Teksti suurus:

Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 5, 59

Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine

Vastu võetud 27.12.2000 nr 78

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373) § 67 lõigete 1 ja 4, § 69, § 70, § 541 lõike 2 ning «Mittetulundusühingute seaduse» (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576) § 76 ja § 111 lõike 2 alusel, arvestades «Kommertspandiseaduse» (RT I 1996, 45, 848; 49, õiend; 1997, 48, 774) §-ga 15.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Keskandmebaasi pidaja

Maa- ja linnakohtute registriosakondade (edaspidi registrikohtud) keskandmebaasi (edaspidi keskandmebaas) peab Justiitsministeeriumi Registrikeskus (edaspidi Registrikeskus).

§ 2. Keskandmebaasi sisu

Keskandmebaas koosneb:
1) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest, mis kopeeritakse püsiühenduse teel registrikohtute serveritelt keskandmebaasi põhiserverile;
2) Registrikeskuses põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud ja seal töödeldud andmetest;
3) lisaserveril olevatest äriühingute ja sihtasutuste digitaalallkirjastatud majandusaasta aruannetest ning neist kopeeritud ja töödeldud andmetest.

2. peatükk
KESKANDMEBAASI PIDAMINE

§ 3. Põhi- ja lisaserverite andmed

(1) Põhiserveri andmeid võib kasutada üksnes lisaserveritele kopeerimiseks ja varukoopiate tegemiseks.

(2) Lisaserveritel on lubatud andmetöötlus, mis ei muuda äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri jõustunud registrikannete ning põhikirjade andmeid põhiserveri andmetest sisuliselt erinevaks.

§ 4. Registrikeskuse ülesanded

Registrikeskuse ülesanded keskandmebaasi pidamise alal on:
1) põhiserveri andmete muutmata kujul säilitamine;
2) lisaserverite andmete kodeerimine ning muu teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;
3) kordumatute registrikoodide süsteemi kehtestamine ja rakendamine;
4) keskandmebaasile tuginev isikute ja asutuste teabeteenindus;
5) vajalike klassifikaatorite, koodide ja teatmike väljatöötamine ja rakendamine ning nende kooskõlla viimine muude riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavate süsteemidega, sealhulgas «Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori» haldamine;
6) registrikohtute ja keskandmebaasi vahelise digitaalse andmeside tagamine;
7) keskandmebaasi ja registrikohtute digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning samuti keskandmebaasi organisatsioonilise andmeturbe korraldamine;
8) keskandmebaasi andmete laekumise, töötlemise ja väljastamise arvestuse pidamine;
9) digitaalallkirjastatult esitatud äriühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannete vastuvõtmine ning teabesüsteemi lülitamiseks vajalik andmetöötlus;
10) registrikohtute abistamine spetsiaaltarkvara hooldus- ja arendustööde ning väljaõppe alal;
11) registrikohtute teavitamine keskandmebaasi töötluse või registritevahelise ristkasutuse tulemusel väljaselgitatud asjaoludest registriandmete ebakorrektsuse kohta.

§ 5. Justiitsministeeriumile esitatavad andmed

(1) Registrikeskus:
1) koostab keskandmebaasi andmeturbe organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste abinõude kava ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
2) koostab keskandmebaasi pidamiseks kasutatavate riist- ja tarkvaravahendite nimekirja ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
3) esitab Justiitsministeeriumile tema nõudmisel vajalikku statistikat registrikohtute töö kohta.

(2) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri spetsiaaltarkvaraprogrammi ja teabesüsteemi arendamisel ning teatmike ja klassifikaatorite väljatöötamisel ja muutmisel lähtub Registrikeskus Justiitsministeeriumi seisukohtadest, sealhulgas sisulisi muudatusi teostab Justiitsministeeriumi eelneval nõusolekul.

3. peatükk
TEABE VÄLJASTAMINE

§ 6. Teabe väljastamise alused

(1) Registrikeskus väljastab keskandmebaasist teavet nii ühekordse teabenõude alusel kui ka Registrikeskuse ja teabekasutaja vahel sõlmitud abonendilepingu alusel.

(2) Ühekordse teabenõude võtab Registrikeskus vastu ja täidab «Avaliku teabe seaduses» (RT I 2000, 92, 597) sätestatud korras ja tähtaegadel.

(3) Registrikeskus teeb Interneti koduleheküljel teatavaks, milliste lähteandmete alusel on tehniliselt võimalik ühekordseid teabenõudeid täita.

(4) Abonendilepingus võidakse kokku leppida mitmekordses teabeväljastamises, teabe täiendavas töötlemises ning teatud parameetrite alusel teabe pidevas uuendamises.

§ 7. Teabe väljastamise tasu ja selle maksmisest vabastamine

(1) Teabe väljastamise tasu määrad kehtestab justiitsminister «Äriseadustiku» alusel.

(2) Ühekordse teabenõude korral tasutakse selle eest enne teabe väljastamist.

(3) Registrikeskus võib vabastada teabenõudja tasu maksmisest «Avaliku teabe seaduse» § 26 alusel.

(4) Ametiasutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud tasu maksmisest, kui teabe väljastamine on vajalik seadusega pandud ülesande täitmiseks. Ametiasutuse juht, notar ja kohtutäitur peavad tasu maksmisest vabastamise taotlust Registrikeskuse nõudel kirjalikult põhjendama.

