Teksti suurus:

Raamatupidamise Toimkonna töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Raamatupidamise Toimkonna töökord

Vastu võetud 28.01.2003 nr 33
RT I 2003, 12, 61
jõustumine 07.02.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2005RT I 2005, 5, 2028.01.2005

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600) § 32 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Raamatupidamise Toimkonna tegevus

  (1) Raamatupidamise Toimkond (edaspidi toimkond) on «Raamatupidamise seaduse» alusel moodustatud sõltumatu komisjon, mille ülesandeks on välja anda «Raamatupidamise seadust» selgitavaid ja täpsustavaid raamatupidamisalaseid juhendeid ning suunata raamatupidamisalast tegevust.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks toimkond:
  1) esitab rahandusministrile ettepanekuid raamatupidamisalaste õigusaktide kehtestamiseks või eelnõude algatamiseks;
  2) annab välja ja tutvustab toimkonna juhendeid (edaspidi juhend);
  3) annab selgitusi «Raamatupidamise seaduse» ja juhendite kohta;
  4) vajaduse korral moodustab töörühmi juhendite ja õigusaktide väljatöötamiseks ning oma tegevusvaldkonna probleemide arutamiseks ja lahendusettepanekute läbitöötamiseks;
  5) tutvustab head raamatupidamistava Eestis;
  6) vajaduse korral suhtleb rahvusvaheliste raamatupidamist korraldavate organisatsioonidega;
  7) vajadusel kaasab lepingu alusel eksperte;
  8) võimaldab oma liikmetel osaleda erialastel konverentsidel, seminaridel ja loengutel Eestis ning teistes riikides.

  (3) Toimkond juhindub oma tegevuses «Raamatupidamise seadusest», teistest õigusaktidest ja käesolevast töökorrast.

§ 2.  Toimkonna teenindamine

  (1) Toimkonda teenindab Rahandusministeerium, tagades toimkonna istungite (edaspidi istung) läbiviimise ja nende protokollimise ning toimkonna liikmete töö tasustamise ja muude toimkonna tegevuseks vajalike kulude katmise selleks ettenähtud eelarvevahendite arvelt.

  (2) Paragrahvi 1 lõike 2 punktides 4–8 nimetatud tegevustega kaasnevad kulutused kooskõlastatakse eelnevalt Rahandusministeeriumiga.

  (3) Rahandusministeerium tagab toimkonna veebilehe www.easb.ee toimimise. Veebilehel avaldatakse:
  1) info toimkonna liikmete ja toimkonna tegevuse kohta;
  2) juhendite eelnõud;
  3) toimkonna poolt vastuvõetud juhendid;
  4) muu vajalik info.

2. peatükk TOIMKONNA LIIKMED 

§ 3.  Toimkonna liikmed

  (1) Toimkond koosneb seitsmest Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liikmest, kes on raamatupidamise spetsialistid, selle ala teadlased või praktikud.

  (2) Toimkonna liikmed on kohustatud osalema toimkonna töös, võtma osa istungitele esitatavate dokumentide projektide ettevalmistamisest ja täitma toimkonna otsuseid.

§ 4.  Liikmete nimetamine ja volituste tähtaeg

  (1) Rahandusminister esitab Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu toimkonna liikmete nimetamise kohta, lisades iga liikmekandidaadi kirjaliku nõusoleku.

  (2) Uue toimkonna koosseisu liikmete nimetamise korraldus ei või jõustuda enne eelmise toimkonna koosseisu volituste tähtaja lõppemise päeva.
[RT I 2005, 5, 20 - jõust. 28.01.2005]

§ 5.  Toimkonna liikme tagasiastumine

  (1) Tagasi astuda sooviv toimkonna liige esitab kirjaliku avalduse rahandusministrile.

  (2) Rahandusminister esitab hiljemalt 60 päeva pärast lõikes 1 nimetatud tagasiastumisavalduse saamist Vabariigi Valitsusele korralduse eelnõu avalduse esitanud toimkonna liikme tagasikutsumise ja uue liikme nimetamise kohta.

