Teksti suurus:

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 17, 165

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 muutmine

Vastu võetud 21.01.2005 nr 1

Määrus kehtestatakse kriminaalhooldusseaduse (RT I 1998, 4, 62; 2002, 82, 478; 2004, 27, 176) § 13 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 7. mai 2004. a määrusesse nr 37 «Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine» (RTL 2004, 63, 1048) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) sotsiaalpedagoog-kutseõpetaja.»;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastatuses:

« (31) Lõikes 3 nimetatud vaba- või valikainetest peavad olema kõik esindatud, soovitatavalt võrdses proportsioonis. Iga nimetatud aine peab olema omandatud vähemalt 1 AP ulatuses.»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Lõikes 3 nimetatud vaba- või valikainete sobivuse kaalumisel võib võtta arvesse 1998. ja 1999. aastatel Justiitsministeeriumi poolt korraldatud kriminaalhooldusametnike väljaõppe arvestusega, et iga lõikes 3 nimetatud aine loetakse väljaõppel omandatuks maksimaalselt 1 AP ulatuses. Väljaõppe läbimist tõendab vastav tunnistus või käskkiri.»

Minister Ken-Marti VAHER
Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json