Teksti suurus:

Mõnede «Kalapüügiseadusest tulenevate keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 20, 275

Mõnede «Kalapüügiseadusest tulenevate keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.02.2001 nr 7

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» (RT I 1995, 80, 1384; 1996, 27, 567; 1998, 108/109, 1784; 1999, 10, 152; 54, 583; 95, 843; 2000, 13, 92; 54, 348; 81, 514) paragrahvi 132 lõike 5, paragrahvi 133 lõike 3, paragrahvi 134 lõike 3 ja paragrahvi 16 lõike 2 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 22. detsembri 2000. a määrust nr 78 «Kutselise kalapüügi võimalused 2001. aastaks» (RTL 2000, 137, 2166; 2001, 4, 31) muudetakse järgmiselt:

(1) Paragrahvi 5 lõike 4 punktis 6 asendatakse piirarv 30 piirarvuga 60.

(2) Paragrahvi 6 muudetakse järgmiselt:
1) lõike 1 punktist 1 ja lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad «suu kõrgusega 1–3 m»;
2) lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad «silmasuurusega mitte alla 110 m».

(3) Paragrahvi 14 muudetakse järgmiselt:
1) lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Suur-Emajõel lubatud kutselise kalapüügi vahendid ja nende piirarv on:

1) ühe tiivaga mõrd 59
2) kaldanoot 7
3) angerja valguspüünismõrd 2
4) nakke- või raamvõrk 7
5) 100 õngekonksuga põhjaõngejada 5»;

2) lõike 2 punktis 1 asendatakse piirarv 4 piirarvuga 6;
3) lõikes 3 asendatakse piirarv 3 piirarvuga 8;
4) lõikes 5 asendatakse piirarv 3 piirarvuga 5;
5) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Keeri järvel lubatud kutselise kalapüügi vahendid ja nende piirarv on:

1) ühe tiivaga mõrd 3
2) nakke- või raamvõrk 6»;

6) lõiked 7 ja 8 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

§ 2. Keskkonnaministri 29. detsembri 2000. a määruse nr 83 «Piiratud kalapüügi võimalused 2001. aastaks» (RTL 2001, 4, 34) muudetakse järgmiselt:

(1) Paragrahvi 1 lõike 4 punktis 1 asendatakse piirarv 60 piirarvuga 30.

(2) Paragrahvi 9 muudetakse järgmiselt:
1) lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Suur-Emajõel on lubatud piiratud kalapüügi vahendid ja nende piirarv 2001. aastal:

1) ühe tiivaga ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 9
2) nakke- või raamvõrk 4
3) 100 õngekonksuga põhjaõngejada 5

(2) Ahja jõel on lubatud piiratud kalapüügi vahendid ja nende piirarv 2001. aastal:

1) ühe tiivaga ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 3
2) nakke- või raamvõrk 3»;

2) lõikes 3 asendatakse piirarv 8 piirarvuga 2;
3) lõige 4 tunnistatakse kehtivuse kaotanuks;
4) lõikes 5 asendatakse piirarv 5 piirarvuga 3;
5) lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Keeri järvel on lubatud piiratud kalapüügi vahendid ja nende piirarv 2001. aastal:

1) ühe tiivaga ääremõrd suu kõrgusega kuni 1 m 2
2) nakke- või raamvõrk 3»;

6) lõike 9 punktis 1 asendatakse piirarv 15 piirarvuga 10.

§ 3. Keskkonnaministri 18. detsembri 2000. a määrust nr 76 «Kaluri kalapüügiloa andja määramine merel ja mitme maakonna piiresse jääval siseveekogul ning mõnede keskkonnaministri määruste kehtetuks tunnistamine» (RTL 2000, 130, 2104) paragrahvi 3 täiendatakse pärast sõna «keskkonnateenistus» sõnadega «ja Põlva maakonna keskkonnateenistus».

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json