peab esitama õigusakti alusel keskkonnaregistrisse kantavad andmed keskkonnaregistri volitatud töötlejale viie tööpäeva jooksul pärast õigusakti vastuvõtmist.

§ 24. Planeeringuga seotud andmete edastamine

(1) Andmeandja on kohustatud planeeringu koostamise lepingus nõudma endale planeeringu lahutamatu osana keskkonnaregistrisse kantavate andmete esitamist.

(2) Andmeandja on kohustatud esitama planeeringu käigus saadud keskkonnaregistrisse kantavad andmed keskkonnaregistri volitatud töötlejale 10 päeva jooksul pärast planeeringu kehtestamist.

§ 25. Andmete vastuvõtmine

Volitatud töötleja registreerib esitatud andmed ja nende esitamise aluseks oleva otsuse digitaalses andmete vastuvõtmise raamatu keskkonnaandmete osas, mille vorm määratakse keskkonnaregistri infotehnoloogilise lahendusega. Andmete vastuvõtmise raamatusse kantakse andmeandja nimetus ja tema registrikood, andmete esitamise kuupäev, andmete esitamise aluseks oleva otsuse number ja kuupäev ning dokumendi kood, andmete koosseis ja märkused andmete registrisse vastuvõtmise või tagastamise kohta.

§ 26. Andmete kontrollimine

(1) Volitatud töötleja kontrollib, kas andmed on esitatud vastavalt määruse nõuetele, ning tagastab tingimustele mittevastavad andmed viivitamatult andmeandjale. Andmeandja on kohustatud nõuetele mittevastavaks tunnistatud andmed nõuetekohaselt vormistama ja viivitamatult keskkonnaregistrile uuesti esitama.

(2) Käesoleva määruse nõuetele vastavatest, kuid ilmselt ebaõigetest andmetest teavitab volitatud töötleja andmeandjat ja vastutavat töötlejat viivitamatult, mille järel peab andmeandja andmed parandama ja uuesti esitama.

(3) Kui andmeandja on tunnistanud keskkonnaregistrisse kantud andmed ebaõigeks, tuleb sellisest otsusest keskkonnaregistri volitatud töötlejat kohe teavitada. Sellise otsuse saamisel sulgeb volitatud töötleja viivitamatult juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

§ 27. Andmete keskkonnaregistrisse kandmine

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja kannab keskkonnaregistrisse vastuvõetud andmed registrikaardile kahe tööpäeva jooksul arvates andmete vastuvõtmisest. Andmete registrikaardile kandmine registreeritakse keskkonnaregistri elektroonilises kanderaamatus.

(2) Keskkonnaregistri kanderaamatusse kannab volitatud töötleja kande registreerimise numbri, kande seisundi ja liigi ning kande tegemise kuupäeva, kande tegija nime ja kande alusdokumendi nimetuse.

(3) Kande seisundiks märgib volitatud töötleja «projekt», kui andmete õigsus on kontrollimisel, ja «kinnitatud», kui andmete registrikaardile kandmine on lõpetatud.

§ 28. Kannete liigid

Kannete liigid on esmane kanne, andmete muutmise kanne, kantud andmete parandamise kanne ja kantud andmete kustutamise kanne.

§ 29. Esmane kanne

Esmase kande teeb volitatud töötleja andmeandja otsuse alusel uue registriobjekti kohta. Kui volitatud töötleja avastab andmete vastuvõtmisel andmetes ilmse vea, peab andmeandja volitatud töötleja ettepanekul andmed parandama ja uuesti esitama.

§ 30. Muutmise kanne

Andmete muutmise kande teeb volitatud töötleja andmeandja esitatud andmete alusel.

§ 31. Parandamise kanne

Ilmselgelt ebaõigete andmete parandamiseks teeb andmete parandamise kande volitatud töötleja vastutava töötleja otsuse alusel. Kui tegemist on tehnilise veaga, andmed on avalikustamata või nende kohta pole päringut esitatud, parandab volitatud töötleja andmed ilma vastutava töötleja otsuseta.

