Teksti suurus:

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 136, 2156

Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 14.12.2000 nr 79

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198) paragrahvi 12 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus reguleerib tehniliste abivahendite müümise ja laenutamise teenuse osutamist lastele, puuetega inimestele ja vanuritele.

(2) Tehnilised abivahendid (proteesid, ortoosid jm abivahendid) on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet.

(3) Soodustingimustel eraldatakse eritellimuse alusel või masstoodanguna valmistatud tehnilisi abivahendeid, mida vajadusel kohandatakse konkreetsele isikule.

(4) Määruse alusel kompenseeritavate tehniliste väikeabivahendite loetelus (lisa 1) ja keerulisemate abivahendite loetelus (lisa 2) on kindlaks määratud abivahendite kasutusaeg ja riigi osaluse protsent abivahendi eest tasumisel.

(5) Riikliku ravikindlustuse eelarve vahenditest kompenseeritavate abivahendite loetelus (lisa 3) on toodud abivahendi kasutamise vajaduse määraja, piirlimiit aastas ja haigekassa osaluse protsent abivahendi eest tasumisel.

§ 2. Tehnilise abivahendi taotlemine

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist käesoleva määruse alusel võivad taotleda:
1) lapsevanemad või eestkostja lapsele;
2) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul alates 30%) või on määratud invaliidsusgrupp;
3) vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut;
4) insuliini süstivad diabeetikud.

(2) Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab:
1) tehniliste väikeabivahendite korral perearst või mõni teine raviarst;
2) keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus.

(3) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste esmakordse kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja elukohajärgsesse maavalitsusse, Tallinnas elukohajärgsesse linnaosavalitsusse ning isikliku abivahendi kaardi (lisa 4) saamisel abivahendeid väljastavasse ettevõttesse, asutusse või organisatsiooni (edaspidi ettevõte).

(4) Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse.

(5) Korduvalt määratud keerulisemate abivahendite kompenseerimise taotlemiseks ja käesoleva määruse paragrahvis 4 toodud erandjuhtumitel esitab isik elukohajärgsele maavalitsusele, Tallinnas Sotsiaal- ja Tervishoiuametile vabas vormis avalduse.

§ 3. Abivahendi taotluste läbivaatamine

(1) Isikliku abivahendi kaardi väljastab isikule arstitõendi alusel allkirja vastu tema elukohajärgne maavalitsus või Tallinnas elukohajärgne linnaosavalitsus, kes peavad kaartide kohta arvestust. Maavanemal on õigus delegeerida isikliku abivahendi kaardi väljastamine kohalikele omavalitsusüksustele.

(2) Isikliku abivahendi kaardid nummerdatakse ja nendele tehakse märge puude raskusastme või töövõime kaotuse protsendi kohta ekspertiisiotsuse või invaliidsustunnistuse alusel.

(3) Igale isikule väljastatakse ainult üks isikliku abivahendi kaart, millele ettevõtted kannavad kõik soodustingimustel müüdud või laenutatud abivahendid. Kaardi täitumisel kinnitab elukohajärgne maavalitsus või Tallinnas elukohajärgne linnaosavalitsus sellele lisalehe, mille järjekorranumber märgitakse kaardile. Kaardi kaotamisel väljastatakse dublikaat.

(4) Elukoha muutmise korral peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse maavalitsuse või Tallinnas linnaosavalitsuse poole, kus tema kaart registreeritakse ümber, märkides sellele uue numbri ning väljastaja nimetuse, ning teavitatakse sellest eelmist isikliku abivahendi kaardi registreerijat.

(5) Ettevõtted müüvad või laenutavad abivahendeid soodustingimustel ainult täpselt ja täielikult täidetud isikliku abivahendi kaardi olemasolul.

(6) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse diabeetikutele testribade ostmiseks ning esmaste individuaalselt valmistatavate ortooside ja proteeside ostmiseks vastavalt lisas 3 toodud loetelule.

