Teksti suurus:

Teabeameti põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2013
Avaldamismärge:

Teabeameti põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2001 nr 7

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.01.2005RTL 2005, 16, 15530.01.2005

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 42 lõike 1 ning paragrahvi 60 lõike 2 alusel.

I. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Teabeamet (edaspidi amet) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes täidab seadustega temale pandud ülesandeid.

§ 2.  Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 3.  Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

§ 4.  Ameti kõrgemalseisev valitsusasutus on Kaitseministeerium. Amet on aruandekohustuslik Kaitseministeeriumi ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 5.  Amet on riigieelarvest finantseeritav asutus. Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib kaitseminister seaduses kehtestatud korras.

§ 6.  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Rahumäe tee 4b, 11316 Tallinn. Ameti nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne tema asukohas, tuuakse ära struktuuriüksuste põhimäärustes.

II. osa AMETI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 7.  Ameti tegevusvaldkonnas on riigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamine, sealhulgas selleks vajaliku teabe kogumine ja töötlemine, vastuluure teostamine ning riigisaladuse kaitse korraldamine ja kontrollimine seadusega sätestatud alustel ja korras.
[RTL 2005, 16, 155 - jõust. 30.01.2005]

§ 8.  Amet:

 
  1) kogub ja töötleb riigile välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika kujundamiseks ning riigikaitseks vajalikku välisriike, välismaiseid tegureid või tegevust puudutavat poliitilist, sõjalist ja majanduslikku teavet;
  2) teostab vastuluuret riigi välisesinduste ja nende kaitseväeüksuste kaitseks, mis asuvad väljaspool riigi territooriumi;
  3) teostab vastuluuret oma teenistujate, koostööle kaasatud isikute ja valduste kaitseks;
  4) teeb koostööd Kaitsepolitseiametiga riigi vastu suunatud kuritegude ärahoidmiseks;
  5) korraldab ja kontrollib elektrooniliseks teabeturbeks kehtestatud nõuete täitmist, annab või tunnistab kehtetuks vastavussertifikaadid riigisaladuse automatiseeritud infotöötlussüsteemidele ning kontrollib nende käigushoidmist, sealhulgas ehitamist, kasutamist, hooldamist, remontimist ja ühendusi sidevõrkudega;
  6) korraldab ja kontrollib salastatud teabe kaitseks kasutatavate krüptomaterjalide haldust ja kaitset õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras;
  7) korraldab ja kontrollib erisidet;
  8) teostab julgeolekukontrolli ametisse julgeolekuametniku ametikohale kandideerivate ja ametis teenistuses olevate isikute suhtes;
  9) osutab elektrooniliselt teabe kogumisel ametiabi Kaitsepolitseiametile ja kaitseväele;
  10) peab oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmebaase;
  11) peab ameti valduses oleva riigivara registrit Vabariigi Valitsuse määratud korras;
  12) töötab välja ameti tegevusvaldkonda reguleerivate seaduste, Vabariigi Valitsuse ja kaitseministri määruste ning muude õigusaktide eelnõud;
  13) teeb oma pädevuse piires koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega, samuti teiste riikide julgeolekuasutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  14) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kaitseministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.
[RTL 2005, 16, 155 - jõust. 30.01.2005]

III. osa AMETI JUHTIMINE 

§ 9.  Ametit juhib peadirektor.

§ 10.  Ameti peadirektor:

 
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kaitseministrile;
  3) esitab kaks korda aastas kaitseministrile ameti ülesannete täitmise aruande ning informeerib vajadusel kaitseministrit ameti tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes;
  4) esitab kaitseministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  5) esitab kaitseministrile kinnitamiseks ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu;
  6) kehtetu;
  7) sõlmib lepinguid, esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
  8) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse või kaitseministri määruse või käskkirja alusel ja täitmiseks teenistusalastes küsimustes käskkirju, mis on kohustuslikud kõikidele ameti teenistujatele;
  9) annab ameti teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse ameti asjaajamiskorras ettenähtud korras;
  10) kinnitab ameti sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja ja teenistujate ametijuhendid;
  11) kehtetu;
  12) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad teenistujad;
  13) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid ameti abiteenistujatega;
  14) pärib aru ameti teenistujatelt;
  15) määrab ameti teenistujate palgad, lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palgaastmestikust, vastavatest astmepalgamääradest ja eelarves töötasudeks ettenähtud summadest;
  16) kohaldab nimetatavatele teenistujatele ergutusi ja distsiplinaarkaristusi seadusega ettenähtud alustel;
  17) esitab kaitseministrile ameti eelarve eelnõu ja eelmise aasta eelarve täitmise aruande ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  18) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel ning valvab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise üle;
  19) otsustab riigihangete teostamise ja korraldab ameti varustamist tema ülesannete täitmiseks vajalike vahenditega;
  20) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse ning kaitseministri määruse või käskkirjaga, samuti kaitseministri või Kaitseministeeriumi kantsleri või asekantsleri antud ülesandeid.
[RTL 2005, 16, 155 - jõust. 30.01.2005]

