Teksti suurus:

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.5 "Külade taastamine ja arendamine" tingimused"

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.5 "Külade taastamine ja arendamine" tingimused" - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.07.2012, 10

"Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" meetme 3.5 "Külade taastamine ja arendamine" tingimused"

Vastu võetud 29.10.2004 nr 176
RTL 2004, 142, 2157
jõustumine 12.11.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.2005/4 RTL 2005, 15, 147 30.01.2005
02.07.2012RT I, 11.07.2012, 414.07.2012

Määrus kehtestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 16 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.5 «Külade taastamine ja arendamine» raames mittetulundusühingule ja ettevõtjale külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord, taotluse hindamiskriteeriumid ja hindamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

§ 2.   Meetme eesmärk

  (1) Külade taastamise ja arendamise meetme (edaspidi  meede) üldeesmärk on parandada küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) elukeskkonna atraktiivsust kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

  (2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
  1) tugevdada omaalgatust, koostöötahet ning sotsiaalseid suhteid;
  2) arendada sotsiaalset infrastruktuuri;
  3) hoida külade loodus- ja ehituspärandit ning parandada külade välisilmet;
  4) parendada erinevate teenuste kättesaadavust külaelanikele.

§ 3.   Meetme rakendusüksus

  Meetme rakendusüksus on Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine» (RT I 2004, 15, 119; 63, 444) tähenduses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA ).

§ 4.   Riigiabi

  Meetme raames ettevõtjale antav toetus on regionaalabi Euroopa Komisjoni juhiste riigipoolse regionaalabi andmiseks (ELT C 74, 10.03.1998) mõistes.

2. peatükk TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR 

§ 5.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda mittetulundusühing ning maapiirkonnas tegutsev ettevõtja, kes vastab määruses sätestatud nõuetele (edaspidi  taotleja).

  (2) Taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema tegutsenud vähemalt kuus kuud.

  (3) Kui taotleja on ettevõtja, ei või kavandatavale investeeringule järgneva viie majandusaasta jooksul investeeringuobjektist või sellega seotud tegevusest saadav planeeritav ärikasum ületada majandusaastal 25% kavandatava investeeringuobjekti maksumusest. Nimetatud ärikasumi arvutamisel ei arvestata kavandatava investeeringuobjekti kulumit ja väärtuse langust.

  (4) Kui taotleja on ettevõtja, võtab ta endale kohustuse vähemalt viiel investeeringujärgsel majandusaastal pidada investeeringust saadava ärikasumi määramiseks kavandatava investeeringuobjekti ja sellega seotud tegevuste kohta eraldi tulude ja kulude arvestust.

  (5) Kui mittetulundusühing on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis majandusaastat pärast kavandatava investeeringu tegemist.

  (6) Taotlejal ei tohi olla riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.

§ 6.   Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid

  (1) Taotleja võib taotleda toetust lisas 1 nimetatud tegevuste ja investeeringuobjektide (edaspidi investeeringuobjekt) kohta, kui investeeringuobjekti kavandatav asukoht on maapiirkonnas.

  (2) Kavandatavad investeeringuobjektid peavad olema kooskõlas piirkonna kultuuri, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (3) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumise koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumine).

  (4) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise.

  (5) Toetatava investeeringu osaks võib olla ka kavandatud investeeringuobjektiga seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö ning toetuse avalduse ja arengukava lühikokkuvõtte ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (edaspidi ettevalmistav töö), mille kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. a ning mille eest on tasutud enne taotluse esitamist.

  (6) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis kirjalikku pakkumiskutset ja olema saanud vähemalt kolm hinnapakkumist.

  (7) Kui investeeringuobjekt on seotud ujumiskoha, paadisilla või muu veekogul või selle vahetus läheduses kavandatava tegevusega, ei tohi investeeringuga kaasneda olulist keskkonnamõju.

  (8) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes teiste hinnapakkumistega.

  (9) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu või mittetulundusühingu) juhatusse või nõukokku.

