Teksti suurus:

Töötajate arvestuse kord ja isikukaardile kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:RTL 2001, 22, 313

Töötajate arvestuse kord ja isikukaardile kantavate andmete loetelu

Vastu võetud 07.02.2001 nr 23

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78) paragrahvi 1 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

Tööandja peab kõigi töötajate kohta arvestust isikukaartidel ja määrab selleks vastutava isiku. Andmed kantakse isikukaardile hiljemalt töötaja tööle asumise päeval ning andmete muutumisel või lisandumisel korrigeeritakse või täiendatakse nimetatud andmeid.

§ 2. Isikukaardile kantavad andmed

(1) Isikukaardile kantakse järgmised isikuandmed ja andmed töö kohta:
1) töötaja ees- ja perekonnanimi;
2) isikut tõendav dokument (nimetus, nr, väljaandja, väljaandmise ja kehtivuse aeg);
3) isikukood;
4) kontaktaadress, sihtnumber, telefoninumber, e-posti aadress;
5) ülalpeetavad ja nende isikukoodid;
6) haridustase (vastavalt haridusseadusele), eriala nimetus, lõpetatud haridusasutused ja nende lõpetamise aastad;
7) elamisloa kehtivusaeg (isikul, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanik);
8) tööloa kehtivusaeg (isikul, kellel Eestis töötamiseks peab olema tööluba);
9) ametinimetus(ed) ja kood(id) ametite klassifikaatori alusel;
10) tööle asumise aeg;
11) töösuhte lõpetamise aeg ja alus.

(2) Täiendavaid isikuandmeid võib töötajalt nõuda ja isikukaardile kanda töötaja nõusolekul või juhul, kui nende nõudmise õigus tuleneb muudest seadustest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 5–8 nõutud andmed kantakse isikukaardile töötaja poolt esitatud dokumentide alusel.

§ 3. Andmete muutmine

Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1, 3 ja 9 nimetatud andmete muutumisel tuleb tagada nende loetavus ka endisel kujul.

§ 4. Andmete avaldamine

Isikukaardile kantud andmeid võib kolmandatele isikutele avaldada ainult töötaja nõusolekul või juhul, kui nende avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

§ 5. Isikukaardi vormistamine

Isikukaarti võib pidada paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt peetav isikukaart vormistatakse töölepingu lõpetamisel, arhiiviasutusele või õigusjärglasele üleandmisel paberkandjale. Kui on tagatud kõigi isikukaardil olevate andmete säilimine ja kasutatavus ning digitaalne asjaajamise jätkumine, võib isikukaardi õigusjärglasele üle anda digitaaldokumendina.

§ 6. Kehtetuks tunnistamine

Tööministeeriumi 1. juuni 1992. a määruse nr 7 «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ellurakendamine» punktiga 3 kinnitatud «Isikukaart» ja punktiga 2 kinnitatud «Tööraamatu täitmise korra» punkt 2.1.6 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json