Teksti suurus:

Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 19, 258

Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile

Vastu võetud 31.01.2001 nr 12

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526) paragrahvi 98 lõike 1 ja paragrahvi 67 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 421 «Volituste andmine «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2000, 98, 633) punkti 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotleja

Põllumajandusmaa lupjamise toetust võib taotleda õiguslikul alusel põllumajandusmaad (edaspidi kõlvik) kasutav põllumajandustootja (edaspidi taotleja), kellel ei ole taotluse esitamise aasta 1. veebruari seisuga riikliku maksu maksuvõlga või kelle riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud ja kes on täitnud muud maksuseadustes sätestatud kohustused ning vastab «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» paragrahvi 67 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

§ 2. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemine ja taotluse esitamise tähtpäev

(1) Taotleja esitab taotluse esitamise aasta 1. veebruariks kõlviku asukohajärgsele Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti struktuuriüksusele (edaspidi amet) käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase taotluse ja käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohase kõlviku mulla lubjatarbe tõendi.

(2) Kõlviku mulla lubjatarbe tõendi saamiseks esitab taotleja kõlviku asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole (edaspidi piirkondlik maaparandusbüroo) maakasutuse õiguslikku alust tõendava dokumendi koopia ja vastava kaardi, millelt selgub taotleja kõlviku asukoht.

(3) Kolme tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud dokumentide esitamisest määrab piirkondlik maaparandusbüroo taotleja kõlviku mulla happesuse lähtudes lubjatarbekaardi andmetest.

(4) Kui taotleja kõlviku mulla happesus ei selgu lubjatarbe kaardilt, tellib piirkondlik maaparandusbüroo oma kulul analüüsi pädevalt laboratooriumilt.

(5) Kui taotleja vaidlustab kõlviku mulla happesuse andmed lubjatarbe kaardil, tellib taotleja oma kulul analüüsi pädevalt laboratooriumilt.

(6) Analüüsi tegemiseks võib mullaproove võtta pädeva laboratooriumi töötaja või piirkondliku maaparandusbüroo vastava koolituse läbinud töötaja.

(7) Kui taotleja kõlviku mulla happesus (pHKCL) on kuni 6,0 ja selle kõlviku meliorandiga väetamiseks ei ole eelnenud nelja aasta jooksul põllumajandusmaa lupjamise toetust antud, siis annab piirkondlik maaparandusbüroo taotlejale kõlviku mulla lubjatarbe tõendi.

(8) Kõlviku mulla lubjatarbe tõend kehtib kõlviku meliorandiga laotamistööde tegemiseni, kuid mitte üle ühe aasta.

§ 3. Lupjamistööde tööettevõtuleping

(1) Enne taotluse esitamist sõlmib taotleja meliorandiga laotamistööde teenuse osutajaga tööettevõtulepingu.

(2) Lupjamistööde tööettevõtulepingust peab nähtuma:
1) lubjatava kõlviku asukoht ja suurus;
2) meliorandi nimetus;
3) meliorandi laotamise määr (tonni hektari kohta);
4) meliorandi müüja nimi;
5) lupjamistööde tegemise periood;
6) lupjamistööde maksumus hektari kohta (edaspidi ühikmaksumus);
7) lupjamistööde maksumus, sealhulgas taotleja osalus ja vajalik toetuse suurus.

(3) Lupjamistööde maksumus koosneb «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» paragrahvi 68 lõikes 4 toodud kuludest.

(4) Lupjamistööde tegemise perioodid on:
1) 15. veebruar kuni 14. mai;
2) 15. mai kuni 31. august;
3) 1. september kuni 30. november.

§ 4. Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

(1) Amet registreerib esitatud taotlused ja kontrollib nendes esitatud andmete õigsust.

(2) Viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast esitab amet taotlejate nimekirja Maksuametile. Maksuamet kontrollib, kas toetuse taotleja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksuameti kohalikus asutuses ning kas taotlejal on taotluse esitamise aasta 1. veebruari seisuga riikliku maksu maksuvõlga, kas riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud ja kas on täidetud muud maksuseadustes sätestatud kohustused. Kontrolli tulemused edastatakse ametile viie tööpäeva jooksul.

(3) Amet otsustab põllumajandusmaa lupjamise toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

(4) Ametil on õigus enne toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemist kontrollida taotleja esitatud andmete õigsust, kaasates selleks vajadusel eksperte, nõuda taotlejalt meliorandiga laotamistööde tööettevõtulepingu esitamist ning lupjamistööde ühikmaksumuse põhjendamist.

(5) Põllumajandusmaa lupjamise toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus vormistatakse ameti peadirektori käskkirjaga. Taotlus jäetakse rahuldamata «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» paragrahvi 97 lõikes 1 sätestatud juhtudel ning taotluse rahuldamata jätmist tuleb käskkirjas põhjendada.

