Teksti suurus:

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 5, 16

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.01.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. jaanuari 2005. a otsusega nr 768

I. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses (RT I 2004, 24, 163; 34, 236) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel antavates õigusaktides ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse nõudeid.»

§ 2. Paragrahvi 3:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist (edaspidi kolmas riik) imporditud põllumajandustoodete impordihinnad ja kogused, mille Euroopa Komisjonile esitamine on ette nähtud Euroopa Liidu asjakohastes määrustes, edastab Põllumajandusministeeriumile Maksu- ja Tolliamet.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Veiseliha kohta kogutud turuinfot kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 3. Paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Turuinfo esitamine, kogumine ja kontrollimine

(1) Põllumajandusminister võib kehtestada käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud turuinfo saamiseks andmeid esitavate isikute nimekirja ning nende ettevõtete loetelu, kust turuinfot kogutakse.

(2) Põllumajandusminister võib kehtestada põllumajandustoodete turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja edastamise täpsemad nõuded ja korra ning esitatavate andmete kontrollimise korra.»

§ 4. Paragrahvi 12 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «põllust» sõnadega «ning millel on numberkood».

§ 5. Paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühtse pindalatoetuse saamiseks esitab isik PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse.»

§ 6. Paragrahvi 15:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täiendavat otsetoetust on õigus taotleda isikul, kes kasvatab EL Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ artiklis 76 ja lisas IX toodud loetelus nimetatud põllukultuuri või lisa XI punktides 3 ja 4 toodud loetelus nimetatud liiki seemet, välja arvatud hariliku herne (Pisum sativum L. (patrim)) või põldoa (Vicia faba L. (patrim)) sertifitseeritud seemet, või veiseid või uttesid.»;

2) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täiendava otsetoetuse saamiseks esitab isik PRIA-le vormikohase kirjaliku taotluse.

(2) Täiendava otsetoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra ning taotluse vormi kehtestab põllumajandusminister.»

§ 8. Paragrahvi 18:

1) lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Euroopa Komisjoni määruse 796/2004/EÜ, millega kehtestatakse EL Nõukogu määruses 1782/2003/EÜ (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad talupidajate jaoks) ettenähtud täidetavate tingimuste, toetuse muutmise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid (ELT L 141, 30.04.2004, lk 18–58), artiklis 51 ja artikli 59 lõikes 2 toodud rahuldamata jätmise alustel, arvestades artiklis 68 sätestatud erandeid;»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust vähendatakse Euroopa Komisjoni määruses 796/2004/EÜ sätestatud alustel ning keskkonnanõuete täitmata jätmise korral põllumajandusministri kehtestatud alustel.»

§ 9. Paragrahvi 23 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põllumajandusminister võib kehtestada töötlemistoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsema korra, taotluse vormi ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ja toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid.»

§ 10. Paragrahvi 24:

1) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Võttes arvesse Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ lisas I toodud loetelu, kehtestab põllumajandusminister nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse.

(3) Põllumajandusminister võib kehtestada Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ artiklis 4 nimetatud toetusmäärale lisaks antava toetuse määra, lähtudes selleks otstarbeks riigieelarves eraldatud vahenditest.»;

2) täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ artikli 14 lõikes 1 nimetatud juhul abisaaja makstava maksimaalse hinna kehtestab põllumajandusminister.»

§ 11. Paragrahvi 26 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põllumajandusminister võib kehtestada koostisosade määramiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded, proovide analüüsimeetodid ja proovivõtmise korra.»

§ 12. Paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Kui taotluse esitab äriühing, siis tootjaorganisatsiooni liikmena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse osanikku või aktsionäri.»

§ 13. Paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Euroopa Liidu määrustes ettenähtud juhtudel kontrollib põllumajandustoodete nõuetekohasust nende eksportimisel ja väljastab asjakohase tõendi ning kontrollib töötlemiseks ettenähtud imporditud veiseliha sihipärast kasutamist Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 14. Paragrahvi 45 lõikes 2 asendatakse sõnad «määruses 2419/2001/EÜ» sõnadega «määruses 796/2004/EÜ».

