Teksti suurus:

Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 3, 20

Tallinna Politseiprefektuuri põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2000 nr 75

Määrus kehtestatakse «Politseiseaduse» (RT 1990, 10, 113; 1991, 10, 152; RT I 1993, 20, 355; 1994, 34, 533; 40, 654; 86/87, 1487; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953; 1998, 50, 753; 51, 756) paragrahvi 116 lõike 2 alusel.

I. ÜLDSÄTTED

§ 1. Tallinna Politseiprefektuur (edaspidi politseiprefektuur) on Politseiameti kohalik täidesaatva riigivõimu volitusi omav asutus, kes täidab talle seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

§ 2. Politseiprefektuuri tööpiirkond on Tallinna linna territoorium ning laevad Tallinna sadama akvatooriumis.

§ 3. Oma ülesannete täitmisel esindab politseiprefektuur riiki.

§ 4. Politseiprefektuuril on oma eelarve ja pangaarved ning väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat.

§ 5. Politseiprefektuuri kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 6. Politseiprefektuuri kõrgemalseisev valitsusasutus on Politseiamet. Teenistuslikku järelevalvet politseiprefektuuri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab politseipeadirektor seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

§ 7. Politseiprefektuur asub Tallinna linnas. Politseiprefektuuri postiaadress on Lubja 4, 10115 Tallinn. Politseiprefektuuri struktuuriüksuse, mis ei paikne politseiprefektuuri aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

II. POLITSEIPREFEKTUURI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 8. Politseiprefektuuri tegevusvaldkond on:
1) avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamine;
2) kuritegude ja haldusõiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
3) kriminaalasjade kohtueelne uurimine;
4) haldusõiguserikkumiste asjade menetlemine;
5) muude seadustega või seaduse alusel antud õigusaktidega politseile pandud ülesannete täitmine, mis ei kuulu üleriigiliste politseiasutuste pädevusse.

§ 9. Politseiprefektuur:
1) võtab vastu ja registreerib erakorraliste sündmuste ning kuritegude ja muude õiguserikkumiste kohta saabuvat teavet ning rakendab viivitamata meetmeid nende tõkestamiseks ja lokaliseerimiseks, kannatanutele abi osutamiseks ning õiguserikkujate kinnipidamiseks;
2) ennetab, tõkestab ja avastab kuritegusid ja haldusõiguserikkumisi;
3) teostab kriminaalasjade kohtueelset uurimist ning menetleb haldusõiguserikkumise asju;
4) otsib taga eeluurimise või kohtu eest või vabadusekaotusliku karistuse kandmisest kõrvalehoidvaid ja teadmata kadunud isikuid ning
5) viib täide haldusaresti ja aresti kohaldamise otsuseid;
6) tuvastab tundmatuks jäänud laipade isikut;
7) tagab leitud ja politseile üleantud asjade hoidmise ning tagastamise omanikule või seaduslikule valdajale õigusaktides ettenähtud korras;
8) teostab liiklusjärelevalvet ning osaleb liiklusohutuse ja liikluskasvatuse alastel üritustel;
9) annab välja relva- ja muid lubasid seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
10) osaleb kriminaalpreventsioonis ning teeb sellealast koostööd teiste riigiasutuste ja Tallinna Linnavalitsusega;
11) teavitab üldsust oma tegevusest seaduses sätestatud korras ja ulatuses ning osaleb õiguskasvatuses;
12) teeb riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele ettepanekuid õiguserikkumisi soodustavate tingimuste kõrvaldamiseks;
13) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, siseministri määruse ja käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirja ja korraldusega pandud ülesandeid.

III. POLITSEIPREFEKTUURI JUHTIMINE

§ 10. Politseiprefektuuri juhib politseipeadirektori asetäitja.

§ 11. Politseipeadirektori asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist siseminister.

