Teksti suurus:

Kohaliku müügimaksu deklaratsiooni vorm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RTL 2001, 5, 63

Kohaliku müügimaksu deklaratsiooni vorm

Vastu võetud 02.01.2001 nr 1

Määrus kehtestatakse «Kohalike maksude seaduse» (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515) paragrahvi 8 lõike 5 punkti 2 alusel.

§ 1. Kinnitada «Müügimaksu deklaratsiooni vorm» (lisatud).

§ 2. Tunnistada kehtetuks rahandusministri 24. märtsi 1995. a määrus nr 53 «Müügimaksu deklaratsiooni vormi kinnitamine» (RTL 1995, 27, 914).

§ 3. Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2001. a.

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

Lisa 1
Kinnitatud rahandusministri 2. jaanuari 2001. a määrusega nr 1

MÜÜGIMAKSU DEKLARATSIOONI VORM

1. Maksuhaldur                     
2. Maksumaksja nimi või nimetus  
3. Maksumaksja registrikood või isikukood  
4. Maksumaksja aadress ja telefon  

Maksuhalduri märge

SAADUD ......................... 200 .......

MÜÜGIMAKSU DEKLARATSIOON

200 ........ a .................. kvartali eest

5. Tasumisele kuuluv müügimaks

5.1. Kaupade ja teenuste käive käibemaksuta müügihinnas                     
5.2. Müügimaksust vabastatud käive käibemaksuta müügihinnas  
5.3. Müügimaksuga maksustatav käive käibemaksuta müügihinnas (p 5.1–p 5.2)  
5.4. Tasumisele kuuluv müügimaks (........ % punktist 5.3)  

6. Kinnitan deklareeritud andmete õigsust

6.1. Maksumaksja või tema allkirjaõigusliku esindaja ees- ja  perekonnanimi                     
6.2. Ametinimetus  
6.3. Allkiri ja kuupäev  

7. Taotlus enammakstud müügimaksu tagastamiseks maksukorralduse seaduse § 10 lg 1 p 1 alusel

7.1. Pank                     
7.2. Pangakonto number  
7.3. Tagastamise taotleja allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perekonnanimi  
7.4. Ametinimetus  
7.5. Allkiri ja kuupäev  

/otsingu_soovitused.json