Teksti suurus:

Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord

Väljaandja:Majandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.05.2004
Avaldamismärge:RTL 2001, 27, 341

Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord

Vastu võetud 20.02.2001 nr 9

Määrus kehtestatakse «Turismiseaduse» (RT I 2000, 95, 607) paragrahvi 19 lõike 4 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesolevad majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded on kehtestatud majutusteenuse tarbija õiguste kaitseks.

§ 2. Majutusettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja pakub tasu eest majutusteenust ja sellega kaasnevaid teenuseid.

§ 3. Majutusettevõtted on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus.

2. peatükk
TUNNUSTAMISE TAOTLEMINE JA TUNNUSTAMINE

§ 4. Majutusettevõtte tunnustamine on majutusettevõtte vastavuse hindamine kohustuslikele nõuetele.

§ 5. Majutusettevõtet tunnustab oma haldusterritooriumi piires kohalik omavalitsus, kes kaasab majutusettevõtte nõuetele vastavuse kontrollimisele eksperdina turismiinfokeskuse töötaja või muu pädeva isiku.

§ 6. Majutusettevõtte vastavust kohustuslikele nõuetele kinnitab majutusettevõtte tunnistus.

§ 7. Majutusettevõtte tunnistuse väljastab või tunnistab kehtetuks kohalik omavalitsus.

§ 8. Majutusettevõtte tunnistus väljastatakse kehtivusega kuni kolmeks aastaks.

§ 9. Majutusettevõtte tunnistus kaotab kehtivuse majutusettevõtte tunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemisel või tunnistatakse kehtetuks kui majutusettevõte ei vasta enam kohustuslikele nõuetele.

§ 10. Majutusettevõtte tunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemise korral on tunnistuse väljastajal õigus ettevõtja vastava avalduse alusel majutusettevõtte tunnistust pikendada kuni samale majutusettevõttele väljastatud järgutunnistuse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

§ 11. Majutusettevõtte tunnustamise eeltingimuseks on majutusettevõtte ehitisele rakendatavate planeerimise, ehituse, veevarustuse, kanalisatsiooni, tuleohutuse ja tervisekaitsenõuete täitmine.

§ 12. Majutusettevõtte tunnustamise taotleja (edaspidi taotleja) esitab majutusettevõtte asukoha järgsele kohalikule omavalitsusele määruse lisas 1 toodud enda poolt täidetud majutusettevõtte tunnustamise avalduse ja majutusettevõtte andmeid sisaldava määruse lisas 2 toodud tabeli (edaspidi avaldus).

§ 13. Tunnistuse väljastaja vaatab taotleja avalduse läbi viie tööpäeva jooksul avalduse saabumise päevast arvates. Nõuetele mittevastav avaldus tagastatakse taotlejale.

§ 14. Nõuetele vastava avalduse korral kontrollib väljastaja määratud isik või isikud (edaspidi komisjon) majutusettevõtte vastavust majutusettevõtete kohustuslikele üldnõuetele ja taotletavale majutusettevõtte liigile kehtestatud kohustuslikele nõuetele (edaspidi kohustuslikud nõuded) 15 tööpäeva jooksul avalduse saabumise päevast arvates.

§ 15. Komisjon annab ka hinnangu majutusettevõtte territooriumi, hoone välisilme, üldkasutatavate, majutus- ja hügieeniruumide mööbli, seinte, kardinate, valgustite, põrandakatete ja -vaipade, voodipesu ja -katete, aknakatete, sanitaarseadmete, hügieeniruumi inventari korrashoiu, hooldatuse ja teenindava personali vormiriietuse kohta. Hinnang fikseeritakse määruse lisas 3 toodud majutusettevõtte korrashoidu ja hooldatust käsitlevas tabelis.

§ 16. Komisjonil on õigus hinnata majutusettevõte kohustuslikele nõuetele mittevastavaks, kui kasvõi üks paragrahvis 25 nimetatud majutusettevõtte korrashoidu ja hooldatust iseloomustav näitaja on hinnatud mitterahuldavaks.

§ 17. Majutusettevõtte kohustuslikele nõuetele mittevastavuse korral saadetakse taotlejale sellekohane teade kahe tööpäeva jooksul hinnangu andmise päevast arvates.

§ 18. Majutusettevõtte vastavuse korral kohustuslikele nõuetele teeb komisjon ettepaneku väljastajale majutusettevõtte tunnustamise otsustamiseks, lisades hinnangu majutusettevõtte kohustuslikele nõuetele vastavuse ning majutusettevõtte korrashoiu ja hooldatuse kohta.

§ 19. Majutusettevõtte tunnustamise otsuse tegemise korral väljastatakse taotlejale majutusettevõtte tunnistus, millele kantakse:
1) majutusettevõtte nimi, liik, asukoha aadress;
2) ettevõtja nimi ja olemasolu korral äriregistri kood;
3) majutusettevõtte tunnistuse väljastaja nimi ja pitsati jäljend, ametniku nimi, ametinimetus ja allkiri;
4) majutusettevõtte tunnistuse väljastamise kuupäev ja kehtivuse tähtaeg;
5) majutusettevõtte tunnistuse number.

§ 20. Teade majutusettevõtte tunnustamise otsuse tegemise kohta edastatakse taotlejale kahe tööpäeva jooksul selle otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

§ 21. Majutusettevõtte tunnistus antakse taotlejale kätte pärast riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist, millele pädev ametnik teeb märke sellega tutvumise kohta ja viseeritud dokumendist koopia, mida säilitatakse koos tunnistuse väljastamise alusdokumentidega.