§ 15. Seadust täiendatakse §-dega 451 ja 452 järgmises sõnastuses:

« § 451. Tehniline abi

(1) Vastavalt EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuste kohta maaelu arendamiseks ning teatavate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 160, 26.06.1999, lk 80–102) artiklile 33e antakse tehnilist abi käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud programmi elluviimiseks.

(2) Tehnilist abi on õigus taotleda käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud programmi elluviimisega tegeleval riigiasutusel, sealhulgas makseagentuuril ja pädeval asutusel.

(3) Täpsemad nõuded tehnilise abi taotlejale ja kavandatavale tegevusele, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra, taotluse vormi ning taotluse rahuldamata jätmise alused kehtestab põllumajandusminister.

§ 452. Seire ja hindamine

Põllumajandusminister võib kehtestada maaelu arengu toetuste kasutamise ning käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud programmi seire ja hindamise korra. Seire korra ja hindamise korra võib kehtestada eraldi.»

§ 16. Paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) EL Nõukogu määruse 2826/2000/EÜ põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul (EÜT L 328, 23.12.2000, lk 2–6) ning EL Nõukogu määruse 2702/1999/EÜ põllumajandussaaduste ja -toodetega seotud teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta kolmandates riikides (EÜT L 327, 21.12.1999, lk 7–10) alusel kehtestatud teavitamis- ja müügiedendamismeetmete ning muude erimeetmete rakendamiseks väljakuulutatud programmikonkursil osalemiseks esitab isik asjakohase programmi Põllumajandusministeeriumile, kes otsustab selle nõuetekohasuse ja Euroopa Komisjonile edastamise või edastamata jätmise ning täidab muud Euroopa Liidu asjakohastes määrustes liikmesriigile pandud ülesanded.»

§ 17. Paragrahvi 48:

1) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded, volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse taotlemise korra ja volitamise kriteeriumid kehtestab põllumajandusminister.»;

2) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Põllumajandustoodete vastavust Euroopa Liidu määrustes turukorralduslikel eesmärkidel põllumajandustoodetele kehtestatud koostis- ja kvaliteedinõuetele ning märgistuse, sealhulgas nimetuse nõuetele kontrollivad Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbijakaitseamet vastavalt toiduseaduses (RT I 1999, 30, 415; 2002, 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177; 34, 236) sätestatud pädevusele.»

§ 18. Paragrahvi 49 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Loomarümpade kvaliteediklasside määramise nõuetekohasust kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet.»

§ 19. Paragrahvi 53 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) EÜ Nõukogu määruste 2081/92/EMÜ põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (EÜT L 208, 24.07.1992, lk 1–8) artikli 6 ning 2082/92/EMÜ põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta (EÜT L 208, 24.07.1992, lk 9–14) artikli 9 alusel registreeritud nimetusi kandvate toodete registreeritud spetsifikatsioonile vastavuse kontrollimisel väljaspool jaemüügi etappi täidab kontrolliasutuse ülesandeid Veterinaar- ja Toiduamet.

(2) EÜ Nõukogu määruste 2081/92/EMÜ artikli 6 ja 2082/92/EMÜ artikli 9 alusel registreeritud nimetusi kandvate toodete nõuetekohasuse kontrollimisel täidab kontrolliasutuse ülesandeid väljaspool jaemüügi etappi Veterinaar- ja Toiduamet ning jaemüügi etapis Tarbijakaitseamet.»

§ 20. Paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 54. Nõuandekeskus

(1) Nõuandekeskusena võib tegutseda juriidiline isik, kes vastab EL Nõukogu määruses 1782/2003/EÜ sätestatud nõuetele ning keda on tunnustanud põllumajandusminister.