§ 32. Kustutamise kanne

(1) Andmete kustutamise kande teeb volitatud töötleja andmete registrikaardilt arhiivi üleviimiseks vähemalt viie tööpäeva jooksul pärast andmeandja otsuse saamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul.

(2) Andmete kustutamise kande teeb volitatud töötleja andmete registrikaardilt arhiivi üleviimiseks enda otsuse alusel, kui keskkonna saastamisega põhjustatud kahjude sissenõudmise tähtaeg on aegunud.

§ 33. Kannete registreerimine ja kannetega seotud märkused

(1) Volitatud töötleja registreerib kande aluseks olnud dokumendid dokumentide registreerimise raamatus ja säilitab need dokumendikogus. Dokumentide registreerimise raamatu vorm määratakse keskkonnaregistri infotehnoloogilise lahendusega. Raamatusse kantakse dokumendi nimetus, number ja kuupäev ning dokumendi vastuvõtnud isiku nimi ja dokumendi saabumise kuupäev.

(2) Volitatud töötleja teeb kanderaamatusse märkuse andmetele juurdepääsu sulgemise või sulgemise põhjuste lõppemise ja nende aluste kohta.

5. peatükk
ANDMETE VÄLJASTAMINE

§ 34. Taotluste esitamine ja vastuvõtmine

(1) Andmeid väljastatakse keskkonnaregistrist taotluse alusel.

(2) Keskkonnaregistrist andmete taotleja esitab paberkandjal või digitaalselt digitaalallkirjastatuna taotluse koos riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga või viitega riigilõivu tasumise kohta.

(3) Volitatud töötleja registreerib esitatud taotluse andmete väljastamisraamatus. Väljastamisraamatusse kantakse taotleja nimi või nimetus, taotletavate andmete kirjeldus, taotluse esitamise kuupäev ja taotluse dokumendi kood.

(4) Volitatud töötleja kontrollib taotluse vastavust «Avaliku teabe seaduse» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158; 2004, 8, 542) nõuetele, andmete väljastamise võimalikkust vastavalt «Keskkonnaregistri seaduse» §-le 43 ja tasutud riigilõivu vastavust taotluses nõutud andmete mahule.

(5) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolli langetab volitatud töötleja otsuse taotluse rahuldamise, taotluse osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 35. Taotluse rahuldamine

(1) Taotluse rahuldamise korral teeb registri volitatud töötleja andmepäringu, kinnitab andmepäringuga saadud andmed, väljastab need taotlejale ning registreerib andmepäringu, andmete väljastamise aja ja andmete väljastaja väljastamisraamatus.

(2) Taotluse osalise rahuldamise korral teeb registri volitatud töötleja taotluse rahuldamisele kuuluvas osas andmepäringu, kinnitab andmepäringuga saadud andmed, väljastab need taotlejale ning registreerib andmepäringu, andmete väljastamise aja, andmete väljastaja ja taotluse osalise rahuldamata jätmise põhjuse väljastamisraamatus. Samaaegselt andmete väljastamisega teatab volitatud töötleja taotlejale taotluse osalisest rahuldamata jätmisest ja selle põhjusest.

§ 36. Taotluse rahuldamata jätmine

Taotluse rahuldamata jätmise korral teatab registri volitatud töötleja taotlejale taotluse rahuldamata jätmisest ning registreerib teate väljastamise aja, väljastaja ja rahuldamata jätmise põhjuse väljastamisraamatus.

§ 37. Taotluse säilitamine

Volitatud töötleja säilitab taotluse, sellega seotud muud dokumendid ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi dokumendikogus.

6. peatükk
ANDMETE AVALIKUSTAMINE

§ 38. Andmete avalikustamine andmesidevõrgus

(1) Arvestades seaduses sätestatud keskkonnaandmetele kehtestatud juurdepääsupiiranguid korraldab volitatud töötleja keskkonnaregistri andmete väljapanemise avalikult kasutatavas andmesidevõrgus kahe tööpäeva jooksul arvates esmakande tegemisest.