§ 4. Erandjuhtumid

(1) Maavanem või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja vaatab tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise taotlused läbi ja teeb otsuse järgmistel juhtudel:
1) isik taotleb tema poolt maksmisele kuuluva osa (edaspidi omaosalus) kompenseerimist, kuna tal puuduvad võimalused selle tasumiseks;
2) isik vajab ühte või mitut abivahendit kogumaksumusega 20 000 kuni 49 999 krooni;
3) isik vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja möödumist.

(2) Käesoleva määruse paragrahvis 5 nimetatud ekspertkomisjon vaatab tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise taotlused maavanema või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja ettepanekul läbi ja teeb otsuse järgmistel juhtudel:
1) puudega laps vajab kolme või enamat abivahendit, mille omaosalus kokku ületab aasta jooksul 5000 krooni ning mille lisakompenseerimist lapsevanem või eestkostja taotleb;
2) isik vajab 50 000 krooni ja enam maksvat abivahendit;
3) taotletavat tehnilist abivahendit ei ole käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud loeteludes;
4) abivahendit vajav isik taotleb põhjendatult 50 000 krooni ja enam maksva abivahendi omaosaluse kompenseerimist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 kohaselt tehtud otsused saadetakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5. Ekspertkomisjoni moodustamine ja selle koosseis

(1) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise üleriigiliseks koordineerimiseks ning tulemuslikumaks osutamiseks moodustab sotsiaalminister nõuandva õigusega tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi ekspertkomisjon).

(2) Ekspertkomisjon moodustatakse kolmeks aastaks.

(3) Ekspertkomisjoni esimees on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler.

(4) Ekspertkomisjoni liikmed on:
– Haridusministeeriumi esindaja;
– Eesti sotsiaalnõukoja esindaja;
– Sotsiaalministeeriumi esindajad (finants-eelarve, hoolekande ja sisekontrolli osakonnast);
– Sotsiaalkindlustusameti esindaja (püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi alal);
– Eesti Arstide Liidu esindaja;
– Eesti Perearstide Seltsi esindaja;
– liikumispuudega inimeste organisatsioonide esindaja;
– kuulmispuudega inimeste organisatsioonide esindaja;
– nägemispuudega inimeste organisatsioonide esindaja;
– raske ja/või püsiva tervisehäirega inimeste organisatsioonide esindaja;
– puuetega laste vanemate organisatsioonide esindaja;
– eakate organisatsioonide esindaja.

(5) Ekspertkomisjoni ülesanded ja töökorra kinnitab sotsiaalminister.

§ 6. Abivahendi eraldamine

(1) Eelisjärjekorras võimaldatakse soodustingimustel abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuseid käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud taotlejatele.

(2) Juhul kui tehniliste abivahendite soodustingimustel müümine või laenutamine kohe ei ole võimalik, seab tehnilisi abivahendeid müüv ja laenutav ettevõte sisse taotlejate järjekorra, mille alusel võimaluse avanedes abivahendeid müüakse või laenutatakse.

(3) Tehnilisi abivahendeid müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise õpetamise.

(4) Isikul on õigus soodustingimustel eraldatavale tehnilisele abivahendile (v.a abivahendid ühekordseks kasutamiseks) pärast eelmise abivahendi kasutusaja möödumist.

(5) Erandkorras on lühema kasutusajaga õigus saada tehnilist abivahendit isikutel, kellele abivahend on muutunud ebasobivaks tervislikel (nt kuulmise halvenemine) või muudel isikust mitteolenevatel (nt kasvamine lapseeas) põhjustel.

§ 7. Abivahendi tagastamine

(1) Kui eritellimusel valmistatud või kohandatud tehniline abivahend osutub kasutuskõlbmatuks garantiiaja jooksul, või kui rehabilitatsiooniasutus teeb kindlaks, et eraldatud abivahend isikule ei sobi, loetakse abivahend selle väljastanud ettevõtte praagiks, mis kuulub ümbertegemisele või vahetamisele väljastaja omavahendite arvelt.