§ 22. Majutusettevõtte tunnistus või selle koopia paigutatakse majutusettevõttes tarbijale nähtavale kohale.

3. peatükk
MAJUTUSETTEVÕTETE KOHUSTUSLIKUD ÜLDNÕUDED

§ 23. Majutusettevõtte fassaadil või -ettevõtte läheduses peab olema tähistus majutusettevõtte nime ja liigiga.

§ 24. Majutusettevõte peab olema varustatud elektri, vee ja võimalusel kanalisatsiooniga.

§ 25. Majutusettevõtte territoorium, hoone välisilme, üldkasutatavate, majutus- ja hügieeniruumide mööbel, seinad, kardinad, valgustid, põrandakatted ja -vaibad, voodipesu ja -katted, aknakatted, sanitaarseadmed, hügieeniruumi inventar peavad olema tehniliselt ja hügieeniliselt rahuldavas korras.

§ 26. Majutusettevõttes, välja arvatud kodumajutuses ja külaliskorteris, peavad kõik külastajate käsutuses olevad ruumid ja hooned olema tähistatud vastava ruumi või hoone nimetusega või üldtuntud tähisega.

§ 27. Majutusettevõttes kasutatava joogivee kvaliteet peab vastama EVS 665:1995 «Joogivesi» nõuetele.

§ 28. Majutusettevõttes peab olema ööpäevaringselt vähemalt +65 °C soe vesi.

§ 29. Majutusettevõtte üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides peab olema loomulik ventilatsioon või sundventilatsioon.

§ 30. Majutusettevõtte üldvalgustus peab tagama üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides nõuetele vastava ühtlase hajutatud valguse.

§ 31. Majutusettevõtte majutusruumis peavad olema loomulik valgustus, kunstlik üldvalgustus ja voodi juures kunstlik kohtvalgustus.

§ 32. Majutusettevõtte majutusruumide uksed peavad olema lukustatavad ja võtmed külastajate käsutuses.

§ 33. Majutusettevõtte majutusruumis peavad olema:
1) voodi miinimumsuurusega 80×190 cm või kaheinimesevoodi miinimumsuurusega 140×190 cm;
2) padi miinimumsuurusega 40×50 cm voodikoha kohta;
3) tekk miinimumsuurusega 150×200 cm voodikoha kohta;
4) tool voodikoha kohta;
5) valgust väheläbilaskvad aknakatted kogu akna ulatuses;
6) prügikast;
7) tuleohutuse meelespea ja evakueerimise skemaatiline plaan.

§ 34. Majutusettevõttes kasutatavad käterätikud peavad olema miinimumsuurusega 40×60 cm ja vannilinad miinimumsuurusega 65×130 cm. Majutusettevõttes kasutatava voodipesu hulka kuuluvad voodilina, tekilina või -kott ja padjapüür.

§ 35. Majutusettevõtte hügieeniruumi seinad ja põrandad peavad olema kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.

§ 36. Majutusettevõtte üldkasutatavas hügieeniruumis peab olema hügieeniline käte pesemise ja kuivatamise võimalus ning seal võib kasutada ainult dosaatoriga seepi, majutusruumi hügieeniruumis dosaatoriga seepi või ühekordseid seepe.

§ 37. Majutusettevõtte tualettruumis peavad olema tualettpaber ja kaanega prügikast vahetatavate kilekottidega, naiste üldkasutatavas tualettruumis hügieenikotid.

§ 38. Majutusettevõtte pesemisruumis, välja arvatud täiendavas pesemisruumis nagu saun, peavad olema:
1) jooksev soe ja külm vesi;
2) dušš või vann kardina või kabiiniga;
3) kraanikauss;
4) peegel;
5) riidenagid või -varn;
6) paigutuspind või riiul esemete paigutamiseks.

§ 39. Majutusettevõtte ruumide koristusvahendid peavad olema märgistatud lähtuvalt nende kasutamise ruumist ja neid peab hoidma kuivatusvõimalusega või ventileeritavas ruumis või kapis. Hügieeniruumide koristusvahendeid tuleb hoida teistest koristusvahenditest eraldi.

§ 40. Majutusettevõtte hügieeniruumide puhastusvahendid peavad olema desinfitseeriva toimega ja aktsepteeritud Tervisekaitseinspektsiooni poolt.

§ 41. Majutusettevõttes tuleb puhas ja kasutatud pesu hoida eraldi.

§ 42. Majutusettevõtte teenindav personal peab läbima nõuetekohase tervisekontrolli.

§ 43. Majutusettevõttes peab olema tagatud:
1) majutusteenuse kasutaja registreerimine;
2) esmaabiapteegi kasutamise võimalus majutusettevõtte külastajatele ja personalile;
3) päästeasutuse häirekeskusele hädaolukorrast viivitamatu teatamise võimalus.

§ 44. Toitlustusteenust pakkuvas majutusettevõttes peab olema tagatud toidu käitlemine vastavalt «Toiduseadusele» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608).

§ 45. Majutusettevõttes asuvate muude teenindusettevõtete kaudu või teenindusala ettevõtjate poolt pakutav ja osutatav teenus peab vastama kehtivatele nõuetele.

4. peatükk
HOTELLILE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 46. Hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga (edaspidi numbrituba) majutusettevõte.

§ 47. Hotell võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõna «Hotel».

§ 48. Hotelli ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik hotelli funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on hotelli valdaja kontrolli all.

§ 49. Hotelli juures peab olema 100 m raadiuses parkimiskohti vähemalt 25% numbritubade arvust.

