Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse Kirsike põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 30, 222

Koolieelse lasteasutuse Kirsike põhimäärus

Vastu võetud 29.12.2004 nr 1294

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 9 lõike 3 ja Narva linna põhimääruse (KO 2000, 76, 1094) punkti 5.5.1 alapunkti 2 ja punkti 10.2.2 alapunkti 2 alusel.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Koolieelne lasteasutus Kirsike (edaspidi  lasteasutus) on munitsipaalne lasteasutus, mille kõrgemalseisvaks organiks on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.
1.2. Lasteasutusel on oma eelarve, sümboolika ja pitsat.
l.3. Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi määrustest ja teistest haldusaktidest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjadest ning korraldustest.
1.4. Lasteasutuse asukoht ja aadress on Tiimani tn 11, 21003, Narva, Ida-Virumaa
1.5. Lasteasutus on ette nähtud kuni 3-a vanuste laste (lastesõim) ja 3–7-a lastele(lasteaed).

2. LASTEASUTUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1. Lasteasutuse eesmärgiks on tagada koolieelses vanuses lastele hooldust, anda koolieelne haridus – teadmiste, oskuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused laste edukaks tegutsemiseks koolis ja igapäevases elus.
2.2. Tagada laste täiuslikuks arenguks vajalikud tingimused lastega tervistedendava töö täpse korraldamise abil, kujundada vastutust tervisliku eluviisi suhtes lapsevanemate hulgas.
2.3. Kujundada laste tunnetuslikke võimeid sensoorsest vastuvõtlikkusest kuni kognitiivse arenguni modelleerimise abil. Metoodika on loodud riikliku raamprogrammi alusel.
2.4. Kujundada sotsiaalkäitumise aluseid: lapse suhtumist iseendasse, vastutulelikkust ja vastutus oma tegude eest.

3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS
3.1. Laste kasvatus ja areng toimub vene keeles ja kohustuslik eesti keele õpetamine. Koolieelne asutus omab vähemalt üht lastegruppi, kes töötab keelesüvendamise metoodika «Keelekümblus» järgi.
3.2. Lasteasutuses viibivad lapsed 12 tunni jooksul.
3.3. Lasteasutuse õppekollektiiv töötab EV Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse hariduse raamõppekava alusel väljatöötatud õppeprogrammi järgi. Programm on suunatud laste isiksuse arengule, mille omandamine toimub kodulootegevuse kaudu – tutvumine Eesti rahvatraditsioonidega, kultuuriga, ajalooga, omapäraga.
3.4. Lasteasutuses korraldatav metoodiline töö on suunatud lasteasutuse konkreetsete ülesannete, arenguprogrammi ja aastaplaani täitmiseks (Põhimääruse p.p. 2.2.,2.4.).
3.5. Metoodiline töö toimub õpetajatega konsulteerimiste abil, Narvas ja teistes vabariigi linnades läbiviidavate visiteerimiste, nende analüüsi ning samuti vastastikuste külastamiste teel.

