Teksti suurus:

Müügimaksumääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 29, 208

Müügimaksumääruse uue redaktsiooni kehtestamine

Vastu võetud 30.11.2004 nr 62

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399) § 22 lõike 1 punktidest 2 ja 3, § 23 lõikest 6 ja § 36 lõikest 1, kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654; 2003, 88, 591; 2004, 45, 319) § 2 lõikest 1, §-dest 2, 3, 4, 5, 8, 15 ja 16 ning maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188; 28, 189; 30, 208; 45, 319) §-st 162 ja Maardu Linnavalitsuse 11. novembri 2004. a protokollilisest otsusest nr 58, Maardu Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada määruse «Müügimaksu kehtestamine» uus redaktsioon vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30. detsembri 1996. a määrus nr 8 ja 26. veebruari 1998. a määrus nr 52 «Müügimaksu kehtestamine» alates 1. jaanuarist 2005. a.

3. Maardu Linnavalitsusel edastada käesolev määrus koos lisaga elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile.

4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Volikogu esimees Hans VINKMAN

Maardu Linnavolikogu 30. novembri 2004. a määruse nr 62
lisa

MÜÜGIMAKSU KEHTESTAMINE

1. Maksuobjekt

Müügimaksuga maksustatakse maksumaksja poolt linna territooriumil müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade ja teenuste müügihind kohalike maksude seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses sätestatud maksustatava käibe maksustatav väärtus ilma müügimaksuta.

2. Maksumaksja

Linna territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Müügimaksu maksab tegevuskohajärgselt kaupleja kaubandustegevuse seaduse mõistes, kes on registreeritud majandustegevuse registris ja tegutseb jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas.

3. Maksumäär
3.1. Müügimaksumäär on 0,3% jaekaubanduse ja toitlustuse tegevusalal (v.a punktis 3.3 nimetatud juhtudel), kui ei müüda alkohoolseid jooke.
3.2. Müügimaksumäär on 0,5% teeninduse tegevusalal (sh vara rentimine ja üürimine).
3.3. Müügimaksumäär on 1,0%:
3.3.1. jaekaubanduse ja toitlustuse tegevusalal, kui müüakse alkohoolseid jooke;
3.3.2. jaekaubanduse tegevusalal vedel- ja tahkekütuse müügil;
3.3.3. jaekaubanduse ja teeninduse tegevusalal sõidukite müügil, hooldusel ja remondil.

4. Maksu tasumise kord, tähtaeg ja maksukohustuse tekkimise aeg
4.1. Müügimaksu maksuhalduriks Maardu linna haldusterritooriumil on Maardu Linnavalitsus ja maksu haldamise toiminguid teostab maksuinspektor.
4.2. Müügimaksuga maksustamise periood on kvartal.
4.3. Maksumaksja on kohustatud arvestama linna territooriumil tema müüdud kaupade ja teenuste maksumuselt müügimaksu käesoleva määruse punktis 3 sätestatud määra järgi.
4.4. Maksumaksja on kohustatud esitama Maardu Linnavalitsusele kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks müügimaksu kohta rahandusministri kehtestatud deklaratsiooni;
4.5. Maksumaksja on kohustatud tasuma müügimaksu Maardu Linnavalitsuse eelarvesse deklaratsiooni esitamise tähtpäevaks.
4.6. Müügimaksu tasumise kohustus tekib kauplemis- või teenindusloa kehtima hakkamise kuupäevast või majandustegevuse registris registreeringu tegemise kuupäevast alates.

5. Maksusoodustused
5.1. Tegevust alustavad füüsilised ja juriidilised isikud tasuvad esimese müügimaksu poolaastale järgneva kuu 20. kuupäevaks eelneva kvartali eest,
5.2. Kui maksumaksja tasub müügimaksu ettemaksuna enne vastava perioodi algust, siis vähendatakse müügimaksu 50% võrra sama perioodi eest, mille eest tehti ettemaks (ettemaksu suurus ei tohi olla väiksem eelmise perioodi summast).
5.3. Ülejäänud juhtudel otsustab maksusoodustuse andmise maksumaksja põhjendatud taotluse alusel igal konkreetsel juhul Maardu Linnavalitsus oma korraldusega.

6. Vastutus määruse rikkumise eest

Määruse rikkumise korral karistatakse maksumaksjat vastavalt maksukorralduse seaduses ja väärteomenetluse seadustikus sätestatud korrale.

7. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. aastal.

/otsingu_soovitused.json