Teksti suurus:

Põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 76 "Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 19, 207

Põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määruse nr 76 "Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm" muutmine

Vastu võetud 27.01.2005 nr 9

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 6 lõike 3, § 40 lõike 2 ja § 41 lõike 2 ning Euroopa Komisjoni määruse 800/1999/EÜ, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 102, 17.04.1999, lk 11–52), artikli 31 lõike 1 alusel.

Muudan põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määrust nr 76 «Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm» (RTL 2004, 53, 907) ning täiendan määrust §-ga 11 1 järgmises sõnastuses:

« § 111. Veiseliha töötlemisest teavitamine

(1) Taotleja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoodi alusel imporditud liha töötlemise alustamise kuupäevast hiljemalt viis päeva enne töötlemise algust.

(2) Taotleja esitab koos lõikes 1 nimetatud teabega asjakohaste toodete retseptid.»

Minister Ester TUIKSOO
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json