(2) Andmete avalikult kasutatavasse andmesidevõrku väljapanemisel registreeritakse andmete väljapanemise kuupäev ja väljapanija andmete väljastamisraamatus.

(3) Volitatud töötleja uuendab avalikult kasutatavasse andmesidevõrku väljapandud andmed kahe päeva jooksul arvates muutmis- või parandamiskande tegemisest.

(4) Avalikult kasutatavasse andmesidevõrku väljapandud andmete uuendamisel registreeritakse andmete uuendamise kuupäev ja uuendaja andmed väljastamisraamatus.

(5) Avalikult kasutatavasse andmesidevõrku väljapandud andmetega tutvumise üle peab registri volitatud töötleja arvestust.

7. peatükk
LOODUSRESSURSSIDE BILANSID

§ 39. Loodusressursside bilansid

(1) Loodusressursside bilansid koostatakse Eesti kohta tervikuna, võttes aluseks maavaravaru maardlates, veeressursi alamvesikondades, kasvava metsa varu metsamajandamisüksustes, kalavaru püügipiirkondades või veekogudes ja jahiulukivaru jahipiirkondades.

(2) Loodusressursside bilansid koostab keskkonnaregistri volitatud töötleja.

(3) Loodusressursside bilansid koostatakse seisuga 31. detsember.

§ 40. Maavaravarude bilanss

(1) Maavaravarude bilanss on ülevaade Eesti maavarade varudest maavara kasutusalade lõikes.

(2) Maavaravarude bilansi koostamise alusdokument on keskkonnaregistris registreeritud maardlate nimistu.

(3) Maavaravarude bilanss sisaldab maavaravaru kategooriate kaupa järgmisi andmeid:
1) varu aasta algul;
2) varu muutumine, sh toodang, kadu ja Eesti Maavarade Komisjoni otsuste alusel tehtud muudatused;
3) varu aasta lõpul.

§ 41. Veebilanss

(1) Veebilanss on ülevaade Eesti veevarudest alamvesikondade kaupa.

(2) Veebilansi koostamise alusdokument on looduslike keskkonnategurite ja keskkonnaseisundi andmestik ning veekogude, pinnaveehaarete ja põhjaveehaarete nimistu.

(3) Veebilanss sisaldab pinnavee kohta alamvesikondade kaupa järgmisi andmeid:
1) sademete hulk aastas pikaajalise perioodi keskmisena;
2) juurdevool teisest alamvesikonnast pikaajalise perioodi keskmisena;
3) äravool merre, teise alamvesikonda või teise riiki pikaajalise perioodi keskmisena;
4) aurunud vesi pikaajalise perioodi keskmisena;
5) pinnaveehaaretega võetud vesi iga-aastase mõõtmise tulemusena;
6) loa alusel veekogudesse heidetud vesi iga-aastase mõõtmise tulemusena;
7) kasutamiseks vaba pinnavesi.

(4) Veebilansis esitatakse põhjavee kohta alamvesikondade kaupa järgmised andmed:
1) põhjaveehaaretest võetava vee lubatav kogus olemasolevate põhjaveehaarete summaares kinnitatud varuna;
2) põhjaveehaaretest võetud vee kogus;
3) olemasolevates põhjaveehaaretes kasutamiseks vaba põhjavesi.

§ 42. Kalavaru bilanss

(1) Kalavaru bilanss on ülevaade kalavarust Eesti Vabariigi poolt jagatavate püügivõimaluste kohta kalapüügipiirkondade ja siseveekogude ning piiriveekogude kaupa.

(2) Kalavaru bilansi koostamise alusdokument on keskkonnaregistri kalavaru andmestik.

(3) Kalavaru bilansis tuuakse ära järgmised andmed kalaliikide kaupa:
1) lubatud püügivõimalused;
2) kasutamiseks antud püügivõimalused;
3) kasutamata püügivõimalused.

§ 43. Jahiulukivaru bilanss

(1) Jahiulukivaru bilanss on ülevaade Eesti jahiuluki varust.

(2) Jahiulukivaru bilansi koostamise alusdokument on keskkonnaregistri jahipiirkondade nimistu.