§ 12. Politseipeadirektori asetäitja:
1) vastutab politseiprefektuuri kogu töö korraldamise ja tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru politseipeadirektorile;
2) juhib vahetult politseidirektorite tööd ning vastava struktuuriüksuse juhi kaudu haldusosakonna, personalitalituse, infotehnoloogia- ja teabetalituse, raamatupidamistalituse, avalike suhete ja pressitalituse tööd;
3) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiprefektuuri tegevusvaldkonna korraldamiseks;
4) kinnitab politseiprefektuuri struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;
5) nimetab ametisse ja vabastab ametist vanem- ja noorempolitseiametnikud ning avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud; teeb politseipeadirektorile ettepanekuid kõrgemate politseiametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta; sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud abiteenistujatega;
6) tagab politseiprefektuuri eelarveprojekti koostamise ning vastutab eelarve täpse ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
7) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiprefektuuri struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamise ja muutmise kohta;
8) otsustab politseiprefektuuri valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel ning teostab oma pädevuse piires riigihankeid;
9) moodustab politseiprefektuuri tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe, kaasates neisse kokkuleppe alusel teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teadusasutuste töötajaid ning muid isikuid;
10) sõlmib lepinguid ja esindab politseiprefektuuri tsiviilõiguslikes suhetes ning annab volitusi politseiprefektuuri esindamiseks seaduses ettenähtud korras ja ulatuses;
11) kinnitab politseiprefektuuri asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sise-eeskirjad;
12) pärib aru politseiprefektuuri teenistujatelt ning oma pädevuse piires kohaldab neile ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
13) juhib Tallinna Politseiprefektuuri ja Harju Politseiprefektuuri kriminaalpolitsei ja korrakaitsealast koostööd, andes Harju Politseiprefektuuri juhile kohustuslikke korraldusi mõlema politseiprefektuuri territooriumidel toimuva koostöö korral politseiprefektuuri jõudude kaasamiseks, teabevahetuse korraldamiseks, ühiste politseioperatsioonide läbiviimiseks, kinnitab mõlema politseiprefektuuri jõududega läbiviidavate politseioperatsioonide plaanid;
14) juhib Tallinna Politseiprefektuuri ja Keskkriminaalpolitsei koostööd kriminaalpolitsei tegevusvaldkonnas, võttes vastu otsuseid Tallinna Politseiprefektuuri teenindataval territooriumil toimepandud kuritegude menetlemise kohta Keskkriminaalpolitsei poolt politseiasutuse põhimääruses ettenähtud alustel, koordineerib Keskkriminaalpolitsei tegevust Tallinna Politseiprefektuuri teenindataval territooriumil, kinnitades Keskkriminaalpolitsei poolt seal teostatavate politseioperatsioonide plaanid;
15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, siseministri määruse ja käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirjaga;
16) täidab muid politseipeadirektori poolt antud ülesandeid.

§ 13. Politseipeadirektori asetäitja annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja ning politseipeadirektori käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 14. Politseipeadirektori asetäitja annab politseiprefektuuri teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse vastavalt politseiprefektuuri asjaajamiskorrale.

§ 15. Politseipeadirektori asetäitja äraolekul asendab teda politseidirektor. Asendamine vormistatakse politseipeadirektori käskkirjaga.

Politseipeadirektori asetäitja lühijalisel äraolekul, mitte üle seitsme ööpäeva, vormistatakse asendamine politseipeadirektori asetäitja käskkirjaga, millest informeeritakse viivitamatult politseipeadirektorit. Käskkirja koopia edastatakse kohe Politseiametile.