(2) Soodustingimustel laenutatud korduvkasutusega tehnilised abivahendid kuuluvad tagastamisele neid väljastanud ettevõttele vastavalt kasutajaga sõlmitud lepingule.

§ 8. Arvestuse pidamine tehniliste abivahendite üle

(1) Tehnilisi abivahendeid väljastavad ettevõtted kannavad abivahendi väljastamist puudutavad andmed isiku isikliku abivahendi kaardi vastavale reale.

(2) Ettevõte peab sellist arvestust tellimuste ja klientide kohta, mis annab ülevaate tema tegevusest klientide teenindamisel ja abivahendite väljastamisel.

(3) Ettevõte peab klientide järjekorda.

(4) Ettevõtted peavad eraldi arvestust soodustingimustel laenutatud korduvkasutusega tehniliste abivahendite üle.

§ 9. Korraldamine ja koordineerimine

(1) Maakondades korraldab ja koordineerib tehniliste abivahendite alaste teenuste osutamist sotsiaalabi korras maavanem. Tallinnas korraldab ja koordineerib tehniliste abivahendite alaste teenuste osutamist sotsiaalabi korras Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja.

(2) Maavanemal või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhatajal on õigus korraldada vähempakkumise konkursse tehniliste abivahendite laenutamise ja ostmise osas.

§ 10. Finantseerimine

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist ja nendega seotud teenuseid finantseeritakse sotsiaalabi korras:
1) riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kuludeks määratud vahendite arvelt lähtudes käesolevast määrusest;
2) ravikindlustuse vahenditest lähtudes Eesti Haigekassa poolt sõlmitud lepingutest;
3) valla- või linnaeelarvetest lähtudes kohalike omavalitsusorganite kehtestatud korrast.

(2) Tervishoiu-, hoolekande-, haridus- või kinnipidamisasutustes ajutiselt viibivatele või alaliselt elavatele isikutele vajalike tehniliste abivahendite ostmist ja laenutamist ning nendega seotud teenuseid finantseeritakse asutuse eelarvest.

(3) Sotsiaalminister eraldab vastavalt kehtestatud korrale igal eelarveaastal maavalitsustele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile rahalised vahendid tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kompenseerimiseks.

(4) Sotsiaalministril on õigus jätta riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kuludes soodustingimustel ostetavate ja laenutatavate tehniliste abivahendite kompenseerimiseks määratud vahendeid reservi. Reservi kasutamiseks teeb sotsiaalministrile ettepaneku ekspertkomisjon.

(5) Isikutel on õigus abivahendeid osta ja laenutada ning nendega seotud teenuste eest tasuda isiklike vahendite arvelt või kasutada selleks sponsorvahendeid.

§ 11. Aruandlus

(1) Soodustingimustel tehnilisi abivahendeid müüvad ja laenutavad ettevõtted esitavad maavalitsustele ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile kvartaalse aruande soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta sotsiaalministri kehtestatud aruandevormi «Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid» (lisa 5) kohaselt.

(2) Maavalitsused ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet esitavad Sotsiaalministeeriumile kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks aruanded nendega lepingulistes suhetes olevate ettevõtete poolt soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta käesoleva määruse lisas 5 toodud vormi kohaselt.

(3) Aruanded esitatakse elektrooniliselt (disketil või elektroonilise kirja lisana) ja paberkandjal.

§ 12. Kontroll abivahendite teenuse osutamise üle

(1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite müümist ja laenutamist ettevõtetes on õigus kontrollida maavalitsustel, Tallinna Linnavalitsusel ja Sotsiaalministeeriumil.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutustel on õigus teha soodustingimustel tehnilisi abivahendeid müüvatele ja laenutavatele ettevõtetele ettepanekuid teenuste kvaliteedi parandamiseks, lepingute muutmiseks või lõpetamiseks.

§ 13. Määruse rakendamine

(1) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. a.

