Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse Pingviin põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 34, 278

Koolieelse lasteasutuse Pingviin põhimäärus

Vastu võetud 29.12.2004 nr 1285

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 9 lõike 3 ja Narva linna põhimääruse (KO 2000, 76, 1094) punkti 5.5.1 alapunkti 2 ja punkti 10.2.2 alapunkti 2 alusel.

1. ÜLDANDMED
1.1. Koolieelne lasteasutus Pingviin (edaspidi koolieelne lasteasutus või lasteasutus) on õppeasutus, mille eesmärk on laste järele vaatamine ja hoolitsemine nende eest, koolieelse hariduse andmine, korrekteerimise ja kompenseerimise tagamine puuetega lastel erirühmades.
l .2. Lasteasutus on munitsipaalasutus, mille kõrgemalseisev organ on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.
1.3. Lasteasutusel on oma eelarve, sümboolika ja tempel.
l .4. Koolieelne lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi määrusest ja teisest haldusaktidest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjadest ning korraldusest.
1.5. Koolieelse lasteasutuse Pingviin aadress on Mõisa tn lA, 21008 Narva, Ida-Virumaa.

2. STRUKTUUR
2.1. Koolieelse lasteasutuses Pingviin kuuluvad:
• sõimerühm – alla 3-aastased lapsed;
• noorem rühm – 3–5-aastased lapsed;
• keskmine rühm – 5–6-aastased lapsed;
• vanem rühm – 6–7-aastased lapsed;
• erirühmad vaimsete ja psüühiliste puuetega lastele;
• erirühmad liikumishäiretega lastele;
• kõnehäirete eemaldamise erirühmad.

3. ÕPPE-KASVATUSLIKU PROTSESSI ORGANISEERIMINE
3.1. Õppe-kasvatusliku töö korraldamise aluseks koolieelses lasteasutuses Pingviin on lasteasutuse õppekava, mis vastab Eesti Vabariigi valitsuse määrustele alusharidusest vastavalt raamprogrammile.
3.2. Õppekava kinnitab koolieelse lasteasutuse juhataja pedagoogilise õppenõukogu ettepanekul arvestades hoolekogu arvamust.
3.3. Kasvatuslikus ja korrigeerimis-taastamistöös kasutatakse eri autorite programme, erineva sisu ja suunaga.
3.4. Koolieelses lasteasutuses tegutsevad päevased rühmad.

4. LAPSED JA LAPSEVANEMAD
4. l. Koolieelse lasteasutuse komplekteerimisega tegeleb juhataja, arvestades vanemate soove, laste vanust ja arsti ettekirjutusi.
4.2. Koolieelsesse lasteasutusesse vastuvõtmise ja sellest väljaarvamise korra kehtestab Narva Linnavalitsus.
4.3. Erirühma valik arengupuuetega lastele tehakse meditsiiniliste, pedagoogiliste ja psühholoogiliste uurimuste alusel.
4.4. Lastel on õigus:
• saada tasuta meditsiinilist, pedagoogilist ja korrekteerimis-taastamisabi;
• tasuta kasutada lasteaia ruume;
• saada materiaalset toetust osalise toidumaksmise näol eraldatud summadest ja fondidest.
4.5. Vanematel on õigus:
• tuua laps lasteasutusesse ja ära viia lapsevanemale sobival ajal, järgides lasteaia päevarežiimi;
• nõuda vajalike tingimuste loomist igakülgseks arenguks ja lapse kasvatamiseks, abistades tingimuste loomistel;
• pöörduda pedagoogilise nõukogu või juhataja poole tekkinud küsimuste lahendamiseks.
4.6. Vanemad on kohustatud:
• looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
• kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse edendamise nõuetest.
4.7. Toitlustamise teenustasu maksavad lasteasutuses lapsevanemad. Toitlustamise päevatasu kehtestab hoolekogu ja kinnitab juhataja.
4.8. Koolieelne lasteasutus Pingviin garanteerib järelevalve ja lapse tervise ohutuse lasteaias viibides.
4.9. Lapse tervise tugevdamiseks viiakse lasteasutuses läbi järgmised profülaktilised protseduurid:
• regulaarsed tunnid ujulas;
• ravivõimlemine ja massaaž arsti ettekirjutusel.

5. Personal
5.1. Koolieelse lasteasutuse Pingviin töötajad on pedagoogid, logopeedid, defektoloogid, meditsiinitöötajad, tehniline personal.
5.2. Minimaalne personali koosseis kinnitatakse lasteasutuses haridus- ja teadusministri määrusest lähtudes, mille alusel määrab juhataja lasteasutuse personali koosseisu.
5.3. Töölepingud tööpersonaliga sõlmib, muudab ja katkestab lasteasutuse juhataja.
5.4. Koolieelse lasteasutuse personali õigused, kohustused ja vastutus kehtestatakse töölepinguga, ameti eeskirjadega ja ameti sisekorraldusega.
5.5. Pedagoogid:
• loovad koostöös lastevanematega tingimused laste vastastikuse austuse kasvatamiseks ja arenguks;
• vastutavad lapse elu ja tervise eest lasteasutuses viibimise ajal;
• kindlustavad päevarežiimi vastavuse ja planeeritud tegevuse õppe-kasvatuslikus programmis;
• valmistavad lapsi kooliks ette;
• konsulteerivad lastevanemaid pedagoogilistes küsimustes.
5.6. Meditsiinitöötajad:
• kontrollivad lasteasutuse ruumide ja territooriumi vastavust laste tervise hoidmise eeskirjadele ja organiseerivad koostööd meditsiiniliste asutuste ja tervishoiuteenistusega;
• kontrollivad laste toitlustamist, söögi valmistamise norme ja kvaliteeti, osalevad menüü koostamisel;
• jälgivad laste tervist vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud määrusele;
• meditsiinitöötajaga sõlmib, peatab ja katkestab töölepingu peaarst juhataja ettepanekul.
5.7. Logopeedid ja defektoloogid viivad lastega läbi korrekteerimis-taastamistööd.
5.8. Ülejäänud töötajad:
• tagavad lasteasutuse majandusliku tegevuse.
• tagavad terve ratsionaalse toitumise.
• jälgivad territooriumi, ruumide, seadmete seisukorda, töökaitse- ja tuletõrjevahendite korrasolekut ning garanteerivad nende õigeaegse remondi.

