Teksti suurus:

Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 7, 28

Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord1

Vastu võetud 31.01.2005 nr 20


Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 79 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord.

§ 2. Taimekaitsekoolituse korraldamine

(1) Taimekaitsekoolituse programmi alusel korraldab taimekaitsekoolitust täiskasvanute koolitusasutus (edaspidi koolitusasutus).

(2) Koolitusasutus korraldab taimekaitsekoolitust tulenevalt «Täiskasvanute koolituse seadusest» (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617; 2002, 90, 521; 2003, 20, 116; 71, 473; 2004, 41, 276), «Kutseõppeasutuse seadusest» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473; 2004, 27, 178; 41, 276; 56, 404; 75, 524) ja käesolevast määrusest.

(3) Koolitusasutus koostab enne taimekaitsekoolituse korraldamist kursusel käsitletavate teemade ja praktiliste tööde loetelu ning õppevahendite üldiseloomustuse ning esitab need Taimetoodangu Inspektsioonile (edaspidi inspektsioon) seisukoha ja ettepanekute saamiseks.

§ 3. Taimekaitsekoolituse programm

(1) Taimekaitsekoolitus toimub pideva või tsüklilise kursuse vormis. Kursuse kestus on 16 arvestuslikku õppetundi.

(2) Taimekaitsekoolituse kursuse programm sisaldab järgmisi teemasid:
1) ülevaade taimede bioloogiast;
2) kultuuride (teravili, kartul, köögivili, viljapuud, marjakultuurid) taimekahjustajad ja nende tõrjevõimalused;
3) taimekaitse põhimõisted;
4) taimekaitsevahendite liigitamine kasutusotstarbe, toimemehhanismi, toimespektri ja mürgisuse järgi;
5) Eestis turule lubatud taimekaitsevahendid ja nende kasutamisvaldkonnad;
6) taimekaitsealased õigusaktid; taimekaitsevahendite turustamisele ja kasutamisele esitatavad nõuded;
7) taimekaitsevahendi pakend ja märgistus;
8) ohutusnõuded taimekaitsevahendi kasutamisel, keskkonnaohutus;
9) isikukaitsevahendid ja nende praktiline kasutamine;
10) taimekaitseseadmete tüübid ja seadmete ettevalmistamine tööks;
11) ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel, puhastamisel, hooldamisel ning hoidmisel;
12) taimekaitseseadme tehniline kontroll;
13) taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine ja kulunormi arvestamine;
14) taimekaitsevahendi tühja pakendi käitlemine.

§ 4. Taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded

(1) Taimekaitsekoolitus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva eksamiga (edaspidi eksam).

(2) Eksamikomisjoni koosseisus peab olema inspektsiooni esindaja.

(3) Isikul, kes ei sooritanud eksamit, võimaldatakse teha korduseksam kolme kuu jooksul. Isik, kes ei sooritanud eksamit ka teisel korral, peab läbima taimekaitsekoolituse programmi uuesti.

§ 5. Taimekaitsetunnistuse andmise kord

(1) Eksami sooritanud isikul on õigus saada taimekaitsetunnistus (näidis lisatud) koolitusasutusest väljastatud tõendi alusel kolme kuu jooksul tõendi väljaandmise päevast arvates.

(2) Lõikes 1 nimetatud isikule väljastab taimekaitsetunnistuse inspektsiooni piirkondlik büroo.

§ 6. Taimekaitsetunnistuse kehtivusaeg

Taimekaitsetunnistus kehtib kümme aastat. Taimekaitsetunnistuste arvestust peab inspektsioon.

§ 7. Rakendussäte

Vabariigi Valitsuse 25. juuli 2000. a määrus nr 248 «Taimekaitsekoolituse programmid ning taimekaitsetunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse andmise kord» (RT I 2000, 64, 408) tunnistatakse kehtetuks.