§ 7.   Kulude loetelu, mis ei ole abikõlblikud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise, rentimise või liisimise kulud;
  2) tolli-, sisseveo- ja muud maksud, mida hüvitatakse, kompenseeritakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused investeeringu osale;
  3) investeeringuobjekti käibemaks, kui taotleja on taotluse esitamise hetkel käibemaksukohustuslane;
  4) investeeringuobjekti käibemaks pärast taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kuupäeva, kui taotleja ei olnud käibemaksukohustuslane taotluse esitamise hetkel;
  5) tasu taotleja enda või tema töötajate tehtud tööde eest;
  6) remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud tegevuskulud;
  7) liisingumaksed, kui omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
  8) teenustasu pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja muud finantsteenustega seotud kulud;
  9) juriidiliste konsultatsioonide, raamatupidamisteenuse eest tasumine, tasud patendi ja litsentsi ning teostatavusuuringute eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilisteks ja -geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused;
  10) kulutused reklaamile;
  11) kasutatud seadme ostmiseks tehtud kulutused;
  12) sellise kontoritehnika (sh koopia- ja paljundusmasinad) ostmine, mis ei ole vajalik infopunkti kasutajate tavapäraseks teenindamiseks;
  13) sellise arvutimängu ja muu tarkvara ostmine, mis ei ole vajalik infopunkti kasutajate tavapäraseks teenindamiseks.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetatava investeeringu abikõlbliku maksumuse moodustavad:
  1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, kui taotleja on ettevõtja või käibemaksukohustuslasest mittetulundusühing;
  2) investeeringuobjekti maksumus koos käibemaksuga, kui taotleja on mittetulundusühing ega ole käibemaksukohustuslane;
  3) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus kuni 12% ulatuses punktis 1 või 2 nimetatud maksumusest.

  (2) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12% lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud maksumust, arvestatakse ettevalmistava töö maksumuseks 12% vastavalt lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud maksumusele.

  (3) Toetust antakse mittetulundusühingule kuni 90% investeeringu abikõlblikust maksumusest.

  (4) Toetust antakse ettevõtjale kuni 50% investeeringu abikõlblikust maksumusest ja Harjumaal kuni 40% investeeringu maksumusest.

  (5) Kui taotleja on maapiirkonnas tegutsev väike- või keskmise suurusega ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile (EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33) mõistes, antakse toetust kuni 65% investeeringu abikõlblikust maksumusest ning Harjumaal kuni 55% investeeringu abikõlblikust maksumusest.

  (6) Toetuse avalduses ja arengukava lühikokkuvõttes ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstav toetus ei tohi ületada 15 000 krooni.

  (7) Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta meetme raames võib olla 938 796 krooni aastas ning 2 346 990 krooni kolmel aastal kokku.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 9.   Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu selleks ettenähtud tähtajal avaldus ja arengukava lühikokkuvõte ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid.

  (2) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide koopiatest.

  (3) PRIA teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 10.   Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) vormikohane avaldus (lisa 3);
  2) vormikohane arengukava lühikokkuvõte (lisa 4), mille juurde võib lisada koopia selle aluseks olnud küla, alevi või aleviku arengukavast;
  3) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse;
  4) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  5) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, nimekiri osanikest, kelle osaga on esindatud üle 20% osakapitalist või nimekiri tulundusühistu liikmetest;
  6) taotlemisele eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga punktis 5 nimetatud taotleja kinnitatud ettevõtja andmed töötajate arvu, bilansimahu ja netokäibe ning sõltumatuse kohta Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ mõistes;
  7) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande koopia, mis kajastab ettevõtja vähemalt kuue kuu tegevust;
  8) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koopia või «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588) kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta raamatupidamisregistrite alusel koostatud koond ettevõtlustulude ja -kulude kohta; seejuures peab majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne või ettevõtluse tulude ja kulude koond kajastama ettevõtja vähemalt kuue kuu tegevust;
  9) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  10) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni; kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus on alla 156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
  11) vormikohane hinnavõrdlustabel (lisa 5) määruse § 6 lõikes 3 nimetatud investeeringuobjekti kohta, kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
  12) koopia investeeringuobjekti avaliku kasutamise lepingu eelkokkuleppest või kokkuleppest, mis on sõlmitud kohaliku omavalitsuse üksusega vähemalt viieks investeeringu tegemisele järgnevaks aastaks, millest nähtuvad avalikuks kasutamiseks mõeldud investeeringuobjekti täpne nimetus ja kirjeldus, investeeringuobjekti avaliku kasutamise tingimused ning lepingupoolte õigused ja kohustused investeeringuobjekti avaliku kasutamise tagamiseks;
  13) koopia dokumendist, mis tõestab, et kavandatav investeeringuobjekt kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks investeeringujärgseks majandusaastaks;
  14) lisa 1 punktides 6 ja 7 loetletud investeeringuobjektide puhul kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse keskkonnateenistuse kinnitatud keskkonnamemorandum või selle koopia, kui see on nõutav «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seaduse» (RT I 2000, 54, 348; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 521; 99, 579; 2004, 30, 209; 38, 258) kohaselt;
  15) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö ning nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava väljavõtte või maksekorralduse koopia;
  16) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise seisuga maksuseadustes sätestatud kohustused ja et tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava kohaselt.
  17) avaldus «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuste registrisse kandmiseks.