§ 6.  Toimkonna liikme tagasikutsumine

  (1) Toimkonna esimees või liige teavitab rahandusministrit viivitamata «Raamatupidamise seaduse» § 33 lõikes 3 nimetatud asjaolude ilmnemisest. Rahandusminister hindab talle teatavaks saanud asjaolusid ning esitab põhjendatuse korral Vabariigi Valitsusele ettepaneku toimkonna liikme tagasikutsumise kohta või teavitab tagasikutsumise ettepaneku esitamata jätmisest Toimkonna esimeest.

  (2) Toimkonna liikme tagasikutsumise korral esitab rahandusminister hiljemalt 60 päeva pärast lõikes 1 nimetatud teate saamist ettepaneku toimkonna tagasikutsutud liikme asemel uue liikme nimetamise kohta.

  (3) Toimkonna esimees või liige peab viivitamata teavitama rahandusministrit enda suhtes jõustunud süüdimõistvast kohtuotsusest kriminaalasjas.

3. peatükk TOIMKONNA ESIMEES JA ASEESIMEES 

§ 7.  Toimkonna esimees ja aseesimees

  (1) Toimkonna tegevust juhib toimkonna esimees (edaspidi esimees ), kes:
  1) korraldab toimkonna tegevust ning tagab toimkonnale pandud ülesannete täitmise;
  2) töötab välja toimkonna tööplaani;
  3) kutsub kokku istungi ja määrab istungi toimumise aja, korraldab istungi materjalide ettevalmistamise ning kinnitab istungi päevakorra projekti;
  4) juhatab toimkonna istungit;
  5) allkirjastab toimkonna poolt väljasaadetavad kirjad.

  (2) Esimehe äraolekul või puudumisel täidab tema kohustusi toimkonna aseesimees (edaspidi aseesimees).

§ 8.  Esimehe ja aseesimehe valimine

  (1) Toimkonna liikmed valivad enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Esimees ja aseesimees valitakse toimkonna uue koosseisu esimesel istungil või esimehe ja aseesimehe asemele toimkonna uue liikme nimetamisele järgneval istungil. Paragrahvi 81 lõikes 1 nimetatud juhul valitakse uus esimees või aseesimees tagasiastumisest teatamisele järgneval istungil.

  (3) Esimehe ja aseesimehe valimisel on toimkond otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa kõik toimkonna liikmed.

  (4) Esimees valitakse enne aseesimehe valimist. Toimkonna liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda. Valimise käik ja hääletustulemused protokollitakse.

  (5) Enne hääletamist annab ülesseatud kandidaat nõusoleku kandideerimiseks.

  (6) Kui üles on seatud mitu kandidaati, peab toimkonna liige hääletama ühe ülesseatud kandidaadi poolt. Kui on seatud üles üks kandidaat, peab toimkonna liige hääletama kas poolt või vastu. Valituks loetakse kandidaat, kelle poolt hääletasid vähemalt 4 toimkonna liiget.

  (7) Kui esimees või aseesimees jäi valimata, kuna ükski kandidaat ei kogunud nõutud arvu hääli või toimkond ei olnud otsustusvõimeline, siis korratakse valimisi järgmisel istungil. Kui valimata jäid nii esimees kui aseesimees, siis peab järgmine istung toimuma hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

  (8) Kui lõikes 7 nimetatud põhjustel jääb esimees või aseesimees valimata kahel järjestikusel istungil, siis nimetab esimehe või aseesimehe rahandusminister.
[RT I 2005, 5, 20 - jõust. 28.01.2005]

§ 81.  Esimehe või aseesimehe ametikohalt tagasiastumine

  (1) Esimees või aseesimees võib ametikohalt omal soovil tagasi astuda ja jätkata tegevust toimkonna liikmena, teatades tagasiastumise soovist toimkonna liikmetele.

  (2) Tagasiastumisest teatanud esimees või aseesimees jätkab oma ülesannete täitmist kuni uue esimehe või aseesimehe valimiseni.
[RT I 2005, 5, 20 - jõust. 28.01.2005]

4. peatükk TOIMKONNA ISTUNG 

§ 9.  Istung

  (1) Toimkonna peamiseks töövormiks on toimkonna istung.

  (2) Istung toimub vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

  (3) Istungil toimkond otsustab:
  1) rahandusministrile ettepanekute esitamise raamatupidamisalaste õigusaktide kehtestamiseks või eelnõude algatamiseks;
  2) raamatupidamise juhendite vastuvõtmise;
  3) toimkonna tööplaani kinnitamise.

