Teksti suurus:

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.09.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 5, 19

Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine

Vastu võetud 21.01.2005 nr 12

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195; 2004, 2, 7; 49, 342; 88, 599) § 129 lõike 3, § 153 lõike 3 ja § 155 alusel.

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgaastmed, palgamäärad, palgamäärade diferentseerimise alused, auastme eest makstava lisatasu suurus ning lisatasude maksmise alused ja ulatus täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ning teenistuse eripära eest ja nende maksmise kord ning teenistuse tasustamise kord ja tingimused Eesti riigi poolt rahvusvaheliste kohustuste täitmisel.

§ 2. Palgaastmed ja palgamäärad

(1) Määrusega kehtestatakse kaadrikaitseväelaste ametikohtade auastmetele vastavad palgaastmed ja palgamäärad vastavalt lisadele 1 ja 2.

(2) Kaadrikaitseväelaste palgaaste määratakse vastavalt tema ametikoha auastmele.

§ 3. Palgamäärade diferentseerimine

(1) Kaitseministril Kaitseministeeriumi valitsemisalas ja siseministril Siseministeeriumi valitsemisalas (edaspidi asjaomane minister) on lubatud kehtestada käskkirjaga valitsemisala asutustes ja üksustes teenivate kaadrikaitseväelaste ametikohtadele diferentseeritud palgamäärad, kohaldades lisades 1 ja 2 kehtestatud palgamääradest kõrgemaid palgamäärasid ning esitades palgamäärade suurendamise põhjendused.

(2) Asjaomane minister võib palgamäära diferentseerida (suurendada) asutustele või üksustele olulistel ametikohtadel teenivatel kaadrikaitseväelastel kuni 50% kvalifikatsiooninõuete, piirkondlikkuse ja muude teenistustingimuste eripära iseloomustavate näitajate alusel.

(3) Asjaomasel ministril on õigus volitada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluva asutuse juhti kehtestama asutuse ametikohtadele diferentseeritud palgamäärad, esitades palgamäärade diferentseerimise põhjendused.

§ 4. Auastmetasu

Kaadrikaitseväelasele makstakse tema sõjaväelise auastme järgi lisatasu auastme eest vastavalt lisale 3.

§ 5. Lisatasud

(1) Riigieelarvest kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamiseks määratud summa piires võib kaadrikaitseväelasele määrata ja maksta lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise, nõutavast tulemuslikuma teenistuse ja teenistuse eripära eest.

(2) Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse kaadrikaitseväelase ametijuhendis või kaitseväe sisemäärustikus fikseerimata teenistusülesandeid või teenistust korraldava ülema poolt käskkirjaga antud lisaülesandeid juhul, kui need ei kuulu kaadrikaitseväelase teenistusülesannete hulka.

(3) Teenistuse eripäraks loetakse kaadrikaitseväelase teenistust «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 154 lõikes 9 sätestatud tingimustes.

(4) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks on kaadrikaitseväelase teenistustulemuste hindamine.

(5) Nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu määramise aluseks võib olla ka asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkuse hindamine kaadrikaitseväelaste kollektiivse või individuaalse panuse kaudu asutuse või üksuse ülesannete ja eesmärkide saavutamisel. Asutuse või üksuse teenistuse tulemuslikkust hindab asutuse või üksuse juht.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisades 1 ja 2 kehtestatud palgamäärast.

(7) Kaadrikaitseväelaste kollektiivse panuse korral makstakse nõutavast tulemuslikuma teenistuse eest lisatasu samal alusel ka asutuse või üksuse juhile ning sel juhul ei kohaldata kaadrikaitseväelastele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirangut.

(8) Asjaomane minister võib oma käskkirjaga erandkorras kehtestada ministeeriumi valitsemisalas teenivate kaadrikaitseväelaste ametikohtade loetelu, millele käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud piirang ei laiene.

§ 6. Teenistuse tasustamise kord ja tingimused Eesti riigi poolt rahvusvaheliste kohustuste täitmisel

(1) Kaadrikaitseväelase, kes teenib Eesti riigi poolt rahvusvahelises sõjalises koostöös osalema määratud üksuses või kes on lähetatud teenistuskohale välisriigis asuvasse staapi, teenistuse tasustamine toimub vastavalt «Kaitseväeteenistuse seadusele» ja käesolevale määrusele.

(2) Kaadrikaitseväelasele, kes osaleb kaitseväeüksuse koosseisus «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» (RT I 2003, 23, 138; 2004, 81, 541) tähenduses rahvusvahelises sõjalises operatsioonis või osaleb sõjalises operatsioonis väljaspool moodustatud üksusi, makstakse sõjalises operatsioonis osalemise ajal välisriigi territooriumil kõrgendatud ametipalka käesoleva määruse §-de 2 ja 3 alusel määratud ametipalga kolme- kuni viiekordses suuruses. Kõrgendatud ametipalga suuruse määrab operatsiooni toimumise asukohast ja iseloomust lähtudes asjaomane minister kaitseväe juhataja ettepanekul.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaadrikaitseväelasele võib määrata ja maksta sõjalises operatsioonis osalemise ajal lisaks kõrgendatud ametipalgale käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud lisatasusid, kusjuures nimetatud lisatasusid võib kaadrikaitseväelasele maksta kuus kokku kuni 50% lisades 1 ja 2 kehtestatud palgamäärast.

§ 7. Teenistustasu maksmise kord

(1) Kaadrikaitseväelasele arvestatakse ja makstakse teenistustasu vastavalt asutuses või üksuses kehtivale teenistustasu maksmise korrale.