(5) Valla- ja linnavalitsus on vabastatud tasu maksmisest teabe osas, mis puudutab vastavat omavalitsusüksust ning on vajalik valla- või linnavalitsusele seadusega pandud ülesande täitmiseks. Vallavanem või linnapea peab tasu maksmisest vabastamise taotlust Registrikeskuse nõudel kirjalikult põhjendama.

(6) «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» (RT I 2000, 57, 373) § 8 lõike 2 ning «Äriseadustiku» § 541 lõike 3 alusel toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Registrikeskus tasu ei võta.

(7) Justiitsministeeriumi loal võib Registrikeskus sõlmida välismaiste institutsioonidega tasuta või soodustingimustel teabevahetamise lepinguid.

§ 8. Tasu kasutamine

Registrikeskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal keskandmebaasi ja registrikohtute infotehnoloogia ning teabeteeninduse kulude katmiseks.

4. peatükk
NIMEPÄRINGUD

§ 9. Nimepäringu kohustus ja sisu

(1) Uue ärinime või mittetulundusühingu või sihtasutuse nime (edaspidi nimi) registrisse kandmise korral esitab registrikohus selle kohta nimepäringu Registrikeskusele.

(2) Nimepäringust peab lisaks järelepäritavale nimele ilmnema:
1) nimepäringu teinud registrikohus ja teenistuja;
2) nimepäringu objekti õiguslik vorm;
3) asjaolu, kas nimepäringu objekt on või ei ole registrisse kantud;
4) nimepäringu esitamise aeg.

§ 10. Nimepäringule vastamine

(1) Registrikeskus teatab nimepäringule vastamiseks, millised samasugused või sarnased nimed on kantud registrisse, näidates ära vastavate objektide registrikoodid ja esmakande kuupäevad.

(2) Kui nimepäring esitati füüsilisest isikust ettevõtja ärinime kohta, siis kontrollib Registrikeskus vaid selle registrikohtu tööpiirkonna kehtivaid ärinimesid.

(3) Kui nimepäring esitati äriühingu või filiaali ärinime kohta, siis kontrollib Registrikeskus kõiki äriregistrisse kantud kehtivaid ärinimesid.

(4) Kui nimepäring esitati mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta, siis kontrollib Registrikeskus kõiki registrisse kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste kehtivaid nimesid.

(5) Kontrollimisel ei arvestata nimele lisatud täiendi või lühendiga, mille kohustuslikkus tuleb seadusest.

(6) Nimepäringule vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

§ 11. Kaubamärkide andmed

Lisaks paragrahvis 10 ettenähtule teatab Registrikeskus nimepäringule vastamiseks Patendiameti poolt talle antud «Registreeritud kauba- ja teenindusmärkide sõnaliste elementide tähestikulise loendi» andmebaasi põhjal, millised kaubamärgid sisalduvad järelepäritavas nimes, näidates ära kaubamärgi omaniku nime (selle puudumisel patendivoliniku nime) ning kaitstava kauba- või teenusklassi numbri. Sealjuures ei kontrolli Registrikeskus seda, kas kaitstav kauba- või teenusklass kattub nimepäringu objekti tegevusaladega.

§ 12. Menetluses olevad nimed

(1) Nimepäringule vastamiseks teatab Registrikeskus lisaks paragrahvis 10 ettenähtule, millal ja milliste nimepäringu objektiga samasuguste või sarnaste nimede kohta on esitanud nimepäringuid teised registrikohtute teenistujad.

(2) Uue nimepäringu varasemate nimepäringutega võrdlemisel lähtub Registrikeskus § 10 lõigetest 2–5.

(3) Andmeid esitatud nimepäringute kohta säilitatakse kuuskümmend päeva.

(4) Kohtunikuabi või registrisekretäri taotlusel säilitatakse nimepäringuid kauem, kui vastavas registriasjas on antud kohtumäärusega tähtaeg kande tegemist takistavate puuduste kõrvaldamise kohta või on kohtu esimees avalduse läbivaatamise aega pikendanud või on menetlus «Äriseadustiku» § 541 alusel peatatud.

§ 13. Huvitatud isiku nimepäring

(1) Paragrahvis 9 sätestatud nimepäringu võib esitada registrikohtute kõrval ka iga huvitatud isik.

(2) Huvitatud isiku nimepäring võetakse vastu ja täidetakse «Avaliku teabe seaduses» ettenähtud korras ja tähtaegadel.

(3) Huvitatud isiku nimepäringule vastamisel tuleb kontrollida ka kaubamärkide andmeid (§ 11).

(4) Huvitatud isiku nimepäringu eest tasu ei võeta.

(5) Vastus huvitatud isiku nimepäringule ei tohi tekitada muljet, nagu otsustaks Registrikeskus selle üle, kas uus nimi on või ei ole varem registrisse kantud nimedest piisavalt eristatav.

§ 14. Andmed teiste huvitatud isikute nimepäringute kohta

(1) Huvitatud isiku nimepäringule vastates teatab Registrikeskus ühtlasi, milliste nimepäringu objektiga samasuguste või sarnaste nimede kohta on esitanud nimepäringuid teised huvitatud isikud.

(2) Andmeid huvitatud isikute esitatud nimepäringute kohta säilitatakse kolmkümmend päeva.

Minister Märt RASK

Kantsler Mihkel OVIIR

/otsingu_soovitused.json