§ 50. Hotellis peab olema külastajate kasutada lift, kui külastajate käsutuses on enam kui kolm korrust, välja arvatud juhul, kui eksperdi poolt on antud kinnitus, et hotelli hoone konstruktsioonilised iseärasused ei võimalda lifti paigaldamist ja kasutamist.

§ 51. Hotelli vastuvõturuumis peavad olema:
1) vastuvõtulaud ööpäevaringse teenindusega;
2) üldkasutatav meeste tualettruum;
3) üldkasutatav naiste tualettruum;
4) istekohad;
5) üldkasutatav kaugvalimisega telefon;
6) tasuta sisetelefon tubadesse helistamiseks;
7) seif või hoiulaekad külastajate kasutuses;
8) lihtkirja saatmise võimalus.

§ 52. Hotelli toitlustuskohas peab olema:
1) hommikusöögi saamise võimalus tööpäeviti ajavahemikus 7.00–10.00 ja puhkepäevadel ajavahemikus 8.00–11.00;
2) soojade toitude tellimise võimalus ajavahemikel 12.00–15.00 ja 18.00–22.00.

§ 53. Hotelli numbritoa minimaalne pindala peab olema koos eesruumiga ja ilma hügieeniruumita kahekohalise numbritoa korral 12 m2 ja ühekohalise numbritoa korral 9 m2 vähemalt 70% numbritubadest.

§ 54. Numbritoa uksel peab väljaspool olema numbritähis ja seespool uksesilm või -kett.

§ 55. Numbritoas peavad olema:
1) voodi kaitsemadrats;
2) voodipesu;
3) päevatekk;
4) käterätik voodikoha kohta;
5) vannilina voodikoha kohta;
6) öökapp;
7) riidekapp või -nagid või -varn;
8) kolm riidepuud voodikoha kohta;
9) kummut või riiulid;
10) kirjutuslaud või -pult minimaalse kirjutuspinnaga 0,3 m2;
11) valgustus kirjutuslaua kohal;
12) peegel, mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses;
13) kohvrialus;
14) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses;
15) tuhatoos, välja arvatud mittesuitsetajate numbritubades;
16) joogiklaas voodikoha kohta;
17) info majutusettevõtte kohta;
18) kirjapaber ja kirjutusvahend;
19) pudeliavaja;
20) kaugvalimisega telefon;
21) tasuta telefoniühendus vastuvõtuga;
22) hügieeniruum.

§ 56. Hotellis peab olema tagatud:
1) karastusjookide ja hommikusöögi numbrituppa serveerimise võimalus;
2) televiisori vaatamise võimalus numbritoas või üldkasutatavas ruumis;
3) voodipesu vahetus iga kolme öö järel või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral;
4) rätikute vahetus iga kahe öö järel või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral;
5) lisavoodi tellimise võimalus;
6) lisapadja ja -teki saamise võimalus;
7) jalatsite puhastamise võimalus.

§ 57. Hotellis peavad olema personalile riietus- ja hügieeniruumid.

§ 58. Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning nime ja ametinimetusega rinnasilti.

§ 59. Hotelli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja kahte võõrkeelt.

5. peatükk
MOTELLILE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 60. Motell on eeskätt mootorsõidukitel liikujate teenindamiseks mõeldud toitlustusteenust pakkuv vähemalt kümne majutusruumiga maantee läheduses paiknev majutusettevõte, kus on tagatud turvaline parkimine.

§ 61. Motell võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõna «Motel».

§ 62. Motelli juures asuv parkimisplats peab olema piirdega ääristatud ja lukustatav või ööpäevaringse valvega. Parkimiskohtade arv peab võrduma majutusruumide arvuga.

§ 63. Motell peab vastama paragrahvides 48 ja 50–59 sätestatud nõuetele.

6. peatükk
KÜLALISTEMAJALE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 64. Külalistemaja on toitlustusteenust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.

§ 65. Külalistemaja võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõna «Guesthouse».

§ 66. Külalistemaja ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik külalistemaja funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on külalistemaja valdaja kontrolli all.

§ 67. Külalistemaja vastuvõturuumis peavad olema vastuvõtulaud teenindusega ajavahemikus 8.00–20.00 ning üldkasutatav kaugvalimisega telefon ja istekohad.

§ 68. Külalistemajas peavad olema:
1) pesemisruum kümne voodikoha kohta;
2) üks meeste ja üks naiste tualettruum kümne voodikoha kohta;
3) puhke- või söögiruum minimaalse pindalaga 12 m2 kümne voodikoha kohta ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 0,5 m2;
4) hommikusöögi saamise võimalus;
5) sooja toitu pakkuv söögikoht;
6) personali riietus- ja hügieeniruumid.

§ 69. Külalistemaja majutusruumi minimaalne pindala koos eesruumiga peab olema kolmekohalise majutusruumi korral 15 m2, kahekohalise majutusruumi korral 12 m2 ja ühekohalise majutusruumi korral 8 m2.

§ 70. Külalistemaja majutusruumis peavad olema:
1) voodi kaitsemadrats;
2) voodipesu;
3) päevatekk;
4) käterätik voodikoha kohta;
5) vannilina voodikoha kohta;
6) öökapp;
7) riidekapp või -nagid või -varn;
8) kolm riidepuud voodikoha kohta;
9) peegel, mis võimaldab külastajal end vaadata täispikkuses;
10) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses;
11) tuhatoos, välja arvatud mittesuitsetajate tubades;
12) joogiklaas voodikoha kohta;
13) pudeliavaja;
14) teave külalistemaja kohta.

§ 71. Külalistemajas peab olema tagatud voodipesu ja rätikute vahetus iga kolme öö järel või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral.