(3) Jahiulukivaru bilansis tuuakse ära jahipiirkondade kaupa järgmised andmed:
1) jahimaade boniteet ja sellele vastav ulukite optimaalne arvukus;
2) jahiulukite arvukus liikide kaupa;
3) jahiulukite kasutamine liikide kaupa.

(4) Jahiulukivaru bilansis näidatakse kasutamiseks antud ja kasutamiseks andmata jahipiirkonnad.

§ 44. Kasvava metsa bilanss

(1) Kasvava metsa bilanss on ülevaade Eesti kasvava metsa varust.

(2) Kasvava metsa bilansi koostamise alusdokument on keskkonnaregistri metsamajandamisüksuste nimistu.

(3) Kasvava metsa bilansis tuuakse metsamajandamisüksuste kaupa järgmised andmed:
1) olemasolev metsa tagavara;
2) aastane juurdekasv;
3) lubatud aastane metsakasutuse maht;
4) tegelik raie;
5) looduslikest keskkonnateguritest tingitud kasvava metsa tagavara vähenemine.

(4) Kasvava metsa bilansis näidatakse kasutamiseks lubatud, tegelikult kasutatud ja lubatust kasutamata jäänud raiemaht.

(5) Kasvava metsa bilanssi korrigeeritakse metsainventeerimise või metsakorraldamise käigus saadud andmete alusel vähemalt iga viie aasta tagant.

8. peatükk
KESKKONNAREGISTRI ARHIIV

§ 45. Keskkonnaregistri arhiiv

(1) Arhiivi pidamist korraldab keskkonnaregistri volitatud töötleja.

(2) Keskkonnaregistri arhiiv koosneb:
1) registrikaardilt kustutatud ja arhiivi kantud digitaalsetel andmekandjatel olevatest andmetest;
2) arhiivi kantud registriobjektide asukoha- ja ülevaatekaartidest;
3) registriobjekti andmete tootmiseks kasutatud andmetest;
4) arhiveeritud dokumentidest;
5) arhiveeritud keskkonnalubadest;
6) paberkandjatel olevatest ja enne keskkonnaregistri seaduse jõustumist kogutud andmetest;
7) maavaranäidistest nagu geoloogilise töö käigus saadud kivimmaterjal, puursüdamikud ja proovid;
8) arhiveerimisraamatust;
9) arhiveeritud andmete väljastamisraamatust.

§ 46. Keskkonnaregistri arhiivi pidamise nõuded

(1) Keskkonnaregistri volitatud töötleja peab arvestust keskkonnaregistrist arhiivi kantud andmete kohta. Arvestuse juurde kantakse andmete arhiveerimise kuupäev ja kande tegija.

(2) Keskkonnaregistri arhiivi klassifikaator peab eristama käesoleva määruse § 45 lõike 2 punktides 1 kuni 7 nimetatud arhiivisäilikuid.

(3) Keskkonnaregistri volitatud töötleja säilitab käesoleva korra § 45 lõike 2 punktides 1 kuni 5 nimetatud arhiivisäilikuid vastavalt nende keskkonnaregistris hoidmise struktuurile seostatult keskkonnaregistri objektidega.

(4) Arhiveerimisraamatu ja arhiveeritud andmete väljastamisraamatu vormid kinnitab keskkonnaregistri volitatud töötleja lähtudes keskkonnaregistri infotehnoloogilisest lahendusest.

§ 47. Keskkonnaregistri arhiivist andmete väljastamine

Keskkonnaregistri volitatud töötleja väljastab keskkonnaregistri arhiivist andmeid keskkonnaregistrist andmete väljastamise korra järgi ja registreerib andmete väljastamise arhiveeritud andmete väljastamisraamatus.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 2 «Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord»
lisa 1

