Teksti suurus:

Majandus - ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 16, 159

Majandus - ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruse nr 44 "Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 20.01.2005 nr 10

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 14 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. märtsi 2004. a määruses nr 44 «Autode ja nende haagiste ning mootorrataste tüübikinnitamise eeskiri 1» (RTL 2004, 27, 445) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kogu sõiduki tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena sõiduk tunnistatakse vastavaks kehtivate direktiivide nõuetele ja väljastatakse kogu sõidukile EÜ tüübikinnitussertifikaat;»;

2) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) alates 9. novembrist 2004. a uut tüüpi L kategooria sõiduk, mille riiklik tüübikinnitus teostatakse direktiivi 2002/24/EÜ kohase kogu sõiduki tüübikinnituse tunnustamise teel;»;

3) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) üksikkorras valmistatud sõidukile.»;

4) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui lõike 1 punktides 2–10 ja punktis 12 toodud sõiduki kohta ei ole esitatud kõiki riiklikuks tüübikinnituseks nõutud dokumente, kuid ARK on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks, et sõiduki tehnoseisund vastab teeliikluses osalevale sõidukile kehtestatud tehnonõuetele, omistatakse sõidukile üksiksõiduki kinnitus.»;

5) paragrahvi 8 lõike 6 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Üksikkorras valmistatud sõiduk tuleb kehtivatele tehnonõuetele vastavuse kontrollimiseks esitada ARK poolt määratud katsekojale või eksperdile.»;

6) lisa 2 tabeli A read 8, 39 ja 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ X X X X X X        
39 CO2 heitmed. Kütusekulu 80/1268/EMÜ X     X            
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ   X X   X X        

7) lisa 2 tabelisse A lisatakse rida 57 ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
57 Jalakäijate kaitse 2003/102/EÜ X2)     X2)3)            

8) lisa 2 tabelisse C lisatakse kaks rida ja sõnastatakse järgmiselt:

Nimetus E-reegel nr
Mootorratta heitgaasid 40
Mootorratta müra 41

9) lisa 2 märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Märkused
1) Tüübikinnitussertifikaati võib asendada katseprotokoll või valmistaja tunnistus, kusjuures direktiivi 2001/85/EÜ lisa 7 nõuded ei ole kohustuslikud
2) Sõiduk, mille täismass ei ületa 2,5 tonni
3) Sõiduk, mis on ehitatud M1 kategooria sõiduki baasil»;

10) lisa 3 tabeli read 8, 11, 23 ja 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ B1) + D2)  
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ D  
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ C Koodi 218 nõuded
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ N/A  

11) lisade 3, 4 ja 8 märkustes märgitud tunnustähe A tähendust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;»;

12) lisa 4 tabeli read 8, 11, 23, 40 ja 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ B1) + D2)  
11 Diisli suitsusus 72/306/EMÜ D  
23 Suunatule laternad 76/759/EMÜ C Koodi 218 nõuded
40 Mootori võimsus 80/1269/EMÜ N/A  
56 Eesmine allasõidutõke 2000/40/EÜ C5) Koodi 615 nõue 1

13) lisa 5 tabeli read 3 ja 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
3 Tagant allasõidutõke 70/221/EMÜ D  
45 Ohutu klaas 92/22/EMÜ C Koodi 607 nõuded 1, 2, 4

14) lisa 6 tabeli read 8, 39 ja 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
8 Tahavaate-
seadmed
2003/97/EÜ X2)B4) X2)B4) X2)B4) X2)B4) X2)B4) X2)B4)        
39 CO2 heitmed.
Kütusekulu
80/1268/EMÜ A     A            
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ   X X   X X        

15) lisa 6 tabelisse lisatakse rida 57 ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
57 Jalakäijate kaitse 2003/102/EÜ X5)     X5)6)            

16) lisa 6 märkused muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Märkused
1) Elektrooniline seade
2) Komponent
3) Sõiduk
4) Paigaldusnõuded
5) Sõiduk, mille täismass ei ületa 2,5 tonni
6) Sõiduk, mis on ehitatud M1 kategooria sõiduki baasil»;

17) lisa 8 tabeli rida 112 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiiv Nõue Märkused
112 Võimsuspiirajad 97/24/EÜ D  

18) lisa 9 tabeli A read 8, 36 ja 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooria

M1<=25001) kg M1 > 25001) kg M2 M3
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ H G G G
36 Küttesüsteem 2001/56/EÜ X X X X
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ     X X

19) lisa 9 tabelisse A lisatakse rida 57 ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooria

M1<=25001) kg M1>25001) kg M2 M3
57 Jalakäijate kaitse 2003/102/EÜ X      

20) lisa 9 tabeli B read 8, 36 ja 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ A A A A A A        
36 Küttesüsteem 2001/56 X X X X X X X X X X
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ   X X   X X        