§ 72. Külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma vormiriietust ning nime ja ametinimetusega rinnasilti.

§ 73. Külalistemaja vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja suhtlemistasandil kahte võõrkeelt.

7. peatükk
HOSTELILE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 74. Hostel on toitlustusteenust või toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusettevõte.

§ 75. Hostel võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõna «Hostel».

§ 76. Hosteli ehitis on iseseisev majutushoone, hoonete kompleks või selgelt piiritletud osa hoonest, kus kõik hosteli funktsioneerimiseks vajalikud tehnilised süsteemid on hosteli valdaja kontrolli all.

§ 77. Hosteli vastuvõturuumis peab olema üldkasutatav kaugvalimisega telefon ning tagatud külastajate vastuvõtt ajavahemikel 8.00–10.00 ja 17.00–22.00. Informatsioon vastuvõtuaegade kohta peab paiknema väljaspool hostelit.

§ 78. Hostelis peavad olema:
1) hommikusöögi saamise või köögi kasutamise võimalus;
2) pesemisruum kümne voodikoha kohta;
3) üks meeste ja üks naiste tualettruum kümne voodikoha kohta;
4) puhke- või söögiruum minimaalse pindalaga 12 m2 kümne voodikoha kohta ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 0,5 m2;
5) personali riietusruum.

§ 79. Hostelis peab olema tagatud:
1) voodipesu ja rätikute olemasolu majutusruumis või
2) voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või
3) pesupesemise võimalus.

§ 80. Hosteli majutusruumis voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema tagatud voodipesuvahetus kord nädalas ja rätikute vahetus kaks korda nädalas.

§ 81. Hosteli majutusruumis peab olema voodikoha kohta vähemalt 4 m2 põrandapinda.

§ 82. Hosteli vähemalt 2,4 m kõrgusega majutusruumis võib voodi asemel olla kahekordne nari. Majutusruumis peavad olema:
1) peegel;
2) öökapp;
3) riidekapp või -nagid või -varn;
4) kaks riidepuud voodikoha kohta.

§ 83. Köögi kasutamise võimaluse korral peavad hosteli köögis olema:
1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
2) nõudepesuvahendid;
3) kaks kraanikaussi jooksva sooja ja külma veega iga 12 voodikoha kohta;
4) külmkapp iga 12 voodikoha kohta.

§ 84. Hosteli külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma nimega rinnasilti.

§ 85. Hosteli vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja oskama suhtlemistasandil kahte võõrkeelt.

8. peatükk
PUHKEKÜLALE JA -LAAGRILE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 86. Puhkeküla ja -laager on piiratud mahus teenuseid pakkuv majutusettevõte, kus on platsid telkide ja/või haagissuvilate jaoks, parkimiskohad mootorsõidukitele ja võivad olla ka majutushooned.

§ 87. Puhkeküla ja -laager võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõnu «Holiday village» ja «Campsite».

§ 88. Puhkeküla ja -laagri territoorium peab olema:
1) ääristatud tehisliku või loodusliku piirdega;
2) varustatud välisvalgustusega.

§ 89. Puhkekülas ja -laagris peavad mootorsõidukitega sõitmiseks ettenähtud siseteed olema kaetud pinnakattega.

§ 90. Puhkekülas ja -laagris peavad olema:
1) vastuvõtuhoone sissesõidutee lähedal;
2) kaugvalimisega telefoni kasutamise võimalus;
3) pesemisruum iga kümne platsi või 12 voodikoha kohta;
4) üks meeste ja üks naiste tualettruum iga kümne platsi või 12 voodikoha kohta, kusjuures on lubatud ka kuivkäimlad;
5) köögi kasutamise võimalus;
6) telgilaenutus;
7) prügikonteiner iga kümne platsi või 12 voodikoha kohta.

§ 91. Puhkeküla ja -laagri köögis peavad olema:
1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
2) nõudepesuvahendid;
3) kaks kraanikaussi jooksva sooja ja külma veega iga 12 voodikoha kohta;
4) külmkapp iga 12 voodikoha kohta.

§ 92. Puhkeküla ja -laagri:
1) telkimisplats peab olema tähistatud ja soovitatava pindalaga vähemalt 40 m2;
2) telkimisplats peab asuma üldkasutatavatest ehitistest vähemalt 10 m ja kuivkäimlast vähemalt 15 m kaugusel ning üldkasutatavatest teedest vähemalt 50 m kaugusel;
3) majutushoone ühekohalise majutusruumi pindala peab olema vähemalt 6 m2 ja kahekohalise majutusruumi pindala vähemalt 8 m2, enama arvu kohtade korral peab pindala olema vähemalt 8 m2 ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 2 m2;
4) auto- ja haagissuvilate parkla peab olema tähistatud ja varustatud elektri-, vee- ning kanalisatsiooniühendusi võimaldavate seadmetega.

§ 93. Puhkeküla ja -laagri majutushoone vähemalt 2,4 m kõrgusega majutusruumis võib voodi asemel olla kahekordne nari. Majutusruumis peavad olema:
1) öökapp;
2) riidekapp või -nagid või -varn.

§ 94. Puhkeküla ja -laagri külastajaid teenindavad töötajad peavad kandma nimega rinnasilti.

§ 95. Puhkeküla ja -laagri vastuvõtulaua teenindaja peab valdama eesti keelt ja oskama suhtlemistasandil kahte võõrkeelt.

9. peatükk
PUHKEMAJALE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 96. Puhkemaja on puhkuseks mõeldud majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutushoone üüritakse välja täies ulatuses.

§ 97. Puhkemaja võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõnu «Holiday home».