§ 11.  Peadirektori ajutise äraoleku juhtudel määrab tema asendaja peadirektor, millest informeeritakse viivitamatult kaitseministrit ja Kaitseminsiteeriumi kantslerit.
[RTL 2005, 16, 155 - jõust. 30.01.2005]

§ 12.  Ameti peadirektori asetäitja ülesanded on määratletud ametijuhendiga, mille kinnitab ameti peadirektor.

§ 13.  Peadirektori asetäitja:

 
  1) koordineerib, suunab ja kontrollib temale alluvate ameti osakondade tööd;
  2) annab korraldusi, mis on täitmiseks kohustuslikud talle alluvatele teenistujatele;
  3) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  4) saab kõigilt ameti struktuuriüksustelt talle pandud ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  5) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  6) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti töökorralduse, samuti ameti struktuuriüksuste juhtide nimetamise ning ameti teenistujate palgaastmete ja lisatasude määramise, toetuste andmise ning ergutuste ja distsiplinaarkaristuste kohaldamise kohta;
  7) asendab vajadusel peadirektorit;
  8) täidab muid peadirektori antud ülesandeid.

IV. osa AMETI NÕUNIK 

§ 14.  Ameti koosseisu kuuluvad väljaspool struktuuriüksuseid asuvad nõunikud, kes alluvad vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.

§ 15.  Nõuniku pädevus määratakse peadirektori käskkirjaga kinnitatud nõuniku ametijuhendis.

V. osa AMETI OSAKOND 

§ 16.  Ameti struktuuri kuuluvad kaitseministri poolt määratud osakonnad.

§ 17.  Ameti osakonna põhimääruse kinnitab peadirektor.

§ 18.  Ameti osakonda juhib osakonnajuhataja.

§ 19.  Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda osakonnajuhataja asetäitja, viimase äraolekul määrab osakonnajuhataja asendaja peadirektor.

V. osa AMETI KOMISJON 

§ 20.  Peadirektor võib moodustada ameti tegevusalas nõuandva õigusega alalisi ja ajutisi komisjone. Komisjonil võib olla ka otsuste langetamise õigus, kui see tuleneb otseselt seadusest.

§ 21.  Komisjon moodustatakse peadirektori käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed ning ülesannete täitmise tähtajad.

§ 22.  Komisjoni liikmeks võib määrata teiste valitsusasutuste teenistujaid selle asutuse juhi nõusolekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust olevaid isikuid nende nõusolekul.

§ 23.  Komisjonil on õigus pöörduda ameti struktuuriüksuste poole oma tööks vajalike andmete ja dokumentide saamiseks.

VI. osa AMETI SÜMBOOLIKA 

§ 24.  Amet kasutab Teabeameti lippu, mille kirjelduse kinnitab kaitseminister käskkirjaga, ning riigilippu õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 25.  Ametil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõna «TEABEAMET».

§ 26.  Amet kasutab õigusaktides kehtestatud korras registreeritud Teabeameti embleemi, mille kirjelduse kinnitab kaitseminister käskkirjaga.

§ 27.  Ameti kirjaplangil ja üldplangil kasutatakse ameti embleemi, mille all on sõna «TEABEAMET».

§ 28.  Amet võib kasutada embleemi ameti muudel trükistel ja esemetel.

VII. osa LÕPPSÄTTED 

§ 29.  Amet korraldatakse ümber või tema tegevus lõpetatakse seaduse alusel.

§ 30.  Määrus jõustub 1. märtsil 2001. a.

Jüri LUIK
Minister

Indrek KANNIK
Kantsler

/otsingu_soovitused.json