4. LASTEASUTUSE STRUKTUUR, PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Lasteasutuse personali koosseisu kuuluvad pedagoogid, meditsiinitöötaja, õppe-kasvatuslik personal, samuti töötajad, kes tagavad lasteasutuse majandamist, lasteasutuse tööd tervikus juhendab juhataja.
4.2. Minimaalne personali koosseis kinnitatakse lasteasutuses haridus- ja teadusministri määrusega, mille alusel määrab juhataja lasteasutuse personali koosseisu.
4.3. Personali õigused ja kohustused on määratud kindlaks lasteasutuse töötajate ametijuhendis.
4.4. Koolieelse lasteasutuse tööd juhib juhataja, kes koordineerib ja korraldab lasteasutuse eesmärkide ja ülesannete täitmist vastavalt käesolevale põhimäärusele. Juhataja kannab vastutust lasteasutuse üldseisundi ja arengu rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Juhataja ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.
4.5. Lasteasutuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle  korra kinnitab Narva Linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Narva Linnavalitsus.
4.6. Lasteasutuse juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Narva linnapea või tema volitatud ametiisik.
4.7. Juhatajal on õigus teha lasteasutuse kasuks tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.
4.8. Koolieelse lasteasutuse juhataja on lasteasutuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Juhatajal on õigus esindada lasteasutust kõigis asutustes ja organisatsioonides.
4.9. Koolieelse lasteasutuse juhataja:
4.9.1. tagab lasteasutuse tulemusliku töö ning kodukorrast kinnipidamise;
4.9.2. juhib lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevust;
4.9.3. korraldab ja juhib lasteasutuse finants-majanduslikku tegevust ning vastutab selle õigsuse eest;
4.9.4. sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid, mis on vajalikud lasteasutuse normaalse tegevuse tagamiseks;
4.9.5. omab tööandja õigusi, sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid lasteasutuse personaliga;
4.9.6. koostab lasteasutuse koosseisunimestiku, mis kinnitatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja poolt;
4.9.7. organiseerib pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmist ja atesteerimist;
4.9.8. juhatab lasteasutuse pedagoogide nõukogu;
4.9.9. koostab lasteasutuse eelarveprojekti ning tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise;
4.9.10. annab aru Narva Linna Kultuuriosakonnale, ja lasteasutuse hoolekogule;
4.9.11. kinnitab lasteasutuse sisekorra eeskirja, asjaajamiskorra ja lasteasutuse personali ametijuhendid.
4.10. Juhataja äraolekul asendab teda juhataja asetäitja, viimase äraolekul Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja poolt käskkirjaga määratud pedagoog.
4.11. Lasteasutusel on pedagoogide nõukogu – alaliselt tegutsev kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
4.12. Pedagoogide nõukogu pädevuse ja tegutsemise määrab lasteasutuse juhataja.
4.13. Lasteasutuse personal on kohustatud jälgima käesolevat põhimäärust ja juhinduma töö sisekorraeeskirjadest.
4.14. Lasteasutuse administratsiooni moodustavad juhataja, asetäitja õppealal, majandusjuhataja. Administratsioon korraldab lasteasutuse tööd vastavalt käesolevale põhimäärusele, sisekorraeeskirjadele, teostab personali juhtimist ja koostööd lasteasutuse hoolekoguga.
4.15. Juhataja on kohustatud vähemalt üks kord aastas esitama Linnavalitsusele ja hoolekogule ülevaate õppe-kasvatustegevuse, majandusliku olukorra ja lasteasutuse rahaliste vahendite kasutamise kohta.
4.16. Pedagoogide nõukogu on alaliselt tegutsev juhtimisorgan. Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on lasteasutuse juhataja, asetäitja õppealal ja õpetajad.
4.17. Pedagoogide nõukogu tööd korraldab lasteasutuse juhataja. Pedagoogilise nõukogu päevakorra, istungite perioodilisuse määrab kindlaks juhataja, viimase äraoleku asetäitja õppealal. Pedagoogide nõukogu istungid viib läbi juhataja, tema äraoleku asetäitja õppealal.
4.18. Pedagoogide nõukogu peaülesandeks on lastega tehtava õppe-kasvatusliku töö kindlakstegemine, selle analüüs ja eesmärkide realiseerimise võimalused.
4.19. Pedagoogide nõukogu istungis on õigus osaleda hoolekogu liikmetel, riigi- ja kohalike omavalitsuste esindajatel ning lapsevanematel, kelle lapsed käivad lasteaias.
4.20. Pedagoogide nõukogu otsused jõustuvad vastuvõtmise hetkest ja on täitmiseks kohustuslikud.

5. HOOLEKOGU
5.1. Hoolekogu on alaliselt tegev organ, mille ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste huvidele ja arengule, samuti teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
5.2. Õppeaasta alguses valivad lapsevanemad lasteasutuse iga rühma poolt hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu Narva Linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Lisaks neile nimetab Narva Linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele.
5.3. Hoolekogu pädevusse kuulub:
1) kuulata ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) anda juhatajale ja Narva Linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekal kasutamisel;
3) teha juhatajale ja Narva Linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleda oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustada lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustada teisi käesoleva seaduse või Narva Linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
5.4. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis koguneb mitte harvemini kui kord kvartalis hoolekogu esindaja või juhataja ettepanekul.