§ 98. Puhkemaja ühekohalise majutusruumi pindala peab olema vähemalt 6 m2 ja kahekohalise majutusruumi pindala vähemalt 12 m2, enama arvu kohtade korral peab pindala olema vähemalt 12 m2 ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 3 m2.

§ 99. Puhkemajas peavad olema:
1) majutusruum;
2) puhkeruum;
3) köök või kööginišš;
4) pesemis- ja tualettruumid.

§ 100. Puhkemaja majutusruumis peavad olema:
1) öökapp;
2) riidekapp või -nagid või -varn;
3) kaks riidepuud voodikoha kohta;
4) peegel;
5) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses.

§ 101. Puhkemaja puhkeruumis peavad olema:
1) loomulik valgustus;
2) pindala vähemalt 12 m2;
3) laud;
4) istekohad samaselt voodikohtade arvule.

§ 102. Puhkemaja köögis või kööginišis peavad olema:
1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
2) nõudepesuvahendid;
3) kaks kraanikaussi jooksva sooja ja külma veega iga 12 voodikoha kohta;
4) külmkapp iga 12 voodikoha kohta.

§ 103. Puhkemajas peab olema tagatud:
1) voodipesu ja rätikute olemasolu vastavalt voodikohtade arvule või
2) voodipesu ja rätikute laenutamise võimalus või
3) pesupesemise võimalus.

§ 104. Puhkemajas voodipesu ja rätikute olemasolu korral peab olema tagatud voodipesu vahetus kord nädalas ja rätikute vahetus kaks korda nädalas.

10. peatükk
KÜLALISKORTERILE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 105. Külaliskorter on majutusettevõte, mille toiduvalmistamise võimalust pakkuv majutusüksus on korter, mis üüritakse välja täies ulatuses.

§ 106. Külaliskorter võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõnu «Apartement».

§ 107. Külaliskorter peab vastama paragrahvides 98–104 sätestatud nõuetele.

11. peatükk
KODUMAJUTUSELE ESITATAVAD KOHUSTUSLIKUD NÕUDED

§ 108. Kodumajutus on hommikusöögi saamise või köögi kasutamise võimalust pakkuv füüsilise isiku valduses olevas talus, majas või korteris paiknev majutusettevõte.

§ 109. Kodumajutus võib ingliskeelsetes reklaamides kasutada sõnu «Bed&Breakfast».

§ 110. Kodumajutuses peavad olema:
1) vastuvõturuum või esik, mis on piisavalt suur külastajate vastuvõtmiseks;
2) külastajate kasutuses kuni viis majutusruumi;
3) pesemisruum kuni 8 voodikoha kohta, enama arvu voodikohtade korral kaks pesemisruumi;
4) tualettruum kuni 8 voodikoha kohta, enama arvu voodikohtade korral kaks tualettruumi, kusjuures maapiirkonnas asuva kodumajutuse korral on lubatud kuivkäimla;
5) puhkeruum, mille pindala on vähemalt 12 m2 ja mida võib kasutada söögitoana;
6) majutusruumidesse eraldi sissepääsud kas vastuvõturuumist või esikust või puhketoast.

§ 111. Kodumajutuse ühekohalise majutusruumi pindala peab olema vähemalt 6 m2 ja kahekohalise majutusruumi pindala vähemalt 12 m2, enama arvu kohtade korral peab pindala olema vähemalt 12 m2 ja iga lisanduva voodikoha kohta täiendavalt 3 m2.

§ 112. Kodumajutuse majutusruumis peavad olema:
1) voodipesu;
2) käterätik ja vannilina voodikoha kohta;
3) öökapp;
4) riidekapp või -nagid või -varn;
5) kaks riidepuud voodikoha kohta;
6) peegel;
7) 220 V pistikupesa külastaja kasutuses.

§ 113. Kodumajutuses peab olema tagatud:
1) voodipesu vahetus kord nädalas või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral;
2) käterätikute vahetus kaks korda nädalas või vastavalt külastaja soovile ja iga uue külastaja korral.

§ 114. Köögi kasutamise võimaluse korral peavad kodumajutuse köögis olema:
1) seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks;
2) nõudepesuvahendid;
3) kraanikauss jooksva sooja ja külma veega;
4) külmkapp.

12. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 115. Tunnistada kehtetuks majandusministri 13. novembri 1998. a määrus nr 37 «Majutusettevõtetele esitatavate kohustuslike nõuete kinnitamine» (RTL 1998, 346/347, 1433; 2001, 8, 116).

§ 116. Määrus jõustub 1. märtsil 2001. a.

Minister Mihkel PÄRNOJA

Kantsler Marika PRISKE

Lisa 1
majandusministri 20. veebruari 2001. a määruse nr 9
«Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» juurde

Lisa 2
majandusministri 20. veebruari 2001. a määruse nr 9
«Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» juurde
 

