Teksti suurus:

Põlva valla aukodaniku, Põlva valla aasta tegija ja Põlva valla tänukirja statuudi kinnitamine

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 17, 106

Põlva valla aukodaniku, Põlva valla aasta tegija ja Põlva valla tänukirja statuudi kinnitamine

Vastu võetud 28.10.2004 nr 61

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 alusel ja vallavalitsuse ettepanekul, Põlva Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada
1.1. Põlva valla aukodaniku statuut (lisatud);
1.2. Põlva valla aasta tegija statuut (lisatud);
1.3. Põlva valla tänukirja statuut (lisatud).

2. Määrus jõustub 5. novembril 2004. a.

Volikogu aseesimees Ahti HÜTT

Lisa 1
Kinnitatud
Põlva Vallavolikogu 28. oktoobri 2004. a määrusega nr 61

PÕLVA VALLA AUKODANIKU STATUUT
ÜLDOSA

1. Käesolev statuut kehtestab vallavolikogu poolt välja antava valla aukodaniku nimetuse ning sellega kaasneva tunnistuse ja rahasumma määramise korra.

2. Valla aukodaniku nimetuse eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

3. Valla aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Põlva valla arengut.

4. Kandidaadi tegevus peab pikema perioodi jooksul:
4.1. kaasa aitama Põlva valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
4.2. parandama paikkonna majanduslikku olukorda;
4.3. parandama ja väärtustama valla elukeskkonda või tooma vallale tuntust.

MENETLUS

5. Ettepanekuid valla aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta võib teha iga isik ning iga tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all «Valla Aukodanik» hiljemalt 1. septembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu esimees edastab ettepanekud volikogu eestseisusele.

6. Volikogu eestseisus esitab volikogule otsustamiseks kõik esitatud kandidaadid, lisades oma arvamuse, kas esitatud kandidaadid väärivad valla aukodaniku nimetust.

7. Valla aukodanikuks osutub iga volikogu liikmete poolthäälte enamuse saanud kandidaat. Valla aukodaniku nimetuse määramise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse.

Põhjendatud juhul võib volikogu valla aukodaniku nimetuse jätta välja andmata.

TSEREMOONIA

8. Valla aukodaniku tunnistuse ja auhinna annavad üle volikogu esimees ja vallavanem. Tseremoonia toimub vallale omavalitsusliku staatuse andmise aastapäeval 10. oktoobril. Teade valla aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse valla lehes ja Internetis valla koduleheküljel.

9. Aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus. Tunnistused on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale. Aukodaniku nimetusega kaasneb rahaline preemia, mille suuruse kinnitab vallavolikogu. Valla aukodaniku nimi kantakse valla aukodanike raamatusse.

Lisa 2
Kinnitatud
Põlva Vallavolikogu 28. oktoobri 2004. a määrusega nr 61

PÕLVA VALLA AASTA TEGIJA STATUUT
ÜLDOSA

1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu poolt välja antava aasta tegija auhinna, sellega kaasneva tunnistuse, rahasumma ja mälestuseseme määramise korra.

2. Aasta tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule või ettevõttele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

3. Valla aasta tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Põlva valla arengut.

4. Isikut või ettevõtet, kellele on aasta tegija auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

5. Kandidaadid:
5.1. kandidaadi tegevus peab:
5.1.1. kaasa aitama Põlva valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
5.1.2. parandama paikkonna majanduslikku olukorda;
5.1.3. parandama ja väärtustama valla elukeskkonda või
5.1.4. tooma vallale tuntust.

MENETLUS

6. Ettepanekuid aasta tegija auhinna kandidaatide kohta võib teha iga vallas elav isik ning iga vallas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märgusõna all «Aasta Tegija auhind» hiljemalt 1. septembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu esimees edastab kandidaatide nimekirja vallavolikogu alalistele komisjonidele ettepanekute tegemiseks.