  (2) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja avalduse taotleja andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuse ja põllumassiivide registrisse.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. PRIA teeb taotleja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaardist väljatrüki, mille taotleja allkirjastab.

  (2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja esitamata dokumendid.

  (3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 10 lõike 1 punktis 17 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille taotleja ja taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale. Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri kaart või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kaart ja kontroll-leht.

  (4) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt, jäetakse taotlus vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikele 7 läbi vaatamata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, siis võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 12.   Andmete õigsuse kontroll

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust, taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava investeeringu vastavust «Struktuuritoetuse seaduse» §-dele 18 ja 19 ning määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA esitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotlejate nimekirja, millest nähtub iga taotleja investeeringuobjektide loetelu. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kontrollib, et nimetatud investeeringuobjektid ei ole rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele määratud vahenditest. Kontrolli tulemused edastatakse PRIA-le nimekirja saamisest arvates viie tööpäeva jooksul.

  (3) Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike registrite andmeid.

  (4) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel õigus viibida taotleja nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa, ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (5) Kontrolli tulemuste kohta koostab lõikes 4 nimetatud ametnik kontrollakti, mille allkirjastavad ametnik ja taotleja või isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.

§ 13.   Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses ja arengukava lühikokkuvõttes märgitud andmeid omavahel ja neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega.

  (2) PRIA määrab vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikele 3 taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, kui esitatud taotluses või muudes määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (3) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui:
  1) on täidetud määruses sätestatud nõuded,
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased.

  (4) PRIA volitatud ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja kavandatav investeering ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse kontroll-lehel, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittenõuetekohasus kindlaks tehti.

  (5) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 18 lõikele 2 või § 19 lõikele 6.

§ 14.   Taotluse hindamine

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse vastavalt «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõikele 1.

  (2) Avalduses ja arengukava lühikokkuvõttes esitatud andmete alusel annab investeeringuobjekti asukohajärgse maakonna maavanem (edaspidi maavanem) arvamuse investeeringuobjekti §-s 2 toodud meetme eesmärkidele vastavuse ning investeeringu vajalikkuse ja sobivuse kohta ning kinnitab paremusjärjestuse.

  (3) Maavanem moodustab lõikes 2 nimetatud arvamuse andmiseks ning vastavaks tunnistatud taotluste paremusjärjestuse koostamiseks hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon).

  (4) PRIA esitab kahe tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäeva möödumisest arvates maavanemale tutvumiseks avalduste ja arengukavade lühikokkuvõtete koopiad ning arengukavad.

  (5) Taotlejate nimekirja esitab PRIA maavanemale 35 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates väljastusteatega tähtkirjaga, märkides nimekirjas eraldi ka need taotlejad, kelle taotlused ei ole «Struktuuritoetuse seaduse» §-de 18 ja 19 alusel vastavaks tunnistatud.

§ 15.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on vähemalt seitsmeliikmeline, kuid mitte suurem kui 15-liikmeline, ja selle liikmeid on paaritu arv.

  (2) Komisjon koosneb vähemalt kahe mittetulundusühingu esindajatest ja vähemalt kahest ettevõtjast, kes tegutsevad kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse maakonna territooriumil, ning vastava maavalitsuse esindajast ja vähemalt kahest vastava maakonna kohaliku omavalitsusüksuse esindajast (edaspidi komisjoni liikmed). Komisjoni liikmele võib määrata ka asendusliikme, kellel on kõik komisjoni liikme õigused ja kohustused.

  (3) Maavanem edastab PRIA-le komisjoni liikmete ja asendusliikmete nimed ning nende asutuste või isikute nimed, keda liige esindab, viie tööpäeva jooksul arvates komisjoni koosseisu määramisest. Komisjoni liikmete ja asendusliikmete nimed avalikustatakse PRIA veebilehel.

§ 16.   Komisjoni töö juhtimine ja tegevuse korraldamine

  (1) Komisjoni tööd juhib maavanem või tema volitatud maavalitsuse ametnik (edaspidi komisjoni esimees).

  (2) Komisjoni töövorm on komisjoni istung, mille valmistab koostöös PRIA-ga ette maavalitsus. Komisjoni töö tehnilise teenindamise tagab maavalitsus.