§ 16. Kriminaalosakonna politseidirektor:
1) juhib kriminaalosakonna kriminaaltalituste tööd nende talituste juhtide kaudu ja territoriaalsete politseiosakondade kriminaalmenetluse alast tööd osakondade juhtide kaudu;
2) teeb politseipeadirektori asetäitjale ettepanekuid teenistuslikes küsimustes;
3) esindab politseiprefektuuri politseipeadirektori asetäitjalt saadud volituste piires;
4) koordineerib, suunab ja kontrollib struktuuriüksuste tegevust, töötab õigusaktide alusel välja vastavad tegevusjuhendid;
5) annab pädevuse piires teenistuslikes küsimustes suulisi ja kirjalike korraldusi, mis registreeritakse vastavalt politseiprefektuuri asjaajamiskorrale;
6) täidab muid politseipeadirektori asetäitja poolt antud ülesandeid;
7) asendab politseipeadirektori asetäitjat tema äraolekul.

§ 17. Korrakaitseosakonna politseidirektor:
1) juhib korrakaitseosakonna tööd osakonna struktuuriüksuste juhtide kaudu, liiklusjärelevalve osakonna ning territoriaalsete politseiosakondade korrakaitsealast tööd politseiosakondade juhtide kaudu;
2) teeb politseipeadirektori asetäitjale ettepanekuid teenistuslikes küsimustes;
3) esindab politseiprefektuuri politseipeadirektori asetäitjalt saadud volituste piires;
4) koordineerib, suunab ja kontrollib struktuuriüksuste tegevust, töötab õigusaktide alusel välja vastavad tegevusjuhendid;
5) annab pädevuse piires teenistuslikes küsimustes suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse vastavalt politseiprefektuuri asjaajamiskorrale;
6) täidab muid politseipeadirektori asetäitja poolt antud ülesandeid.

IV. POLITSEIPREFEKTUURI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 18. Politseiprefektuuri struktuuriüksused jagunevad funktsionaalseteks ja territoriaalseteks struktuuriüksusteks.

§ 19. Politseiprefektuuri funktsionaalsed struktuuriüksused on:
1) kriminaalosakond;
2) korrakaitseosakond;
3) liiklusjärelevalve osakond;
4) personalitalitus;
5) haldusosakond;
6) infotehnoloogia- ja teabetalitus;
7) raamatupidamistalitus;
8) avalike suhete ja pressitalitus.

§ 20. Politseiprefektuuri territoriaalsed struktuuriüksused on politseiosakonnad.

§ 21. Politseiprefektuuri koosseisu kuuluvad järgmised territoriaalsed politseiosakonnad:
1) Kesklinna politseiosakond;
2) Lõuna politseiosakond;
3) Ida politseiosakond;
4) Põhja politseiosakond.

§ 22. Politseiprefektuuri struktuuriüksustel puuduvad täitevvõimu volitused teenistusväliste isikute suhtes, kui seadus ei sätesta teisiti.

§ 23. Politseiprefektuuri struktuuriüksusi juhivad:
1) kriminaalosakonda – politseidirektor;
2) korrakaitseosakonda – politseidirektor;
3) liiklusjärelevalve osakonda, kriminaalosakonna koordineerimistalitust, korrakaitseosakonna kriminaalpreventsiooni- ja noorsootalitust ning territoriaalseid politseiosakondi – ülemkomissar;
4) korrakaitseosakonna kinnipidamis- ja konvoeerimistalitust, juhtimiskeskust; kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talitust, avalike kuritegude talitust, üldkuritegude talitust, narkokuritegude talitust, majanduskuritegude talitust, autojälitustalitust; liiklusjärelevalve osakonna avariitalitust, liiklusjärelevalve talitust, haldustalitust – komissar;
5) personalitalitust – komissar;
6) korrakaitseosakonna arestimaja ja kiirreageerimistalitust; liiklusjärelevalveosakonna preventsioonitalitust – politseijuhtivinspektor;
7) haldusosakonda – osakonnajuhataja;
8) infotehnoloogia- ja teabetalitust – politseijuhtivinspektor;
9) avalike suhete ja pressitalitust – komissar;
10) raamatupidamistalitust – pearaamatupidaja.