Hotell

Motell

Külaliste-
maja

Hostel

Puhke-
küla ja -laager

Puhke-
maja

Külalis-
korter

Kodu-
majutus

  1* 2* 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Nõuded ehitisele                                
Täidetud ehitisele rakendatavad: planeerimise ja ehituse nõuded 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍
veevarustuse ja kanalisatsiooni nõuded 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍
tuleohutusnõuded 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍
tervisekaitse nõuded 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍ 11 ΍
Ehitis on iseseisev hoone, hoonete kompleks või hoone osa 48 ΍ 48 ΍ 66 ΍ 76 ΍                
Tähistus majutusettevõtte fassaadil või -ettevõtte läheduses 23 ΍ 23 ΍ 23 ΍ 23 ΍ 23 ΍ 23 ΍ 23 ΍ 23 ΍
Varustatud elektri, vee ja võimalusel kanalisatsiooniga 24 ΍ 24 ΍ 24 ΍ 24 ΍ 24 ΍ 24 ΍ 24 ΍ 24 ΍
Majutusruumid ja hooned tähistatud 26 ΍ 26 ΍ 26 ΍ 26 ΍ 26 ΍ 26 ΍        
Tervisekaitse nõuded                                
Joogivee kvaliteet vastab EVS 665:1995 nõuetele 27 ΍ 27 ΍ 27 ΍ 27 ΍ 27 ΍ 27 ΍ 27 ΍ 27 ΍
Ööpäevaringne soe vesi +65 °C 28 ΍ 28 ΍ 28 ΍ 28 ΍ 28 ΍ 28 ΍ 28 ΍ 28 ΍
Üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides loomulik või sundventilatsioon 29 ΍ 29 ΍ 29 ΍ 29 ΍ 29 ΍ 29 ΍ 29 ΍ 29 ΍
Üldkasutatavates, majutus- ja hügieeniruumides nõuetele vastav ühtlane hajutatud valgus 30 ΍ 30 ΍ 30 ΍ 30 ΍ 30 ΍ 30 ΍ 30 ΍ 30 ΍
Majutusruumis loomulik valgustus ja kunstlik üldvalgustus 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍
Voodi juures kunstlik kohtvalgustus 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍ 31 ΍
Koristusvahendid märgistatud ja hoitakse kuivatusvõimalusega või ventileeritavas eraldi ruumis või kapis 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍
Hügieeniruumide koristusvahendid hoitakse eraldi 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍ 39 ΍
Hügieeniruumide puhastusvahendid desinfitseeriva toimega ja aktsepteeritud Tervisekaitseinspektsiooni poolt 40 ΍ 40 ΍ 40 ΍ 40 ΍ 40 ΍ 40 ΍ 40 ΍ 40 ΍
Puhas ja kasutatud pesu hoitakse eraldi 41 ΍ 41 ΍ 41 ΍ 41 ΍ 41 ΍ 41 ΍ 41 ΍ 41 ΍
Teenindav personal peab läbima nõuetekohase tervisekontrolli 42 ΍ 42 ΍ 42 ΍ 42 ΍ 42 ΍ 42 ΍ 42 ΍ 42 ΍
Majutusteenuse kasutaja registreeritakse 43p.1 ΍ 43p.1 ΍ 43p.1 ΍ 43p.1 ΍ 43p.1 ΍ 43p.1 ΍ 43p.1 ΍ 43p.1 ΍
Esmaabiapteegi kasutamise võimalus 43p.2 ΍ 43p.2 ΍ 43p.2 ΍ 43p.2 ΍ 43p.2 ΍ 43p.2 ΍ 43p.2 ΍ 43p.2 ΍
Tagatud päästeasutuse häirekeskusele hädaolukorrast viivitamatu teatamine 43p.3 ΍ 43p.3 ΍ 43p.3 ΍ 43p.3 ΍ 43p.3 ΍ 43p.3 ΍ 43p.3 ΍ 43p.3 ΍
Toidu käitlemine vastavalt toiduseadusele 44 ΍ 44 ΍ 44 ΍ 44 ΍ 44 ΍ 44 ΍ 44 ΍ 44 ΍
Muude teenindusettevõtete pakutav teenus peab vastama kehtivatele nõuetele 45 ΍ 45 ΍ 45 ΍ 45 ΍ 45 ΍ 45 ΍ 45 ΍ 45 ΍
Parkimine 49 ΍ 62 ΍         92p.4 ΍            
Lift 3+n korruse puhul 50 ΍ 50 ΍                        
Vastuvõtt                                
Vastuvõturuum 51 ΍ 51 ΍ 67 ΍ 77 ΍             110p.1 ΍
Vastuvõtu laud 51p.1 ΍ 51p.1 ΍ 67 ΍                    
Vastuvõtu hoone sissesõidu lähedal                 90p.1 ΍            
Vastuvõtu aeg 51p.1 ΍ 51p.1 ΍ 67 ΍ 77 ΍                
Üldkasutatav
M tualettruum
51p.2 ΍ 51p.2 ΍                        
Üldkasutatav
N tualettruum
51p.3 ΍ 51p.3 ΍                        
Istekohad 51p.4 ΍ 51p.4 ΍ 67 ΍                    
Üldkasutatav kaugvalimisega telefon 51p.5 ΍ 51p.5 ΍ 67 ΍ 77 ΍                
Tasuta sisetelefon 51p.6 ΍ 51p.6 ΍                        
Kaugvalimisega telefoni kasutamise võimalus                 90p.2 ΍            
Seif või hoiulaekad 51p.7 ΍ 51p.7 ΍                        
Lihtkirja saatmise võimalus 51p.8 ΍ 51p.8 ΍                        
Majutusruum                     99p.1 ΍ 99p.1 ΍    