  (3) Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees, kooskõlastades istungi toimumise aja PRIA-ga. Komisjoni esimees teatab komisjoni liikmetele ja Põllumajandusministeeriumile kirjalikult või elektrooniliselt komisjoni istungi toimumise aja ja koha kolme tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlejate nimekirja saamisest.

  (4) Kui komisjoni liige ei saa komisjoni istungist osa võtta või esinevad «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) § 10 lõikes 1 toodud asjaolud, taandab ta ennast komisjoni istungilt ja teatab sellest viivitamata komisjoni esimehele ja asendusliikmele.

  (5) Kui asendusliige ei saa lõikes 4 toodud põhjustel komisjoni istungist osa võtta teatab ta sellest viivitamata komisjoni esimehele, kes määrab asendusliikme teiste komisjoni asendusliikmete hulgast, eelistades lähedase tegevusvaldkonnaga organisatsiooni esindajat.

  (6) Komisjoni esimehel on õigus arengukava lühikokkuvõte ja avalduse või kavandatava investeeringuobjekti kohta lisateabe saamiseks kutsuda komisjoni istungile isik, kes ei ole taotleja, komisjoni liige ega asendusliige. Sellekohase põhjendatud kirjaliku ettepaneku võib komisjoni esimehele teha ka komisjoni liige.

§ 17.   Komisjoni istung

  (1) Komisjoni töövorm on komisjoni istung. Komisjoni istung on kinnine.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

  (3) Kui komisjon ei ole otsustusvõimeline, kutsub komisjoni esimees uue komisjoni kokku 10 tööpäeva jooksul arvates eelmise komisjoni istungi toimumise päevast, kooskõlastades eelnevalt istungi toimumise aja PRIA-ga.

  (4) Komisjoni istungil osaleb PRIA määratud järelevalveametnik vaatlejana. Komisjoni istungil võib osaleda Põllumajandusministeeriumi esindaja ja §-s 16 nimetatud komisjoni istungile kutsutud isik. Nimetatud isikud ei osale paremusjärjestuse koostamises.

  (5) Komisjoni liige hindab avaldust ja arengukava lühikokkuvõtet § 18 lõikes 1 toodud hindamiskriteeriumide alusel, täites eraldi iga taotleja kohta lisas 6 toodud vormi kohase hindamislehe.

  (6) Komisjoni istungil koostatakse lisas 7 toodud vormi kohane komisjoni ettepanek (edaspidi komisjoni ettepanek).

§ 18.   Taotluse hindamiskriteeriumid ja nendele vastavuse hindamise kord

  (1) Taotluse hindamisel arvestatavad hindamiskriteeriumid on:
  1) kavandatava investeeringuobjekti sobivus meetme eesmärkidega, sealhulgas investeeringuobjekti kulutõhusus;
  2) investeeringuobjekti vastavus asjaomase maapiirkonna arenguvajadustele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud hindamiskriteeriumidele vastavuse hindamiseks annavad komisjoni liikmed hindepunkte, võrreldes selleks ka avalduses ja arengukava lühikokkuvõttes märgitud andmeid omavahel.

§ 19.   Investeeringuobjekti sobivus meetme eesmärkidega

  Hinnangu andmise korral investeeringuobjekti sobivusele meetme eesmärkidega on maksimaalselt võimalik anda:
  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral investeeringuobjekt suurendab piirkonna elukvaliteeti;
  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral investeeringuobjekt suurendab elukeskkonna atraktiivsust;
  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral investeeringuobjekt suurendab piirkonna elanike omaalgatust ja võimalust teha koostööd ning tugevdab sotsiaalseid suhteid;
  4) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on piirkondliku arengukava koostamise protsessi kaasatud piirkonna elanikud;
  5) kuni 15 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on investeeringuobjekti kavandatav majandamine tegelikkuses teostatav;
  6) kuni 15 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on investeeringuobjekti kavandatav kasutajate arv vastavuses investeeringuobjektile tehtavate kulutustega.

§ 20.   Investeeringuobjekti vastavus piirkonna arenguvajadustele

  Hinnangu andmise korral investeeringuobjekti vastavusele piirkonna arenguvajadustele on maksimaalselt võimalik anda:
  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral investeeringuobjekt vastab arengukava lühikokkuvõttes sätestatud arengueeldustele;
  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral investeeringuobjekt vastab arengukava lühikokkuvõttes sätestatud strateegilistele eesmärkidele või arengusuundadele;
  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral on investeeringuobjekt kajastatud arengukava lühikokkuvõttes märgitud tegevustes.