(2) Tunnistatakse kehtetuks sotsiaalministri 15. detsembri 1999. a määrus nr 85 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimusel eraldamise kord» (RTL 2000, 9, 89; 37, 518).

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Lisa 1
«Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra» juurde

SOTSIAALMINISTEERIUMI POOLT RIIGIEELARVEST LASTELE, PUUETEGA INIMESTELE JA VANURITELE DOTEERITAVATE TEHNILISTE VÄIKEABIVAHENDITE LOETELU

Jaotus liikide kaupa Kasutusaeg sõltuvalt amortisatsiooni astmest Müük, laenutus Piirlimiit aastas Individuaalne Riigi osaluse %*
LIIKUMISABIVAHENDID          
Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed:
034806 rööbaspuud ja seisutoed 3–8 a L/M     20%/30%
Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid: 3–5 a        
120303 kepid   M     50%
120306 küünarkargud   M     50%
120309 küünarvarrekargud   M     50%
120312 kaenlakargud   M     50%
120316 käimisabivahendid kolme või enama tugipunktiga, käepideme või küünarvarretoega   M     50%
Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks: 4–6 a        
120603 tugiraamid   L/M     60%/70%
120606 ratastugiraamid   L/M     60%/70%
120609 käimistoolid   L/M     60%/70%
120612 kõrg-tugiraam   L/M     60%/70%
Jalgrattad: 4–6 a        
121812 ratastega tõukeraamid ja -rattad   L/M 1 tk   30%/60%
Ratastoolid (välja arvatud spetsiaalselt kohandatud):
122103 hoobadega käsitsi kontrollitavad ratastoolid 5 a L/M     90%/80%
122106 tagarattaveoga bimanuaalsed ratastoolid 7 a L/M     90%/80%
122109 esirattaveoga bimanuaalsed ratastoolid 7 a L/M     90%/80%
122112 hoobjuhitavad bimanuaalsed ratastoolid 5 a L/M     90%/80%
122115 ühepoolse juhitavusega võimenduseta ratastoolid 7 a L/M     90%/80%
122703 tõuketoolid 7 a L/M     90%/80%
Lisavarustus ratastoolidele:          
122406 ratastoolipadjad 3 a M     80%
122415 ratastoolilauad 3–4a L/M     50%
122424 akud ja akulaadijad 2 a M     50%
Muud sõiduriistad: 3–4 a        
122703 istekäru (lastele)   L/M     90%
Lauad: 4–5 a        
180303 töölauad lastele   L/M     90%
180306 lugemislauad   L/M     80%/60%
180315 voodilauad   L/M     80%/60%
Istemööbel:          
180903 toolid 4–5 a L/M     80%/60%
180933 seljatoed, padjad, polstrid 2–3 a M     80%
Toetusabivahendid: 6–8 a        
181803 käsipuud   M     50%
181806 tugikäepidemed   M     50%
181809 tualeti käsivarretoed   M     50%
Vertikaalkonveierid: 3–5 a        
183015 kaasaskantav kaldtee   L/M     60%/50%
ORTOOSID JA PROTEESID          
Ortoosid, mis on valmistatud masstoodetena (hinnaga kuni 1000 krooni) 2 a M     50%
Ülajäsemete ortoosid:          
060603 sõrmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
Alajäsemete ortoosisüsteemid:
061203 sisetallad ja tallatoed          
– lastele 1 a M 2 paari I 90%
– täiskasvanutele 1 a M 2 paari I 50%