6. LASTE JA LAPSEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Lapsevanematel on õigus teha ettepanekuid koolieelse Lasteasutuse töö parandamiseks, täiendavate tasuliste teenuste korraldamiseks, vabalt valida vastavates vanuserühmades töötavaid kasvatajaid.
6.2. Lapsevanematel on õigus saada lasteasutuse pedagoogidelt kvalifitseeritud abi lapse kasvatamiseks ja arendamiseks ning lapse hooldust meditsiinipersonali poolt.
6.3. Lapsevanemad on kohustatud õigeaegselt tasuma lasteasutuses laste toitlustamise eest vastavalt laste viibimispäevadele lasteasutuses.
6.4. Lapsevanemad on kohustatud osalema laste kasvatuse- ja arenguprotsessis, aitama kaasa arengukeskkonna loomisele.
6.5. Lapsevanemad on kohustatud lahendama lapse lasteasutuses viibimisega tekkinud probleeme juhatajaga.
6.6. Lasteasutuses viibivatel lastel on õigus saada igakülgset isikuarengut vastavalt lasteasutuse pedagoogilise töö prioriteetidele.
6.7. Lastel on õigus saada vajalikku meditsiiniabi, täiuslikku toitlustamist, mis tagab nende tervise ja elu kaitse.
6.8. Lastel on õigus saada kaitset kõikide nii vaimsete kui ka füüsiliste mõjude negatiivsete vormide eest nii täiskasvanute kui ka samaealiste poolt.
6.9. Lasteasutuse perekondlik töö toimub lapsevanemate koosolekute, loengute, ümarlaudade, psühholoogilise keskuse abi, lapsevanemate poolt õppetöö külastamise, lahtiste uste päeva, peopäevade, näituste, teatrietenduste, kollektiivsete ekskursioonide ja matkade, linna kultuuriürituste külastamiste kaudu, mis on lapse eduka harmoonilise arengu tingimuseks.
6.10. Lasteasutuse komplekteerimine lastega toimub lapsevanemate soovil, järjekorra olemasolul toimub komplekteerimine Narva Kultuuriosakonna poolt.
6.11. Lastekaitseseaduses on lapsevanematele eeskirjad, mis on täitmiseks kohustuslikud vastavalt laste kasvatamise ja arengu üldeesmärkidele.
6.12. Lasteasutus tagab vajaliku meditsiiniabi ja täiuslikku toitlustamise, mis garanteerib lastele nende tervise ja elu kaitse.

7. VARA JA RAHASTAMINE
7.1. Lasteasutuse vara moodustavad hoone, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mis on munitsipaalomand.
7.2. Lasteasutuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavara eeskirjade alusel, mis on kinnitatud Narva Linnavolikogu poolt.
7.3. Lasteasutusel on oma eelarve, mis on kinnitatud Narva Linnavolikogu poolt.
7.4. Lasteasutuse rahastamine toimub:
– riigieelarve ja linnaeelarve vahenditest;
– riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
– vanemate poolt kaetavast osast;
– annetustest.

8. LASTEASUTUSE PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD
8.1. Lasteasutuse põhimääruse muutmise või täiendamise algatamise õigus on lapsevanematel hoolekogu kaudu, lasteasutuse töötajatel pedagoogide nõukogu kaudu, Narva Linnavalitsusel ning Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnal.
8.2. Lasteasutuse põhimääruse muutmised või täiendused peavad vastama lasteasutuse ülesannetele.

9. REORGANISEERIMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
9.1. Lasteasutuse reorganiseerib ja tegevuse lõpetab Narva Linnavalitsus Narva Linnavolikogu otsuse alusel. Narva Linnavalitsus teavitab sellest Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanem vanemaid ja lasteaia personali hiljemalt neli kuud enne reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise tähtaega.
9.2. Lasteasutuse likvideerimisel läheb dokumentatsioon linnaarhiivi.

10. RAKENDUSSÄTTED
10.1. Narva Linnavalitsuse 14. novembri 2000. a korraldus nr 3028-k «Koolieelsete lasteasutuste Pingviin ja Kirsike põhimääruste kinnitamine» tunnistada kehtetuks.
10.2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Linnapea Tarmo TAMMISTE
Linnasekretär Ants LIIMETS

/otsingu_soovitused.json