§ 21.   Komisjoni ettepaneku koostamine

  (1) Komisjoni liikme märgitud hindepunktide alusel arvutatakse taotluse hindepunktide summa.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse moodustamiseks liidetakse kõigilt komisjoni liikmetelt saadud taotluse hindepunktid kokku.

  (3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks kõrgema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (4) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste paremusjärjestus koostatakse komisjoni liikmete hääletuse tulemuste alusel. Komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse vastuvõetuks otsus, mille poolt hääletas komisjoni esimees. Nimetatud hääletuse tulemused märgitakse komisjoni ettepanekusse.

  (5) Komisjon koostab maavanemale ettepaneku paremusjärjestuse kinnitamiseks. Hindepunktide summa märgitakse komisjoni ettepanekusse taotluste ja hindepunkte andnud komisjoni liikmete lõikes.

  (6) Komisjoni ettepanekule kirjutavad alla komisjoni esimees, komisjoni liikmed ja PRIA järelevalveametnik.

§ 22.   Komisjoni ettepaneku kinnitamine

  (1) Maavanem kinnitab komisjoni ettepaneku maavanema korraldusega. Maavanemal on õigus jätta komisjoni ettepanek kinnitamata õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Kui maavanem ei kinnita komisjoni ettepanekut, kutsub komisjoni esimees komisjoni kokku 10 tööpäeva jooksul, arvates eelmise komisjoni istungi toimumise päevast, kooskõlastades istungi toimumise aja PRIA-ga.

  (3) Maavanem edastab kinnitatud paremusjärjestuse PRIA-le 15 tööpäeva jooksul, arvates PRIA-lt taotlejate nimekirja saamisest, lisades komisjoni ettepaneku koos hindamislehtedega, kuid mitte hiljem kui 30 tööpäeva jooksul § 17 lõikes 3 ja § 22 lõikes 2 toodud juhtudel.

§ 23.   Komisjoni töö avalikustamine

  Maavanemal on õigus avalikustada taotluste paremusjärjestus maavalitsuse veebilehel. Paremusjärjestuse avalikustamisel avaldatakse taotleja nimi ja projekti koondnimetus. Hindamislehti ja komisjoni ettepanekut ei avalikustata.

§ 24.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Rahuldamisele kuuluvad «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 2 punkti 2 kohaselt hindamise tulemusel moodustatud paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 10% võimalikust maksimaalsest punktide arvust, mida taotlusele võivad anda komisjoni istungil osalenud komisjoni liikmed ja mille rahastamise summa ei ületa meetme taotluste rahastamise eelarvet maakonna kohta.

  (2) Meetme taotluste rahastamise eelarve jaotus maakonniti määratakse järgmiselt: pool meetmele ettenähtud vahenditest jagatakse võrdselt maakondade vahel ning ülejäänud vahendid võrdeliselt maapiirkonna elanike arvuga maakonnas.

  (3) PRIA peadirektor teeb «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõike 3 alusel taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul, arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

  (4) Vajaduse korral võib PRIA peadirektor teha taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul, arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja pikendamisest lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul.

  (5) Taotlus jäetakse rahuldamata «Struktuuritoetuse seaduse» § 20 lõigete 3 või 4 alusel.

  (6) Kui ettevalmistavad tööd ei vasta § 6 lõigetes 5 ja 6 toodud nõuetele või kui esinevad «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõikes 5 toodud alused, siis jäetakse toetuse taotlus rahuldamata ettevalmistavate tööde osas.

  (7) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia viie tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga, arvates otsuse tegemisest.
[RTL 2005, 15, 147 - jõust. 18.01.2005]

§ 25.   Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

  (1) PRIA saadab pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist toetuse saajale PRIA peadirektori allakirjutatud kinnituskirja kahes eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 8 toodud väljamakse taotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon) posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (2) Kui toetuse saaja on nõus lõikes 3 toodud kohustuste võtmisega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le 15 kalendripäeva jooksul, arvates kinnituskirja saamisest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

  (3) Kinnituskirja tagastamisega kinnitab toetuse saaja, et on nõus:
  1) toetust vastu võtma;
  2) jätkama tegutsemist sellel tegevusalal, mille kohta ta toetust taotles, vähemalt viie aasta jooksul, arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) säilitama ja kasutama investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt viie aasta jooksul, arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) maksma saadud investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi;
  5) teavitama 5 tööpäeva jooksul PRIA-t enda registreerimisest käibemaksukohustuslaseks, saates «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554; 2004, 41, 278; 43, 299; 45, 315) § 20 lõikes 5 nimetatud registreerimist käsitleva otsuse koopia PRIA-le väljastusteatega tähtkirjaga;
  6) täitma muid toetuse saamiseks esitatud nõudeid.