_______________
1 EÜ Nõukogu direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turule lubamise kohta (EÜT L 230, 19.08.1991, lk 1–172), muudetud direktiividega 93/71/EÜ (EÜT L 221, 31.08.1993, lk 27–36), 94/37/EÜ (EÜT L 194, 29.07.1994, lk 65–81), 94/43/EÜ (EÜT L 227, 1.09.1994, lk 31–55), 94/79/EÜ (EÜT L 354, 31.12.1994, lk 16–31), 95/35/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 6–7), 95/36/EÜ (EÜT L 172, 22.07.1995, lk 8–20), 96/12/EÜ (EÜT L 65, 15.03.1996, lk 20–37), 96/46/EÜ (EÜT L 214, 23.08.1996, lk 18–24), 96/68/EÜ (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 25–34), 97/57/EÜ (EÜT L 265, 27.09.1997, lk 87–109), 97/73/EÜ (EÜT L 353, 24.12.1997, lk 26–28), 98/47/EÜ (EÜT L 191, 7.07.1998, lk 50–52), 1999/1/EÜ (EÜT L 21, 28.01.1999, lk 21–23), 1999/73/EÜ (EÜT L 206, 5.08.1999, lk 16–18),1999/80/EÜ (EÜT L 210, 10.08.1999, lk 13–15), 2000/10/EÜ (EÜT L 57, 2.03.2000, lk 28–30), 2000/49/EÜ (EÜT L 197, 3.08.2000, lk 32–34), 2000/50/EÜ (EÜT L 198, 4.08.2000, lk 39–40), 2000/66/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 35–37), 2000/67/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 38–40), 2000/68/EÜ (EÜT L 276, 28.10.2000, lk 41–43), 2000/80/EÜ (EÜT L 309, 9.12.2000, lk 14–23), 2001/21/EÜ (EÜT L 069, 10.03.2001, lk 17–21), 2001/28/EÜ (EÜT L 113, 10.03.2001, lk 5–7), 2001/36/EÜ (EÜT L 164, 20.06.2001, lk 1–38), 2001/47/EÜ (EÜT L 175, 28.06.2001, lk 21–23), 2001/49/EÜ (EÜT L 176, 29.06.2001, lk 61–63), 2001/87/EÜ (EÜT L 276, 19.10.2001, lk 17–20), 2001/99/EÜ (EÜT L 304, 21.11.2001, lk 14–16), 2001/103/EÜ (EÜT L 313, 30.11.2001, lk 37–39), 2002/18/EÜ (EÜT L 055, 26.02.2002, lk 29–32), 2002/37/EÜ (EÜT L 117, 4.05.2002, lk 10–12), 2002/48/EÜ (EÜT L 148, 6.06.2002, lk 19–23), 2002/64/EÜ (EÜT L 189, 18.07.2002, lk 27–32), 2002/81/EÜ (EÜT L 276, 12.10.2002, lk 28–30), 2003/5/EÜ (EÜT L 008, 14.01.2003, lk 7–9), 2003/23/EÜ (EÜT L 081, 28.03.2003, lk 39–42), 2003/31/EÜ (EÜT L 101, 23.04.2003, lk 3–9), 2003/39/EÜ (EÜT L 124, 20.05.2003, lk 30–32), 2003/68/EÜ (EÜT L 177, 16.07.2003, lk 12–16), 2003/70/EÜ (EÜT L 184, 23.07.2003, lk 9–12), 2003/79/EÜ (EÜT L 205, 14.08.2003, lk 16–18), 2003/81/EÜ (EÜT L 224, 6.09.2003, lk 29–31), 2003/82/EÜ (EÜT L 228, 12.09.2003, lk 11–28), 2003/84/EÜ (EÜT L 247, 30.09.2003, lk 20–25), 2003/112/EÜ (EÜT L 321, 6.12.2003, lk 32–35), 2003/119/EÜ (EÜT L 325, 12.12.2003, lk 41–43), 2004/20/EÜ (EÜT L 070, 9.03.2004, lk 32–34), 2004/30/EÜ (EÜT L 077, 13.03.2004, lk 50–53), 2004/58/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 26–29), 2004/60/EÜ (ELT L 120, 24.04.2004, lk 39–42), 2004/62/EÜ (ELT L 125, 28.04.2004, lk 38–40), 2004/66/EÜ (ELT L 168, 1.05.2004, lk 35–67), 2004/71/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 104–106), 2004/99/EÜ (ELT L 309, 6.10.2004, lk 6–8) ning muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (EÜT L 122, 16.05.2003, lk 1–35).

Peaminister Juhan PARTS
  Põllumajandusminister Ester TUIKSOO
  Riigisekretär Heiki LOOT

 

  Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2005.  a määruse nr  20 «Taimekaitsekoolituse programm ning taimekaitsetunnistuse saamiseks esitatavad nõuded ja tunnistuse andmise kord1»
lisa

TAIMEKAITSETUNNISTUS nr .......

Antud ............................................................................................................................
                                                      (nimi, isikukood)

tõendi ............................................................................................................................
                                  (number, väljaandmise kuupäev, väljaandja)

Taimekaitsetunnistus tõendab, et tunnistuse omanik on läbinud taimekaitsekoolituse ning võib
turustada, osta ja kasutada Eestis turule lubatud taimekaitsevahendeid, v.a väga mürgiseid.
Tunnistus kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

Välja antud ................................................................................................... 200 .... a.

(pitser) ............................................. (järelevalveametniku ees- ja perekonnanimi)

Tunnistus kehtib ..........................................................................................................

 

  Põllumajandusminister   Ester TUIKSOO

 

/otsingu_soovitused.json