PINNAVEEHAARETE NIMISTU REGISTRIKAARDI VORM

I osa. Üldised ja ühesugused andmeväljad

1. Objekti nimetus (pinnaveehaare, mereveehaare)

2. Registrikaardi number

3. Registrikood

4. Asukoht
4.1. maakond
4.2. vald (linn)
4.3. I-astme pumbajaama asukoha koordinaadid (x; y)

5. Pindala

6. Esmane kandeotsus
6.1. otsuse kuupäev
6.2. otsuse number
6.3. esmase kandeotsuse alusdokumendid (näit uuringu aruande nimetus)

7. Registrisse tehtud viimane kanne
7.1. kuupäev
7.2. kande tegija

8. Keskkonnamõjude hindamise aruannete registreerimisnumbrid

II osa. Keskkonnaloa andmeväljad

9. Menetluses olevad keskkonnalubade taotlused
9.1. taotluse nimetus
9.2. taotluse esitamise kuupäev
9.3. taotluse avalikustamise kuupäev

10. Menetletud rahuldamata taotlused
10.1. loa andmisest keeldumise otsuse vastuvõtja
10.2. loa andmisest keeldumise otsuse kuupäev
10.3. loa andmisest keeldumise otsuse number

11. Kehtivad keskkonnaload
11.1. loa nimetus
11.2. loa number
11.3. loa kood
11.4. loa andja
11.5. loa andmise otsuse kuupäev
11.6. loa andmise otsuse number
11.7. loa kehtivuse alguskuupäev
11.8. loa kehtivuse lõppkuupäev
11.9. loa jõustumise kuupäev
11.10. loaga tekkiva õiguse alguse kuupäev
11.11. loa muutmise otsuse tegija
11.12. loa muutmise otsuse kuupäev
11.13. loa muutmise otsuse number

12. Peatatud load
12.1. loa kood
12.2. loa peatamise otsuse tegija
12.3. loa peatamise otsuse tegemise kuupäev
12.4. loa peatamise otsuse tegemise number

13. Kehtetuks tunnistatud load
13.1. loa kood
13.2. loa kehtetuks tunnistamise otsuse tegija
13.3. loa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
13.4. loa kehtetuks tunnistamise otsuse number

14. Lõppenud kehtivusega lubade koodid

III osa. Spetsiifilised andmeväljad

15. Pinna- ja mereveehaardega seotud veekogud
15.1. järved ja paisjärved
15.1.1. nimi
15.1.2. registrikood
15.2. vooluveekogud
15.2.1. nimi
15.2.2. registrikood
15.3. mereala
15.3.1. nimi
15.3.2. registrikood

16. Pinna- ja mereveehaarde kasutaja
16.1. nimi
16.2. kood vee-erikasutuse alusel
16.3. isiku- või registrikood

17. Võetava pinnavee kogus, m3
17.1. lubatud
17.1.1. aastas
17.1.2. I kvartalis
17.1.3. II kvartalis
17.1.4. III kvartalis
17.1.5. IV kvartalis
17.1.6. ööpäevas
17.2. tegelik
17.2.1. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
17.2.2. kogus
17.2.2.1. aastas
17.2.2.2. I kvartalis
17.2.2.3. II kvartalis
17.2.2.4. III kvartalis
17.2.2.5. IV kvartalis
17.2.2.6. ööpäevas
17.3. veekadu (aastad tõusvas või alanevas järjekorras)

18. Veevõtupäevade arv aastas (aastad tõusvas või alanevas järjekorras)

19. Veepuhastuse viis (+)
19.1. puudub
19.2. filter
19.3. osoneerimine
19.4. muud

20. Pinnavee ja merevee kasutamise valdkonnad
20.1. joogivesi (+)
20.1.1. veehaardega teenindatud elanike arv
20.1.1.1. aasta
20.1.1.2. näit
20.2. tootmisvesi (+)
20.2.1. jahutusvesi
20.2.2. kastmis- ja niisutusvesi
20.2.3. tehnoloogiline vesi