Ortopeedilised jalatsid:          
063303 masstoodanguna valmistatud ortopeedilised jalatsid või          
063306 eritellimusel valmistatud ortopeedilised jalatsid          
– lastele   M 3 paari I 90%
– täiskasvanutele   M 2 paari I 50%
PÕETUS- JA HOOLDUSVAHENDID          
Abivahendid songa raviks:          
031203 kubemesonga bandaažid 1 a M 1 tk   50%
031206 songavööd 1 a M 1 tk   50%
Lamatiste vältimise abivahendid:
033303 lamatisi vältivad padjad 2–3 a M 1 tk   70%
Biokeemilise testimise varustus ja materjalid:
032412 glükomeetrid 3–4 a M 1 tk   60%
Tualeti kasutamise abivahendid:
091203 teisaldatavad tualetitoolid, ratastega või ilma 3–4 a L/M     80%/60%
091212 kõrgendatud tualetiistmed 3–4 a M     80%
091227 tualettpaberi haarats 3–4 a M     50%
091233 siibrid 3–4 a M     50%
Naha kaitse ja puhastamise vahendid:
092109 desinfitseerimisvahendid   M 0,5 l kuus   40%
092118 nahakaitsevahendid   M 0,5 l kuus   40%
Uriini suunavad abivahendid:          
092409 uriinikondoomid ja teised sellesarnased vahendid   M 40 tk kuus   50%
Uriinikogujad:          
092704 kehal kantavad suletud uriinikogumiskotid   M 30 tk kuus   50%
092705 kehal kantavad avatud uriinikogumiskotid   M 30 tk kuus   50%
092707 mitte kehal kantavad suletud uriinikogumiskotid   M 30 tk kuus   50%
092708 mitte kehal kantavad uriinikogumiskotid   M 30 tk kuus   50%
092713 uriinikoguja kinnitus- ja hoidmisvahendid   M 30 tk kuus   50%
Uriini absorbeerivad abivahendid:
093004 – inkontinentsitooted   M 40 tk kuus (lastele alates 3. eluaastast)   40%
093009 uriini absorbeerivate abivahendite hoidmis- ja kinnitusvahendid   M 5 tk kuus   50%
Abivahendid pesemiseks, vannitamiseks ja duši kasutamiseks:
093303 vanni- ja dušitoolid 2–3 a M     50%
093327 vannikaelatugi 1–2 a M     50%
Maniküüri ja pediküüri abivahendid:
093609 vedrukäärid küünte lõikamiseks 2–3 a M     50%
Ümberasetamise/teisaldamise abivahendid:
123003 libistamislauad ja -matid 3–4 a L/M     50%/50%
123006 pööramisplaadid 3–4 a L/M     50%/50%
123012 nöörredelid ja voodinöörid 3–4 a M     50%
123015 tõsterihmad 3–4 a M     50%
Voodid:          
181207 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, kohandatavad 3–6 a L/M     70%/50%
Voodite lisavarustus:          
181215 voodiaste ühe ja kahe astmega 3–6 a L/M     70%/50%
181224 päitsekõrgendus 3–6 a L/M     70%/50%
181227 voodipiirded 3–6 a L/M     70%/50%
123009 voodiohjad 3–4 a L/M     70%/50%
Abivahendid riietumiseks/lahtiriietumiseks:
090002 sukajalgatõmbaja 2–3 a M     50%
090918 nööpija 2–3 a M     50%
Toiduvalmistamise abivahendid:
150306 abivahendid lõikamiseks, hakkimiseks, tükeldamiseks 3–4 a M     50%
Söömise ja joomise abivahendid:
150912 söögiriistad (lusikas, kahvel, nuga) 3–4 a M     50%
Käsivarre, käe ja/või sõrmefunktsioone abistavad ja/või asendavad abivahendid:
241806 käepidemehoidjad 3–4 a M     50%
241806 klaasihoidjad 3–4 a M     50%
Pikendused:          
242103 haaratsid 3–4 a M     50%
Kinnitusvahendid:          
242706 libisemisvastased alused 2–3 a M     50%
NÄGEMISABIVAHENDID          
Kellad:          
095103 käekellad 2–3 a M     70%
095106 taskukellad 2–3 a M     70%
095109 muud kellad (laua-, seina-, äratuskellad) 2–3 a M     70%
Orienteerumise abivahendid:          
123903 kompimiskepid (valged) 2–3 a M     70%
123906 elektroonilised orienteerumisabivahendid 2–3 a M     60%
123915 reljeefkaardid 2–3 a M     90%
Valgustid:          
180606 lugemis- ja töövalgustid 3–4 a L/M     80%/50%
Alternatiivse ja augmentatiivse suhtlemistreeningu abivahendid:
034215 punktkirja treeningu abivahendid 2 a L     80%
Optilised abivahendid:          
213012 suurendusklaasid sisseehitatud valgustusega 2–3 a M     90%
210315 suurendusklaasid valgustusega 2–3 a M     90%
210318 binoklid ja teleskoobid 2–3 a M     90%
210321 prillidesse monteeritud monookulaarsed või biokulaarsed kaugele ja lähedale vaatamise pikksilmad 2–3 a M     90%
210336 valgusfiltrid 2–3 a M     90%
Elektronoptilised abivahendid:
210606 lugemisraamid 2–5 a L     90%
Kirjutus- ja tekstitöötlusmasinad:
211503 mehaanilised kirjutusmasinad 3–4 a L 1 tk   90%
211512 käsipunktkirjamasinad 3–4 a L 1 tk   90%
211515 elektrilised punktkirjamasinad 3–4 a L 1 tk   90%
Kalkulaatorid:          
211803 arvelauad 3–4 a L 1 tk   50%
211806 elektroonilised kalkulaatorid 2–3 a L 1 tk   80%
211809 mitteelektrilised kalkulaatorid 2–3 a L 1 tk   50%
Abivahendid joonistamiseks ja kirjutamiseks:
212409 allkirja juhendid 4–5 a L     60%
– templid 4–5 a M   I 60%
212412 kirjutusraamid 3 a L     90%
212415 punktkirjavarustus 3 a L     90%
Meerikud ja vastuvõtjad:          
213003 kasettmagnetofonid 2–3 a M/L 1 tk   50%/80%
213009 minikasettmagnetofonid (sh diktofonid) 2–3 a M/L 1 tk   50%/80%
KUULMISABIVAHENDID          
Telefonid ja telefoneerimisabivahendid:
213621 telefonivõimendid 5–10 a M/L     50%/60%
Abivahendid lähisuhtlemiseks:
214215 häälevõimendid isiklikuks kasutuseks 5–10 a M/L 1 tk   75%/80%
214218 kommunikatsioonivõimendid 5–10 a M/L 1 tk   75%/80%
Kuulmisabivahendid:          
214503 kuuldeaparaadi individuaalne otsak   M 2 tk I 90%
Signaliseerimise ja osutamise abivahendid:
214803 uksesignaalid ja neile osutajad 5–10 a M/L     50%/60%
214815 helile osutajad 5–10 a M/L     50%/60%
Häiresüsteemid:          
215109 hädaohu avastamise abivahendid 5–10 a M/L     50%/60%
ABIVAHENDID JA SEADMED KESKKONNATEGURITE PARANDAMISEKS, TÖÖRIISTAD JA MASINAD:
Mõõteriistad:          
270603 abivahendid ja tööriistad pikkuse mõõtmiseks 6–8 a M/L     50%/50%
270606 abivahendid ja tööriistad nurkade mõõtmiseks 6–8 a M/L     50%/50%
270621 abivahendid temperatuuri mõõtmiseks 6–8 a M/L     50%/50%