§ 10.  Istungi kokkukutsumine

  (1) Toimkonna uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku rahandusminister 30 päeva jooksul toimkonna liikmete nimetamise päevast arvates.

  (2) Istungi kokkukutsumise teate edastab toimkonna liikmetele esimees. Teade edastatakse vähemalt 5 tööpäeva enne istungi toimumist posti, faksi või e-posti teel.

  (3) Istungi kokkukutsumise teates näidatakse istungi toimumise aeg ja koht ning istungi päevakord ja muud istungiga seonduvad olulised asjaolud.

  (4) Istungi kokkukutsumise teatele lisatakse päevakorrapunktide kohta käivad materjalid.

§ 11.  Istungi läbiviimine ja otsustamine

  (1) Kuni esimehe valimiseni juhatab istungit toimkonna vanim liige. Toimkond on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt 4 toimkonna liiget.

  (2) Toimkonna otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal toimkonna liikmel on üks hääl. Toimkonna liikmed ei või jääda erapooletuks ega keelduda hääletamisest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks istungi juhataja hääl.

  (3) Juhendid loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletas vähemalt 4 toimkonna liiget.

  (4) Toimkonna liige ei osale hääletamises, kui ta on isiklikult otseselt või kaudselt huvitatud otsusest arutamisele tulevas küsimuses. Sellisel juhul teatab ta sellest istungi juhatajale enne vastava päevakorrapunkti arutamist.

§ 12.  Otsuse vastuvõtmine istungit kokku kutsumata

  (1) Otsuse vastuvõtmiseks istungit kokku kutsumata saadab esimees toimkonna liikmetele otsuse eelnõu ja § 10 lõikes 4 nimetatud materjalid ning määrab vähemalt 3-tööpäevase vastamise tähtaja.

  (2) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 4 toimkonna liiget. Toimkonna liikmed, kes ei saada määratud tähtajaks vastust, loetakse otsusele vastu hääletanuks.

  (3) Hääletamistulemuste kohta koostatakse hääletamisprotokoll.

  (4) Hääletamistulemustest teatab esimees esimesel istungil, mis järgneb tema poolt määratud vastamistähtajale.

§ 13.  Istungi avalikkus

  Toimkonna istungid on kinnised. Ekspertide, huvitatud poolte ja teiste isikute istungil viibimise otsustab esimees.

§ 14.  Istungi protokollimine

  (1) Toimkonna istung protokollitakse.

  (2) Istungi protokolli kantakse:
  1) istungi number;
  2) istungi toimumise aeg ja koht, istungi alguse ja lõpu kellaaeg;
  3) istungi juhataja ja protokollija nimed;
  4) istungil osalevate toimkonna liikmete ja istungil viibivate isikute nimed;
  5) istungi päevakord;
  6) istungil vastu võetud otsused koos hääletustulemustega;
  7) istungil otsuse suhtes eriarvamusele jäänud toimkonna liikme nõudel märge eriarvamuse koostamise kohta;
  8) istungil olulist tähtsust omanud muud asjaolud.

  (3) Toimkonna liikme poolt koostatud kirjalik eriarvamus tuleb edastada allkirjastatuna protokollijale vahetult pärast vastava otsuse hääletamist, kuid hiljemalt istungi toimumise päevale järgneval tööpäeval.

  (4) Istungi protokollile kirjutavad alla esimees ja protokollija ning eriarvamuse korral eriarvamusele jäänud toimkonna liige. Istungil tehtud otsuste ja hääletustulemuste õige ja täieliku jäädvustamise eest vastutab esimees.

  (5) Protokolli ärakiri edastatakse viivitamata toimkonna liikmetele. Istungi protokolli allkirjastatud originaali ning istungi kokkukutsumise teadet ja sellele lisatud materjale säilitakse Rahandusministeeriumis.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.  Rakendussätted

  (1) Paragrahvis 8 sätestatut ei kohaldata toimkonna esimehe suhtes, kelle volitused jätkuvad «Raamatupidamise seaduse» § 61 alusel.

  (2) Toimkonna aseesimees valitakse esimesel käesoleva töökorra jõustumisele järgneval istungil §-s 8 sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json