21. Veehaarde uuritus proovivõtukohtade lõikes
21.1. vee mikrobioloogilised näitajad
21.1.1. näitajad
21.1.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
21.1.3. kuupäev
21.1.4. näitaja arvväärtus
21.2. vee organoleptilised näitajad
21.2.1. näitajad
21.2.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
21.2.3. kuupäev
21.2.4. näitaja arvväärtus
21.3. vee füüsikalised näitajad
21.3.1. näitajad
21.3.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
21.3.3. kuupäev
21.3.4. näitaja arvväärtus
21.4. vee keemiline koostis, mg/l
21.4.1. näitajad
21.4.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
21.4.3. kuupäev
21.4.4. näitaja arvväärtus
21.5. mikrokomponentide sisaldus vees, mg/l
21.5.1. näitajad
21.5.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
21.5.3. kuupäev
21.5.4. näitaja arvväärtus
21.6. orgaaniliste ühendite sisaldus vees, mg/l
21.6.1. näitajad
21.6.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
21.6.3. kuupäev
21.6.4. näitaja arvväärtus

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 2 «Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord»
lisa 2

PÕHJAVEEHAARETE NIMISTU REGISTRIKAARDI VORM

I osa. Üldised ja ühesugused andmeväljad

1. Objekti nimetus (põhjaveehaare)

2. Registrikaardi number

3. Registrikood

4. Asukoht
4.1. maakond
4.2. vald (linn)
4.3. põhjaveemaardla
4.3.1. nimetus
4.3.2. registrikood
4.4. põhjaveemaardla piirkond
4.4.1. nimetus
4.4.2. registrikood

5. Pindala

6. Esmane kandeotsus
6.1. otsuse kuupäev
6.2. otsuse number
6.3. esmase kandeotsuse alusdokumendid

7. Registrisse tehtud viimane kanne
7.1. kuupäev
7.2. kande tegija

8. Keskkonnamõjude hindamise aruannete registreerimisnumbrid

II osa. Keskkonnaloa andmeväljad

9. Menetluses olevad keskkonnalubade (puurimisluba, vee-erikasutusluba, ajutine vee-erikasutusluba, kompleksluba) taotlused
9.1. taotluse nimetus
9.2. taotluse esitamise kuupäev
9.3. taotluse avalikustamise kuupäev

10. Menetletud rahuldamata taotlused
10.1. loa andmisest keeldumise otsuse vastuvõtja
10.2. loa andmisest keeldumise otsuse kuupäev
10.3. loa andmisest keeldumise otsuse number

11. Kehtivad keskkonnaload
11.1. loa nimetus
11.2. loa number
11.3. loa kood
11.4. loa andja
11.5. loa andmise otsuse kuupäev
11.6. loa andmise otsuse number
11.7. loa kehtivuse alguskuupäev
11.8. loa kehtivuse lõppkuupäev
11.9. loa jõustumise kuupäev
11.10. loaga tekkiva õiguse alguse kuupäev
11.11. loa muutmise otsuse tegija
11.12. loa muutmise otsuse kuupäev
11.13. loa muutmise otsuse number

12. Peatatud load
12.1. loa kood
12.2. loa peatamise otsuse tegija
12.3. loa peatamise otsuse tegemise kuupäev
12.4. loa peatamise otsuse tegemise number

13. Kehtetuks tunnistatud load
13.1. loa kood
13.2. loa kehtetuks tunnistamise otsuse tegija
13.3. loa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
13.4. loa kehtetuks tunnistamise otsuse number

14. Lõppenud kehtivusega lubade koodid

III osa. Spetsiifilised andmeväljad

15. Põhjaveevaru
15.1. varu kinnitamata (–)
15.2. kinnitatud varu
15.2.1. varu kinnitamise otsuse vastuvõtja
15.2.2. otsuse kuupäev
15.2.3. otsuse number