6. Koolieelse lasteasutuse juhtkond
6.1. Koolieelse lasteasutuse tööd juhib juhataja, kes koordineerib ja korraldab lasteasutuse eesmärkide ja ülesannete täitmist vastavalt käesolevale põhimäärusele. Juhataja kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
6.2. Lasteasutuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kinnitab Narva Linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Narva Linnavalitsus.
6.3. Lasteasutuse juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Narva linnapea või tema volitatud ametiisik.
6.4. Juhatajal on õigus teha lasteasutuse kasuks tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.
6.5. Koolieelse lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Juhatajal on õigus esindada lasteasutust kõigis asutustes ja organisatsioonides.
6.6. Koolieelse lasteasutuse juhataja:
6.6.1. tagab lasteasutuse tulemusliku töö ning kodukorrast kinnipidamise;
6.6.2. juhib lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus;
6.6.3. korraldab ja juhib lasteasutuse finants-majanduslikku tegevust ning vastutab selle õigsuse eest;
6.6.4. sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid, mis on vajalikud lasteasutuse normaalse tegevuse tagamiseks;
6.6.5. omab tööandja õigusi, sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid lasteasutuse personaliga;
6.6.6. koostab lasteasutuse koosseisunimestiku, mille kinnitab Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja;
6.6.7. organiseerib pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmist ja atesteerimist;
6.6.8. juhatab lasteasutuse pedagoogide nõukogu;
6.6.9. koostab lasteasutuse eelarveprojekti ning tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise;
6.6.10. annab aru Narva Linna Kultuuriosakonnale ja lasteasutuse hoolekogule;
6.6.11. kinnitab lasteasutuse sisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja lasteasutuse personali ametijuhendid.
6.7. Juhataja äraolekul asendab teda juhataja asetäitja, viimase äraolekul Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja poolt käskkirjaga määratud pedagoog.
6.8. Lasteasutusel on pedagoogide nõukogu – alaliselt tegutsev kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
6.9. Pedagoogide nõukogu pädevuse ja tegutsemise määrab lasteasutuse juhataja.

7. KOOLIEELSE LASTEASUTUSE HOOLEKOGU
7.1. Hoolekogu on alaliselt tegev organ, mille ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste huvidele ja arengule, samuti teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
7.2. Õppeaasta alguses valivad lapsevanemad lasteasutuse iga rühma poolt hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu Narva Linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Lisaks neile nimetab Narva Linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.
7.3. Hoolekogu pädevuse kuulub:
1) kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab juhatajale ja Narva Linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb juhatajale ja Narva Linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või Narva Linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
7.4. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis koguneb mitte harvemini kui kord kvartalis hoolekogu esindaja või juhataja ettepanekul.
7.5. Esindaja valitakse lapse viibimise ajal lasteasutuses.

8. VARA JA RAHASTAMINE
8.1. Lasteasutuse vara moodustavad hoone, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mis on munitsipaalomand.
8.2. Lasteasutuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavara eeskirjade alusel, mille on kinnitanud Narva Linnavolikogu.
8.3. Lasteasutusel on oma eelarve, mille on kinnitanud Narva Linnavolikogu.
8.4. Lasteasutuse rahastamine toimub:
– riigieelarve ja linnaeelarve vahenditest;
– riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
– vanemate poolt kaetavast osast;
– annetustest.

9. LASTEASUTUSE PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD
9.1. Lasteasutuse põhimääruse muutmise või täiendamise algatamise õigus on lapsevanematel hoolekogu kaudu, lasteasutuse töötajatel pedagoogide nõukogu kaudu, Narva Linnavalitsusel ning Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnal.
9.2. Lasteasutuse põhimääruse muutmised või täiendused peavad vastama lasteasutuse ülesannetele.

10. REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1. Lasteasutuse reorganiseerib ja tegevuse lõpetab Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogu otsuse alusel. Narva Linnavalitsus teavitab sellest Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanem vanemaid ja lasteaia personali hiljemalt neli kuud enne reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.2. Lasteasutuse likvideerimisel läheb dokumentatsioon linnaarhiivi.

11. Rakendussätted
10.1. Narva Linnavalitsuse 14. novembri 2000. a korraldus nr 3028-k «Koolieelsete lasteasutuste Pingviin ja Kirsike põhimääruste kinnitamine» tunnistada kehtetuks.
10.2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Linnapea Tarmo TAMMISTE
Linnasekretär Ants LIIMETS

/otsingu_soovitused.json