Majutusruume min 10 46 ΍ 60 ΍                        
Majutusruume min 5         64 ΍                    
Majutusruume maksimum 5                             110p.2 ΍
Majutusruumi uksed lukustatavad ja võtmed külastajate käsutuses 32 ΍ 32 ΍ 32 ΍ 32 ΍ 32 ΍ 32 ΍ 32 ΍ 32 ΍
Pindala 53 ΍ 53 ΍ 69 ΍ 81 ΍ 92p.3 ΍ 98 ΍ 98 ΍ 111 ΍
Sissepääs                             110p.6 ΍
Numbritähis 54 ΍ 54 ΍                        
Uksesilm või kett 54 ΍ 54 ΍                        
Voodi min suurusega 80×190 cm 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍
Kaheinimesevoodi min suurusega 140×190 cm 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍ 33p.1 ΍
Padi min. suurusega 40×50 cm voodikoha kohta 33p.2 ΍ 33p.2 ΍ 33p.2 ΍ 33p.2 ΍ 33p.2 ΍ 33p.2 ΍ 33p.2 ΍ 33p.2 ΍
Tekk min suurusega 150×200 cm voodikoha kohta 33p.3 ΍ 33p.3 ΍ 33p.3 ΍ 33p.3 ΍ 33p.3 ΍ 33p.3 ΍ 33p.3 ΍ 33p.3 ΍
Kaitsemadrats 55p.1 ΍ 55p.1 ΍ 70p.1 ΍                    
Voodipesu (voodilina, tekilina või -kott, padjapüür) 55p.2 ΍ 55p.2 ΍ 70p.2 ΍                 112p.1 ΍
Päevatekk 55p.3 ΍ 55p.3 ΍ 70p.3 ΍                    
Tool voodikoha kohta 33p.4 ΍ 33p.4 ΍ 33p.4 ΍ 33p.4 ΍ 33p.4 ΍ 33p.4 ΍ 33p.4 ΍ 33p.4 ΍
Valgust väheläbilaskvad aknakatted kogu akna ulatuses 33p.5 ΍ 33p.5 ΍ 33p.5 ΍ 33p.5 ΍ 33p.5 ΍ 33p.5 ΍ 33p.5 ΍ 33p.5 ΍
Prügikast 33p.6 ΍ 33p.6 ΍ 33p.6 ΍ 33p.6 ΍ 33p.6 ΍ 33p.6 ΍ 33p.6 ΍ 33p.6 ΍
Tuleohutuse meelespea ja evakueerimise skemaatiline plaan 33p.7 ΍ 33p.7 ΍ 33p.7 ΍ 33p.7 ΍ 33p.7 ΍ 33p.7 ΍ 33p.7 ΍ 33p.7 ΍
Käterätik min suurusega 40×60 cm voodikoha kohta 34,
55p.4
΍ 34,
55p.4
΍ 34,
70p.4
΍                 112p.2 ΍
Vannilina min suurusega
65×130 cm voodikoha kohta
34,
55p.5
΍ 34,
55p.5
΍ 34,
70p.5
΍                 112p.2 ΍
Nari             82 ΍ 93 ΍            
Öökapp toa kohta 55p.6 ΍ 55p.6 ΍ 70p.6 ΍ 82p.2 ΍ 93p.1 ΍ 100p.1 ΍ 100p.1 ΍ 112p.3 ΍
Riidekapp või -nagid või varn 55p.7 ΍ 55p.7 ΍ 70p.7 ΍ 82p.3 ΍ 93p.2 ΍ 100p.2 ΍ 100p.2 ΍ 112p.4 ΍
Riidepuud 55p.8 ΍ 55p.8 ΍ 70p.8 ΍ 82p.4 ΍     100p.3 ΍ 100p.3 ΍ 112p.5 ΍
Kummut või riiulid 55p.9 ΍ 55p.9 ΍                        
Kirjutuslaud või -pult 55p.10 ΍ 55p.10 ΍                        
Valgustus kirjutuslaua kohal 55p.11 ΍ 55p.11 ΍                        
Peegel täispikkuseks vaatamiseks 55p.12 ΍ 55p.12 ΍ 70p.9 ΍                    
Peegel             82p.1 ΍     100p.4 ΍ 100p.4 ΍ 112p.6 ΍
Kohvrialus 55p.13 ΍ 55p.13 ΍                        
220V pistikupesa külastaja kasutuses 55p.14 ΍ 55p.14 ΍ 70p.10 ΍         100p.5 ΍ 100p.5 ΍ 112p.7 ΍
Tuhatoos, v.a mittesuitsetajate tubades 55p.15 ΍ 55p.15 ΍ 70p.11 ΍                    
Joogiklaas voodikoha kohta 55p.16 ΍ 55p.16 ΍ 70p.12 ΍                    
Info majutusettevõtte kohta 55p.17 ΍ 55p.17 ΍ 70p.14 ΍                    
Kirjapaber ja kirjutusvahend 55p.18 ΍ 55p.18 ΍                        
Pudeliavaja 55p.19 ΍ 55p.19 ΍ 70p.13 ΍                    
Kaugvalimisega telefon 55p.20 ΍ 55p.20 ΍                        
Tasuta telefoniühendus vastuvõtuga 55p.21 ΍ 55p.21 ΍                        
Hügieeniruum 55p.22 ΍ 55p.22 ΍                        
Karastusjookide ja hommikusöögi serveerimine numbrituppa 56p.1 ΍ 56p.1 ΍                        
Televiisori vaatamise võimalus numbritoas või üldkasutatavas ruumis 56p.2 ΍ 56p.2 ΍                        
Voodipesu vahetus 56p.3 ΍ 56p.3 ΍ 71 ΍ 80 ΍     104 ΍ 104p.2 ΍ 113p.1 ΍
Rätikute vahetus 56p.4 ΍ 56p.4 ΍ 71 ΍ 80 ΍     104 ΍ 104p.3 ΍ 113p.2 ΍
Lisavoodi tellimise võimalus 56p.5 ΍ 56p.5 ΍                        
Lisapadja ja -teki saamise võimalus 56p.6 ΍ 56p.6 ΍                        
Jalatsite puhastamise võimalus 56p.7 ΍ 56p.7 ΍                        
Voodipesu või voodipesu laenutus             79 ΍     103 ΍ 103p.1 ΍    