16. Põhjaveehaarde kasutaja
16.1. kasutaja nimi
16.2. kasutaja kood (isikukood, registrikood)

17. Põhjaveevaru kasutamise valdkonnad (+)
17.1. joogivesi
17.2. tootmisvesi
17.3. mineraalvesi
17.4. kaevandusvesi

18. Põhjaveevaru kasutamise aeg
18.1. alguseaasta
18.2. lõpuaasta

19. Võetava põhjavee kogus, m3
19.1. lubatud
19.1.1. aastas
19.1.2. I kvartalis
19.1.3. II kvartalis
19.1.4. III kvartalis
19.1.5. IV kvartalis
19.1.6. ööpäevas
19.2. tegelik
19.2.1. aastad tõusvas ja alanevas järjekorras
19.2.2. kogus, m3
19.2.2.1. aastas
19.2.2.2. I kvartalis
19.2.2.3. II kvartalis
19.2.2.4. III kvartalis
19.2.2.5. IV kvartalis
19.2.2.6. ööpäevas

20. Veehaarde uuritus ja puurkaevude iseloomustus puurkaevude lõikes
20.1. puurkaevu kood
20.2. puurkaevu passi number
20.3. puurkaevu puurinud isik
20.4. puurkaevu rajamine
20.4.1. puurkaevu puurimise aasta
20.4.2. puurkaevu renoveerimise aasta
20.4.3. puurkaevu konserveerimise aasta
20.4.4. puurkaevu likvideerimise aasta
20.5. puurkaevu koordinaadid
20.5.1. x-koordinaat
20.5.2. y-koordinaat
20.5.3. z-koordinaat (puuraugu suudme abs. kõrgus)
20.6. sanitaarkaitseala kood
20.7. põhjaveekihtide stratigraafilised indeksid
20.8. proovipumpamine (kuni 3)
20.8.1. kuupäev
20.8.2. kestus, h
20.8.3. deebit, l/s
20.8.4. alandus, m
20.9. puurkaevu parameetrid
20.9.1. tunnustatud deebit, l/s
20.9.2. erideebit, l/s-m
20.9.3. filtratsioonitegur, m/ööp
20.9.4. veejuhtivus, m2/ööp
20.9.5. piesojuhtivus, m2/ööp
20.9.6. staatiline veetase aastate lõikes, m
20.9.6.1. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.9.6.2. kuupäev
20.9.6.3. näit
20.9.7. puurkaevu sügavus
20.10. puurkaevu läbilõige
20.10.1. stratigraafiline indeks
20.10.2. kivimi litoloogiline kirjeldus
20.10.3. lasumi sügavus, m
20.10.4. lamami sügavus, m
20.10.5. paksus, m
20.11. puurkaevu konstruktsioon
20.11.1. puurimise läbimõõt, mm (intervallide kaupa, m)
20.11.2. manteltoru läbimõõt, mm (intervallide kaupa, m)
20.11.3. filtri läbimõõt, mm (intervallide kaupa, m)
20.12. põhjavee mikrobioloogilised näitajad
20.12.1. näitajad
20.12.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.12.3. kuupäev
20.12.4. näitaja arvväärtus
20.13. põhjavee organoleptilised näitajad
20.13.1. näitajad
20.13.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.13.3. kuupäev
20.13.4. näitaja arvväärtus
20.14. põhjavee füüsikalised näitajad
20.14.1. näitajad
20.14.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.14.3. kuupäev
20.14.4. näitaja arvväärtus
20.15. põhjavee keemiline koostis, mg/l
20.15.1. näitajad
20.15.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.15.3. kuupäev
20.15.4. näitaja arvväärtus
20.16. mikrokomponentide sisaldus põhjavees, mg/l
20.16.1. näitajad
20.16.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.16.3. kuupäev
20.16.4. näitaja arvväärtus
20.17. orgaaniliste ühendite sisaldus põhjavees, mg/l
20.17.1. näitajad
20.17.2. aastad tõusvas või alanevas järjekorras
20.17.3. kuupäev
20.17.4. näitaja arvväärtus

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 2 «Keskkonnaregistri pidamise täpsustatud kord»
lisa 3

RAHVUSVAHELISELT REGULEERITUD TOIMINGUTEGA LIIKIDE ISENDITE NIMISTU REGISTRIKAARDI VORM

I osa. Üldised ja ühesugused andmeväljad

1. Isendi nimetus
1.1. eesti keeles
1.2. ladina keeles

2. Registrikaardi number

3. Registrikood

4. Asukoht
4.1. maakond
4.2. vald (linn)
4.3. postiaadress

5. Esmane kandeotsus (objekti esmane registrisse kandmise otsus)
5.1. otsuse kuupäev
5.2. otsuse number
5.3. esmase kandeotsuse alusdokumendid