  (4) Toetuse saaja lubab kinnituskirja tagastamisega PRIA-l teostada järelevalvet investeeringu tegemise ning toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle ning lubab PRIA määratud tähtajal esitada PRIA-le kirjalikud andmed toetuse mõju hindamiseks selle saamisele järgneva viie aasta jooksul «Struktuuritoetuse seaduse» § 10 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire ja hindamise üldise korra ja § 13 lõike 5 punkti 2 alusel kehtestatud toetuse seire läbiviimise eeskirja kohaselt.

§ 26.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja ning toetuse saaja teavitab viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutustest;
  3) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest ja jagamisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
  4) ettevõtte töötajate arvu suurenemisest üle 50 või kui aastakäive ületab 109 526 200 krooni või bilansimaht ületab 78 233 000 krooni;
  5) käibemaksukohustuslaseks registreerimisest «Käibemaksuseaduse�� § 19 alusel;
  6) mittetulundusühingu ümberkujundamisest, ühendamisest või jagunemist;
  7) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
  8) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 27.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded samal ajal toetuse taotluse esitamise tähtajaga.

  (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirjale allakirjutamist PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) kui investeeringuobjekt on ehitis või kui investeeringuobjekti toetatava maksumuse moodustab investeeringuobjekti maksumus koos käibemaksuga, siis selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (3) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osalist teostamist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirjale allakirjutamist toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia;
  4) kui investeeringuobjekti toetatava maksumuse moodustab investeeringuobjekti maksumus koos käibemaksuga, siis selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia.

  (4) Ettevalmistavate tööde puhul esitab toetuse saaja PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse koopia.

  (5) Lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (6) Investeeringu tegemisega ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval, v.a ettevalmistavate tööde puhul.

§ 28.   Riiklik järelevalve

  (1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide ning nendes esitatud andmete õigsust ja nõuetekohasust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 alusel.

  (2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud nõuete täitmist ja nende vastavust taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks vajalike dokumentide esitamist, sealhulgas:
  1) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
  2) kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
  3) ehitise puhul ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) tähenduses;
  4) haljastusprojekti ja haljastusprojekti eelarvet, kui investeeringuobjekt on park, haljastus- või puhkeala;
  5) ehitise korral kasutusluba;
  6) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 12 nimetatud kehtivat lepingut;
  7) raamatupidamisdokumente.

  (3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal ning kontrollida dokumente kohapeal.

  (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalveametnik ja taotleja või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või ostis kaupa.

§ 29.   PRIA ettekirjutus

  PRIA järelevalveametnikul on õigus «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 1 punkti 5 alusel ja korras teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

§ 30.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud korra kohaselt.

  (2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul, arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või kapitalirendi korral toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kolme kuu jooksul, arvates § 27 lõigetes 2–4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamise päevast.

  (3) Toetust ei maksta, kui tehakse kindlaks § 24 lõikes 5 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui:
  1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente § 27 lõikes 1 ettenähtud tähtajaks;
  2) toetuse saaja tegevus ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
  3) investeeringuobjekti kasutamine ei vasta toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele;
  4) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja § 25 lõikes 2 ettenähtud tähtpäevaks tagastamata;
  5) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata;
  6) kui tehtud kulutus ei ole abikõlblik.

  (4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui ilmnevad § 24 lõigetes 5 ja 6 toodud taotluse rahuldamata jätmise tingimused või kui toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringu tegemist tõendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks vastavalt § 27 lõikele 1.

  (5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 toodud asjaolude ilmnemisel, siis ei hüvitata toetuse saajale tehtud kulutusi ettevalmistava töö osas.

  (6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

§ 31.   Dokumentide säilitamine

  (1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini «Arhiiviseaduse» kohaselt.
[RT I, 11.07.2012, 4 - jõust. 14.07.2012]

  (2) Toetuse taotlemise ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja 2015. aasta 31. detsembrini.

§ 32.   Rakendussäte

  Maavanemad moodustavad § 14 lõikes 3 nimetatud komisjoni 15 tööpäeva jooksul arvates määruse jõustumisest.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json