Teksti suurus:

Mõõteseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 9, 33

Mõõteseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. veebruari 2005. a otsusega nr 773

§ 1. Mõõteseaduses (RT I 2004, 18, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 50 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Kuni 2006. aasta 1. jaanuarini piisab liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 20 lõike 6 ja § 46 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt teostatava riikliku järelevalve käigus läbiviidavatel mõõtmistel saadud mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamiseks ning § 13 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrollimiseks nõuetekohaselt kontrollitud mõõtevahendi kasutamisest. Eespool nimetatud juhtudel ei pea mõõtja pädevus olema hinnatud ja tõendatud käesoleva seaduse § 5 lõike 3 kohaselt. Kasutatavad mõõtevahendid, mis on kantud käesoleva seaduse § 7 lõike 3 alusel kehtestatud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse, peavad olema taadeldud, teised kasutatavad mõõtevahendid kalibreeritud.

(6) Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrollimine peab vastama käesoleva seaduse §-le 5 täies ulatuses, kui kontrolli teostav äriühing on saanud vastava õiguse pärast 2005. aasta 1. märtsi.»;

2) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Erandina rakendatakse käesoleva seaduse § 5 lõiget 2 liiklusseaduse § 20 lõike 6 ja § 46 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt teostatava riikliku järelevalve käigus ning § 13 lõike 3 alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi nõuetele vastavuse kontrollimisel läbiviidavate mõõtmiste suhtes alates 2006. aasta 1. jaanuarist.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json