Rätikud või rätikute laenutus             79 ΍     103 ΍ 103p.1 ΍    
Pesu pesemise võimalus, kui nõutud             79 ΍     103p.3 ΍ 103p.4 ΍    
Hügieeniruumid                                
Pesemisruum         68p.1 ΍ 78p.2 ΍ 90p.3 ΍ 99p.4 ΍ 99p.4 ΍ 110p.3 ΍
Tualettruum         68p.2 ΍ 78p.3 ΍ 90p.4 ΍ 99p.4 ΍ 99p.4 ΍ 110p.4 ΍
Seinad ja põrandad kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga 35 ΍ 35 ΍ 35 ΍ 35 ΍ 35 ΍ 35 ΍ 35 ΍ 35 ΍
Üldkasutatavas hügieeniruumis hügieeniline käte pesemise ja kuivatamise võimalus 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍
Üldkasutatavas hügieeniruumis dosaatoriga seep 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍
Majutusruumi hügieeniruumis dosaatoriga seep või ühekordne seep 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍ 36 ΍
Tualettruumis peab olema: tualettpaber 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍
vahetatavate kilekottidega kaanega prügikast 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍
naiste üldkasutatavas tualettruumis hügieenikotid 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍ 37 ΍
Pesemisruumis peab olema:
jooksev soe ja külm vesi
38p.1 ΍ 38p.1 ΍ 38p.1 ΍ 38p.1 ΍ 38p.1 ΍ 38p.1 ΍ 38p.1 ΍ 38p.1 ΍
dušš või vann kardina või kabiiniga 38p.2 ΍ 38p.2 ΍ 38p.2 ΍ 38p.2 ΍ 38p.2 ΍ 38p.2 ΍ 38p.2 ΍ 38p.2 ΍
kraanikauss 38p.3 ΍ 38p.3 ΍ 38p.3 ΍ 38p.3 ΍ 38p.3 ΍ 38p.3 ΍ 38p.3 ΍ 38p.3 ΍
peegel 38p.4 ΍ 38p.4 ΍ 38p.4 ΍ 38p.4 ΍ 38p.4 ΍ 38p.4 ΍ 38p.4 ΍ 38p.4 ΍
riidenagid või varn 38p.5 ΍ 38p.5 ΍ 38p.5 ΍ 38p.5 ΍ 38p.5 ΍ 38p.5 ΍ 38p.5 ΍ 38p.5 ΍
paigutuspind või riiul 38p.6 ΍ 38p.6 ΍ 38p.6 ΍ 38p.6 ΍ 38p.6 ΍ 38p.6 ΍ 38p.6 ΍ 38p.6 ΍
Toitlustus                                
Toitlustuskoht 52 ΍ 52 ΍ 68p.4 ΍                    
Hommikusöök 52p.1 ΍ 52p.1 ΍ 68p.4 ΍                    
Soojad toidud 52p.2 ΍ 52p.2 ΍ 68p.5 ΍                    
Hommikusöök või köögi kasutamise võimalus             78p.1 ΍             108 ΍
Köögi kasutamise võimalus                 90p.5 ΍            
Köök või kööginišš                     99p.3 ΍ 99p.3 ΍    
Seadmed ja vahendid sooja toidu valmistamiseks ja serveerimiseks             83p.1 ΍ 91p.1 ΍ 100p.1 ΍ 100p.1 ΍ 114p.1 ΍
Nõudepesuvahendid             83p.2 ΍ 91p.2 ΍ 100p.2 ΍ 100p.2 ΍ 114p.2 ΍
Kraanikausid             83p.3 ΍ 91p.3 ΍ 100p.3 ΍ 100p.3 ΍ 114p.3 ΍
Külmkapp             83p.4 ΍ 91p.4 ΍ 100p.4 ΍ 100p.4 ΍ 114p.4 ΍
Puhkeruum         68p.3 ΍ 78p.4 ΍     99p.2 ΍ 99p.2 ΍ 110p.5 ΍
Pindala vähemalt 12 m2         68p.3 ΍ 78p.4 ΍     101p.2 ΍ 101p.2 ΍ 110p.5 ΍
Laud                     101p.3 ΍ 101p.3 ΍    
Istekohad samaselt voodikohtade arvule                     101p.4 ΍ 101p.4 ΍    
Personal                                
Personali riietus- ja hügieeniruumid 57 ΍ 57 ΍ 68p.6 ΍                    
Personali riietusruum             78p.5 ΍                
Vormiriietus 58 ΍ 58 ΍ 72 ΍                    
Nime ja ametinimetusega rinnasilt 58 ΍ 58 ΍ 72 ΍                    
Nimega rinnasilt             84 ΍ 94 ΍            
Eesti keel 59 ΍ 59 ΍ 73 ΍ 85 ΍ 95 ΍            
Kaks võõrkeelt 59 ΍ 59 ΍ 73 ΍ 85 ΍ 95 ΍            
Territooriumi nõuded                                
Tehislik või looduslik piire                 88p.1 ΍            
Välisvalgustus                 88p.2 ΍            
Siseteed kaetud pinnakattega                 89 ΍            
Telgilaenutus                 90p.6 ΍            
Prügikonteiner                 90p.7 ΍            
Telkimisplatsi nõuded                 92p.1,2 ΍            

1* nõuet sisaldava paragrahvi number
2* märge nõude täitmise kohta

Lisa 3
majandusministri 20. veebruari 2001. a määruse nr 9
«Majutusettevõtetele esitatavad kohustuslikud nõuded ja majutusettevõtte tunnustamise kord» juurde

SID

SID