(2) Põllumajandusminister võib EL Nõukogu määruses 1782/2003/EÜ sätestatud nõuete kohase põllumajandusnõuande süsteemi loomiseks ja toimimise tagamiseks ning nõuandekeskuse tunnustamiseks esitatud taotluste menetlemiseks sõlmida halduslepingu põllumajandustootjaid, põllumajandussaaduste töötlejaid ning põllumajandusele teenuseid osutavaid isikuid ja nende ühendusi esindava mittetulundusühinguga, kellel on küllaldane kogemus põllumajandusnõuande valdkonnas. Nõuandekeskuse tunnustamiseks esitatud taotluste menetleja kontrollib nõuandekeskuse tunnustamist taotleva isiku (edaspidi taotleja ) vastavust esitatud nõuetele, otsustab taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamise ning kontrollib selle nõuandekeskuse vastavust nõuetele.

(3) Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise korra ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise korra kehtestab põllumajandusminister.

(4) Põllumajandusminister hindab vastavalt hindamiskriteeriumidele nõuetekohaseks tunnistatud taotlusi ning teeb nõuandekeskuse tunnustamise otsuse või tunnustamisest keeldumise otsuse. Taotluste hindamise korra ja hindamiskriteeriumid kehtestab põllumajandusminister.

(5) Nõuandekeskuseks saamise taotluse hindamiseks võib põllumajandusminister moodustada komisjoni ning kehtestada selle töökorra. Põllumajandusminister kutsub komisjonis osalema ka põllumajandustootjaid esindavate mittetulundusühingute esindajaid.

(6) Põllumajandusminister tunnistab nõuandekeskuse tunnustamise otsuse kehtetuks, kui nõuandekeskus:
1) on esitanud sellekohase taotluse;
2) on esitanud enda või oma tegevuse kohta valeandmeid;
3) ei vasta nõuandekeskusele esitatud nõuetele;
4) ei võimalda teostada järelevalvet.

(7) Nõuandekeskuses tegutseva konsulendi hariduse, erialateadmiste, erialakoolituse ja nõustamisoskuste kohta esitatavad nõuded kehtestab põllumajandusminister.»

§ 21. Paragrahvi 63:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «Maksu- ja Tolliamet» sõnadega «, käesoleva seaduse § 54 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühing»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbijakaitseamet teostavad käesoleva seaduse § 48 lõikes 5 sätestatud riiklikku järelevalvet toiduseaduses sätestatud alusel ja korras.»;

3) täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

« (7) Käesoleva seaduse § 54 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühinguga sõlmitud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Põllumajandusministeerium.

(8) Käesoleva seaduse § 54 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühinguga sõlmitud halduslepingu ühepoolse lõpetamise korral ning muu sellise asjaolu ilmnemise korral, mis takistab mittetulundusühingul halduslepingu edaspidist täitmist, antakse lepingu täitmisega seotud materjal viivitamata üle Põllumajandusministeeriumile, kes korraldab haldusülesande edasise täitmise.»

§ 22. Paragrahvi 66 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maaelu arengu toetuste puhul käsitatakse vääramatu jõuna, mille puhul võib jätta toetuse tagasi nõudmata, Euroopa Komisjoni määruse 817/2004/EÜ, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EL Nõukogu määruse 1257/1999/EÜ (Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) toetuse kohta maaelu arendamiseks) kohaldamiseks (ELT L 153, 30.04.2004, lk 30–83), artiklis 39 nimetatud juhte.»

§ 23. Paragrahvi 70 pealkirja ning lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «nõuete» sõnadega «, koostis- ja kvaliteedinõuete ning märgistuse, sealhulgas nimetuse nõuete».

§ 24. Seadust täiendatakse §-ga 791 järgmises sõnastuses:

« § 791. Seaduse rakendamine

Enne 2005. aasta 1. veebruari käesoleva seaduse § 24 lõigete 2 ja 3 alusel antud õigusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni või kuni 2005. aasta 1. veebruaril jõustunud sama paragrahvi lõigete 2–4 alusel antud õigusaktide jõustumiseni.»

II. Seaduse jõustumine

§ 25. Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. veebruaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json