Abivahendid, mis maksavad alla 200 krooni, ei kuulu kompenseerimisele (v.a naha kaitse ja puhastamise vahendid; uriini suunavad abivahendid; uriinikogujad; uriini absorbeerivad abivahendid), kuid neid käsitletakse 5%-lise käibemaksu alla kuuluvatena vastavalt sotsiaalministri 11. märtsi 1999. a määrusele nr 13.

* Lapsed kuni 18 a:
1) lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral M 90%, L 90%;
2) ilma tõendita M 50%, L 50%.

Lisa 2
«Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra» juurde

SOTSIAALMINISTEERIUMI POOLT RIIGIEELARVEST LASTELE, PUUETEGA INIMESTELE JA VANURITELE DOTEERITAVATE KEERULISEMATE TEHNILISTE ABIVAHENDITE LOETELU

Jaotus liikide kaupa Kasutusaeg sõltuvalt amortisatsiooni astmest Müük, laenutus Piirlimiit aastas Individuaalne Riigi osaluse %*
LIIKUMISABIVAHENDID
Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed:
034803 treeningu ja ergomeeter jalgrattad 3–8 a L 1 tk   50%
034815 pedaaltrenažöör, sh reguleeritav 3–8 a L 1 tk   50%
034824 liikuvus-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed 3–8 a L 1 tk   50%
Jalgrattad: 4–6 a        
121806 kolmerattalised jalgrattad pedaalidega   L/M 1 tk   30%/60%
121809 kolmerattalised jalgrattad käsiajamiga   L/M 1 tk   30%/60%
Ratastoolid (sh mehaanilised spetsiaalselt kohandatud):
122121 elektrilised abilise poolt juhitavad ratastoolid 7 a L/M     90%/80%
122124 elektrilised ratastoolid käsijuhtimisega 7 a L/M     90%/80%
122127 elektrilised ratastoolid mootorjuhtimisega 7 a L/M     90%/80%
Istemööbel:          
180912 toolid ja istmed püstitõusmisfunktsiooniga 4–5a L/M     80%/60%
180921 spetsiaalne istemööbel (sh püksistmed) 2–3 a L/M     80%/60%
180939 moduleeritavad istumissüsteemid lastele 4–5 a L/M     90%
ORTOOSID JA PROTEESID          
Ortoosid, mis on valmistatud masstoodetena (hinnaga üle 1000 krooni) 2 a M     50%
Eritellimusel valmistatavad ortoosid ja proteesid:
Lülisamba ortoosid:
060303 ristluu-niude ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060306 nimme-ristluu ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060309 rindkere-nimme-ristluu ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060312 kaela ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060315 kaela-rindkere ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060318 kaela-rindkere-nimme-ristluu ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
Ülajäsemete ortoosid:
060606 käeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060609 randmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060612 käe-randmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060613 käe-randme-sõrmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060615 küünarliigeseortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060618 küünarliigese-randmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060619 küünarliigese-randme-käeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060621 õlaortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060624 õla-küünarliigeseortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060627 õla-küünarliigese-randmeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
060630 õla-küünarliigese-randme-käeortoosid 2 a M 1 tk I 90%
Alajäsemete ortoosisüsteemid:
061203 jalaortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061206 kanna-jalaortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061209 põlveortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061212 põlve-kanna-jala ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061215 puusaortoosid, k.a abduktsiooniortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061216 puusa-põlveortoosid 2 a M 1 tk I 90%
061218 puusa-põlve-kanna-jala ortoosid 2 a M 1 tk I 90%
Jäsemeproteesid:          
061803 käe osade proteesid 3 a M 1 tk I 90%
061806 randmeliigese eksartikulatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
061809 küünarvarreproteesid 3 a M 1 tk I 90%
061812 küünarliigese eksartikulatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
061815 õlavarreproteesid 3 a M 1 tk I 90%
061818 õlaeksartikulatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
061821 esineljandiku amputatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
061824 proteeskäed 3 a M 1 tk I 90%
Alajäsemeproteesid:
062403 jalaosade proteesid 3 a M 1 tk I 90%
062406 kannaliigese eksartikulatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
062409 sääreproteesid 3 a M 1 tk I 90%
062412 põlve eksartikulatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
062415 reieproteesid 3 a M 1 tk I 90%
062418 puusa eksartikulatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
062421 vaagnaosa amputeerimise proteesid 3 a M 1 tk I 90%
062424 hemikorporektoomi-amputatsiooni proteesid 3 a M 1 tk I 90%
062427 kanna-jala seadised (proteesjalad) 3 a M 1 tk I 90%
062439 säärehülsid 3 a M 1 tk I 90%
062442 reiehülsid 3 a M 1 tk I 90%
062445 alajäsemete proteesisüsteemidele kohandatud seadmed 3 a M 1 tk I 90%
Muud proteesid:          
063018 rinnaproteesid 3–4 a M     70%
063021 silmaproteesid 1–2 a M   I 80%
PÕETUS- JA HOOLDUSVAHENDID          
Voodid:          
181210 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, mootoriga kohandatavad 3–6 a L     70%
NÄGEMISABIVAHENDID          
Optilised abivahendid:
210303 prilliklaasid (Dsph, cyl, kui korrigeerib kuni 0,3-ni) 1–2 a M   I 50%
210327 nägemisvälja avardajad 2–3 a M     60%
210330 läätsed ning läätsesüsteemid tugevaks suurendamiseks 2–3 a M     90%
210333 prismaprillid 2–3 a M     90%
Elektronoptilised abivahendid:
210603 suurendavad videosüsteemid 2–5 a L 1 tk   90%
210912 kuvarid 2–5 a L/M 1 tk   90%
210915 varustus tehiskõneks 2–5 a M     90%
Tarkvara:          
210927 tarkvara, mis suurendab teksti ekraanil (ZOOM tekst) 2–5 a M     90%
2121 tarkvara nägemistreeninguks 2–3 a L     90%
KUULMISABIVAHENDID          
Heli ülekandesüsteemid:          
213924 raadiosagedusega ülekandesüsteemid 5–10 a M/L 1 tk   50%/60%
213927 IR-süsteemid 5–10 a L 1 tk   50%
Kuulmisabivahendid:          
214503 kõrvasisesed kuulmisabivahendid 3–8 a M 1 tk   90%**
214506 kõrvatagused kuulmisabivahendid 3–8 a M 2 tk   90%**
214512 kehale kinnitatavad kuulmisabivahendid 3–8 a M 1 tk   75%