(2) Kaadrikaitseväelasele, kes on suunatud sõjaväelise auastmeta ametikohale «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 14 lõike 3 alusel, säilitatakse sõjaväelise auastmeta ametikohal talle endisel ametikohal määratud ametipalk, auastmetasu ja väljateenitud aastate tasu.

(3) Kui sõjaväelise auastmeta ametikohale suunatud kaadrikaitseväelasele endisel ametikohal määratud ametipalk osutub madalamaks sõjaväelise auastmeta ametikohale kinnitatud ametipalgast, hüvitatakse kaadrikaitseväelasele ametipalkade vahe juurdemaksega.

(4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 154 lõikes 7 sätestatud lisatasu ja «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 161 sätestatud puhkusetasu ning puhkusetoetuse määrab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kaadrikaitseväelasele tema teenistust valitsusasutuses või valitsusasutuse hallatavas riigiasutuses või õppeasutuses korraldav minister või hallatava riigiasutuse või õppeasutuse juht.

(5) Kaadrikaitseväelase suunamisel ilma sõjaväelise auastmeta ametikohale arvestatakse ja makstakse talle teenistustasu selle asutuse eelarvest, kuhu ta teenistusse suunati, ja vastavalt seal kehtivale töötasu maksmise korrale.

§ 8. Riigikaitseosakondade juhatajate teenistuse tasustamine

Sõjaväelise auastmega riigikaitseosakonna juhatajale, kes on riigikaitseosakonna juhataja ametikohale määratud enne 16. aprilli 2000. a ning kellel puudus eelnev sõjalise auastmega ametikoht, määrab riigikaitseosakonna juhataja ametikohal teenimise ajal teenistustasu kaitseminister.

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 13. mai 2003. a määrus nr 151 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine» (RT I 2003, 42, 294; 2004, 15, 104) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse rakendamine

Käesolevat määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2005. a.

 

Peaminister Juhan PARTS

 

 

Kaitseminister Jaak JÕERÜÜT

 

 

Riigisekretär Heiki LOOT

 

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 1

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGAASTMED JA PALGAMÄÄRAD KUUS KROONIDES KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALAS

Ametikoha auaste

Palgaaste

Palgamäär kuus

Kindralmajor

K 23

12650

Brigaadikindral

K 22

11000

Kolonel

K 21

K 20

9790

8690

Kolonelleitnant

K 19

K 18

K 17

7810

7370

7040

Major

K 16

K 15

6050

5610

Kapten

K 14

K 13

5170

4950

Leitnant

K 12

K 11

4730

4620

Ülemveebel
Staabiveebel

K 14

K 13

K 12

5170

4950

4730

Vanemveebel

K 11

K 10

4620

4400

Veebel

K 9

K 8

4290

4180

Nooremveebel

K 7

K 6

4070

3960

Vanemseersant
Vanemmaat

K 5

3630

Seersant
Maat

K 4

3520

Kapral

K 3

3410

Reamees

K 2

K 1

3300

3190

(õ 15:00 02.02.2005)

 

 

Kaitseminister Jaak JÕERÜÜT

 

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 2

KAADRIKAITSEVÄELASTE AMETIKOHTADE AUASTMETELE VASTAVAD PALGAASTMED JA PALGAMÄÄRAD KUUS KROONIDES SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALAS

Ametikoha auaste

Palgaaste

Palgamäär kuus

Kindralmajor
Kontradmiral

K 23

12650

Brigaadikindral
Kommodoor

K 22

11000

Kolonel
Mereväekapten

K 21

K 20

9790

8690

Kolonelleitnant
Kaptenleitnant

K 19

K 18

K 17

7810

7370

7040

Major
Kaptenmajor

K 16

K 15

6050

5610

Kapten
Vanemleitnant

K 14

K 13

5170

4950

Leitnant

K 12

K 11

4730

4620

Staabiveebel

K 13

K 12

4950

4730

Vanemveebel

K 11

K 10  

4620

4400

Veebel

K 9

K 8

4290

4180

Nooremveebel

K 7

K 6

4070

3960

Vanemseersant
Vanemmaat
Seersant
Maat

K 5
K 4  

3630

3520

Kapral
Vanemmadrus
Reamees
Madrus

K 3
K 2
K 1

3410

3300

3190

(õ 15:00 02.02.2005)

 

 

Kaitseminister Jaak JÕERÜÜT

 

 

Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2005. a määruse nr 12 «Kaadrikaitseväelaste teenistuse tasustamine»
lisa 3

KAADRIKAITSEVÄELASTE AUASTMETASUD KUUS KROONIDES

Ohvitserid

 

 

Auaste maa- ja õhuväes

Auaste mereväes

Auastmetasu määr kroonides

Kindral

Admiral

4500

Kindralleitnant

Viitseadmiral

4000

Kindralmajor

Kontradmiral

3750

Brigaadikindral

Kommodoor

3400

Kolonel

Mereväekapten

3000

Kolonelleitnant

Kaptenleitnant

2500

Major

Kaptenmajor

2200

Kapten

Vanemleitnant

1900

Leitnant

Leitnant

1700

Nooremleitnant

Nooremleitnant

1400

Lipnik

Lipnik

1200

Allohvitserid

 

 

Ülemveebel

Ülemveebel

1400

Staabiveebel

Staabiveebel

1200

Vanemveebel

Vanemveebel

1050

Veebel

Veebel

950

Nooremveebel

Nooremveebel

850

Vanemseersant

Vanemmaat

600

Seersant

Maat

500

Nooremseersant

Nooremmaat

400

Sõdurid

 

 

Kapral

Vanemmadrus

300

 

 

Kaitseminister Jaak JÕERÜÜT

 

/otsingu_soovitused.json