7. Volikogu eestseisus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekute osas kokkuvõtte. Kui on esitatud enam kui kaks kandidaati, esitab eestseisus volikogule vähemalt kahe enim hääli saanud auhinna pretendendi nimed.

8. Volikogu otsustab aasta tegija nimetuse määramise eestseisuselt laekunud ettepanekute alusel. Valituks osutub volikogu poolt enim hääli saanud kandidaat. Aasta tegija nimetuse omistamise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse.

Põhjendatud juhul võib volikogu aasta tegija auhinna jätta välja andmata.

TSEREMOONIA

9. Aasta tegija auhinna annavad üle volikogu esimees ja vallavanem. Tseremoonia toimub vallale omavalitsusliku staatuse andmise aastapäeval 10. oktoobril. Teade aasta tegija auhinna üleandmise kohta avaldatakse valla lehes ja Internetis valla koduleheküljel.

10. Auhinnaks on mälestusese. Aasta tegijale väljastab vallavolikogu vastava tunnistuse. Tunnistused on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale.

Lisa 3
Kinnitatud
Põlva Vallavolikogu 28. oktoobri 2004. a määrusega nr 61

PÕLVA VALLA TÄNUKIRJA STATUUT

1. Tänukirja andmise alused

1.1. Käesoleva statuudiga kehtestatakse Põlva valla tänukirja andmise kord.

1.2. Põlva valla tänukiri on Põlva valla autasu, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.

1.3. Tänukiri on A4 formaadis kvaliteetpaberil. Tänukirjal on Põlva valla vapp, kiri «PÕLVA VALLA TÄNUKIRI» ja tekst «Põlva vald autasustab (autasustatu nimi, mille eest, mille puhul)», kuupäev.

1.4. Üleandmisel asetatakse tänukiri Põlva valla vapimärgiga kaante vahele.

2. Ettepanekute esitamine

2.1. Ettepanekud tänukirja andmiseks võivad teha vallavolikogu esimees ja volikogu liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, nõunikud, valla hallatavate asutuste juhid, füüsilised isikud eelnimetatute kaudu.

2.2. Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vähemalt viisteist päeva enne autasustamist vallavalitsuse kantseleisse.

2.3. Ettepanekus tuleb näidata:
2.3.1. esitatud isiku, ühenduse, asutuse või muu nimi;
2.3.2. tänukirja andmise põhjendus;
2.3.3. ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
2.3.4. ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
2.3.5. soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

3. Tänukirja andmise alused

3.1. Tänukirjaga autasustatakse:
3.2. Põlva Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töötajaid, kes on töötulemuste põhjal tunnistatud oma erialal aasta parimaks;
3.3. Põlva valla inimesi, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma ala spetsialistide hulgas – nende inimeste juubelitähtpäevade ja ametist lahkumise puhul;
3.4. Põlva valla õpilasi põhikooli ja gümnaasiumi eriti eduka lõpetamise puhul, eduka esinemise puhul aineolümpiaadidel ja konkurssidel;
3.5. Põlva valla haridus-, kultuuri- ja sporditegelasi eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, Põlva vallas suurürituste eduka korraldamise eest;
3.6. ettevõtjaid valla hallatavate asutuste ning valla ürituste toetamise eest;
3.7. teisi füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid mitmesuguse Põlva vallale kasu ja tunnustust toonud tegevuse eest.

4. Tänukirja vormistamine ja kätteandmine

4.1. Tänukirja andmise otsustab vallavanem.

4.2. Tänukirja andmise kohta koostatakse vallavanema käskkiri, milles tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjus.

4.3. Tänukirjale kirjutab alla vallavanem, allkiri kinnitatakse vapimärgiga pitsatiga.

4.4. Tänukirjaga koos võib kaasneda Põlva valla vapiga meene, rahaline preemia.

4.5. Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

Arvestust valla tunnustusena välja antud tänukirjade üle peab Põlva Vallavalitsuse kantselei.

Registrisse kantakse tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise aluseks oleva käskkirja kuupäev ja number.