§ 24. Kriminaalosakonna põhiülesanne on:
1) kriminaalpolitsei funktsioonide teostamine kogu Tallinna Politseiprefektuuri teenindataval territooriumil, nende kuritegude tõkestamine ja avastamine ning kriminaalasjade kohtueelne uurimine, mis kriminaalpolitsei osakonna ja territoriaalsete politseiosakondade tööjaotuse kohaselt kuuluvad või on võetud kriminaalosakonna pädevusse;
2) kriminaalpolitsei tegevuse alase koostöö korraldamine teiste politseiasutustega;
3) territoriaalsete politseiosakondade kriminaalmenetluse alase töö kontroll ja uurimisalluvuse määramine.

§ 25. Korrakaitseosakonna põhiülesanne on:
1) territoriaalsete politseiosakondade ja liiklusjärelevalve osakonna korrakaitsealase tegevuse analüüsimine, suunamine ning kontrollimine avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamisel ning kuritegude ennetamisel, tõkestamisel, avastamisel ja kriminaalasjade menetlemisel;
2) korrakaitsealase tegevuse teostamine oma struktuuriüksuste kaudu;
3) relva- ja muude lubade väljaandmine seadustes ja seaduse alusel antud õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras;
4) kuritegude, haldusõiguserikkumiste ja erakorraliste sündmuste kohta teabe kogumine, analüüsimine ja edastamine politseiprefektuuri juhtkonnale ning teistele struktuuriüksustele;
5) kinnipeetavate järele valvamine ja nende konvoeerimine;
6) korrakaitsealase koostöö korraldamine teiste politseiasutustega.

§ 26. Liiklusjärelevalve osakonna põhiülesanne on:
1) liiklusjärelevalve ja korrakaitsealase patrullteenistuse teostamine;
2) liiklusõnnetuste vormistamine ja registreerimine;
3) territoriaalsete politseiosakondade tegevuse analüüsimine, suunamine ja kontrollimine liiklusjärelevalve korraldamises, liiklusohutuse tagamises ja liikluskasvatuses osalemises;
4) osalemine liiklusohutuse tagamise ja liikluskasvatusalastes üritustes.

§ 27. Personalitalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri personali- ja koolitustöö korraldamine, teenistujate tegevuse seaduslikkuse kontrollimine ning distsiplinaarasjade menetlemine.

§ 28. Haldusosakonna põhiülesanne on politseiprefektuuri vallata antud riigivara majandamine, samuti remondi- ja ehitustegevuse ning riigihangete korraldamine, politseiprefektuuri asjaajamise korraldamine, politseitööks vajalike tõlgete korraldamine.

§ 29. Infotehnoloogia- ja teabetalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri info- ja sidesüsteemide arendamine, politseiprefektuuri juhtkonna ja struktuuriüksuste vajaliku teabega kindlustamine, infokaitsmine, avaliku korra ja kuritegevuse analüüsimine.

§ 30. Avalike suhete ja pressitalituse põhiülesanne on avalikkuse informeerimine politsei tegevusest, teabevahendite kaudu tehtava politsei kriminaalpreventiivse töö suunamine.

§ 31. Raamatupidamistalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri eelarveprojekti koostamine ning eelarve täitmise ja raamatupidamise tagamine.

§ 32. Politseiosakonna põhiülesanne on:
1) avaliku korra ja turvalisuse tagamine;
2) kuritegude ja haldusõiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine ja avastamine, nende menetlusalluvuses olevate kriminaalasjade ja haldusõiguserikkumiste asjade menetlemine;
3) osalemine liiklusjärelevalve ja liiklusohutuse tagamises ning liikluskasvatuse teostamises.

§ 33. Kesklinna politseiosakonna tööpiirkonnaks on Kesklinna linnaosa haldusterritoorium, välja arvatud see osa haldusterritooriumist, mis kuulub Ida politseiosakonna tööpiirkonda.