* Lapsed kuni 18 a:
1) lapsinvaliidi või puudega lapse tõendi olemasolu korral M 90%, L 90%;
2) ilma tõendita M 50%, L 50%.
** Õppivatele, töötavatele isikutele, kellel on määratud töövõime kaotus alates 30% – M 90%, ülejäänud – M 90%, kuid kompensatsioon ei ületa 2500 krooni.

Lisa 3
«Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra» juurde

HAIGEKASSA POOLT RAVIKINDLUSTUSVAHENDITEST TASUTAVATE ABIVAHENDITE LIIGID

  Kasutamise vajaduse määraja Piirlimiit aastas Haigekassa osaluse %
1. Diabeetikute testiribad lastele eriarst või 300 riba 90%
2. Diabeetikute testiribad rasedatele perearst vastavalt kinnitatud loetelule 300 riba raseduse jooksul 90%
3. Diabeetikute testiribad I ja II tüübi diabeedihaigetele, kes saavad raviks 3 või enam insuliinisüsti päevas 250 riba 90%
4. Stoomihooldusvahendid stoomi omavatele kindlustatutele kirurg onkoloog kuu keskmine kogus lepinguga 90%
5. Esmased varased individuaalselt valmistatavad ortoosid ja proteesid kirurg ortopeed-traumatoloog 1 tk 90%
6. Kontaktläätsed imikutele ja väikelastele afaakia korral Tallinna või Tartu Silmakliinik 4 läätse ühe silma kohta aastas 90%
7. Keratokoonuse haigetele silmaarst 3 läätse ühe silma kohta aastas 90%
8. Keratopaatia haigetele silmaarst 2 läätse ühe silma kohta aastas 90%
9. Põletushaigete surveriided Keila Haigla ortopeed-traumatoloog 1 tk 90%

Märkused:
Ravikindlustusvahenditest tasutakse kindlustatud isikutele eraldatud abivahendeid.
Punktides 4, 5, 7, 8 ja 9 toodud juhtudel lähtub haigekassa «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra» paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud soodusgruppidest.

Lisa 4
«Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra» juurde

ISIKLIKU ABIVAHENDI KAART

Lisa 5
«Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra» juurde

SID

SID

SID

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json