21) lisa 9 tabeli C read 8 ja 47 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ X X X X X        
47 Kiiruspiirik 92/24/EMÜ X X   X X        

22) lisa 9 tabelisse C lisatakse rida 36 ja sõnastatakse järgmiselt:

 

Nimetus

Direktiiv

Sõiduki kategooriad

M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
36 Küttesüsteem 2001/56/EÜ X X X X X X X X X

23) lisa 9 tabeli D rida 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiivi number N kategooria liikurkraanad
8 Tahavaateseadmed 2003/97/EÜ X

24) lisa 9 tabelisse D lisatakse rida 36 ja sõnastatakse järgmiselt:

  Nimetus Direktiivi number N kategooria liikurkraanad
36 Küttesüsteem 2001/56/EÜ X

25) lisa 9 märkustes märgitud tunnustähtede tähenduses tunnustähed I ja P tunnistatakse kehtetuks;

26) normitehnilist märkust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1 EL nõukogu direktiiv 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 042, 23.02.1970, lk 1–15), EL nõukogu direktiiv 78/315/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 081, 28.03.1978, lk 1–2), EL nõukogu direktiiv 78/547/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 168, 26.06.1978, lk 39), EL nõukogu direktiiv 80/1267/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 375, 31.12.1980, lk 34), EL nõukogu direktiiv 87/358/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 192, 11.07.1987, lk 51), EL nõukogu direktiiv 87/403/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 220, 08.08.1987, lk 44), EL nõukogu direktiiv 92/53/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 225, 10.08.1992, lk 1), EL nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnitust (EÜT L 225, 10.08.1992, lk 72–100), EL nõukogu direktiiv 93/81/EMÜ, millega kohandatakse direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse kohta (EÜT L 264, 23.10.1993, lk 49), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/27/EÜ, mis on seotud teatavate kategooriate mootorsõidukite ja nende haagiste masside ja mõõtudega ning millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ (EÜT L 223, 25.08.1997, lk 1), EL komisjoni direktiiv 98/14/EÜ, millega kohandatakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta tehnika arenguga (EÜT L 191, 25.03.1998, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/91/EÜ, mis käsitleb ohtlike kaupade rahvusvaheliseks autoveoks kasutatavaid mootorsõidukeid ja nende haagiseid ning millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust (EÜT L 191, 25.03.1998, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/40/EÜ mootorsõidukite eesmisi allasõidutõkkeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 203, 10.08.2000, lk 9), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/56/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste kütteseadmete kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 78/548/EMÜ (EÜT L 292, 09.11.2001, lk 21), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/85/EÜ, mis käsitleb reisijateveoks mõeldud sõidukite, millel on lisaks juhiistmele rohkem kui kaheksa istekohta, erieeskirju ning direktiivide 70/156/EMÜ ja 97/27/EÜ muutmist (EÜT L 42, 13.02.2001, lk 1), EL komisjoni direktiiv 2001/92/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 92/22/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste turvaklaaside ja klaasmaterjali kohta ja direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse kohta (EÜT L 291, 08.11.2001, lk 2), EL komisjoni direktiiv 2001/116/EÜ, millega kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 18, 21.01.2001, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/61/EMÜ (EÜT L 124, 18.03.2002, lk 1–44), EL nõukogu direktiiv 2003/77/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/24/EÜ ja 2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse kohta (ELT L 221, 21.08.2003, lk 24–48), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/97/EÜ kaudse nähtavuse seadmete ja nendega varustatud sõidukite tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiivi 70/156/EMÜ ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 71/127/EMÜ (ELT L 25, 29.01.2004, lk 1), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/102/EÜ jalakäijate ja teiste vähem kaitstud liiklejate kaitse kohta enne kokkupõrget ja kokkupõrke korral mootorsõidukiga, ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 15), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/3/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 70/156/EMÜ ja 80/1268/EMÜ N1-kategooria sõidukite süsinikdioksiidi heitmete ja kütusekulu osas (ELT L 49, 19.02.2004, lk 36), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/11/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/24/EMÜ, milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (ELT L 44, 14.02.2004, lk 19–20), EL komisjoni direktiiv 2004/78/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/24/EMÜ, milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (ELT L 153, 30.04.2004, lk 100) ja EL nõukogu määrus 807/2003/EÜ, 14. aprill 2003, konsulteerimiskorra kohaselt (ühehäälselt) vastuvõetud nõukogu õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta otsusega 1999/468/EÜ (ELT L 122, 16.05.2003, lk 36–62).»

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json