§ 34. Lõuna politseiosakonna tööpiirkonnaks on Kristiine, Nõmme ja Mustamäe linnaosa haldusterritoorium.

§ 35. Ida politseiosakonna tööpiirkonnaks on:
1) Lasnamäe ja Pirita linnaosa haldusterritoorium;
2) Kesklinna linnaosa Mõigu asumi territoorium;
3) Kesklinna linnaosa haldusterritooriumi osa (Kadrioru ja Lauluväljaku piirkond), mille piir algab merest ja läheb mööda Poska tänava pikenduse idapoolset serva üle Narva maantee ning mööda Poska tänava idapoolset eralduspiiri kuni Koidula tänavani. Edasi kulgeb piir mööda Koidula tänava idapoolset eralduspiiri kuni ristumiseni Mäekalda tänavaga, sealt mööda Laagna tee põhjapoolset eralduspiiri üle Gonsiori tänava, mööda Türnpu tänava põhjapoolset eralduspiiri ristumiseni Vilmsi tänavaga. Piir jätkub mööda Vilmsi ja Lubja tänava idapoolset eralduspiiri ristumiseni Tartu maanteega, sealt mööda Tartu maantee kirdepoolset eralduspiiri kuni Lasnamäe tänavani ning mööda Lasnamäe tänava läänepoolset punast joont kuni ristumiseni Narva maantee põhjapoolse punase joonega. Piir läheb mööda Narva maantee põhjapoolset punast joont kuni Mäe tänavani, mööda Mäe tänava idapoolset punast joont kuni Maarjamäe Memoriaali krundi piiripunktini nr 10. Seejärel pöörab piir kagusse ja kulgeb mööda Maarjamäe Memoriaali ida- ja põhjapoolset maakasutuspiiri kuni piiripunktini nr 23. Sealt läheb piir mööda Maarjamäe Memoriaali põhjapoolset maakasutuspiiri pikendust üle Pirita tee kuni kaldajooneni ning piki merekallast piiri alguseni;
4) Tallinna Lennujaama territoorium.

§ 36. Põhja politseiosakonna tööpiirkonnaks on Haabersti ja Põhja-Tallinna linnaosa haldusterritoorium.

§ 37. Politseiprefektuuri struktuuriüksuste täpsemad ülesanded, nende omavahelise tööjaotuse ja -korralduse ning nende juhtide õigused ja kohustused määratakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

§ 38. Politseiprefektuuri osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused, teenistused, bürood, arestimajad ja juhtimiskeskus, mille pädevus määratakse kindlaks osakonna põhimäärusega.

V. POLITSEIPREFEKTUURI SÜMBOOLIKA

§ 39. Politseiprefektuuril on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Tallinna Politseiprefektuur».

§ 40. Politseiprefektuuri üldplangil ja kirjaplangil kasutatakse politseiembleemi kujutist. Politseipeadirektori asetäitja käskkirjad ning politseiprefektuuri muud haldusdokumendid vormistatakse seaduses ja valitsusasutuste asjaajamiskorras ettenähtud korras.

Politseiprefektuuri kirjaplanke kasutavad oma pädevuse piires politseipeadirektori asetäitja ja politseidirektorid.

§ 41. Politseiprefektuuri politseiosakonnal on oma kirjaplank.

Politseiprefektuuri muul struktuuriüksusel võib olla oma kirjaplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses. Politseiprefektuuri struktuuriüksuse kirjaplanki kasutab oma pädevuse piires struktuuriüksuse juht.

VI. RAKENDUSSÄTTED

§ 42. Siseministri 19. novembri 1999. a määrus nr 90 «Tallinna Politseiprefektuuri põhimääruse kinnitamine» (RTL 1999, 159, 2256; 159, 2281; 2000, 74, 1132) tunnistatakse kehtetuks.

§ 43. Määrus jõustub 15. jaanuaril 2001. a.

Minister Tarmo LOODUS

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json