(6) Pärast otsuse tegemist avalikustab amet kohe taotlejate nimekirja, kelle taotlused otsustati rahuldada, ameti veebilehel. Ärakiri või väljavõte taotluse rahuldamata jätmise käskkirjast saadetakse taotlejale otsuse tegemisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

(7) «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» paragrahvi 68 lõike 5 alusel kehtestab põllumajandusminister eelarveaastal antava põllumajandusmaa lupjamise toetuse määra ja taotlejale antava toetuse maksimaalsuuruse.

(8) Kui taotluses taotletud toetuse suurus ületab põllumajandusministri kehtestatud taotlejale antava toetuse maksimaalsuurust eelarveaastal, teatab amet sellest taotlejale kirjalikult 25 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

§ 5. Põllumajandusmaa meliorandiga laotamistööde korraldamine

(1) Põllumajandusmaa meliorandiga laotamistööd korraldab taotleja.

(2) Taotleja esitab hiljemalt seitse päeva enne meliorandiga laotamistööde algust sellekohase kirjaliku teate ametile.

(3) Paragrahvi 4 lõikes 8 nimetatud juhul teatab taotleja lõikes 2 nimetatud teates lubjatava pinna suuruse ja lupjamistööde maksumuse, sealhulgas taotleja osaluse ja vajaliku toetuse suuruse. Lupjamistööde ühikmaksumus ei tohi ületada taotluses toodud ühikmaksumust.

(4) Amet koostöös piirkondliku maaparandusbüroo või Maaparanduse Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisibürooga kontrollib juhusliku valiku põhimõttel meliorandiga laotamistööde vastavust tehnoloogilistele nõuetele ja vajadusel meliorandi vastavust nõuetele ning lubjatava pinna suurust vähemalt 10% taotlejate kõlvikutel. Järelevalveametnik teeb järelevalvetoimingu kohta otsuse, mille esitab viie tööpäeva jooksul ameti peadirektorile või tema volitatud ametnikule.

(5) Vahetult pärast nõuetekohase meliorandiga laotamistööde lõpetamist koostab taotleja käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse meliorandiga laotamistööde tegemise kohta, milles näitab lubjatud pinna suuruse, laotatud meliorandi koguse, tööde kogumaksumuse, sealhulgas taotleja osaluse ja vajaliku toetussumma suuruse.

§ 6. Lupjamistööde tegemise aja muutmine

Taotluses toodud lupjamistööde tegemise perioodi muutmisest teatab taotleja ametile kirjalikult enne taotluses esitatud perioodi möödumist.

§ 7. Põllumajandusmaa lupjamise toetuse maksmine

(1) Põllumajandusmaa lupjamise toetus makstakse 30 tööpäeva jooksul alates päevast, mil taotleja esitas ametile:
1) paragrahvi 5 lõikes 5 nimetatud kinnituse meliorandiga laotamistööde tegemise kohta, millel on piirkondliku maaparandusbüroo kinnitus lubjatud pinna lubjatarbekaardile kandmise kohta;
2) dokumendi selle kohta, et ta on meliorandiga väetamise eest tasunud suuruses, mis ei ole toetusega kaetud.

(2) Amet maksab taotlejale põllumajandusmaa lupjamise toetust lõikes 1 nimetatud dokumentide ja ameti peadirektori vastava käskkirja alusel. Taotlejale, kes on taotluses taotlenud lupjamistööde tegemist mitmel paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud perioodil, makstakse toetust üks kord paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud perioodi kohta.

(3) Meliorandi müüjale või veo- või laotamisteenuse osutajale kantakse põllumajandusmaa lupjamise toetus üle taotleja kirjaliku avalduse alusel tema näidatud suuruses.

§ 8. Andmete säilitamine

(1) Amet säilitab esitatud taotlusi kümme aastat.

(2) Piirkondlik maaparandusbüroo säilitab kõlvikute lupjamise andmeid kümme aastat.

§ 9. Lisanõuded meliorandile

Meliorandi niiskus laotamistööl ei tohi ületada:
1) tolmpõlevkivituhal, klinkritolmul, puu-, õle- ja turbatuhal 2% (kaaluliselt);
2) paejahul, dolomiidijahul, nõrg- ja järvelubjal ning kustutatud lubjal 6% (kaaluliselt).

§ 10. Rakendussäte

2001. a on taotluse esitamise tähtpäevaks ja riikliku maksu maksuvõla, riikliku maksu maksuvõla tasumise ajatamise ja muude maksuseadustes sätestatud kohustuste täitmise kontrollimise seisu kuupäevaks 1. märts.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12
lisa 1

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12
lisa 2

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12
lisa 3

Kantsler Ants NOOT

SID

SID

SID

/otsingu_soovitused.json