6. Registrisse tehtud viimane kanne
6.1. kuupäev (kannete registrist)
6.2. kande tegija (kannete registrist)

7. Keskkonnamõjude hindamise aruannete registreerimisnumbrid

II osa. Keskkonnaloa andmeväljad

8. Menetluses olevad keskkonnalubade taotlused
8.1. taotluse nimetus
8.2. taotluse esitamise kuupäev
8.3. taotluse avalikustamise kuupäev

9. Menetletud rahuldamata taotlused
9.1. loa andmisest keeldumise otsuse vastuvõtja
9.2. loa andmisest keeldumise otsuse kuupäev
9.3. loa andmisest keeldumise otsuse number

10. Kehtivad keskkonnaload
10.1. loa nimetus
10.2. loa number
10.3. loa kood
10.4. loa andja
10.5. loa andmise otsuse kuupäev
10.6. loa andmise otsuse number
10.7. loa kehtivuse algus (kuupäev)
10.8. loa kehtivuse lõpp (kuupäev)
10.9. loa jõustumise kuupäev
10.10. loaga tekkiva õiguse alguse kuupäev

11. Peatatud load
11.1. loa kood
11.2. loa peatamise otsuse tegija
11.3. loa peatamise otsuse tegemise kuupäev
11.4. loa peatamise otsuse tegemise number

12. Kehtetuks tunnistatud load
12.1. loa kood
12.2. loa kehtetuks tunnistamise otsuse tegija
12.3. loa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise kuupäev
12.4. loa kehtetuks tunnistamise otsuse number

13. Lõppenud kehtivusega lubade koodid

14. Isendi tüüp
14.1. elusisend
14.1.1. eluslooma kaubakood
14.1.2. elustaime kaubakood
14.2. surnud isend
14.2.1. loomne
14.2.1.1. looma osa nimetus ja selle kaubakood
14.2.1.2. loomse toote nimetus ja selle kaubakood
14.2.2. taimne
14.2.2.1. taime osa nimetus ja selle kaubakood
14.2.2.2. taimse toote nimetus ja selle kaubakood
14.3. aine (derivaat)
14.3.1. nimetus
14.3.2. kaubakood

15. Päritolu kood vastavalt isendi võtmiskoha CITESi klassifikaatorile

16. Identifitseerimine
16.1. identifitseerimisnumber
16.2. märgise (tähistuse) tüüp
16.3. isendi eritunnused (vaba sõnastus)

17. Kogus
17.1. mõõtühik
17.2. arv

18. Päritoluriik
18.1. nimi
18.2. loa number
18.3. loa andmise kuupäev
18.4. loa andja

19. Riik, kust viimati eksporditi
19.1. nimi
19.2. loa number
19.3. loa andmise kuupäev
19.4. loa andja

20. Kohaldatavad erinõuded (vabas sõnastuses)

21. Riiki toomine
21.1. kuupäev
21.2. koht
21.3. tooja nimi
21.4. tooja isikukood
21.5. tooja registrikood
21.6. toomise eesmärk vastavalt CITESi klassifikaatorile

22. Looma vanemad
22.1. isa
22.1.1. ID
22.1.2. päritolu kood vastavalt isendi võtmiskoha CITESi klassifikaatorile
22.1.3. asukoht
22.2. ema
22.2.1. ID
22.2.2. päritolu kood vastavalt isendi võtmiskoha CITESi klassifikaatorile
22.2.3. asukoht

23. Isendi omanik
23.1. nimi
23.2. isikukood
23.3. registrikood

Registrikaardi lisa:

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni (CITES) rakendusaktidest tulenevate klassifikaatorite loetelud:

1. isendi võtmiskoha klassifikaatorid

2. isendi toomise eesmärgi klassifikaatorid

3. märgistuse tüübid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json